Tags

, ,

                                  ENGELBERTUS VAN HEEMSTEDE (ov. 1539) “Inclytus Hemstedius” [= beroemd Heemstedenaar] was kerkelijk leider in Limburg

Enkele telgen, zowel vrouwen als mannen, uit het adellijk geslacht Van Heemstede zijn als kloosterzuster of pater/priester ingetreden. Meest bekend is Engelbertus van Heemstede geworden, de derde zoon van de vermogende ridder Roeland le Fèvre, in zijn tijd tresorier van Vlaanderen, die was getrouwd met erfdochter Hadewych van Heemstede. Heer Engelbert ambieerde een kerkelijke carrière en is omstreeks als opvolger van Jan van Eynatten 1510 benoemd tot proost (deken en kapittel) in Maastricht. Volgens de handschriftelijke verzameling getiteld Apotheca bij de archieven van het St. Servaaskapittel zou hij namelijk reeds in 1510 proost zijn geweest (1).  Als zodanig stond hij aan het hoofd van de St. Servatiuskerk, vernoemd naar de heilige Servaas ofwel Servatius, in de vierde eeuw de eerste bisschop van Tongeren en vervolgens Maastricht. In de late middeleeuwen was dankzij de Sint-Servaasviering het kerkcomplex bij het Vrijthof uitgegroeid tot een grote omvang en rijkdom. Dit godshuis – door paus Johannes Paulus II verheven tot basiliek – wordt beschouwd als de oudste kerk van Nederland. In zijn hoedanigheid als kerkelijk leider schonk Engelbertus in 1517 aan Willem van Gellick het beneficie ter ere van de Heiligen Dionysius en Medardus, dat in de kerk gelegen was (2) Op het altaar ter ere van de Heiligen Monulphus en Gondulphus in de middenbeuk van die kerk gelegen stichtte hij een nieuw benificie van drie Heilige Missen per week, waarvoor hij 300 gulden gaf (3). Van keizer Karel de Vijfde wist hij bevestiging te verkrijgen van alle privilegiën in het St.Servaaskapittel (bij oorkonde van 10 maart 1534 verleend). Tijdens de proosdij van Engelbert beleefde niet slechts de Sint-Servaaskerk maar ook de stad Maastricht een culturele opleving. Beeldhouwers en andere kunstenaars uit Brabant en het Rijnland kregen opdrachten ter verfraaiing van de Sint Servaas, waarvan nog enkele kunstvoorwerpen in de schatkamer getuigen. Zoals diverse beelden en altaarretabels. Een aanwezige Sint Anna te Drieën wordt toegeschreven aan de Meester van Elsloo. Als rentmeester trad Thiery Wykaedt voor hem op. Samen probeerden zij belasting aan de keizer te ontlopen, al gaf Engelbertus toe een wei te bezitten van drie bunder, in gebruik om zijn paarden te grazen. Verscheidene bezwaarschriften ten spijt werd de proost in 1535 door de rentmeester van het land van Limburg belast met een aanslag van niet minder dan 470 gulden en 15 stuivers wegens “goederen gelegen onder de erflanden van de Keizer” Engelbertus maakte een reis naar het Heilig land. Hij was ook Apostolisch pronotarius (pauselijk notaris), in die tijd een ereambt. De verzen die hij zou hebben geschreven zijn helaas niet bewaard gebleven.

middenschip priesterkoor Sint Servaaskerk naar het oosten. Op de voorgrond de beschadigde grafsteen van Engelbert van Heemstede

De grafsteen van Engelbert(us) van Heemstede in de St.Servaaskerk te Maastricht. De steen is mogelijk beschadigd tijdens de Franse Tijd

De grafsteen van Engelbert(us) van Heemstede in de St.Servaaskerk te Maastricht. De steen, ooit rijk versierd met bronzen ornamenten en grafdicht in bronzen letters, is mogelijk beschadigd tijdens secularisering van de kerk in de Franse Tijd. Panhuyzen (zie literatuur)  vermoedt dat de steen zich oorspronkelijk als epitaaf elders in de kerk bevond en omstreeks 1620 is verplaatst.

