Tags

, , , , ,

DE NSB IN HEEMSTEDE; ofwel een zoldervondst ‘oorlogsbuit’

Na een voorbereiding van bijna 5 jaar publiceerde ik in 1985 met Marcel Bulte het boek ‘Heemstede 1940-1945; een gemeente in bezettingstijd’ (Haarlem, De Vrieseborch). Toen jaar later verscheen daarvan een tweede licht herziene druk. Resultaat van het vooronderzoek is ook zeker 25 archiefdozen. Talrijke gesprekken zijn gevoerd met personen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, doch uiteindelijk is hiervan nauwelijks gebruik gemaakt omdat het geheugen na zoveel jaar gebeurtenissen en ervaringen vervormen. Grotendeels is gebruik gemaakt van eigentijdse kranten, publicaties archiefbescheiden, politierapporten en dagboeken. Eén hoofdstuk is gewijd aan ‘De N.S.B. en collaborateurs in Heemstede’. Het toeval wil dat bij de ontruiming van een huis enkele weken geleden allerlei opmerkelijke NSB-memorabilia uit een kast op de bovenverdieping te voorschijn kwamen. Deze zijn geschonken aan de historische vereniging. Ze zijn afkomstig van de heer C.P.H.Verbeek (17 juli 2002 in Heemstede begraven), die in Amsterdam werkzaam was en tijdens de bezetting in de Koediefslaan woonde. Tijdens de overgang van bezetting naar bevrijding april/mei 1945 maakte hij deel uit van een lokale verzetsorganisatie: de Ordedienst der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). De N.B.S.Heemstede, Gewest 12,  had als taken de overname van arrestanten van de arrestatieploegen, bewaking (voornamelijk overgebracht naar en ingesloten in kazerne De Koudenhorn te Haarlem) en verzorging van de arrestanten.

Een openbare NSB-bijeenkomst op 4 september 1942 op het Wilhelminaplein in Heemstede, in die tijd Kerkplein geheten (foto A.Peperkamp)

Een openbare NSB-bijeenkomst op 4 september 1942 op het Wilhelminaplein in Heemstede, in die tijd Kerkplein geheten (foto A.Peperkamp)

Als ‘trofeeën’ nam de heer Verbeek in beslag genomen materiaal mee, afkomstig van de ‘Volksche Boekhandel’ van D.J.Eikema, Binnenweg 91 tegenover winkelgalerij, waar nu een lifestyle-winkel is gehuisvest. Volgens een bericht in het politiedagrapport van 5 mei 1945 blijkt dat deurwaarder Elbrink om 11.20 uur die dag toezicht vroeg wegens beslaglegging. Uit deze NSB-winkel komen o.a.:

1) een aantal fotoplaten en ansichtkaarten, met name van Hitler, Mussert, Rost van Tonningen en zijn vrouw Florrie, Van Geelkerken, Max Blokzijl, H.J.Woudenberg, A.J. Zondervan, Feldmeijer e.a. Voorts een Duitse en Nederlandse editie van ‘Mein Kampf’ en de gepubliceerde ‘Rede van den Führer en Rijkskanselier gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11den december over de schuld aan den oorlog van Franklin D.Roosevelt’.

Fotokaart van Adolf Hitler die Mussert ontvangt. Photo-Hoffmann, München

Fotokaart van Adolf Hitler die Mussert ontvangt. Photo-Hoffmann, München

2) materiaal dat zich bevond in het vroegere woonhuis van de ‘foute’ politiechef P.L.G. Kramer, waaronder een van de voordeur afgeschroefd emaille naamplaatje en verder een schietpatroon en een boksbeugel. Op 30 maart werd hij door Rauter ontslagen omdat hij in zijn enthousiasme verzetsmensen en joden te arresteren de Duitse bezetters teveel voor de voeten liep. Na een onderduikperiode werd hij 30 oktober door de POD ingesloten in het politiebureau te Heemstede. Door het Bijzonder Gerechtshof is 16 april 1948 15 jaar celstraf tegen hem geëist, het vonnis was 18 jaar omdat Kramer tijdens het proces niet of nauwelijks schuld had bekend en berouw had getoond.

