Tags

12-12-2012

12-12-2012

Cornet1

Overlijdensbericht Ton Cornet op 17 maart 2017 op 78-jarige leeftijd overleden

 

DE FILATELISTISCHE  MOTIEFGROEP PAPIER EN DRUK; een beknopte historie                                              Vignet zoals ontworpen door Jan Glatz

De filatelistische ‘Motivgruppe PAPIER & DRUCK’ is op initiatief van de heer Leo R. Wienands uit Bonn in 1962 opgericht. Van beroep was de oprichter procuratiehouder van een drukkerij en uitgeverij. Sinds zijn jeugd bovendien een fervent postzegelverzamelaar. “Sammler sind glückliche Menschen”, aldus luidt een ten onrechte aan Goethe toegeschreven gezegde. Gemiddeld bereiken zij een hoge leeftijd. Dat laatste geldt helaas niet voor al onze oud-leden, maar zonder meer wèl voor de heer Wienands, die 12 december 2001 op 91-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde. Hij beschouwde de motiefgroep als zijn ‘love baby’ en vertelde me ooit dat het hem veel genoegen verschafte enkele Nederlandse filatelisten tot zijn vriendenkring te mogen rekenen. Bijna een kwart eeuw, tot 1986, vervulde hij het voorzitterschap van de motiefgroep, in dat jaar opgevolgd door Dieter Kügler uit Mainz-Kastel, die hard op weg is als voorzitter èn redacteur van het tijdschrift ook een kwart eeuw vol te maken. Ik herinner me de zich ‘Gründer, Leiter und Redakteur’ noemende Wienands als een aimabel persoon, die zichtbaar genoot van de groei van ‘zijn club’ tot meer dan 300 leden, van wie zelfs meer dan 100 uit ons land. Bij zijn 75ste verjaardag in 1985 is hem tijdens de ‘Interphila’ in Keulen het erelidmaatschap van de Nederlandse afdeling met een oorkonde uitgereikt.