Engelbertus overleed op 6 november 1539 en werd nabij het altaar van de heilige Servatius in de middenbeuk van de kerk begraven onder een grote grafsteen, vroeger versierd met veel brons. In het midden daarvan een plaat met een neolatijnse tekst: ‘Heros praepositus claris natalibus ortus – Concessit fatis, qui venerandus erat – Inclytus Hemstedius quondam cognomine dictus – Exiguo qui nunc conditus hock tumulo. – Strennus hic miles solymas inviserat oras – Fecerat hoc tantum ductus amore Dei. – Doctiloque consuetus erat versare libellos: – Laus huic aeterna et fama perennis erat. – Qui solet in sacris omnium versare delubris – Spiritus aeternos nunc habet inde diis – Fundite mortales preculas nunc funditi puras – Aethereos anima ut transvolat ipsa sinus. – Obiit ano 1539 6ta Novembris.’ In letterlijke vertaling luidend: “Een vooraanstaand held in beroemde plaats geboren Is gevallen voor het lot. Die eens vereerd, Een befaamd Heemstedenaar genoemd werd Die nu in deze kleine grafterp ligt. Als energiek soldaat had hij de Turkse kusten bezocht. Gedaan had hij dit slechts uit liefde voor God Geleerd was hij gewend gedichten te schrijven. Eeuwig was voor hem de lof en voor altijd de faam Die gewoon is in aller heilige hallen te vertoeven Nu heeft hij de eeuwige adem weg van hier. Brengt, mensen, de goden reine gebeden Even rein als de ziel zelf de hemelgewelven doorvliegt. Hij is heengegaan op 6 november 1539.’ In 1515 is naar wordt aangenomen in opdracht van Engelbert van Heemstede een grote bronzen klok gegoten, ‘Grameer’ genoemd, ofwel ‘grootmoeder’. Deze klok was tot 1850 in gebruik als luidklok van de Sint Servatiuskerk. Volgens de geschiedschrijver Herbenus  werd voor de oude klok een speciale middentoren gebouwd op het westwerk van de basiliek, die in 1156 is vervangen door de laatgotische toren van Jan Pyens.

engelbert.jpg

Graf van Engelbert van Heemstede in de crypte van de Sint Servaaskerk te Maastricht

De klok 'Grameer' die tot 1850 heeft gefunctioneerd en tegenwoordig een plaats heeft gekren op de binnenplaats van het klooster van de Sint-Servaas basiliek.

De klok ‘Grameer’ die tot 1850 heeft gefunctioneerd en tegenwoordig een plaats heeft gekregen op de binnenplaats van het klooster van de Sint-Servaas kerk

Na zijn dood bleef het proostschap van de St. Servaas vacant tot september 1543. Als opvolger heeft keizer Karel V toen Anton van Schaumburg.  Vermeldenswaardig is nog dat Heer Engelbert van Heemstede sinds 1526 enige tijd curator is geweest van de Nieuwe Kerk in Delft. Een andere telg uit het riddermatig geslacht Van Heemstede, ook Egberto of Engelbert geheten, is kanunnik van St. Jan in Maastricht geweest, evenals proost van Wassenburg, Duitsland, niet ver van Roermond gelegen. Tevens was hij priester van de Zijlhof (Leiderdorp), een stuk grondgebied dat tot 1542 in bezit was van Roeland le Fèvre van Heemstede (4). Hans Krol

Noten

(1) Apotheca deel M-S, blz. 287 (2) Inventaris der archieven van St. Servaas opgemaakt in 1738 fol. 118. (3) Liber admissionum, fol. 287, berustend bij de archieven van St.Servaaskapittel op het Rijksarchief te Maastricht. (4) ‘Licentia tenstanti pro Reverebdo Dominus Egberto de Heemstede milite praeposito [= aan het hoofd gesteld] et curato Novae ecclesiae in Delft’. (Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem (BBH), XXXIX, blz. 179. Voorts in BBH: ‘Leiderdorp – de oude kerk – de kapellany van de Zijl’: ‘(…) Te Leiderdorp. In 1400 Jan Willem Gerritszoon, geen priester. Van voor 1542 tot na 1607 Engelbert van Heemstede, proost van Wassenberg, kanunnuk van St. Jan in Maastricht, bastaardzoon van Heer Engelbert van Heemstede. Hij was benoemd door Roeland van Heemstede, die in 152 den Zijlhof verkocht aan Jacob van Duivenvoorde: op grond van de wettigheid dier benoeming, kon de prove niet worden in bezit genomen door Pontus, bastaardbroeder van mr. Dammas van Drogendyck, vrouwe van Zijl, overleden in 1607, die haar genoemden broeder, op haar sterfbed tot de vicarij benoemde.’