Piet Lambertus Gerardus Kramer is 16 februari 1912 te ‘s-Gravenhage, als zoon van een politieagent. In 1833 behaalde hij het HBS-diploma in Woerden.   Hij ontving zijn militaire en vervolgens politieopleiding in Venlo en Amsterdam. Was dienstplichtig (reserve) 1e luitenant, 2e regiment infanterie te Venlo. Werkte korte tijd bij de politie-administratie in Haarlem.

Benoeming van P.L.G.Kramer bij de politie-administratie in Haarlem (Haarlems Dagblad, 5 juni 1935)

 

In 1936 slaagde Kramer voor het examen adspirant-inspecteur bij de politie; in 1939 behaalde hij het diploma inspecteur tweede klasse in Amsterdam (Algemeen Handelsblad, 7 juli 1939)

P.L.G.Kramer kwam in dienst bij de gemeentepolitie te Amsterdam. Na de bezetting door de Duitsers bij het bureau Joodse Zaken aldaar Onder leiding van Rudolf Wilhelm Dahmen von Buchholz (1889-1947). Hij volgde de (Duitsgezinde) opleiding tot Politie Bataljon in Schalkhaar, voornamelijk bezocht door leden van de NSB en/of het Rechtsfront. Als rechercheur bij Joodse Zaken was Kramer behalve in Amsterdam ook in het Gooi actief.

Kramer1

Pagina uit: ‘Dienaren van het gezag; de Amsterdamse politie tijdens de bezetting. Amsterdam, Van Gennep, 1999.

 

Kramer2

17 april  1947: rechercheurs van Joodse Zaken onder wie Douwe Dekker en commissaris Dahmen von Buchholz vallen een café bij de Nieuwmarkt binnen en arresteren Joden. R.W.D.Dahmen von Buchholz is op 1 maart 1942 benoemd tot commissaris van politie te Amsterdam en op 1 juni van dat jaar  werd hij belast met  de leiding van het zogeheten 1de bureau ‘Joodse Zaken’. Later ging deze afdeling over naar de SD. Hij was lid van het Rechtsfront en begunstigend lid van de Nederlandse SS. Dr. L. de Jong beschrijft hem als een antisemitische alcoholist, die eigendommen van gedeporteerde Joden had gestolen. Na de Bevrijding werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, later ongezet in twintig haar, gevolgd door vervroegde vrijlating.

Op 1 februari  1943 is Piet Kramer in dienst getreden als chef (opperluitenant) van de gemeentepolitie Heemstede. Was NSB lid en lid van het Rechtsfront. Op 30 maart 1944 ontslagen en door Rauter volledig uit de politiedienst gezet omdat hij de Duitsers bij voorgenomen arrestaties voor de voeten had gelopen. Was voor die tijd betrokken bij veel arrestaties van Joden, eerst in Amsterdam en Hilversum, in 1943-1944 in Heemstede.  Hij was in 1939 getrouwd met Jantje van Riemsdijk met wie hij twee kinderen kreeg en met wie in  1946 de echtscheiding is uitgesproken. In  1944 verhuisde hij eerst naar Zevenbergen, vervolgens naar Geldermalsen.

Kramer5

(Nederlandsche Staatscourant 30-7-1946)

 

Kramer4

Oproep van P.O.D.Heemstede in Haarlem’s Dagblad  van 29 augustus 1945. Zowel  Kramer als NSB-burgemeester Van Riesen zijn nog in dat jaar gearresteerd.

Piet Kramer is op 30 oktober  1945 door de   Politieke Opsporings Dienst opgesloten in politiebureau te  Heemstede.  Vervolgens ingesloten in bewaringskamp De Koudenhorn te Haarlem, Kamer 123, Rec. nummer 3890. Op 16 april 1948 verklaarde hij zich in de zomer van 1943 openlijk tegen de NSB te hebben afgekeerd. Toonde ook grote afkeer tegen de reserve-politie. 16  april 1948 eiste de advocaat-generaal mr.T.P.Th.Rohling 15 jaar tegen hem