Leo Wienands, Gründer von Papier und Druck in 1982

Die Schwarze und die Weisse Kunst Op 2 september 1963, toen de motiefgroep 27 leden telde, is het eerste bestuur gekozen, inclusief twee Nederlanders, de heren Bosch en Glatz. In dat jaar verscheen tevens het eerste nummer van een eigen blad. Het Duitse ofwel internationale orgaan ontving een toepasselijke naam: ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’, duidend op de zwarte drukinkt en het maagdelijke witte papier. Vanaf het begin, aanvankelijk losbladig, zijn behalve artikelen en berichten over afzonderlijke onderwerpen gegevens gepubliceerd over wereldwijd op ons motief uitgekomen emissies. Intussen is nummer 168 van de pers gerold. Als bijlagen zijn in de loop van de jaren talrijke deel-motieflijsten uitgekomen over thema’s als journalistiek, papier, druk, boeken, drukkerijen, Jaar van het Boek etcetera. Weliswaar geen uitgave van de motiefgroep blijft als standaardwerk een onmisbaar naslagwerk: ‘Kleinodien auf der Briefmarke; Papier, Schrift und Druck’ (Econ Verlag, 1970), samengesteld door H.G. Schwieger (1). Van pagina 129 tot 203 is over voornoemde motieven een catalogus van postzegels opgenomen. Vandaag de dag is het boek via internet te bestellen voor bedragen variërend van 1 tot 40 euro, exclusief verzendkosten. Nederlandse sectie Vooral aan de heren Jan Glatz en Johan van Rooijen als respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester is de Nederlandse sectie ‘Papier en Druk’ te danken. Formeel opgericht op 25 april1970 inhet (niet meer bestaande) restaurant Gadellaa te Maarn. Bij de stichtingsbijeenkomst waren 10 van de 18 Nederlandse leden aanwezig. Allemaal mannen, te weten de heren Banda, Gijsbers, Glatz, van der Heide, Gert Janssen (uit het Duitse Kleef), Lodewegen, Van Rooijen, Ruitenbeek, Schouten  en Zonnevylle. Eind van dat jaar telde de nieuwe afdeling 21 leden. Deo Volente zal in 2010 het 40 jarig jubileum herdacht kunnen worden. Enkel in theorie bestaat ook een Oostenrijkse afdeling [Miroslav Pavelka, Wenen], evenals een Amerikaanse [Bruce L.Johnson, Zionsville, Indianana – tevens secretaris, webmaster en redacteur van de in1975 inde USA opgerichte Graphics Philately Association (GPA)]. Naast het individueel verzamelen en ruilen zijn belangrijkste doeleinden de deelname aan tentoonstellingen en het uitwisselen van informatie via onder meer een eigen blad. Librariana Zelf ben ik in 1967 begonnen met het verzamelen van ‘librariana’ ofwel ‘bibliothecariana’: inhoudende alles wat te maken heeft met alle typen bibliotheken en in mindere mate archiefinstellingen. Een deel van de collectie bevindt zich in het Bibliotheekmuseum in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). Van meubilair tot o.a. boekenkisten, gedenkpenningen, sierborden en miniatuurmodellen van bibliobussen. Verder vooral platte zaken als ex-librissen, cartoons, prenten en ansichtkaarten met afbeeldingen van bibliotheken (intussen met meer dan 10.000 stuks). Uiteraard ook postzegels en ander filatelistisch materiaal in relatie tot bibliotheken, archieven en bibliotheekverenigingen. Actueel is dat vanwege het 75ste congres van IFLA (= International Federation of Library Associations and Institutions) van 23 tot 27 augustus 2009 inMilaan Vaticaanstad op 10 mei een herdenkingspostzegel uitgaf met een waarde van 1,40 euro. Daarop een tekening van de 16e eeuwse Biblioteca Apostolica Vaticana, gebouwd naar een ontwerp van Domenico Fontana, en een vierde eeuws Grieks manuscript ‘Codex B’ (Codex Vaticanus  1209), één van de belangrijkste bijbelse handschriften. In 1977 kwam een postzegel in België uit bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van IFLA . Als afbeelding koos men voor een fragment uit het beroemde schilderij in Gent van de Gebroeders Van Eyck: ‘Het Lam Gods’, waarbij Johannes de Doper een boek openhoudt. Door het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum is toen voor het internationale congres in Brussel een fraai uitgegeven verjaardagskalender met voorstellingen van bibliotheken verspreid. Mij bleek toen dat het fenomeen ‘verjaardagskalender’ typisch Nederlands is en in het meeste buitenland, althans toen, onbekend. Vanuit mijn werk als bibliothecaris in Heemstede had ik regelmatig contact met de grafici en postzegelontwerpers Sem Hartz en Pieter Wetselaar. Eerstgenoemde had na zijn pensionering bij de firma Joh. Enschedé zijn privé-drukpers ‘Tuinwijk’ in de Heemsteedse openbare bibliotheek staan, waar hij sommige perioden bijna dagelijks al zettende en drukkende was te vinden. Met een Amerikaanse collega van de universiteitsbibliotheek in Ann Arbor, John Henry Richter [vooral bekend vanwege zijn boek: ‘Judaica on postage stamps’1974; met  jaarsupplementen in ‘Judaica Philatelic Journal’] publiceerde ik een checklist van bibliotheken en archieven op postzegels in de tijdschriften in ‘Die Schwarze und Weisse Kunst’ (nr.59/1978) en ‘Topical Time’ (nrs. 177 en 178, 1979). Voorts aanvullingen in het Nederlandse bibliotheekvakblad ‘Open’ (september 1976) en het Belgische ‘Themaphila (nr.58-59/1977). Een bijgewerkt overzicht is gepubliceerd in Druck Doende (nr. 15/1988). Recentere lijsten van Larry Nix (gepensioneerd bibliothecaris in Middleton, Wisconsin) en ondergetekende kunnen op het internet worden geraadpleegd (2 ). Een gezamenlijke publicatie in boekvorm wordt voorbereid.