De Burcht in Heer (Maastricht) is sionds de 12 eeuw als kasteel bekend. Kanunnik Engelbertus van Heemstede huurde het huis ban kanunnik Johan Rethens en kanunnik Nicolaas van Dijk.

De Burcht in Heer (Maastricht) is sinds de 12 eeuw als kasteel bekend. Kanunnik Engelbertus van Heemstede huurde het huis na kanunnik Johan Rethens en kanunnik Nicolaas van Dijk.

Literatuur: – P.Doppler. Lijst der proosten van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-1797). In: Publications (PSHAL LXXII). Maastricht, 1936. – Hans Krol. Engelbertus van Heemstede. In: Nieuwsbrief VOHB, nr. 45, augustus 1985, p. 13-15. – E.M.Nuyens. Een schrijven, gedateerd 21 maart 1950 aan de heer Henri d’Hust, Berlaarstraat 22, Lier (B.)van de rijksarchivaris in Limburg betreffende Guy de Brimeu en Engelbert van Heemstede. – T.Panhuysen. ‘In medio ecclesia’, in: De Sint Servaas, 57/58, juni-augustus 1991, p. 453-458. – Wikipedia: Engelbert van Heemstede.- Publications de la société historique at archéologique dans le Limbourg, tome 72, p.215-216.

Bijlagen:

Uit: P.Doppler. Verzameling van charters...tweede deel, nummer 739, blz. 103.

Uit: P.Doppler. Verzameling van charters…tweede deel, nummer 739, blz. 103.

Uit: P.Doppler. Verzameling van charters...tweede deel. nr. 741, blz. 104.

Uit: P.Doppler. Verzameling van charters…tweede deel. nr. 741, blz. 104.

Bijlage: fragmentgenealogie: Roelant le Fèvre x Hadewy van Heemstede

Het monumentale graf van Roeland le Fèvre en Haydewy van Heemstede in de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Temse

Het monumentale praalgraf van Roeland le Fèvre en Haydewy van Heemstede in de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Temse. Beiden zijn in 1517 overleden. De Haedewyc van Heemstede, begraven in de Heemsteedse kapel van de Janskerk in Haarlem en als zodanig genoemd in het memorieboek is vermoedelijk een gelijknamige kleindochter.

Temse2Aanzicht van monumentaal dubbelgraf van Johanne Lefevre en Hadewych van Heemstede in de O.L.V.kerk te Temse nabij Antwerpen

Temse

Graf van Roeld Lefevre  (overleden in  1517 te Middelburg) en Hadewych (Hedwig) van Heemstede in de O.L.Vrouwekerk van Temse

proxy

Tekening van graf Lefevre-Heemstede uit 1817 van architect professor J.Goetghebuer uit Gent (in album in Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)

Onze-Lieve-Vrouwekerk op de markt in Temse.

Onze-Lieve-Vrouwekerk op de markt in Temse.

