Tags

, , , , , , , , , , , ,

Cornet2

In Memoriam Ton Cornet. Uit: Die Schwarze und die Weisse Kunst, April 2017

DE FILATELISTISCHE  MOTIEFGROEP PAPIER EN DRUK; een beknopte historie                                              Vignet zoals ontworpen door Jan Glatz

De filatelistische ‘Motivgruppe PAPIER & DRUCK’ is op initiatief van de heer Leo R. Wienands uit Bonn in 1962 opgericht. Van beroep was de oprichter procuratiehouder van een drukkerij en uitgeverij. Sinds zijn jeugd bovendien een fervent postzegelverzamelaar. “Sammler sind glückliche Menschen”, aldus luidt een ten onrechte aan Goethe toegeschreven gezegde. Gemiddeld bereiken zij een hoge leeftijd. Dat laatste geldt helaas niet voor al onze oud-leden, maar zonder meer wèl voor de heer Wienands, die 12 december 2001 op 91-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde. Hij beschouwde de motiefgroep als zijn ‘love baby’ en vertelde me ooit dat het hem veel genoegen verschafte enkele Nederlandse filatelisten tot zijn vriendenkring te mogen rekenen. Bijna een kwart eeuw, tot 1986, vervulde hij het voorzitterschap van de motiefgroep, in dat jaar opgevolgd door Dieter Kügler uit Mainz-Kastel, die hard op weg is als voorzitter èn redacteur van het tijdschrift ook een kwart eeuw vol te maken. Ik herinner me de zich ‘Gründer, Leiter und Redakteur’ noemende Wienands als een aimabel persoon, die zichtbaar genoot van de groei van ‘zijn club’ tot meer dan 300 leden, van wie zelfs meer dan 100 uit ons land. Bij zijn 75ste verjaardag in 1985 is hem tijdens de ‘Interphila’ in Keulen het erelidmaatschap van de Nederlandse afdeling met een oorkonde uitgereikt.

Leo Wienands, Gründer von Papier und Druck in 1982

Wienands1

In 1986 is aan de heer L.R.Wienands het erelidmaatschap uitgereikt door de Nederlandse Motiefgroep. Op de foto de bestuursleden G.N.Meurs Jr. (voorzitter), rechts en links Joh. van Rooijen (penningmeester) Uit: Druck Doende 10, maart 1986.

Wienands2

vervolg met op de foto de heer Wienands met de ontvangen  ingelijste oorkonde. Hij overleed op 91-jarige leeftijd en Johan van Rooijen wijdde een ‘In Memoriam Leo R. Wienands’ in het blad ‘Druk Doende’ , nummer 47, voorjaar 2002.

papier1

In Memoriam Leo R.Wienands (aus: die schwarze und die weisse Kunst, Mai 002, Nr. 46, p. 12)

Nederlandse sectie van de filatelistische motiefgroep ‘Papier en Druk’ 

Voornamelijk aan de heren Jan Glatz en Johan van Rooijen als repectievelijke voorzitter en secretaris/penningmeester is de Nederlandse sectie ‘Papier en Druk’ te danken. Formeel opgericht op 18 april 1970 in het niet meer bestaande restaurant Gadellaa te Maarn. Bij de stichtingsbijeenkomst waren 10 van de toen 18 leden aanwezig, toen nog allemaal mannen, onder wie ook Gert Janssen uit het Duitse Kleef. Eind 1970 telde de afdeling 21 leden. Naast het individueel verzamelen en ruilen waren belangrijkste doeleinden deelname aan tentoonstellingen en het uitwisselen van informatie, onder meer via een eigen tijdschrift. In 1980 bedroeg het ledental 38 en vijf jaar later al 89, in 1991 toegenomen tot 105, van wie 1 in Engeland en 1 in Australië. Grotendeels afkomstig uit de grfische wereld, daarnaast ook personen uit de wereld van boekhandel en bibliotheken en bibliofiel geïnteresseerden. Sinds 18 april 1984 is de vereniging zelfstandig met statuten en huishoudelijk reglement en volgens de regels ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder no. V 480040.  Besloten is toen óók lid te blijven van de Internationale Motiefgroep in Duitsland.

Voor de Duitse motiefgroep “Papier und Druck’ moeten we teruggaan naar 23  september 1963, toen -na een initiatief tot oprichting door Leo R.Wienands 15 juni 1962 –  uit 27 leden het eerste bestuur is gekozen, inclusief twee Nederlanders, de heren Bosch en Glatz. In dezelfde maand  verscheen tevens het eerste nummer van een eigen blad.

kop

Koptitel van het eerste nummer van SWK, september 1963

Het Duitse ofwel internationale orgaan ontving een toepasselijke naam: ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’ (SWK), duidend op de zwarte drukinkt en het maagdelijke witte papier. Vanaf het begin, aanvankelijk losbladig, zijn behalve artikelen en berichten over afzonderlijke onderwerpen gegevens gepubliceerd over wereldwijd op ons motief uitgekomen emissies. Intussen is nummer 191 in april 2017 van de pers gerold. Als bijlagen zijn in de loop van de jaren talrijke deel-motieflijsten uitgekomen over thema’s als journalistiek, papier, druk, boeken, drukkerijen, Jaar van het Boek etcetera. Weliswaar geen uitgave van de motiefgroep blijft als standaardwerk een onmisbaar naslagwerk: ‘Kleinodien auf der Briefmarke; Papier, Schrift und Druck’ (Econ Verlag, 1970), samengesteld door H.G. Schwieger (1).

DD4

Stofomslag van het standaardwerk van H.G.Schieger, Kleinodien auf der Briefmarke: Papier, Schrift und Druck. Düsseldorf/Wien etc., Econ, 1970.

Van pagina 129 tot 203 is over voornoemde grafische motieven een catalogus van postzegels opgenomen. Vandaag de dag is het boek via internet te bestellen voor bedragen variërend van 1 tot 40 euro, exclusief verzendkosten.

Enkel in theorie bestaat ook een Oostenrijkse afdeling [Miroslav Pavelka, Wenen], evenals een Amerikaanse [Bruce L.Johnson, Zionsville, Indianana – tevens secretaris, webmaster en redacteur van de in 1975 inde USA opgerichte Graphics Philately Association (GPA)].

DD6.jpg

Bijeenkomst van de internationale motiefgroep Papier und Druck op 18 oktober 1986 in het Congrescentrum te Hannover bij gelegenheid van de tentoonstelling ‘Habria ’86’ ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Hannoveriaanse postzegelvereniging.  Op de foto van links naar rechts de heren Kügler, Diedrichs uit Hannover, Van Rooijen, Van den Oudenalder, Reiz, Verhaegen uit Antwerpen en Tölcke (Druck Doende 12, maart 1987, pagina 71)

Librariana

Zelf ben ik in 1967 begonnen met het verzamelen van ‘librariana’ ofwel ‘bibliothecariana’: inhoudende alles wat te maken heeft met alle typen bibliotheken en in mindere mate archiefinstellingen. Een deel van de collectie bevindt zich in het Bibliotheekmuseum in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). Van meubilair tot o.a. boekenkisten, gedenkpenningen, sierborden en miniatuurmodellen van bibliobussen. Verder vooral platte zaken als ex-librissen, cartoons, prenten en ansichtkaarten met afbeeldingen van bibliotheken (intussen met meer dan 20.000 stuks). Uiteraard ook postzegels en ander filatelistisch materiaal in relatie tot bibliotheken, archieven en bibliotheekverenigingen. Van een jaarlijks congres van de overkoepelende organisatie  IFLA = International Federation of Library Associtions and Institutions zijn intussen door een tiental landen speciale postzegels uitgegeven; van bibliotheken bij herdenkingen of nieuwe gebouwen wereldwijd intussen meer dan 400. In 1977 kwam een postzegel in België uit bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van IFLA. Als afbeelding koos men voor een fragment uit het beroemde schilderij in Gent van de Gebroeders Van Eyck: ‘Het Lam Gods’, waarbij Johannes de Doper een boek openhoudt.