Larry Nix manages Library History Buff

De meest uitgebreide catalogus kwam tot op heden in2001 in Berlijn uit: ‘Bibliotheken und Ihre Kostbarkeiten auf Briefmarken. Katalog’. Deze is samengesteld door wijlen Heinz Gittig, oud adjunct-directeur van de Deutsche Staatsbibliothek Unter den Linden. Discutabel is niettemin dat tevens emissies van postzegels zijn opgenomen, bijvoorbeeld van universiteiten, waarin de bibliotheek enkel een onderdeel van het gebouw uitmaakt. Behalve ‘bibliotheken’ en ‘bibliothecarissen’ heb ik eveneens boeken, manuscripten, miniaturen, schrijvers, kranten/tijdschriften, journalistiek, drukpersen, drukkers e.d. verzameld. Enkele albums ‘drukkunst’ deed ik een aantal jaren geleden over aan de heer Simons, nadat diens collectie bij een inbraak was gestolen. Zelf nam ik een deelverzameling over van de heer J. de Goede. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kocht ik  voornamelijk bij postzegelzaak ‘’t Raadhuis’ van de heer J.D.Muis aan de Raadhuisstraat te Amsterdam met destijds wellicht de grootste collectie motiefzegels in voorraad. Na opheffing van deze zaak in nieuwtjesabonnement bij de familie P. Nieuwelink [die we nog zullen missen!] en verder bij Postbeeld te Haarlem (dankzij het internet tegenwoordig wereldwijd opererend) en op internetveilingen als Delcampe en dergelijke. Herinneringen aan Horodisch, Gijsbers e.a.

Abraham Horodisch (1898-1987) met zijn echtgenote, de grafisch ontwerpster Alice Garnman(n), zich later noemende Garman, (1904-1984).

Abraham Horodisch (1898-1987) met zijn echtgenote, de grafisch ontwerpster Alice Garnman(n), zich later noemende Garman, (1904-1984).

Vrij kort na oprichting van de Nederlandse sectie ben ik lid geworden via voornamelijk de heren L. Reiz en dr. Abraham Horodisch (1898-1987). Laatstgenoemde kende ik reeds als eigenaar van Erasmus Antiquariaat en Boekhandel aan het Spui en bezocht ik meermaals thuis in zijn woning in Amsterdam-Zuid, waarin de vertrekken van de vloer tot het plafond waren gevuld met veelal in leer of perkament gebonden boeken (3). Van zijn hand zijn op ons gebied de twee volgende publicaties van belang: 1) ‘Motivliste Druckwesen’ (Bijlage SWK, März 1970, nr. 27) en 2) ‘Literarische Gedenktage auf Briefmarken’ (Als afzonderlijke uitgave uitgekomen in 1972). Bij gelegenheid van diens 85ste verjaardag op 3 februari 1984 ontving hij het erelidmaatschap van de Motivgruppe ‘Papier und Druck’. Behalve met collega-bibliothecaris Zonnevylle uit Den Haag had ik in het buitenland vooral contacten met dr. Ludwig Sickmann uit Keulen, dr. Heinz Gittig uit Berlijn, dr. Severin Zrubeck uit Bratislava en Günter Diedrichs uit Hannover. Laatstgenoemde was in zijn werkzaam leven boekbinder van beroep en hij beheert de bibliotheek van de internationale motiefgroep. Van professor G.G.Firsov uit Leningrad/Sint Petersburg ontving ik in het verleden veel Russische herdenkingsenveloppen van Sovjet-bibliotheken. Voorts met de filatelisten A.Boerma en C.J.M. Kramer uit Heemstede, en in het bijzonder met Gert Gijsbers (1916-1999) uit Arnhem. Laatstgenoemde is geïnterviewd door professor Lisa Kuitert, gepubliceerd in het blad ‘De Boekenwereld’ van april 1993 [Tevens  herdrukt in Druk Doende 25, september 1993]. Zijn belangstelling voor dit verzamelthema bleek gewekt door een artikeltje in het  ‘Börsenblatt’ van 15 juli 1966 door Heinz Patzer over ‘bibliofile Briefmarken’. In het vraaggesprek vertelde hij dat zijn verzameling van zo’n kleine 4.000 zegels aan een instelling zou worden gelegateerd. “Ik heb de collectie vermaakt aan het Museum van het Boek. Dat is testamentair vastgelegd in ik heb zelfs een bedrag uit de nalatenschap bestemd voor het bijhouden van de verzameling. Maar of dat ook zal gebeuren, dat weet je natuurlijk niet. Ze kunnen er toch moeilijk iemand speciaal voor aanstellen.”  Tientallen jaren werkte G.W.Gijsbers in het boekenvak samen met zijn compagnon Johan van Loon (1919-1999), doch na een onoverbrugbaar conflict liet hij zich in 1979 uitkopen en heeft hij de zaak nooit meer bezocht.  Buijnsters schrijft in zijn boek over het Nederlandse antiquariaat, dat Gijsbers zich nadien alleen nog maar met boeken op postzegels bezighield. “’Op zondag, als hij zich onbespied waande, verscheen hij nog wel eens voor de etalage in de Bakkerstraat’. Door een wonderlijk toeval zijn de oude ex-compagnons Johan van Loon en Gert Gijsbers in 1999 enkele dagen na elkaar overleden.”  Aan het bekende antiquariaat Gijsbers en Van Loon is dit voorjaar na meer dan een halve eeuw een definitief einde gekomen, nadat Fred Van Loon om gezondheidsredenen moest stoppen. Omdat de zaak niet met de tijd was meegegaan kon geen opvolging worden gevonden. Op het laatst gingen duizenden resterende boeken voor slechts 1 euro of 50 eurocent  bij een leegverkoop van de hand. Zelf ben ik twee dagen naar Arnhem gereisd en volle tassen teruggekeerd. Tussen alle literatuur kwam ik de eerste 12 nummers van ‘Druck Doende’ tegen, die ik voor een belangstellende heb meegenomen (4).