Heer Roeland le Fèvre (Lefebure, de Fevere, de Fever), ridder, Antwerps edelman, Raad en Hofmeester van Philips de Schoone en Karel V, Tresorier (Ontvanger-Generaal) van Vlaanderen, Heer van Themsecke (in Vlaanderen), Heer van Heemstede, van Liesvelt, van Rinenburch, van Otteland Puedersimsambacht, van Aarlanderveen, Oudshoorn en Vrijhoeve, getrouwd met Hadewy (Haze, Hadewych, Hedwig) van Heemstede (Jansdochter en van Beatrise van Alkemade; als enig kind erfdochter van het riddermatig geslacht Van Heemstede nadat vader Jan in financiële problemen was gekomen en in 1470 zijn kasteel in onderpand gaf aan Lodewijk van Gruithuizen – in 1473 beleend), Vrouwe ook van Benthuizen. Maximiliaan, Rooms-Koning verleende Roelant le Fèvre in 1487 de hoge jurisdictie binnen het ambacht van Heemstede, als opvolger van Lodewijk van Gruuthuse uit Brugge, Stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, graaf van Winchester enz. Een jaar voordien was al het slot van Heemstede tot lijftocht van zijn vrouw Hadewych gemaakt. In 1490 is Roeland le Fèvre beleend met o.a. Zijlhof (Leiderdorp) en een jaar later met Liesveld. In 1507 stichtten Roeland le Fèvre en Hadewy van Heemstede het Sint Anna Consolidatieklooster van de zusters der orde van de Heilige Dominicus in Temse (1). Het echtpaar kreeg acht kinderen, 3 dochters en 5 zonen: 1. Philippa van Heemstede, overleden in 1524. Was getrouwd met Jan van Swieten en is hertrouwd met Jacob van Recourt, Heer van Lignes. Nog voor het overlijden van Roeland Lefevre in 1517 heeft hij 4 oktober 1516 Heemstede en Liesveld beleend aan zijn zoon Jan Lefevre van Heemstede

Wapen Van Swieten (links) en Van Heemstede (rechts) in Leiden

Balksleutel met linksonder het heraldisch wapen van Jan van Swieten en rechts dat van zijn echtgenote Philippa van Heemstede in het woonhuis Rapenburg 65 te Leiden.