jaar

IFLA/UNESCO: Internationaal Jaar van het Boek. Emissie posterijen België, 1972

Door het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum is toen voor het internationale congres in Brussel een fraai uitgegeven verjaardagskalender met voorstellingen van bibliotheken verspreid. Mij bleek toen dat het fenomeen ‘verjaardagskalender’ typisch Nederlands is en in het meeste buitenland, althans toen, onbekend.

kalender

Deel van kalenderpagina International Book Year 1972 met postzegels van bibliotheken en  bibliobus in Barbados

boekjaar2

Het 400jarig bestaan van de Hertog August Bibliotheek i9n Wolfenbüttel 1572-1972 viel samen met het Internationaal Jaar van het Boek 1972

Vanuit mijn werk als bibliothecaris in Heemstede had ik regelmatig contact met de grafici en postzegelontwerpers Sem Hartz en Pieter Wetselaar. Eerstgenoemde had na zijn pensionering bij de firma Joh. Enschedé zijn privé-drukpers ‘Tuinwijk’ in de Heemsteedse openbare bibliotheek staan, waar hij sommige perioden bijna dagelijks al zettende en drukkende was te vinden. Deze pers is na zijn overlijden verhuisd naar Museum Meermanno ofwel Museum van het Boek in ’s -Gravenhage. Met een Amerikaanse collega van de universiteitsbibliotheek in Ann Arbor, John Henry Richter [vooral bekend vanwege zijn boek: ‘Judaica on postage stamps’ 1974; met  jaarsupplementen in ‘Judaica Philatelic Journal’] publiceerde ik een checklist van bibliotheken en archieven op postzegels in de tijdschriften in ‘Die Schwarze und Weisse Kunst’ (nr.59/1978) en ‘Topical Time’ (nrs. 177 en 178, 1979).

De universiteitsbibliotheek in Ann Arbor, waar John Henry Richter werkte als referentiebibliothecaris

Graf van John Henry Richter (1919-1974) in Ann Arbor, Michigan. In Wenen geboren emigreerde (vluchtte) hij naar de USA waar hij met de geallieerden meevocht tegen de Duitse nazi-bezetters

Voorts aanvullingen in het Nederlandse bibliotheekvakblad ‘Open’ (september 1976) en het Belgische ‘Themaphila (nr.58-59/1977). Een bijgewerkt overzicht is gepubliceerd in Druck Doende (nr. 15/1988). Recentere lijsten van Larry Nix (gepensioneerd bibliothecaris in Middleton, Wisconsin) en ondergetekende kunnen op het internet worden geraadpleegd (2 ). Een gezamenlijke publicatie in boekvorm wordt voorbereid.

Larry Nix manages Library History Buff

Nix

Postzegel en visitekaartje van  Larry Nix

Een uitgebreide catalogus kwam in 2001 in Berlijn uit: ‘Bibliotheken und Ihre Kostbarkeiten auf Briefmarken. Katalog’. Deze is samengesteld door wijlen Heinz Gittig, oud adjunct-directeur van de Deutsche Staatsbibliothek Unter den Linden, die ik tweemaal in Heemstede en Berlijn heb ontmoet.  Discutabel is niettemin dat tevens emissies van postzegels zijn opgenomen, bijvoorbeeld van universiteiten, waarin de bibliotheek enkel een onderdeel van het gebouw uitmaakt. Behalve ‘bibliotheken’ en ‘bibliothecarissen’ heb ik eveneens boeken, manuscripten, miniaturen, schrijvers, kranten/tijdschriften, journalistiek, drukpersen, drukkers e.d. verzameld.

Gittig

Schrijven van bibliothecaris-filatelist dr. Heinz Gittig, 24 januari 2002

papier3

In Erinnering dr. Heinz Gittig von Dieter Kügler. In: die schwarze und die weisse Kunst, Dezember 2002, Nr.148, p. 48.

De Duitse filatelist Klaus Henseler publiceerde een alomvattende publicatie ‘Bibliothekmotive auf Briefmarken’.

Enkele albums ‘drukkunst’ deed ik een aantal jaren geleden over aan de heer Simons, nadat diens collectie bij een inbraak was gestolen. Zelf nam ik een deelverzameling over van o.a. de heer J. de Goede. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kocht ik  voornamelijk bij postzegelzaak ‘’t Raadhuis’ van de heer J.D.Muis aan de Raadhuisstraat te Amsterdam met destijds wellicht de grootste collectie motiefzegels in voorraad. Na opheffing van genoemde  winkel nam ik een nieuwtjesabonnement bij postzegelhandel P. Nieuwelink die – met zijn vrouw Gré Nieuwelink-Reit – regelmatig aanwezig was bij de halfjaarbijeenmisten van de motiefgroep en aan wie op 21 maart 2009 bij zijn afscheid het ere-limaatschap van de vereniging is verleend. Tegenwoordig bestel ik nieuwtjes voornamelijk bij Postbeeld te Haarlem (dankzij het internet tegenwoordig wereldwijd opererend) en aanvullingen verder via internetveilingen zoals Delcampe.

Herinneringen aan Horodisch, Gijsbers e.a.

Abraham Horodisch (1898-1987) met zijn echtgenote, de grafisch ontwerpster Alice Garnman(n), zich later noemende Garman, (1904-1984).

Abraham Horodisch (1898-1987) met zijn echtgenote, de grafisch ontwerpster Alice Garnman(n), zich later noemende Garman, (1904-1984) in de Roompotstraat, Amsterdam-Zuid, circa 1938 (Joods Historisch Museum)

DD4

In 1984 is dr.A.Horodisch het erelidmaatschap toegekend van de Motivgruppe ‘Papier und Druck’  (Druck Doende 6, maart 194, pagina 305

Antiquaar Abraham Horodisch in 1928 geschilderd door Paul Kleinschmidt (JHM)

Het archief van Abraham Horodisch in het Joods Historisch Museum  

De Boekenwereld, 36, nr.1. 2020 bericht op pagina 92: ‘Het archief van de bekende antiquaar Abraham Horodisch (1898-1967) stond in het teken van zijn liefde voor het boek. “Zijn bewogen leven voerde hem van zijn geboorteland Rusland, via het toen in Oost-Pruisen gelegen Koningsberg en Berlijn, als joodse vluchteling naar Amsterdam. Daar richtte hij in 1934 Antiquariaat Erasmus op. In het najaar van 2018 is zijn persoonlijk archief overgedragen aan het joods Historisch Museum in Amsterdam. Het archief, dat betrekking heeft op de periode 1865-1987, geeft niet alleeen een boeiend inzicht in het leven van Abraham Horodisch, maar ook in dat van zijn vrouw, de bekende grafische kunstenares Alice Garnmann, en hun beider families (…)’.   