G.W. (Gert) Gijsbers (1916-1999), rechts aan zijn bureau in het antiquariaat te Arnhem en  links zijn toenmalig compagnon Johan van Loon (1919-1999) (Uit; P.J.Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlands Antiquariaat, pagina 215).

G.W. (Gert) Gijsbers (1916-1999), rechts aan zijn bureau in het antiquariaat te Arnhem en links zijn toenmalig compagnon Johan van Loon (1919-1999) (Uit; P.J.Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlands Antiquariaat, pagina 215).

Antiquariaat Gijsbers en van Loon, Bakkerstraat, Arnhem

Antiquariaat Gijsbers en van Loon, Bakkerstraat, Arnhem

Een eigen tijdschrift: Druck Doende Als nummer 1 van een tijdschrift voor de Nederlandse sectie verscheen september1981 ineen oplage van 200 exemplaren als eigen orgaan: ‘Druck Doende’. Naast J.F.Glatz en Joh. Van Rooijen als vaste medewerkers redigeerde Ton v.d. Oudenalder het nieuwe blad en begon zijn inleiding met de kop ‘De eerste, maar zeker niet de laatste’.  Dat blijkt te kloppen want 28 jaar later tellen we nummer 70! De naam bleek bedacht door Wim Heinen, zij het eigenlijk als naam voor het Grafisch Historisch Museum in Zutphen bedoeld.  Op dat moment met 40 leden vond het nieuwe blad als proefnummer ruime verspreiding en is zelfs eenmalig een tweede editie uitgekomen. De volgende afleveringen zijn in een oplage van 325 stuks gedrukt. Een geslaagde aprilgrap in 1982, waarbij ikzelf intuimelde door deze in Hongarije aan te vragen was de zogenaamde emissie van twee postzegels gewijd aan Gutenberg èn Lavrens Coster door Magyar Posta met waarden van respectievelijk 9 en 25 forint. Gutenberg werd intussen tientallen malen door posterijen in Duitsland en elders herdacht; de legendarische Laurens Coster komt niet verder dan een postzegel van de Nederlandse PTT uit 1999 waarop in een serie over de vier jaargetijden het natuurstenen Coster-monument van J.D.Zocher uit1823 inde Haarlemmerhout staat afgebeeld. Groot was het verlies van Jan Glatz die 26 mei 1983 op 59-jarige leeftijd overleed. Zijn laatste artikel over ‘Boeken op postzegels’ verscheen in nummer 5, van DD, september 1983. Een blijvende herinnering aan hem is de dankzij ons lid C.F.J.Schriks door de Walburg Pers te Zutphen in 1977 uitgegeven bibliofiele uitgave: ‘Drukkunst in postzegels’; inclusief ingeplakte (en door het Postmuseum gestempelde) postzegel, uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar drukkersorganisatie. Van 11 maart tot 1 november van dat jaar vond een succesvolle expositie plaats ‘Papier, druk en postzegel’ in het Postmuseum te ’s-Gravenhage. In 1983 had de eerste postzegelveiling plaats, die al meteen een omzet van circa 200 gulden opleverde. Na de verhuizing van J. Pelser vanuit Haarlem naar Frankrijk is zijn taak eerst door Bert Reiz en nadien door Ruud Mol vervolgd. Het redactiesecretariaat werd vanaf nummer 7 (september 1984) overgenomen door de heer C.F.J.Simons, evenals destijds Glatz woonachtig in Nijmegen. In dit verband mag niet onvermeld mag blijven dat de heer G.N.Meurs Jr. met verve het voorzitterschap tot 1990 vervulde. Hij bracht de motiefclub ook naar buiten met artikelen in o.a. Boekblad en op tentoonstellingen. Van zijn hand is ook de bibliofiele publicatie ‘Het papier op de postzegel’(Zutphen, Bührmann-Ubbens Papier, 1985). Zijn opvolger was A.C. van de Oudenalder en sinds 1998 is de actieve Ton Cornet voorzitter en vervult hij sinds nummer 30, maart 1996, het redactiesecretariaat. Veel geraadpleegd is de rubriek Motiefnieuws postzegels, thans bijgehouden door oud-secretaris Ad van Heiningen, adjunct-hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander. Gewaardeerd secretaris was jarenlang mevrouw E.Ehrenburg-Pinto uit Oosterbeek, opgevolgd door Bert Reiz, daarna mw. G.H.O.M.Demoed-van Hoogstraten uit Zutphen en nu mw. Annie Slokkers-Wagemakers. De presentaties op de grafische vakbeurs Gravivak, Postex, Themaphilex, Grafila in Antwerpen e.d. zijn hier buiten beschouwing gebleven. Van betekenis zullen de internationale tentoonstellingen Exphimo in het Luxemburgse Bad Mondorf blijven, georganiseerd door o.a. de actieve Willy Serres.