2. Jan le Fèvre die zich Jan van Heemstede liet noemen, Heer van Themsecke (Theemst), Heemstede, Liesvelt enz. Beleend met Heemstede (1516-1522). Voor oktober 1522 overleden. Is getrouwd geweest met Maria  van Bosschuyzen, Claes Corff’s dochter (uit Alkmaar).  Het wapen van Corff bestond uit een schild lampen (vlammen). Inventaris Heerlijkheid Heemstede  (Van Doorninck, 1911), nummer 27:  11 oktober 1516. Karel, koning van Castilië enz., graaf van Holland, beleent Jan van Heemstede, oudste zoon van Roeland le Fèvre, met de volgende lenen: 1. Het huis en hofstede van Heemstede met de landen daartoe behoorende en hooge heerlijkheid binnen de uiterste grachten; 2. de ambachtsheerlijkheid van het dotp Heemstede; 3. de tweedeel van de tienden van Heemsterveld en de tweedeel van de Cleyne Geesttiende met de vlastiende, henneptiende en de raping daartoe behoorende; 4. 9 maden en 7 maden land aan het oude Spaarne achter het huis Heemstede gelegen., 5. de tweedeel van de Grroote Geesttiende en tweedeel van de veentiende met de henneptiende en vlastiende, gekocht van Reinoud van Brederode. Door overdracht van Roeland le Fèvre [Extract uit het grafelijkheidsregister Principium Regis Castellae, 1505-1517, fol.25. Op 4 oktober 1516 had Roeland le Fèvre, ridder van Temseke, van Liesveld en van Heemstede afstand van deze leengoederen gedaan ten behoeve van Jan van Heemstede, zijn oudste zoon]. Opgemerkt wordt nog dat van Jan van Heemstede, overleden in 1522 en van zijn vrouw Maria Corff een portret heeft bestaan als glas-in-lood in de Corffse kapel van de Sint Laurenskerk te Alkmaar “bloothoofds en met gevouwen handen, mede op rood fluweelen kussens knielende, ieder boven zijn wapen”, dat helaas verloren ging.  [Oud en Nieuw, Amsterdam 1889, p.19]. Jan van Heemstede en zijn vrouw Maria ofwel Marije, dochter van Claes Corff van Boschuyzen, is begraven in de Heemstede-kapel van de Janskerk te Haarlem. [Uit dit huwelijk o.a. ROELANT VAN HEEMSTEDE (jr.) (2) in 1522 onmondig en beleend met Heemstede. Andries van Bronkhorst trad als voogd op. Inventaris van ambachtsheerlijkheid Heemstede, Van Doorninck, 1911, nummer 28: 16 oktober 1522. Karel, koning van Castilië enz., graaf van Holland beleent Roelant van Heemstede met de lenen waarmee zijn vader Jan [Le Fèvre] van Heemstede op 11 oktober 1516 beleend is, zomede met: het slot en huis van Liesvelt met 6 morgen land gelegen in Gelknesse; de hooge en lage heerlijkheid van half der stede van der Nyepoort, daar Rutger van den Bootselaar de wederheldt van toebehoort, te houden van ons, als heer van Arkel, tot een erfleen. ; de hooge en lage heerlijkheid van Amersgravelant, van Gelkenesse en achterlanden met toebehoren, te houden van ons, als heer van Arkel, tot een erfleen. Bij doode van Jan van Heemstede, zijn vader. [Extract uit het grafelijkheidsregister getiteld: Swarte ruyge register, 1517-1527, fol.12v. ] Deze Roelant is in 1641 gehuwd met Johanna Schoofs, dochter van Philips Schoofs uit Mechelen. Roeland raakt verwikkeld in allerlei onverkwikkelijke zaken en verkwist zijn goed, maakt schulden en vlucht naar Liesveld. Op 24 oktober 1545 is deurwaarder Adriaan van Cranenbrouck ‘deurwaerder ordinaris van den Hove’ naar Heemstede vertrokken en vervoegde deze zich ‘opten slote en huyse tot Heemstede’ op 25 oktober. Hij werd geassisteerd door Dirric Jacobsz., schout van Heemstede. Het onderhoud leidde er toe dat Roeland 24 uur respijt kreeg om zijn schulden te voldoen. Toen zij 27 oktober terugkwamen deed Roeland een nieuw voorstel hem acht dagen de tijd te geven ‘om mijn verdere coste, scade en scande te verhueden.’ Dat werd geaccepteerd. De deurwaarder zou zo lang op kosten van heer Roeland in Heemstede logeren. Toen deurwaarder en schout na 8 dagen zich aanmeldden bleek Roeland verdwenen te zijn en zou hij zich in Liesveld schuil houden. De deurwaarder legde nu beslag op meubelen, huisraad en 5 paarden. De gerechtelijke verkoop bracht te weinig op, waarna ook beslag werd gelegd op de erflanden en op ‘Thuys ende hofstede van Heemstede’.  Met Roeland van Heemstede is een definitief einde gekomen aan het geslacht der ambachtsheren van Heemstede; in 1552/1553 is Cornelia van Driebergen, weduwe van Gerrit van Lockhorst via koop als ambachtsvrouwe met Heemstede beleend. Roeland hield nog enige tijd zijn verzet vol. Pas op 26 augustus 1557 deed hij noodgedwongen afstand van alle rechten op de heerlijkheid enz.]. 3. Heer Francois van Heemstede, ridder, Heer van Aarlanderveen, Oudshoorn en Vrijhoeve 1518 Was kolonel van een regiment voetvolk. Ongehuwd overleden voor of in 1540. Erft de lenen van zijn broer Roelant 17 december 1537. Zijn leengoed versterft op zijn neef Roelant. 4. Roeland le Fèvre (van Heemstede), heer van Otteland en Puedersimsambacht, beleend 26 maart 1519, sterft ongehuwd voor december 1537. Ontvoerde zijn neefje Jan van Swieten, heer van Opmeer, in 1526. Bij zijn overlijden ging Heemstede tijdelijk over naar broer Francois en vervolgens naar zijn neef Roeland. 5. Josine van Heemstede trouwde Joost van Baensd. 6. Philips van Heemstede beleend met een jaarrente. Is begraven in de Heemsteedse kapel van de Janskerk te Haarlem. 7. Heer ENGELBERT VAN HEEMSTEDE, proost van Maastricht. 8. Florentina van Heemstede gehuwd met Charles de Barnimcourt, Heer van Latilleloy en Artois. Zij krijgt uiteindelijk het overgrote deel der vaderlijke lenen (Aarlanderveen en Oudshoorn) na afstand door haar neef Roeland. Zij stierf in 1564.  