Abraham Horodisch in zijn antiquariaat Erasmus in 1984 (P.J.Buijnsters. de geschiedenis van het Nederlands antiquariaat, pagina 262)

Boudewijn Büch verlaat het antiquariaat van dr. Abraham Horodisch in Amsterdam et in zijn handen de ‘Sophien-Ausgabe’ van de werken van Goethe (uit: Boudewijn Büch. Boekenpest, p. 132)

Abrabam Horodisch in 1978 nadat hem de zilveren anjer is uitgereikt door prins Bernhard

Vrij kort na oprichting van de Nederlandse sectie ben ik lid geworden via voornamelijk de heren L. Reiz en dr. Abraham Horodisch (1898-1987). Laatstgenoemde kende ik reeds als eigenaar van Erasmus Antiquariaat en Boekhandel aan het Spui en bezocht ik meermaals thuis in zijn woning in Amsterdam-Zuid, alwaar de vertrekken van de vloer tot het plafond waren gevuld met veelal in leer of perkament gebonden boeken (3). Van zijn hand zijn op ons gebied de twee volgende publicaties van belang: 1) ‘Motivliste Druckwesen’ (Bijlage SWK, März 1970, nr. 27) en 2) ‘Literarische Gedenktage auf Briefmarken’ (Als afzonderlijke uitgave uitgekomen in 1972).

druk3

Vooromslag van brochure ‘Literarische Gedenktage auf Briefmarken’ door Abraham Horodisch

Abraham Horodisch trouwde in 1942 met Alice Garmann en samen vluchtten zij naar Zwitserland. Alice Horodisch-Garman is bekend geworden als grafisch ontwerpster van exlibris, postzegels, boekillustraties etc. Zij vervaardigde het boekomslag van ‘Een hofdame uit de 18e eeuw’ van Marie C.van Zeggelen, uitgegeven bij Meulenhoff in Amsterdam.

Grafisch kunstenares Alice Garman vervaardigde o.a. bovenstaande ex librissen voor haar man Abraham Horodisch (uit: de Boekenwereld, 33, nummer 4, 2017, pagina 90)

Bij gelegenheid van diens 85ste verjaardag op 3 februari 1984 ontving Abraham Horodisch het erelidmaatschap van de Motivgruppe ‘Papier und Druck’, later ook verleend aan oud-voorzitter Meurs en mede-oprichter Van Rooyen. Behalve met collega-bibliothecaris Zonnevylle uit Den Haag had ik in het buitenland vooral contacten met dr. Ludwig Sickmann uit Keulen [auteur van: ‘Parlaments- und Behördenbibliotheken auf Briefmarken und deren postalischen Belegen, in: ‘Bibliotheksarbeit für Parlamente und Behörden'(1980) , dr. Severin Zrubeck uit Bratislava en Günter Diedrichs uit Hannover.

papier11

Rechts  Günter Diedrichs met Uwe Kraus en Dieter Kügler bij de infostand op de HABRIA november 2011 in Hannover

Laatstgenoemde was in zijn werkzaam leven boekbinder van beroep en hij beheerde tot zijn overlijden  de bibliotheek van de internationale motiefgroep. Van professor G.G.Firsov uit Leningrad/Sint Petersburg ontving ik in het verleden veel Russische herdenkingsenveloppen van Sovjet-bibliotheken. Voorts onderhield ik contacten met de filatelisten A.Boerma en C.J.M. Kramer uit Heemstede, en in het bijzonder met Gert Gijsbers (1916-1999) uit Arnhem. Laatstgenoemde is geïnterviewd door professor Lisa Kuitert, gepubliceerd in het blad ‘De Boekenwereld’ van april 1993 [Tevens  herdrukt in Druk Doende 25, september 1993]. Zijn belangstelling voor dit verzamelthema bleek gewekt door een artikeltje in het  ‘Börsenblatt’ van 15 juli 1966 door Heinz Patzer over ‘bibliofile Briefmarken’. In het vraaggesprek vertelde hij dat zijn verzameling van zo’n kleine 4.000 zegels aan een instelling zou worden gelegateerd. “Ik heb de collectie vermaakt aan het Museum van het Boek. Dat is testamentair vastgelegd in ik heb zelfs een bedrag uit de nalatenschap bestemd voor het bijhouden van de verzameling. Maar of dat ook zal gebeuren, dat weet je natuurlijk niet. Ze kunnen er toch moeilijk iemand speciaal voor aanstellen.”  Tientallen jaren werkte G.W.Gijsbers in het boekenvak samen met zijn compagnon Johan van Loon (1919-1999), doch na een onoverbrugbaar conflict liet hij zich in 1979 uitkopen en heeft hij de zaak nooit meer bezocht.  Buijnsters schrijft in zijn boek over het Nederlandse antiquariaat, dat Gijsbers zich nadien alleen nog maar met boeken op postzegels bezighield. “’Op zondag, als hij zich onbespied waande, verscheen hij nog wel eens voor de etalage in de Bakkerstraat’. Door een wonderlijk toeval zijn de oude ex-compagnons Johan van Loon en Gert Gijsbers in 1999 enkele dagen na elkaar overleden.”  Aan het bekende antiquariaat Gijsbers en Van Loon is na meer dan een halve eeuw een definitief einde gekomen, nadat Fred Van Loon om gezondheidsredenen moest stoppen. Omdat de zaak niet met de tijd was meegegaan kon geen opvolging worden gevonden. Op het laatst gingen duizenden resterende boeken voor slechts 1 euro of 50 eurocent  bij een leegverkoop van de hand. Zelf ben ik twee dagen naar Arnhem gereisd en volle tassen teruggekeerd. Tussen alle literatuur kwam ik de eerste 12 nummers van ‘Druck Doende’ tegen, die ik voor een belangstellende heb meegenomen.

G.W. (Gert) Gijsbers (1916-1999), rechts aan zijn bureau in het antiquariaat te Arnhem en links zijn toenmalig compagnon Johan van Loon (1919-1999) (Uit; P.J.Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlands Antiquariaat, pagina 215).

G.W. (Gert) Gijsbers (1916-1999), rechts aan zijn bureau in het antiquariaat te Arnhem en links zijn toenmalig compagnon Johan van Loon (1919-1999) (Uit: P.J.Buijnsters, Geschiedenis van het Nederlands Antiquariaat, pagina 215).

Antiquariaat Gijsbers en van Loon, Bakkerstraat, Arnhem

Antiquariaat Gijsbers en van Loon, Bakkerstraat, Arnhem

Grafische Filatelie 50 jaar Vakstudiegroep der Grafische Bedrijven van Antwerpen 20-13 mei 1982 [Eerste nieuwsblad door Abraham Verhoeven, 1622].

Een eigen tijdschrift: Druck Doende (DD)

Als nummer 1 van een tijdschrift voor de Nederlandse sectie verscheen september 1981 in een oplage van 200 exemplaren als eigen orgaan: ‘Druck Doende’. Naast J.F.Glatz en Joh. Van Rooijen als vaste medewerkers redigeerde Ton v.d. Oudenalder het nieuwe blad en begon zijn inleiding met de kop ‘De eerste, maar zeker niet de laatste’.  Dat blijkt te kloppen want 28 jaar in 2016 is nummer 91 uitgekomen. De naam bleek bedacht door Wim Heinen, zij het eigenlijk als naam voor het Grafisch Historisch Museum in Zutphen bedoeld.  Op dat moment met 40 leden vond het nieuwe blad als proefaflevering ruime verspreiding en is zelfs eenmalig een tweede editie uitgekomen. De volgende nummers zijn in een oplage van 325 stuks gedrukt. Een geslaagde aprilgrap in 1982, waarbij ikzelf intuimelde door deze in Hongarije aan te vragen was de zogenaamde emissie van twee postzegels gewijd aan Gutenberg èn Laurens Coster door Magyar Posta met waarden van respectievelijk 9 en 25 forint. Gutenberg werd intussen tientallen malen door posterijen in Duitsland en elders herdacht; de legendarische Laurens Coster komt niet verder dan een postzegel van de Nederlandse PTT uit 1999 waarop in een serie over de vier jaargetijden het natuurstenen Coster-monument van J.D.Zocher uit 1823 in de Haarlemmerhout staat afgebeeld.