Door de Politieke Opsporingsdienst Heemstede-Bennebroek POD) zijn zowel de officieren van de Sichrheitsdienst Rühl en Viebahn als hun chef Willie Lages over P.L.G.Kramer verhoord. Laatstgenoemde op 13 februari 1946: ‘Geboren 5 october 1910, te Brunswijk (D), van beroep Kriminalrat, vroeger leider van de Aussenstelle Sicherpolizei bij de S.D. te Amsterdam, thans gedetineerd in de gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdm, die desgevraagd in de gevangenis als volgt verklaarde: “De politieluitenant Kramer te Heemstede heeft begin 1943 Rühl opgebeld en gevraagd naar Heemstede te komen ter bespreking van een aangelegenheid. Rühl is gegaan en vernam dat dit een kwestie van “Vrij Nederland” betrof. Rühl heeft Kramer zijn instructie gegeven hoe te handelen in deze zaak. Deze instructies zijn door Kramer niet opgevolgd, zodat de zaak fout liep en is Kramer door mij naar Amsterdam ontboden, war ik hem toen nogal krachtig terecht gewezen heb. De verklaring van Emil Rühl wordt door mij ten volle bevestigd. Kramer had gedacht het beter te kunnen, dan wij, en ik heb hem gezegd, dat wanneer hij, politieofficier wilde blijven, hij  onze bevelen onvoorwaardelijk moest opvolgen. Ik heb hem toen bij majoor Meincke, de politie-verbindingsofficier er op aangedrongen, dat in Kramer’s plaats een ander benoemd zou worden. Ik kan u niet meer zeggen, of dit inderdaad gebeurd is. Ik meen mij echter te herinneren, dat Kramer, die voelde dat hij bij ons geen goed figuur had geslagen, later is ondergedoken.’  [proces-verbaal ondertekend namens POD door C.N.Stijger en A.de Gier].

Kramer2

Kramer3

(Haarlem’s Dagblad 17 april 1948. Llater is gebleken dat van de bij zich noemende ‘professor’ J.W. Pootjes ondergedoken Joden er nog drie personen de oorlog hebben overleefd, namelijk (violiste, zangeres en actrice) Jetty Cantor, haar echtgenoot en een kind).  

Kramer1

(Haarlem’s Dagblad, 18 april 1948) 

Na vervroegde vrijlating is hij 14-1-1954 ingeschreven te Eygelshoven. Daarna verhuisde Kramer naar Duitsland hertrouwde hij met een Duitse vrouw gevestigd te Kirchhain.   In  1988 vroeg en verkreeg hij toestemming van de Minister van Justitie om zijn zieke moeder in huize Bosbeek te bezoeken

In 1992 is door de heer V.C.Klep tevergeefs getracht hem te interviewen, maar zijn echtgenote hield dat af en berichtte dat zijn gezondheid, een hersentumor,  dat niet toeliet en dat hij in een moeilijke tijd slechts had uitgevoerd wat hem van hogerhand was opgedragen.  “(…) Wie Ihnen bekannt sein würde, gab Gen.Lt. Rauter für das ganze Land Verordnungen aus, mitunterschrieben von dem damaligen Niederländischen Sekr.Gen der Jusztiz, die von der Niederländischen Polizei im grossen ganzen prompt ausgeführt wurde.”

Schrijven van mw. I.Kramer vanuit Kirchhain, de dato 28 juli 1992.

========

De kleine collectie bevat ook een herinneringsbordje ‘Hou Zee NSB’, 23 draagspeldjes met NSB, WA en SS-propaganda, een insigne met NSB-symbool: de wolfsangel, sigarettenwikkels met NSB-reclame, een spaarpotje, 3 gipsen beeltenissen van Hitler, een broekriem en bordje met het opschrift ‘Blokploeg L.B. [= Luchtbescherming), een beeldje van een Duitse soldaat met helm, sluitzegels e.d. Verder twee klompjes met inscriptie ‘Holland 1944-1945’, waarvan de betekenis nog achterhaald moet worden.

Dit metalen klompje met opschrift 'Holland 1944-1945' is fakomstig uit de schenking van NSB-spullen. Vermoedelijk van een legering met lood, zijn deze verkocht in o.a. de Volksche Boekhandel. De betekenis ervan is nog nog niet bekend. Mocht u het wellicht weten, dan vernemen wij dat graag!