Willy Serres (2008)

Bij de Exphimo 1980 bijvoorbeeld is een verzilverd-brons medaille toegekend aan Johan van Rooijen voor zijn ‘Papier en Druk’ en aan Jan F. Glatz voor diens motiefverzameling ‘5000 jaar schrift, miniatuur en manuscript’. Eenmalig verscheen bij wijze van proef en als voorloper van een eigen orgaan dankzij Ton van den Oudenalder een Nederlandse vertaling van nummer 68 (augustus 1980) van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’.  Sinds 1984 is onze vereniging zelfstandig met eigen statuten, maar is tegelijk besloten lid te blijven van de internationale Motiefgroep, zodat de Nederlandse leden beide tijdschriften ontvangen.

Leden van de motiefgroep Papier en Druk bijeen, maart 1980

Leden van de motiefgroep Papier en Druk bijeen in de tuin van hotel-restaurant ‘Huize Gadellaa’ te Maarn, maart 1980. Van links naar rechts: Joop Boots, Banda, Simons,?, Gert Gijsbers, Hans Krol, Jan Glatz, ?, mevrouw E.Ehrenburg-Pinto, Joop van Rooijen, Ton van den Oudenalder,?,?,?. Een verzamelaar van het eerste uur is ook Chris Schriks, die het bibliofielboekje ‘Drukkunst in postzegels’ van J.F.Glatz uitgaf in 1977.