gutcoster.png

Coster en Gutenberg op een niet geëmitteerde  postzegel, naar een ontwerp van Ton van den Oudenalder

Groot was het verlies van Jan Glatz die 26 mei 1983 op 59-jarige leeftijd overleed, herdacht in Druck Doende nummer 5.  Zijn laatste artikel over ‘Boeken op postzegels’ verscheen in diezelfde aflevering van DD, september 1983. Een blijvende herinnering aan hem is de dankzij ons lid C.F.J.Schriks door de Walburg Pers te Zutphen in 1977 uitgegeven bibliofiele uitgave: ‘Drukkunst in postzegels’; inclusief ingeplakte (en door het Postmuseum gestempelde) postzegel, uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar drukkersorganisatie. Van 11 maart tot 1 november van dat jaar vond een succesvolle expositie plaats ‘Papier, druk en postzegel’ in het Postmuseum te ’s-Gravenhage. Eerste redacteur was de heer Ton van den Oudenalder. Al vanaf nummer 4 is ‘motiefnieuwtjes’ een vaste rubriek geworden, lange tijd verzorgd door Bert Reiz en de laatste jaren voortreffelijk voortgezet door journalist en filatelist Ad van Heiningen uit Beuningen, die evenals mevrouw Slokker enige tijd al secretaris fungeerde. Vaste medewerkers van het blad waren A.C.van den Oudenalder (o.a. voorzitter met ingang van 1991), G.N.Meurs Jr.(voorzitter sinds 1987), J.Boots, G.W.Gijsbers, C.F.J.Simons (sinds 1993 optredend als redacteur, later ook enkele jaren voorzitter), C.J.M.Kramer, L.Reiz en F.Tinga.

Simons

Aan de heer C. Simons werd vanuit Duitsland door de heren Kügler en Vogt bij het treffen van de sectie Nederland in 1990 te Amsterdam de Gutenberg-medaille uitgereikt.

Op 1 juli 1990 overleed vaste bezoeker A.H.G.Zonnevylle (69) uit Den Haag (herdacht in nummer 19) en op 29 oktober 1990 uit Bussum de heer A.Q.de Flines (83), herdacht in nummer 20. In 1995 is het 25-jarig jubileum van ‘Papier en Druk’ Nederland gevierd. Van wijlen Gert Gijsbers verscheen in nummer 39 (1999) een In Memoriam. en van  mede-oprichter en secretaris Joop van Rooijen in nummer 71 (2006). Vanaf nummer 29 (maart 1995) van DRUK DOENDE , als opvolger van de heer G.J.F.Simons, is Ton Cornet redacteur, schrijver, samensteller etcetera geweest tot en met nummer 91 (najaar 2016) , een prestatie van formaat. Tevens was hij vanaf nummer 35 (1998) tot zijn verscheiden 17 maart 2017 op 79-jarige leeftijd voorzitter etc. van de motiefgroep, met van mw. T. Demoed-van Hoogstraten uit Zutphen als  secretaris, L.M.van der Steen uit Leiden (penningmeester) en J.L.P.M.Krol uit Heemstede (bestuurslid). Met ondersteuning van de heer Gerard van der Eem uit Haarlem wordt gestreefd naar een nieuw nummer 92 te verschijnen voorafgaande aan de Postex in Apeldoorn, 21 oktober 2017.

Rooijen

Joop van Rooijen, links) met Bert Reiz bij de voorbereiding van een stand van  de motiefgroep ‘Papier en Druk’ tijdens Grafivak 93 in de RAI te Amsterdam. ((Druk Doende, nummer 25, 1993, pagina 16)

Aan vast lid vanaf de begintijd Frans Tinga uit Den Haag (1923-2007) is  in nummer 71 (2008) en oud-voorzitter G.N.Meurs Jr. (1926-2010) in nummer 74 (2011)  een herdenkingsbericht gewijd.

papier8

De heren Leo Wienands, Frans Ting (midden) en Richard Schulz tijdens een ruilgsprek in Hameln, 1991.

In nummer 39 van Druk Doende heeft Ton Cornet een catalogus van de verenigingsbibliotheek gepubliceerd, bestaande uit 1) Archief, knipsels, brieven etc., 2) artikelen en publicaties, 3) boeken, 4) catalogi tentoonstellingen en veilingen, 5) krantenknipsels, 6) tijdschriften en periodieken.

Demoed

Losse bijlage bij nummer 14, maart 988. Opvolger als secretaris trad aanvankelijk de heer L.Reiz op, terwijl mw. Trudy Demoed de ledenadministratie vervolgde en nadien het secretariaat.

In 1983 had de eerste postzegelveiling plaats, die al meteen een omzet van circa 200 gulden opleverde. Na de verhuizing van J. Pelser vanuit Haarlem naar Frankrijk is zijn taak eerst door Bert Reiz en nadien door Ruud Mol vervuld. Het redactiesecretariaat werd vanaf nummer 7 (september 1984) na Ton van den Oudenalder overgenomen door de heer C.F.J.Simons, evenals destijds de heer Glatz woonachtig in Nijmegen. In dit verband mag niet onvermeld mag blijven dat de heer G.N.Meurs Jr. met verve het voorzitterschap tot 1990 vervulde. Hij bracht de motiefclub ook naar buiten met artikelen in o.a. Boekblad en op tentoonstellingen. Van zijn hand is verder de bibliofiele publicatie ‘Het papier op de postzegel’  (Zutphen, Bührmann-Ubbens Papier, 1985). Zijn opvolger was A.C. van de Oudenalder en sinds 1998 was de immer enthousiaste Ton Cornet voorzitter en al vanaf nummer 29, september 1995, het redactiesecretariaat van Druk Doende. Veel geraadpleegd is de rubriek Motiefnieuws postzegels, na Bert Reiz bijgehouden door oud-secretaris Ad van Heiningen, adjunct-hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander. Gewaardeerd secretaris was jarenlang mevrouw E.Ehrenburg-Pinto uit Oosterbeek, opgevolgd door Bert Reiz uit Amsterdam, daarna mw. Annie Slokkers-Wagemakers en ten slotte mw. G.H.O.M.Demoed-van Hoogstraten uit Zutphen.De presentaties op de grafische vakbeurs Grafivak, Postex, Themaphilex, Grafilia in Antwerpen e.d. zijn in dit overzicht goeddeels buiten beschouwing gebleven.

DD3

Bij het 50-jarig bestaan van de Vakstudiegroep der Grafische Bedrijven in Antwerpen had in samenwerking met de 20 jarige FIP-Motivgruppe Papier + Druck uit Bonn een internationale postzegeltentoonstelling plaats in Antwerpen:  ‘Grafilia: schrift, papier, Druk, Pers, met 25 deelnemers uit Duitsland (7), Luxemburg (1), Nederland (7), Tsjechoslowakije (1), Zwitserland (1) en België (8). Bovenstaand de Nederlandse deelnemers, Th,A.Banda, J.Boots, J.F.Glatz, G.Gijsbers, A.van den Oudenalder, J.van Rooijen en J.Zirkzee.

DD5

Vooromslag van Grafivak special uitgave van de filatelistische motiefgroep ‘Papier en Druk’ Nederland: Het thema papier en druk op Nederlandse postzegels; door C.Simons en L.Reiz. , maart 1989.