Dit metalen klompje met opschrift ‘Holland 1944-1945’ is afkomstig uit de schenking van NSB-spullen. De grootte is 13 x 6 centimeter.  Vermoedelijk een legering van tin en koper. Het aanvankelijke vermoeden dat het met de NSB te maken heeft gehad blijkt niet te kloppen. 1944 1945 duidt op de (komende) bevrijding van Holland. Zie voor nadere informatie onder onder reacties.

 

De inkeping duidt er op dat het miniatuur klompje als asbak is aangewend.

Eind 1931 is de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) opgericht door ir.A.A.Mussert en C.van Geelkerken. Men had succes bij vooral ontevreden mensen, die in de crisisperiode een harde aanpak van een leider voorstonden en meenden dat de toenmalige regering geen oplossing kon geven voor de economische en politieke problemen. In 1933 scoorde men in Heemstede ongeveer 5%. Twee jaar later bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten steeg het aantal stemmen tot 1013 (circa 13%). Zeer hoog scoorde Zandvoort met een percentage van bijna een-kwart van de kiezers. In 1937 en 1939 daalde de N.S.B.-aanhang tot respectievelijk 702 en 663 stemmen, doch het percentage bleef in Heemstede twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In de mobilisatietijd van 1939 verminderde het ledental van de partij in Heemstede van511 injanuari naar 391 aan het eind van het jaar. Na de overgave in mei 1945 groeide het aantal tot december van 331 naar 581, de zogenaamde ‘meikevers’ ofwel ‘brood-N.S.B’ers, veelal profiteurs, baantjesjagers en avonturiers. Onderzocht is dat de NSB-leden voor de oorlog merendeels afkomstig waren uit de betere buurten van Heemstede, bewoond door forenzen en renteniers en in de oorlogsjaren veel mensen uit deze wijken hun lidmaatschap opzegden, terwijl het aantal nieuwe leden uit de meer arbeiderswijken juist toenam.

In Heemstede woonachtig was ook de gepensioneerde majoor van de Koninklijke Landmacht (die hij het K.N.I.L. officier was geweest)  C.J.A.Kruyt (1940-1945). Omdat hij werd gepasseerd als leider van de NSB-afdeling Haarlem richtte hij naar het voorbeeld van de NSDAP de N.S.N.A.P. op [Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeidersparij) welke in tegenstelling tot de NSB in de begintijd zeer antisemitisch was. Hij noemde zich ‘Rijksleider’, maar zijn bijnaam was ‘Rijkszenuwlijder’. In 1935 behaalde de partij in Heemstede nog 264 stemmen, twee jaar later gedaald tot slechts 11 (in Haarlem 29). Omdat de Duitse autoriteiten inzagen dat voor deze partij in Nederland geen enkel draagvlak was onder de bevolking werd de NSNAP zeer tot zijn teleurstelling al in juli 1940 verplicht op te gaan in de N.S.B.

Majoor Kruyt op een foto uit 1939

Majoor Kruyt op een foto uit 1939

 

Kringhuis te  Heemstede, Raadhuisplein 5, geopend (Het Nationale Dagblad, 5-11-1940)

 

NSB bijeenkomst te Heemstede (Nieuwsblad van het Noorden, 13-5-1942)

In januari 2006 publiceerde eigenzinnig journalist Dick Verkijk een boekje ‘Harry Mulisch fel anti-nazi. Maar sinds wanneer?’ Hij beweerde hierin dat Harry Mulisch in 1941 – destijds woonachtig in Heemstede, verhuisd naar Haarlem – lid zou zijn geweest van de Nationale Jeugdstorm, op basis van twee getuigenverklaringen. Mulisch ontkende en eigen (archief)onderzoek leverde geen enkel bewijs op. Vermoedelijk heeft men zijn groene welpenpakje aangezien voor het uniform met lichtblauwe bloes en korte broek van de Jeugdstorm.