Tentoonstelling in Koninklijke Bibliotheek Met medewerking van onze filatelistische motiefgroep (vooral Joh. Van Rooijen) is van 16 november 1984 tot en met 3 januari1985 inde expositiezalen van de nieuwe Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling ‘Boeken op postzegels; grafische technieken, materialen en produkten’ georganiseerd. Deelnemers waren G.W.Gijsbers, A.Q.de Flines, J.Boots, A.C.van den Oudenalder, Joh. Van Rooijen, mw. C.J.Glatz-Berens, J.Zirkzee en A.van Dun uit Antwerpen. Zelf stelde ik mijn collectie over bibliotheken beschikbaar. Hub. Hubben schreef in De Volkskrant van 1 december 1984 onder de kop: ‘Wat moeten al die postzegels in de KB?’ “(…)Een tiental collectioneurs heeft zijn verzameling in de K.B. uitgestald. Verzamelaar J.L.P.M.Krol bijvoorbeeld, koos met voorstellingen van bibliotheken. Hoe ver dat kan gaan bewijst zijn specificatie: 1) Gebouwen en interieurs van bibliotheken met inbegrip van gebouwen die in het verleden als zodanig dienst deden; 2) herdenkingsuitgiften naar aanleiding van jubilea en inwijdingen van bibliotheken; 3) niet nader aangeduide bibliotheken en privé-boekerijen. De collectie is blijkbaar dermate omvangrijk dat de eigenaar voor deze expositie een selectie maakte. Bij de jubileumzegels leidt dit tot een onderverdeling in Renaissancebibliotheken, nationale, openbare en universiteitsbibliotheken, overige bibliotheken en ten slotte, verzamelaar Krol houdt van zijn onderwerp, bibliotheekverenigingen. Een oogverblindend mooie verzameling postzegels. Hier is sprake van liefhebberij in de meest letterlijke betekenis van het woord. (…)”  Bij de druk bezochte officiële opening is behalve een gratis catalogus tegelijkertijd het boek ‘De Postzegelmakerij’ van Henk Haan en uitgegeven door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem gepresenteerd  Sinds september 1993: Druk Doende Met ingang van nummer 25 is de oud aandoende ‘c’ in Druck gewijzigd in Druk Doende en heeft de voorzijde van het blad ook een nieuwe vormgeving dankzij ons lid G.Bökkerink. Het door de heer Glatz ontworpen vignet met een drukpers bleef gehandhaafd. Als afzonderlijke uitgaven verschenen diverse brochures over o.a. ‘Drukpersen’ [L.Reiz, Joh. Van Rooijen en C.Simons) in 1987 en ‘Het thema Papier en Druk’(C.Simons en L.Reiz) in 1989. In 1995 kwam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de motiefgroep als jubileumuitgave uit: ‘Drukpersen op postzegels’, samengesteld door L.Reiz en Joh. Van Rooijen. Drie jaar later is door enkele leden van onze motiefgroep het fraaie boekje ‘De krant op postzegels; de vervaardiging en het product’ voorbereid, dat uitkwam bij het 125-jarig jubileum van Van Dijk Grafische machines BV, Houten. Verder verscheen in 1998 een boekje van Ton Cornet en Bert Reiz: ‘Postzegels worden gedrukt….maar hoe herken je de gebruikte druktechniek?’ Na een periode van meer dan 15 jaar als passief lid ben ik sinds 2003 na vroegpensionering wederom de tweejaarlijkse bijeenkomsten gaan bezoeken. Die vonden in het verleden o.a. plaats in Ede, Bunnik en Maarn. Sinds een aantal jaren in AC-restaurant Veenendaal (voorheen ‘Bloemheuvel’) nabij Maarsbergen. Daar trof ik nog de volgende personen van het eerste uur aan: de heren Th. A. Banda uit Friesland, de nog immer actieve Johan van Rooijen en als bestuurslid Frans Tinga.

leden1

Ooit bijna 100 bedroeg het aantal Nederlandse leden in 2006 nog meer  dan 50

leden2

Vervolg van Nederlandse ledenlijst van filatelistische motiefgroep ‘Papier en Druk’

Wat zal de toekomst brengen?

Ton Cornet, sinds 1995 gewaardeerd bestuurder, tevens eindredacteur van Druk Doende

Dat de filatelie zich in een dip lijkt te bevinden ligt zeker niet aan de uitgifte van nieuwe postzegels, want die verschijnen nog altijd in grote mate. Problematischer is de stand van zaken ten aanzien van de verzamelaar. Overigens werd ook al 10 jaar geleden en eerder geklaagd over ‘vergrijzing’ van de filatelisten. Feit is dat het aantal van 105 leden van de Nederlandse sectie gedurende de laatste jaren  geleidelijk terugliep tot bijna de helft. Probleem is dat vrijwel geen aanwas plaatsvindt van jonge mensen. Dat geldt trouwens voor de gehele thematische filatelie. Kinderen lezen ook minder stripboeken en jongeren grijpen eerder terug op gratis kranten en vrij te verkrijgen nieuws via het internet dan zich te abonneren op de traditionele papieren krant. Daarbij verdringen allerlei nieuwe hobby’s en bezigheden mede ten dele de filatelie – vroeger aangeduid als “the king of hobbies and hobby of kings” –  variërend van hyven, chatten, sms-en en gamen tot twitteren en wat ons nog allemaal op virtueel gebied te wachten staat. In 2012 zal de internationale motiefgroep het 50-jarig jubileum vieren. Open vraag is of de Nederlandse sectie de halve eeuw in 2020 zal volmaken. Wie weet vindt toch nog een heropleving plaats? De tijd zal het leren.