Van betekenis zullen de internationale tentoonstellingen Exphimo in het Luxemburgse Bad Mondorf blijven, georganiseerd door o.a.de actieve Willy Serres.

Willy Serres (2008). De laatste jaren is zijn specialiteit het verzamelen van exlibris op postzegels.

Bij de Exphimo 1980 bijvoorbeeld is een verzilverd-brons medaille toegekend aan Johan van Rooijen voor zijn ‘Papier en Druk’ en aan Jan F. Glatz voor diens motiefverzameling ‘5000 jaar schrift, miniatuur en manuscript’.

kugler

Voorzitter Dieter Kügler als spreker bij de opening van Exphimo in Bad Mondorf  mei 1992 bij welke gelegenheid 19 exposanten het thema ”Druk – Papier en Pers’vertegenwoordigd waren.

Eenmalig verscheen bij wijze van proef en als voorloper van een eigen orgaan dankzij Ton van den Oudenalder een Nederlandse vertaling van nummer 68 (augustus 1980) van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’.  Sinds 1984 is onze vereniging zelfstandig met eigen statuten, maar is tegelijk besloten lid te blijven van de internationale Motiefgroep, zodat de Nederlandse leden beide tijdschriften ontvangen.

Leden van de motiefgroep Papier en Druk bijeen, maart 1980

Leden van de motiefgroep Papier en Druk bijeen in de tuin van hotel-restaurant ‘Huize Gadellaa’ te Maarn, maart 1980. Gemaakt door Leo Wienands in de tuin van restaurant Gadellaa in Maarn, de plaats waar de de leden na tien jaar nog steeds bijeenkwamen. Op bovenstaande foto staan van links naar rechts: J.P.Boots uit Alkmaar , H.C.Heystee, Gert Janssen uit Kleef, Th.A.Banda uit Kollum, G.W.Gijsbers uit Arnhem , Johan van Rooijen uit Utrecht, Hans Krol uit Heemstede, mevrouw E.Ehrenburg-Pinto – de enige dame in het gezelschap -, Jan F.Glatz, A.C.van de Oudenalder uit Baarn, J.Lohuis, G.P.Spruyt, H.C.Kos en B.Lodewegen.

Tentoonstelling in Koninklijke Bibliotheek Met medewerking van onze filatelistische motiefgroep (vooral Joh. Van Rooijen) is van 16 november 1984 tot en met 3 januari 1985 inde expositiezalen van de nieuwe Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling ‘Boeken op postzegels; grafische technieken, materialen en produkten’ georganiseerd. Deelnemers waren G.W.Gijsbers, A.Q.de Flines, J.Boots, J.L.P.M. Krol, A.C.van den Oudenalder, Joh. Van Rooijen, mw. C.J.Glatz-Berens, J.Zirkzee en A.van Dun uit Antwerpen.

druk2

Catalogus van tentoonstelling boeken op postzegels in de Koninklijke Bibliotheek, 16 november 1984 t/m 3 januari 1985. Bevat een voorwoord van Liesbeth Rush (KB), inleiding van voorzitter Papier en Druk: G.N.Meurs Jr., Boeken op postzegels door Jan Glatz. Lijst van deelnemers, artikel: de postzegelamakerij door Henk Haan.

Zelf stelde ik mijn collectie over bibliotheken beschikbaar. Hub. Hubben schreef in De Volkskrant van 1 december 1984 onder de kop: ‘Wat moeten al die postzegels in de KB?’ “(…)Een tiental collectioneurs heeft zijn verzameling in de K.B. uitgestald. Verzamelaar J.L.P.M.Krol bijvoorbeeld, koos met voorstellingen van bibliotheken. Hoe ver dat kan gaan bewijst zijn specificatie: 1) Gebouwen en interieurs van bibliotheken met inbegrip van gebouwen die in het verleden als zodanig dienst deden; 2) herdenkingsuitgiften naar aanleiding van jubilea en inwijdingen van bibliotheken; 3) niet nader aangeduide bibliotheken en privé-boekerijen. De collectie is blijkbaar dermate omvangrijk dat de eigenaar voor deze expositie een selectie maakte. Bij de jubileumzegels leidt dit tot een onderverdeling in Renaissancebibliotheken, nationale, openbare en universiteitsbibliotheken, overige bibliotheken en ten slotte, verzamelaar Krol houdt van zijn onderwerp, bibliotheekverenigingen. Een oogverblindend mooie verzameling postzegels. Hier is sprake van liefhebberij in de meest letterlijke betekenis van het woord.”

indeling

Indeling van bibliotheken op postzegels , 1984.

Deelnemers waren: G.W.Gysbers (Internationaal Jaar van het Boek, 1972), A.Q.de Flines (de invloed van de grafische industrie op de ontwikkeling van de mensheid), Kerstmis in miniatuur (J.Boots), Hans Krol (bibliotheken), Joh. van Rooijen: (Papier en Druk)

Voorts: C.J.Glatz-Berens (De eerste gedrukte postzegels op boeken en allerlei boeken op postzegels), G.W.Gysbers (Spaarbankboekjes op postzegels), J.Zirkzee (Van handshrift tot drukwerk), A.van Dun (Ontstaan en geschiedenis van de drukkunst).

(…)”  Bij de druk bezochte officiële opening is behalve een gratis catalogus tegelijkertijd het boek ‘De Postzegelmakerij’ van Henk Haan en uitgegeven door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem gepresenteerd  

postzgelmakerij

Aankondiging van ‘De Postzegelmakerij’ door Henk Haan, een uitgave van Joh. Enschedé en Zonen, 1984.

Sinds september 1993: Druk Doende

Met ingang van nummer 25 is de oud aandoende ‘c’ in Druck gewijzigd in Druk Doende en heeft de voorzijde van het blad ook een nieuwe vormgeving dankzij ons onlangs overleden lid G.Bökkerink. Het door de heer Glatz ontworpen vignet met een drukpers bleef gehandhaafd. Als afzonderlijke uitgaven verschenen diverse brochures over o.a. ‘Drukpersen’ [L.Reiz, Joh. Van Rooijen en C.Simons) in 1987 en ‘Het thema Papier en Druk’ (C.Simons en L.Reiz) in 1989. In 1995 kwam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de motiefgroep als jubileumuitgave uit: ‘Drukpersen op postzegels’, samengesteld door L.Reiz en Joh. Van Rooijen. Drie jaar later is door enkele leden van onze motiefgroep het fraaie boekje ‘De krant op postzegels; de vervaardiging en het product’ voorbereid, dat uitkwam bij het 125-jarig jubileum van Van Dijk Grafische machines BV, Houten. Verder verscheen in 1998 een boekje van Ton Cornet en Bert Reiz: ‘Postzegels worden gedrukt….maar hoe herken je de gebruikte druktechniek?’ Na een periode van meer dan 15 jaar als passief lid ben ik sinds 2003 na vroegpensionering wederom de tweejaarlijkse bijeenkomsten gaan bezoeken. Die vonden in het verleden o.a. plaats in Ede, Bunnik en Maarn. Sinds een aantal jaren in AC-restaurant Veenendaal (voorheen ‘Bloemheuvel’) nabij Maarsbergen. Daar trof ik nog de volgende personen van het eerste uur aan: de heren Th. A. Banda uit Friesland, de toen nog altijd actieve Johan van Rooijen en als bestuurslid Frans Tinga. De laatste jaren vinden bijeenkomsten van de motiefgroep plaats tijdens de jaarlijkse Postex in de Amerikahal te Apeldoorn