Scan1566

Fotokaart van Adolf Hiter die Anton Mussert begroet

Ten aanzien van de vraag  waarom relatief veel NSB-kopstukken teruggekeerde Indiëgangers waren wordt vermoed dat ontevredenheid over de werking van de parlementaire democratie tijdens de crisisjaren hier debet aan is geweest.

Een verbranding van NSB-boeken kort na de Bevrijding in 's-Gravenhage (NIOD)

Een verbranding van NSB-boeken kort na de Bevrijding in ‘s-Gravenhage (NIOD)

 

NSB-parafernalia

NSB-parafernalia

 

Advertentie van ‘De Volksche Boekhandel’, Binnenweg 91 en kiosk bij het station, uit De zwarte soldaat, blad van de W.A., 8 mei 1942

 

‘Veel NSB-publicaties zijn eigenlijk lachwekken’d Historische Vereniging Heemstede Bennebroek krijgt bonte verzameling nazi-zaken (Haarlems Dagblad, 27 februari 2009)

 

vervolg artikel (H.D., 27-2-2009)

Een vooraanstaande plaats binnen de NSB nam mr.F.W.A.de Kock van Leeuwen in, die in de oorlogsjaren op het adres Overboschlaan 24 woonde. Hij was een neef van Rost van Tonningen en is in Heemstede meermaals bezocht door de leider Anton Mussert.

Overlijdensadvertentie van Frederik Hendrik de Kock van Leeuwen, directeur van een n.v., die in de ‘Crayenhorst’, Crayenesterlaan 18 in Haarlem woonde (Haarlem’s Dagblad van 27 april 1939).

 

Het Huwelijk van mr.F.W.A.de Kock van Leeuwen (NIOD)

 

Beknopte biografie van mr. Frederik Willem Adriaan de Kock van Leeuwen. Uit: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 1936.

 

In 1941 is F.de Kock van Leeuwen benoemd tot voorzitter van de Kamer van Koophandel Amsterdam (Het Nationale Dagblad, 25-10-1941). September 1943 is hij op zijn verzoek en op de meest eervolle wijze ontslagen als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de provincie Noord-Holland

 

Deel van bericht uit een illegaal blad in 1944 De Kock van Leeuwen was zo teleurgesteld dat hij uiteindelijk zijn NSB lidmaatschap opzegde. (Zie ook: David Barnouw. Rost van Tonningen Fout tot het bittere eind, p. 120)

Een uitvoerige studie als eindwerkstuk behorende bij Onderzoeksseminar 111, Biografisch Project, Universiteit van Amsterdam, is gedaan door studente Marieke van der Velde, gepubliceerd op het internet onder de titel: F.W.A.de Kock van Leeuwen. Het koloniale avontuur van een gewone man ten rijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij bericht dat de Kock van Leeuwen tot de Bevrijding in Heemstede heeft gewoond. Hij is aldaar op 10 mei 1945 aangehouden in zijn woonplaats. Voorts zes dagen later na zijn eerste verhoor  formeel in arrest gesteld door de Politieke Opsporingsdienst Heemstede-Bennebroek. Anderhalf jaar later, 19 november 1946 moest hij voor de tweede kamer van het Tribunaal arrondissement Haarlem verschijnen. De Kock van L. wordt beschuldigd vanaf omstreeks 1935 tot 30 augustus 1943 lid van de NSB te zijn geweest en als zodanig voor organisaties verwant aan de NSB. 3 december 1946 volgde de uitspraak: schuldig bevonden en veroordeeld tot een vrijheidsstraf, een forse boete, het recht ontnomen openbare ambten te bekleden en ontzetting uit het kiesrecht.  De Hoge Autoriteit achtte die straf niet zwaar genoeg en verwees de zaak naar de derde kamer van het Tribunaal Arrondissement Haarlem. Die deed uiteindelijk 7 augustus 1947 opnieuw uitspraak.  In tegenstelling tot de eerdere veroordeling viel de straf nu lager uit. Omdat hij intussen lang genoeg ‘in voorarrest’ heeft gezeten wordt hij nog dezelfde dag direct vrijgelaten uit fort Penningsveer.  De zaak is dan overigens nog niet ten einde. Onderdeel van zijn straf was dat men 40.000 gulden van  zijn vermogen verbeurd had verklaard. Na eindeloze discussies, brieven, verzoekschriften en rapporten e.d. maakte de toenmalige minister van justitie daar een einde aan en is besloten tienduizend gulden van de  eerdere verbeurdverklaring aan De Kock van Leeuwen te restitutueren.