NOTEN (1) Roelant le Fèvre ofwel de Fevere zou volgens het repertorium van de Vlaamse adel afkomstig zijn geweest uit Béthune en bouwde een zeer sucesvolle loopbaan uit in het Vlaams ontvangers- en ambtenarenkorps. Zijn blazoen verbeeldt 2 arenden. Hij werd heer van de heerlijkheden Heemstede en Liesveld door een huwelijk met Hadewy ofwel Hedwig van Heemstede (dochter van ridder Jan, heer van Heemstede en Benthuysen). Inventaris ambachtsheerlijkheid Heemstede (door P.N.van Doorninck, 1911), nummer 20: 7 april 1486. (1).De graaf van Holland beleent Roelant le Fèvre met de volgende leenen: 1. Huis en hofstede van Heemstede met de landen daartoe behoorende met de hoge heerlijkheid binnen de uiterste grachten, 2. de ambachtsheerlijkheid van het dorp Heemstede, 3. die tweedeel van de tiende van Heemsterveld en die tweedeel van de kleine Geesttiende met de vlastiende, kenneptiende en raping daartoe behoorende, 4. 9 maden en 7 maden land aan het Oude Spaarne achter het huis Heemstede – door overdracht voor Lodewijk van Brugge, heer van den Gruythuyse, ridder en Margriete van Borselen, zijne vrouw. [Extract uit het grafelijkheidsregister getiteld: Maximiliaan en Philippus Oostenrijk, 1482-1492, fol. 5]. Nummer 21: 18 december 1487 Maximiliaan, Roomsch koning, als graaf van Holland, schenkt aan Roland le Fèvre, heer van Heemstede, ontvanger-generaal van Vlaanderen, de hooge heerlijkheid van Heemstede, de goederen der bastaarden, stragiers en andere confiscatiën, te houden als een vrij leen van de grafelijkheid van Holland [Op perkament, het uith. zegel ontbreekt. B.B. Hij verkrijgt ook alle recht in het bosch groeiende in de heerlijkheid, genaamd het bosch van Heemstede, doch mag geen hout afhouwen en alleen het droge hout nemen en dan daarvoor nieuw hout planten. Hierbij het verzoekschrift van Roland le Fèvre en het daarop gegeven advies van Gerrit van Berkenrode, als rentmeester van Kennemerland]. Nummer 22: 8 februari 1500. Jan van der Meer Bertelmeeuwsz. bekent verkocht te hebben aan Roeland le Fevere, heer tot Heemstede, een stuk land groot ongeveer 3,5 hont, gelegen te Heemstede op de Cleine Geest aan de Hoflaan. Ten overstaan van schout van Heemstede zomede Willem Pietersz. en Lijck Reijersz. als scepenen, tuigen en buijeren [Op perkament met uith. zegel van den schout]. Nummer 23: 31 Januari 1503. De gasthuismeesters van het sinte Lysbetten gasthuis te Haarlem verklaren verkocht te hebben aan Roeland le Fevere, heer van Liesvelt en ambachstheer van Heemstede 7 hont land gelegen op de Groote Geest in de Buyrencroft aan de Hoflaan te Heemstede. Ten overstaan van den schout van Heemstede [Op perkament met uith. zegel van den schout], waaraan bevestigd is de volgende transfixbrief: 3 Februari 1502. De burgemeesters van Haarlem geven toestemming tot dezen verkoop [Op perkament, met uith. stadszegel. Uit de acte blijkt dat Roeland le Fèvre aan het gasthuis verkocht heeft de Lanckhorst te Heemstede zonder eenig upstal]. Nummer 24: 16 Februari 1510. Margriet, weduwe van Florijs Louwerijsz. met Louwerijs Florijsz, haar zoon als voogd, bekent verkocht te hebben aan Roeland le Fèvre, ridder tot Liesvelt en Heemstede, 2 hont land te Heemstede op de Groote geest. Ten overstaan van den schout van Heemstede en Claes Coman en Claes Florijsz, als scepenen, bueren en tuijgen. [Op perkament, met uith. zegel van den schot]. Nummer 25: 1 mei 1512. Reinier van Brederode Walravenszoon verklaart verkocht te hebben aan Roelant le Fèvre, ridder, heer van Liesvelt en Heemstede, twee deelen van de Geesttiende en van de Veentiende te Heemstede. Gedaan te Brussel ten overstaan van twee raden en meesters van de requesten van den keizer [Op perkament, gewaarmerkt]. 11 oktober 1516 is Jan van Heemstede, oudste zoon van Roeland le Fèvre, beleend met Heemstede. Roeland le Fèvre kocht in 1493 de Vlaamse heerlijkheden van Temse en Steenbrugge van de Sint-Pietersabdij en kocht in 1511 ook de heerlijkheid Wissekerke, bij het dorp Basel in de kasselrij Wass. Hij zou verder het burggraafschap van Harelbeke in 1472 hebben aangekocht, het was zeker in zijn bezit in 1502. Echtgenote Hadewy van Heemstede is op 22 december 1517 gestorven. Ze zijn begraven in de kerk van Temse waar Roelant al tijdens zijn leven heilige missen had betaald ter ere van Sint Catherina. Hun graftombe bevindt zich in de kapel van Sint Amelberghe van Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse nabij Antwerpen. met een gegraveerde inscriptie in gotische letters op een plaquette tegen de muur bevestigd.  Hun dochter Josine is gehuwd met de Brugse edelman Jozef de Baenst en zijn dochter Philippe eerst met de Hollandse edelman Jan van Zwieten en hertrouwd met Jacques de Recourt. Zoon Jan huwde met de Hollandse edelvrouw Hadewych de Corf van Boschuysen uit Alkmaar. Roeland le Fèvre is met zijn echtgenote, ook in 1517 overleden, begraven in een praalgraf in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Temse. (2) Overige kinderen: Hadewych van Heemstede getrouwd met Charles van Wissocq; Cornelia van Heemstede x Florens de Griboval en Francois van Heemstede. In één bron wordt ook Engelbrecht (Engelbert) van Heemstede genoemd, proost van Wassenburch. Aangenomen wordt nochtans dat laastgenoemde een bastaardzoon was van Engelbert van Heemstede, proost van Maastricht.