In 1990 telde deinternationale motiefgroep met hoofdvestiging in Duitsland ongeveer 250 leden uit 23 landen met uit Nederland ongeveer evenveel leden als in Duitsland. Onderstaand de Nederlandse ledenlijst

ledenlijst1

Leden motiefgroep Papier en Druk uit Nederland  in 1990 (1)

ledenlijst2

Vervolg ledenlijst ‘Papier und Druck’ uit Nederland 1990 (2)

ledenlijst3

Slot ledenlijst ‘papier en Druk’ Nederland in 1990

costergustenberghaarlem

Vier natuur-monumenten op Nederlandse postzegels in 1999 verbeeld; met linksboven  het Coster-monument in de Haarlemmerhout  [een zogenaamde tombe, feitelijk een grote rechthoekige steen] ter ere van L.J.Coster, in 1823 in opdracht van de stad Haarlem vervaardigd, drie eeuwen na de vermeende uitvinding van de boekdrukkunst in de Hout door J.D. Zocher

Costersluitzegel

Van het portret Lourens Janszoon Coster bestaan verscheidene (sluit)zegels nochtans geen officiële postzegels

Coster20

Bericht uit: Die Schwarze und die Weisse Kunst’, Augustus 1999, nummer  138, pagina 19.

Casteleyngrenada

Een buste van L.J.Coster, in Haarlem bij sommigen nog altijd de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst, komt op de achtergrond voor op een schilderij van Jan de Bray uit 1643 met een afbeelding van drukker Abraham Casteleyn (14 juni 1618 oprichter van de ‘Oprechte Haerlemsche Courant’) en diens echtgenote. Emissiedatum van postzegels door de posterijen van Grenada met 6 schilderijen uit het Rijksmuseum Amsterdam : 15 januari 2001.

gut3

Aan Johannes Gutenberg zijn in talrijke landen postzegels gewijd. Hieraanzal ik in een afzonderlijke  bijdrage, evenals aan Gutenberg-prentbriefkaarten aandacht bestede. Bovenstaande pagina met enkele postzegel-voorbeelden uit Dahomey, Bulgarije, Luxemburg en Duitsland is afkomstig uit ‘ Die schwarze und die weisse Kunst’, April 2017, nummer 191, pagina 23.

 

druk4

De Amerikaanse filateliste Leona Rostenberg, Bibliatelist (also B.A., M.A., Ph.D) publiceerde van januari tot juli 1977 bijdragen over Bibliately in ‘The American Philatelist’, in 1978 als herdruk in een afzonderlijke uitgave uitgekomen. Het boek bevat de volgende hoofdstukken: Primitive Records, Writing Media, Medieval Calligraphy, Alphabets, Manuscrips, The Invention of Printing, Early Printers and Publishers, The Printing Press: Its Development and Innovators, Paper, Accessories, Bindings and Book Plates, The Book as Symbol and Motif, Libraries, Literture, , Poetry, Theatre, Fable and Fairy Trade, Imagynary Volyages, Detective Fiction, Communist Literature, Literary Popics: Charles Dickens, Miguel de Cervantes Saavedra, Luis Vaz de Camoens, Dante Alighieri, Francesco Petrrca, Journalism, Advertising, Book Fairs

 

Ton Cornet, vanaf 1995 tot zijn overlijden in 2017 gewaardeerd bestuurder en  samensteller van het tijdschrift ‘Druk Doende’

Dat de filatelie zich in een dip lijkt te bevinden ligt zeker niet aan de uitgifte van nieuwe postzegels, want die verschijnen nog altijd in grote mate. Problematischer is de stand van zaken ten aanzien van de verzamelaar. Overigens werd ook al 10 jaar geleden en eerder geklaagd over ‘vergrijzing’ van de filatelisten. Feit is dat het aantal leden, ooit meer dan 100, van de Nederlandse sectie gedurende de laatste jaren  geleidelijk terugliep tot ongeveer 25. Probleem is dat geen aanwas plaatsvindt van jonge mensen. Dat geldt trouwens voor de gehele thematische filatelie. Kinderen lezen ook minder stripboeken en jongeren grijpen eerder terug op gratis kranten en vrij te verkrijgen nieuws via het internet dan zich te abonneren op de traditionele papieren krant. Daarbij verdringen allerlei nieuwe hobby’s en bezigheden mede ten dele de filatelie – vroeger aangeduid als “the king of hobbies and hobby of kings” –  variërend van hyven, chatten, sms-en, appen  en gamen tot twitteren en wat ons nog allemaal op virtueel gebied te wachten staat. In 2012 is door  de internationale motiefgroep het 50-jarig jubileum herdacht. Vraag is of de Nederlandse sectie de halve eeuw in 2020 zal volmaken.

N.B. E-mail van secretariaatsadres is:  trudiedemoedvh@hetnet.nl

Vooromslag van het eerste nummer van 'Druck Doende', verschenen in september 1981.

Vooromslag van het eerste nummer van ‘Druck Doende’, verschenen in september 1981.

DD3

Inhoudsopgave en colofon van de eerste aflevering van ‘Duck Doende’ uit september 1981

DD

Nummer 25 van Druk Doende (september 1993) onder redactie van C.F.J.Simons kreeg  het blad een nieuw omslagontwerp en is de c uit “Druck” verdwenen. Vanaf nummer 29 (september 1995) tot en met nummer 91 (2016) geheel voorbereid door A.C. (Ton) Cornet. De intentie is dat nummer 92 met medewerking van o.a. Gerard van der Eem en Ad van Heiningen  in 2017 zal verschijnen.

Papier

Voorbeeld van een vooromslag van de Duitstalige orgaan van de Internationale Motivgruppe PAPIER & DRUCK e.V., uitgegeven in 2002.

Papier2

Een hoekje tijdens de Filatelistische beurs in Sindelfingen met v.l.n.r. Uwe Kraus, voorzitter van Papier & Druck, organisatrice Brigitte en penningmeester van het Poststempelgilde Peter Obermaier.

Noten

(1) Engelstalige uitgaven zijn onder meer van 1) John Alden: ‘Printers and Printing in Philately’, Chippenham (Engeland), 1976. 2) Leona Rostenberg: ‘Bibliately’. The American Philatelic Society, 1978. 3) M.H.Winnegrad: ‘Printing on stamps’. Graphics Philately Association. 3r. edition,1989. InOost-Europa is de Pool Jerzy Duda actief, van wie in 2000 de bibliofiel verschenen publicatie ‘Bibliofilatelia’ is uitgegeven door de Jagiellónska universiteitsbibliotheek in Krakau. Ten slotte wordt gewezen op de ‘bibliophilately-weblog’ van Ben Kaden uit Berlijn.