Een van de conclusies van voornoemde onderzoekster is: ‘De Kock van Leeuwens avontuur met het nationaal-socialisme heeft naar mijn mening iets tragisch. De archiefstukken scheppen en beeld van een man die misschien niet naïef was, maar die zich wel sterk liet leiden door principes en rechtschapenheid, wellicht wel zo sterk dat hij er niet direct van uit ging dat de mensen om hem heen zich wel eens zouden kunnen laten leiden door heel andere motieven (…)’.  

==========

STOEP MET HAKENKRUIS BIJ ENTREE VAN EEN PAND AAN DE HEEMSTEEDSE DREEF

hakenkruis1

Gehaat stoepje met hakenkruis verwijderd (Haarlems Dagblad 11 pril 1996)

NSB

Vernietiging van een tegeltableau met hakenkruis afkomstig van een stoep bij een pand van een NSB’er aan de Heemsteedse Dreef (Haarlems Dagblad, 15-11-1996)

========

Naar aanleiding van een vraag van de heer Zijlstra betreffende NSB-speldjes kan worden bericht dat deze ook voor wat de WA betreft bijna uitsluitend driehoekig waren en als ster enkel achtpuntig, zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt met het wapen van Haarlem

=========

NSB-burgemeester J.H.van Riesen

Kapitein J.H.van Riesen wordt adjunct-inspecteur der Luchtbescherming (Algemeen Handelblad, 9-6-1936)

 

De heer J.H.van Riesen niet benoemd in Amsterdam (Algemeen Handelsblad, 5 april 1937)

Op 1 september 1942 is de NSB’er J.H.van Riesen uit Voorburg benoemd tot waarnemend burgemeester van Heemstede. Op 14 september reed hij met tee politieagenten per auto door Heemstede om het verduisteren te controleren. Per 31januari is korpschef Hoofdinspecteur van Politie A.Berentsen ontslagen (overgeplaatst naar Amsterdam) en 1 februari volgde de benoeming van NSB Korpschef Opperluitenant P.LG.Kramer. Op 26 juni vond de officiële benoeming plaats van J.H.van Riesen tot burgemeester.

J.H.van Riesen in 1943 als toeschouwer bij wedstrijden in de zwemvijvers aan de Glipper Deef

 

Schrijven van P.L.G.Kramer de dato 11 juni 1943 over de installatie burgemeester

 

De nieuwe burgemeester (Haarlem’s Dagblad, 14 juni 1943)

 

Persbericht juni 1944

 

Installatie van de burgemeester(Haarlem’s Dagblad, 28 juni 1943)

Installatie NSB-burgemeester Van Riesen in Heemstede 26 juni 1943

Installatie in de raadzaal door NSB-Commissaris Bakker van de Provincie Noord-Holland

 

Vervolg installatie van den Burgemeester (Haarlem’s Dagblad, 28 juni 1943)

 

Felicitaties van Duitse zijde

 

Inspectie van de Landwachters

 

Van Riesen inspecteert de Jeugstorm (jongers)

 

Vervolgens inspectie van de meisjes op het Raadhuisplein

 

Oproep van de P.O.D. Heemstede na de Bevrijding mei 1945. op 4 of mei 1945 was hij met toenmalig NSB-korpschef J.van Gelder ondergedoken in Aerdenhout. Eenmaal gearresteerd heeft hij eerst vastgezeten in het politiebureau van Overveen. Beiden zijn door Inspecteur  E.W.Woud  van de Politieke Opsporings Dienst (POD) overgenomen en met de auto naar Heemstede gebracht. Geschorst en vervolgens ontslagen. Op 4 juni 1945 geïnterneerd in kamp Duinrust te Overveen. In 1948 is hij door het Bijzonder Gerechtshof veroordeeld tot 12 jaar, maar vanwege zijn gezondheidstoestand na 3 jaar vrij gelaten en mocht Van Riesen naar een verpleeghuis in Amsterdam, waar hij op 22 maart 1955 overleed.