N.B. E-mail van secretariaatsadres is:  trudiedemoedvh@hetnet.nl

Vooromslag van het eerste nummer van 'Druck Doende', verschenen in september 1981.

Vooromslag van het eerste nummer van ‘Druck Doende’, verschenen in september 1981.

Tijdschrift van motiefgroep Papier en Druk: Druk Doende

Noten (1) Engelstalige uitgaven zijn onder meer van 1) John Alden: ‘Printers and Printing in Philately’, Chippenham (Engeland), 1976. 2) Leona Rostenberg: ‘Bibliately’. The American Philatelic Society, 1978. 3) M.H.Winnegrad: ‘Printing on stamps’. Graphics Philately Association. 3r. edition,1989. InOost-Europa is de Pool Jerzy Duda actief, van wie in 2000 de bibliofiel verschenen publicatie ‘Bibliofilatelia’ is uitgegeven door de Jagiellónska universiteitsbibliotheek in Krakau. Ten slotte wordt gewezen op de ‘bibliophilately-weblog’ van Ben Kaden uit Berlijn. (2) Voor ‘Archives and archivists on postage stamps’:  http://libraryhistorybuff.com/archives.htm Voor ‘A list of postage stamps related to libraries and librarians: http://my.execpc.com/~nixlt/Checklistlibs&libs9-20-02.doc (3) Beschrijvingen van de antiquaren Abraham Horodisch en Gert Gijsbers zijn te vinden in het boek van professor Piet J. Buijnsters: Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat. Nijmegen, 2007. (4) Bij de heer Cornet in Blokker is nog een complete uitgave van Dru(c)k Doende vanaf nummer 1 t/m 75 verkrijgbaar voor 30 Euro. (Telefoon 0229 233 192 of e-mail: toncornet@quicknet.nl Het bestuur van de Filatelistische Motiefgroep ‘Papier & Druk’-Nederland bestaat uit mw. T.Demoed-van Hoogstraten (wnd. secretaris en ledenadministratie), L.M.van der Steen (penningmeester), A.J.Cornet (redacteur) en J.L.P.M.Krol.

De internationale filatelistische motiefgroep ‘Papier & Druck’ met uitgave van ‘Die schwarze und die weisse Kunst’ bestaat in 2012 vijftig jaar.

==============================================================

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de internationale Motivgruppe Papier & Druck e.V.verscheen in september 2012 een jubileumnummer van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’. Hier de voorzijde van dit blad

======================================================

Nummer 177, September 2012, van het Duitstalige tijdschrift ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’ van de Internationale motiefgroep ” Papier & Druck’ is grotendeels gewijd aan het 50-jarig jubileum van de in in 1962 opgerichte motiefgroep.

======================================================

Tijdens de bijeenkomst 2012 in Mainz bij gelegenheid va de Internationale Philatelistische Lteratuur-Ausstellung is het tijdschrift 'Druk Doende', geredigeerd door Ton Cornet, onderscheiden met een medaille Grosz-Silber. Hierbij een scan van de oorkonde

Tijdens de bijeenkomst van 2 – 4 november 2012 in Gutenberg-stad Mainz bij gelegenheid van de Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung iphl@ is het tijdschrift ‘Druk Doende’, geredigeerd door Ton Cornet, onderscheiden met een medaille Grosz-Silber. Hierbij een scan van de oorkonde

Ontvangst van de oorkonde INPHLA 2012 in Hotel Hilton, Mainz. Links Uwe Kraus, Vorsitzender Internationale Motivgruppe Papier & Druck en rechts redacteur Ton Cornet

Ontvangst van de oorkonden tijdens INPHLA 2012 in Hotel Hilton, Mainz. Links Uwe Kraus, Vorsitzender Internationale Motivgruppe Papier & Druck en rechts redacteur Ton Cornet

Glatz

In 1977 verscheen de fraaie uitgave ‘Drukkunst in Postzegels’, samengesteld door Jan Glatz, , vroegtijdig op 59-jarge leeftijd 26 mei 1983 in Nijmegen overleden (voorzijde van zijn portret op bidprentje op linkerzijde  van scan toegevoegd).