(2) Voor ‘Archives and archivists on postage stamps’:  http://libraryhistorybuff.com/archives.htm Voor ‘A list of postage stamps related to libraries and librarians: http://my.execpc.com/~nixlt/Checklistlibs&libs9-20-02.doc (3) Beschrijvingen van de antiquaren Abraham Horodisch en Gert Gijsbers zijn te vinden in het boek van professor Piet J. Buijnsters: Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat. Nijmegen, 2007.

motiv3

Vignet Motivgruppe PAPIER + DRUCK

Internationale Motivgruppe Papier & Druck 1962 – 1987

jaar

Jahresausgabe Papier & Druck, 1987 in Gutenberg-stad Mainz

MotivgrippePapier + Druck  1962 1987

Enveloppe 150 Jahre Gutenberg Denkmal in Mainz

Kaart met portret Gutenberg uitgegeven door Internationale Motivgruppe Papier & Druck, 1986

Kaart in 1986 gezonden door professor dr.Ludwig Sickmaan, bibliothecaris en filatelist uit Keulen. Hij publiceerde een artikel:’Parlaments und Behördenbibliotheken auf Briefmarken und andere postälische Belegen, in:: Bibliothekarbeit für Parlamente und Behörden. Saur, 1980.

hier

Hier der von Dieter Kügler in 1988 initierte Ersttagsbrief der philatelistische Arbeitsgemeinschaft Papier & Druck mit Sitz in Mainz

papier

1869  1968 Honderd jaar grafische bond Druk en papier; 100 jaar afdeling Haarlem

Telefoonkaart Int. Motiefgroep Papier & Druck 1962 – 1992

Gravivak 1993. Filatelistische Motiefgroep Papier en Druk

drie

Grafivak ’96 en motiefgroep Papier en Druk Nederland 1996

twee

Grafivak ’98 Filiatelische Motiegroep Papier en Druk Nederland

Jaaruitgave 1997 van de De internationale filatelistische Motivgruppe PAPIER UND DRUCK, opgericht in 1962, met een eerbetoon aan Alois Senefelder, uitvinder van de lithografie

Grafivak 2001 Filatelische Motiefgroep Papier en Druk Bederland

40 jaar Int. Motiefgroep papier & Druck 2002 Kaarten van de plaatdrukker

Grafivak 2003 Internationale Grafische Vakbeurs Amsterdam RAI ; Filatelistische Motiefgroep Papier en Druk Nederland

Grafivak 2003 Filatelistische Motiefgroep Papier en Druk Nederland

motiv1

Jahresausgabe 2007 der Motivgruppe ‘Papier und Druck’ mit Abildung  von Vorseite der Zweitälteste Zeitung der Welt, der Wolfenbüttler AVISO von 1609

Enveloppe en zegel  filatelistische mptiefgroep Papier en Druk Grafische Vakbeurs Gorinchem. 2007

papier2

Jahresausgabe 2011 von Motivgruppe Papier & Druck:  1761 – 250 Jahre – 2011: Saarbrücker Zeitung

Gut9

Gutenberg in der  Philatelie, Ausstellung in Rathaus Mainz, vom 18. März bis 9. April 2000. Collage: Günter F.Tölcke, Hannover (Mitglied Motivgruppe Papier & Druck)

papier2

In oktober 2010 kwam een delegatie van de internationale  motiefgroep ‘naar Apeldoorn en ontving Ton Cornet een oorkonde van Uwe Kraus bij  gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse sectie.

=====================

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de internationale Motivgruppe Papier & Druck e.V. verscheen in september 2012 een jubileumnummer van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’. Bovenstaand de voorzijde van dit blad

IPHLA 2012 in Mainz 50 Jahre Int.Motivgruppe Papier & Druck

jubileumstempel

Jubileumstempel 50 jaar Motivgruppe ‘Papier & Druck’, 2-11-2012

achteromslag

Achteromslag van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’, september 2012, nummer 177.

De heer Jürgen Seeger publiceerde in nummer 177 van ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst'(september 2012) een kroniek van de Internationale motiefgroep Papier & Druck e.V., p. 7-30.

======================================================

Nummer 177, September 2012, van het Duitstalige tijdschrift ‘Die Schwarze und die Weisse Kunst’ van de Internationale motiefgroep ” Papier & Druck’ is grotendeels gewijd aan het 50-jarig jubileum van de in in 1962 opgerichte motiefgroep. In april 2017 verscheen nummer 191, in de beginjaren geredigeerd door Leo Wienands, vervolgens door Dieter Kügler en tegenwoordig door Uwe Kraus. 

papier7

Duitse, Belgische Luxemburge en Nederlandse deelnemers bij de in 1980 door Willy Serres georganiseerde EXPHIMO ’80 tentoonstelling  ‘Druck-Papier-Prese’ in Bad Mondorf/Luxemburg. Vooraan links zittend Jan Glatz. (die schwarze und die weisse Kunst, 2012, Nr.177, p.11)

papier9

Een samenkomst 26 maart 1994 met uit Duitsland aanwezig de heren Koensler, Maas, Seeger en Vogt.  Rechts de heer Gert Gijsbers

papier4.jpg

Mitgliedertreffen der Holländer in Restaurant Bloemheuvel, Veenendaal, 26 September 2009 Aus: die schwarze und die weisse Kunst, Dezember 2009, Nr. 169, p.40.

papier5

Ton Cornet, Vorsitzender P&D Niederlande, Jürgen Seeger (Vorstand) und Dieter Kügler (Ehrenvorsitzender Motivgr. Papier & Druck) beim Treffen der Ausstellung auf der 4.Ohabria. ((die schwarze und die weisse Kunst, August 2010, Nr.171, p. 7)

urkunde1

Oorkonde ‘Gmünden 2016’ ter ere van  ‘Die Schwarze und Weisse Kunst’ (Uwe Kraus)

papier6

De heer Uwe Kraus, huidig voorzitter van de Motivgruppe Papier & Druck e.V.

urkunde2.jpg

Oorkonde voor deelname en eervolle vermelding aan de ArGe-Literaturausstellung Sindelfingen 2016

gut1

Vooromslag van ‘Gutenberg in Markenfeld’ door Heinz Patzer, met stempel Gutenberg Jahr 1967

motiv2

Ontvangen zegels met afbeelding van Peter Schöffer (1425-1503), naaste medewerker van Johannes Gutenberg (Gensfleisch) in Mainz, in 2003 ontvangen namens Dieter Kügler uit Mainz via Ton Cornet

Vogt

A.J.Corbet met H.G.Vogt (rechts staand)  bij Themaphilex ’98 in Amsterdam

======================================================

Tijdens de bijeenkomst 2012 in Mainz bij gelegenheid va de Internationale Philatelistische Lteratuur-Ausstellung is het tijdschrift 'Druk Doende', geredigeerd door Ton Cornet, onderscheiden met een medaille Grosz-Silber. Hierbij een scan van de oorkonde

Tijdens de bijeenkomst van 2 – 4 november 2012 in Gutenberg-stad Mainz bij gelegenheid van de Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung iphl@ is het tijdschrift ‘Druk Doende’, geredigeerd door Ton Cornet, onderscheiden met een medaille Grosz-Silber. Hierbij een scan van de oorkonde

Ontvangst van de oorkonde INPHLA 2012 in Hotel Hilton, Mainz. Links Uwe Kraus, Vorsitzender Internationale Motivgruppe Papier & Druck en rechts redacteur Ton Cornet

Ontvangst van de oorkonde tijdens INPHLA 2012 in Hotel Hilton, Mainz. Links Uwe Kraus, Vorsitzender Internationale Motivgruppe Papier & Druck en rechts redacteur tevens voorzitter van de Nederlandse sectie Ton Cornet

ENKELE UITGAVEN VAN de Filatelistische Motiefgroep ‘Papier en Druk’ Nederland:

Glatz

In 1977 verscheen de fraaie uitgave ‘Drukkunst in Postzegels’, samengesteld door Jan Glatz, vroegtijdig op 59-jarge leeftijd 26 mei 1983 in Nijmegen overleden (voorzijde van zijn portret op bidprentje op linkerzijde van scan toegevoegd). De uitgave werd verzorgd door filatelistisch lid van motiefgroep Papier en Druk, de heer CF.J.Schriks, directeur van de Walburg Pers in Zutphen

pagina

Pagina: ontwikkeling door bibliotheken. Uit: Drukkunst in postzegels. 1977.

papier

In 1985 verscheen bij Bühhmann-Ubbens Papier in Zutphen een bibliofiele uitgave ‘Het papier op  de Postzegel’onder auspiciën van de filatelistische Motiefgroep ‘Papier en Druk’ Nederland, samengesteld door G.N.Meurs Jr., A.C.van den Oudenalder, J.van Rooijen, C.F.Schriks en J. van ’t Leven, leden van de motiefgroep.

pagina

Voorbeeldpagina van papiermakers uit ‘Het papier op de Postzegel’ met postzegels van pater Theodosius Florentini (1808-1885), (Zwitserland, 1965), Graaf de Beauharnais (1732-1799) (Frankrijk 1967), Tsycho Brahe (1546-1601) (Denemarken 1946), de gebroeders Jacques Etienne (1745-1799) en Joseph Michel (1740-1810) (Hongarije 1977), Gustav Werner (1809-1887) (Duitsland Bondsrepubliek  1949), ‘The upper India Couper Paper Mills (India, 1970) en dr. Wilhelm Schüch, baron von Capanema (1824-1910) (Brazilië  1952).