 

Arrestatie door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) van Van Riesen in Bloemendaal. Achter hem inspecteur van politie E.W.Woud? (Amateurplatform/Beeld en Geluid)

 

Nog een stil van de arrestatie Van Riesen (Amateurfilmplatform)

 

Arrestantenformulier J.H.van Riesen, Na de Koudenhorn kazerne overgebracht naar Duinrust in Overveen.

 

Arrestatie door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten van Van Riesen in Bloemendaal. Rechts inspecteur van politie E.W.Woud? (Amateurplatform/Beeld en Geluid)

 

Na arrestatie Van Riesen overbrenging naar garage Van Lent in de Raadhuisstraat

 

Inschrijving en eerste ondervraging

 

De aangehouden burgemeester en politieinspecteur Van Gelder worden naar binnen gebracht

 

Provisorische gevangenis achter prikkeldraad aan de achterzijde van de garage

 

Uittreksel uit het arrestantenregister Jakob Hendrik van Riesen, 14 mei 1945. Van Riesen woonde in Heemstede in het gevorderde pand Zomerlaan 23 met zijn echtgenote Cornelia Pieternella Cordia (geboren 17-6-1895) te Amsterdam). Zij was lid van de NSB vanaf 1933. Voorts lid van de Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie (N.S.V.O.)  en colporteerde met Winterhulp.

 

NSB burgemeester van Heemstede voor het Hof (Haarlem’s Dagblad, 13 maart 1948)

 

Ex-burgemeester Van Riesen voor Bijzonder Gerechtshof. Op jacht naar jonge mensen (Nieuwe Haarlemse Courant, 19 maart 1948)

 

Van Riesen wenste een vrij Nederland (Nieuwe Haarlemse Courant, 20 maart 1948)

========

Na de pensionering van Adriaan Slob als burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer in 194 i per 17 juni 1941 NSB-lid Egbert Derks Hzn. als zodanig benoemd. Op 22 april 1944 is deze als burgemeesteropgevolgd door NSB-lid M.J.G.J.van Leeuwen (voorheen burgemeester van Naarden). Ten slotte is per 1 december 1944 als NSB-lid L.Dekker benoemd als waarnemend burgemeester., woonachtig in Heemstede, eerst aan de Wagnerkade en vervolgens tot zijn overlijden begin 1961 in de Willem Pijperlaan, is hij  ten slotte 28 januari van dat jaar overleden in een Haarlems ziekenhuis.

 

Frank Ossewaarde publiceerde een artikel over het gemeentebestuur van de Haarlemmermeer tijdens de bezetting in Meer-Historie van juni 1944.  In Meer-Historie van september 2019 publiceerde Henri Stroet een artikel over “Leendert Dekker, een sociaalvoelend kameraad’, p.33-36

Jaarboek Vereeniging Haerlem,  1 juli 1944

 

Uit in 1945 samengesteld kaartsysteem van ‘foute’ Nederlanders

 

Uit namenlijst met adressen,  dossiernummer en bijzonderheden van na de Bevrijding gearresteerde personen in Heemstede

 

Affiche van de Nederlandsche Volksdienst (N.V.D.), in juli 1941 opgericht naar het voorbeeld van de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt met de intentie nazificering van het Maatschappelijk Werk in Nederland. Op 18 juli 1943 werd L.Dekker van provinciaal directeur Winterhulp Nederland n(WHN) in Friesland, bevorderd tot directeur der Nederlandsche Volksdienst, afdeling Amsterdam. Op 1 juli 1944 had in ‘Bellevue’ Amsterdam een afscheidsfeest plaats t.g.v. het aftreden van L.Dekker als stedelijk leider van de N.V.D vanwege diens promotie bij de landelijke leiding, directeur sociale zaken, van de N.V.D. in Den Haag, in één kantoor samengevoegd met de nazi-organisatie Winterhulp.

Winterhulp. De heer L.Dekker provinciaal directeur (Leeuwarder Courant, 28-11-1940)

 

(Agrarisch Nieuws, 2 augustus 1941)

 

(Leeuwarder Courant, 24-11-1941)

 

(Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 1943)

 

(Haarlemsche Courant, 19-2-1943)

 

Snelle hulpverleening door den N.V.D. (Haarlemsche Courant, 31-7-1943)

 

(Vervolg Haarlemsche Courant, 21-7-1943)

 

(De Telegraaf, 27-6-1944)

 

(De Residentiebode, 3 juli 1944)

 

(Arnhemsche Courant, 8-9-1944)

 

Jaarboek Vereeniging Haerlem  1 december 1944

 

Artikel van H.Stroet gewijd aan Leendert Dekker

 

Vervolg artikel in Meer-Historie, september 2019.

 

Vervolg van: ‘Burgemeester Leendert Dekker, een sociaalvoelend kameraad

 

Slot artikel over L.Dekker door H.Stroet in Meer-Historie, september 2019

 

Fragmentgenealogie L.Dekker (1896-1961)

========

NSB wethouder A.Jackson Mét Van Riesen als burgemeester in 1943 is A.Jackson aangetreden als wethouder, tevens loco-burgemeester in Heemstede, o.a. belast met onderwijs en sociale zaken Hij liet het “vuile werk” zoveel mogelijk over aan de burgemeester. Voor zijn benoeming was Jackson onbevoegd leraar Frans aan het Kennemer Lyceum in Overveen, gemeente Bloemendaal, waarvoor hij dispensatie kreeg. In 1934 waren er klachten in verband met zijn privé-leven. Tot zijn afscheid in 1941 waren er conflicten tussen het bestuur en Jackson  vanwege zijn NSB-lidmaatschap werd hij gewantrouwd door rector en andere docenten. Dr. Guido van Rijn beschrijft Jackson in het gedenkboek Kennemerlyceum  100 jaar 1920-2010.

Uit de Lyceumkrant Kennemerlyceum, Kerstnummer 1931 met cartoontekeningen van rector De Vletter en de docenten van Meir, Van Esveld, Quadgras, Nijland Visser, JACKSON, Holthuis, van ’t Lam, Cohen en Pieck. (Jubileumboek 2020, pagina 53)

 

A.Jackson: leraar Frans (Uit gedenkboek Kennemerlyceum 1020-2010 door Guido van Rijn, pagina 79

Activiteiten met betrekking tot Heemstede

Op 24 april 1941, toen Jackson nog leraar Frans was in Overveen, woonachtig in Haarlem op het adres Wouwermanstraat  109 en hoofdagent winterhulp was, afdeling Loterij, vroeg hij de plaatselijke directeur Winterhulp Nederland te Heemstede om de namen en adressen “van eenige zeer betrouwbare en actieve, niet al te oude mensen, waarbij uit den aard der zaak politieke inzichten geen enkele rol spelen”. 

Op 14 december 1944 bericht  NSB-wethouder van onderwijs, tevens loco-burgemeester van Heemstede, aan de luitenant van politie dat alle elektrische apparaten in het politiebureau moeten worden overgedragen aan de Ordnungspolizei Kenupark Haarlem. Dat was een bevel van de Duitse autoriteiten omdat de politie teveel elektriciteit zou gebruiken.  

1 maart 1945 riep Jackson als wethouder van onderwijs de Heemsteedse jeugd op om kleine werkzaamheden te verrichten voor ouden van dagen, zieken, jonge moeders enz. [Op dezelfde dag hadden razzia’s plaats in Haarlem en Heemstede, in de Indische Buurt. Dokter Van der Gugten werd vastgebonden, maar omdat hij huisarts belek is hij weer vrijgelaten].

Na de Bevrijding is Jackson door leden van de Politieke Opsporings Dienst aangehouden en overgebracht naar de tijdelijke kazerne de Koudenhorn.  

Aanplakbiljet met oproep van A.Jackson begin maart 1940 op Heemsteedse scholen verspreid

=========

 

 

Uit artikel van H.Stroet, over gemeentesecretaris Jansonius in de oorlogsjaren. Meer-Historie, juni 2020, pagina 8: de verhouding met L.Dekker