DD6

Drukpersen, uitgave van ‘Papier en Druk’, juli 1987, samengesteld door L.Reiz, Joh. van Rooijen en C.Simons.

DD7.jpg

Drukpersen op postzegels. Uitgave van Filatelistische Motiefgroep ‘Papier en Druk’ Nederland. door L.Reiz en Joh. van Rooijen. 1995.

druk1

Kleine Geschiedenis van de Boekdrukkunst op Postzegels. Uitgave van Bosch & Keuning verschenen in samenwerking met de motiefgroep Papier en Druk. 1991.

DD8

Vooromslag van ‘Postzgels vertellen hun verhaal: De karnt op postzegels; de vervaardiging en het product. Motiefgroep ‘Papier en Druk’.  Verschenen ter gelegenheid van de heer T.T.Winkler als rotatieman in hart en nieren van zijn actieve loopbaan bij Van Dijk Grafische Machines BV Houten. 1998.  In 1998 kwam verder uit: ‘Postzegels worden gedrukt…’, maar hoe herken he de gebruikte druktechniek’, door Ton Cornet en Bert Reiz.

DD9

Vooromslag van het tweewekelijks technisch tijdschrift voor grafische vakmensen: PERS, nummer  17, 11e jaargang, 27 augustus 1998

DD10

‘Gegomd, getand en grafisch’, uit: Pers, 27 augustus 1998.

DD11.jpg

Vervolg van: ‘Gegomd,getand en grafisch’ Uit: Pers, 27 augustus 1998.

======================================================================

SELECTIE VAN POSTSTUKKEN UITGEGEVEN DOOR OF IN SAMENWERKING MET DE FILATELISTISCHE MOTIEFGFROEP PAPIER EN DRUK 

drupa

15 Jahre Motivgrippe Papier & Druck 1962 1977. Düsseldorf, Drupa, 13-6-1977

enschede1

Speciale enveloppe ‘Motivgruppe Papier und Druck  1962 – 1977 aan Frau Carla Michel, Dannenberg (Elbe)

Enschede2

Sluitzegels van de drukkerijfirma Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem met op sluitzegels de afbeelding van een oude drukpers, 1976

Enschede3

first day cover van de firma Joh. Enschedé en Zonen uit 2003 uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig jubileum  van de drukkerij 1703-2003

 

motief2

GRAfische FILAtelie 50 jaar Vakstudiegroep der Grafische Bedrijven van Antwerpen 20-23 mei 1982 met afbeelding van ‘Tijdinghe wt Roomen in Italien eerst ghedrukt [door Albert Verhoeven te Antwerpen] den 6. September 1622 – georganiseerd door ons lid Albert Verhagen. Onder de tentoongestelde collecties waren o.a. de verzamelingen van L.Wienands, Bruno Maas, H.C.Vogt, A.Herten, W.Serres, P.Bauer, B.Deschans, E.Bauder, L.van Geem, Joh. van Rooijen, L.van den Hoeck, A.Verhaegen, J.Seeger, A,.van Dun, dr.S.Zrubec, H.Fecht, D.Kügler, L.Tubes, J.van Zirkzee, J.P.Boots, Th.Banda en A.C. van den Oudenalder. Een beschrijving is opgenomen in Druck Doende nummer 3, september 1982. [De heer A.Verhagen is 10 mei 2002 overleden, zie een in memoriam in: Druk Doende 49, najaar 2002].

motief4

Papier en Druk Nederland op de grafische vakbeurs in de RAI Amsterdam, 1983

motief3

Papier en Druk op in de internationale grafische vakbeurs Grafivak ’85, RAI Amsterdam

een

filatelische motiefgroep Papier en Druk en Gravivak ’85

motief5

RAI expositie  grafische vakbeurs 1988

motief7

Filatelistische enveloppe van ‘Druk en Papier’, afdeling Haarlem aan de fil. motiefgroep ‘Papier en Druk’-Nederland, 1988

motief8

Uitgave van DRUK EN PAPIER van DE FNV voor Papier en Druk bij gelegenheid van een congres 21-28 mei 1988: ‘Met Coster naar 2000’

papier15.jpg

F.d.c.’s 1992 en 2002 van de Internationale Motivgruppe Papier & Druck (uit: Die Schwarze und die Weisse Kunst, nummer 177, september 2012, pagina 6)

motief1

11-11-11: datum van verschijning van Druk Doende, nummer 76  in 2011

papier1

Motivgruppe Papier & Druck. 50 Jahre IPHLA 2012 in Mainz

motief6

12-12-12: Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung in 2012 bij welke gelegenheid het tijdschrift ‘Druk Doende’ is onderscheiden met een medaille en oorkonde in de persoon van Ton Cornet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bij het 40-jarig jubileum van ‘Papier en Druk sectie  Nederland in 2010 overhandigde internationaal voorzitter van de Motivgruppe Papier & Druck  Uwe Kraus een oorkonde uit aan Ton Cornet. Rechts zien we penningmeester L.M.van der Steen (foto Gerard van der Eem)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto van de ‘Urkunde’, 16 oktober 2010 (Gerard van der Eem)

Apeldoorn1

Opheffingsbijeenkomst Nederlandse sectie van filatelische motiefgroep Papier en Druk in Americahal (Postex) Apeldoorn op 21 oktober 2017

Apeldoorn3

21-10-2017 links het bestuur van links naar rechts: mevrouw Trudy Demoed (secretaris), Hans Krol (wnd. voorzitter) en Louw van der Steen (penningmeester). Links daarvan de heer A.P.W.M.Korsten (gepensioneerd bibliothecaris)

vooromslag van het laatste nummer (92) van Druk Doende, verschenen najaar 2017 onder redactie van Ad van Heiningen en met medewerking van Gerard van der Eem. Bevat o.a. verslag jaarvergadering, artikel over Ton Cornet, drijvende kracht ‘Papier & Druk’, Haarlemse drukker Abraham Casteleyn, De roerige historie van de Opregte, Beleid PostNL zorgt voor grote woede bij verzamelaars een goede postzegel vertelt een verhaal en 17 pagina’s Motiefnieuws.

Herinneringen van een erelid. mevrouw G.Nieuwelink uit Soest

vervolg van ‘Afscheid en nostalgie’ uit Druk Doende, nummer 92

NOTA BENE: alle 92 exemplaren van de Nederlandse editie Dru(c)k Doende, verschenen tussen 1981 en 2018  zijn bij mij bewaard gebleven, evenals alle nummers van het Duitse ‘die Schwarze und  die Weisse Kunst’ – tot en met 193). Voor informatie hieruit kan contact met mij worden opgenomen via het email adres: jlpmkrol@hotmail.com