(1) Op dezelfde dag van aankoop van Heemstede maakte Roeland Levrevre het slot tot lijftocht voor zijn vrouw Hadewych van Heemstede.

genealogie

Fragmentgenealogie van kinderen (en kleinkinderen) Hadewy van Heemstede en Roeland le Fèvre (uit Van Gouthoven) Eerstgenoemde Johan of Jan Lefèvre noemde zich Van Heemstede en is in 1524 overleden. Uit zijn huwelijk met Maria of Hadewy Corff uit Alkmaar is zoon Roeland (2) van Heemstede geboren, Heer van o.a. Liesveld en Heemstede, als zodanig de laatste in dit geslacht. 

H.F.K.van Nierop schrijft in zijn boek ‘Van ridders tot regenten’: ‘Een financiële brokkenmaker was Roeland Lefebvre, heer van Heemstede. Eerst had hij de baronie van Liesveld met zijn oom geruild voor de goederen van Aarlanderveen, Oudshoorn en Vrijhoef. Vervolgens kocht hij deze bezittingen aan zijn tante Anna van Bernemincourt. In 1545 stak hij zich zo diep in de schulden dat het Hof van Holland beval “om mijn verder coste, scade en schande te verhueden”, maar toen de deurwaarder kwam, waas de vogel gevlogen. Meubelen, klein huisraad en vijf paarden werden in beslag genomen De gerechtelijke verkoop hiervan bracht weinig op, zodat ook beslag gelegd moest worden op de landen, het huis en de hofstede van Heemstede.Pas in 1522 kon de heerlijkheid voor 18.000 gulden verkocht. Roeland van Heemstede hield zijn verzet nog enkele jaren vol, maar in 1557 deed hij afstand van zijn rechten. Van Gouthoeven deelt mede dat Roelands  echtgenote “haest van hem scheyden [moest] vermidt sijn groote chulden die hij gemaeckt hadde (1).  Het was Cornelia van Driebergen, een Stichtse edelvrouwe en weduwe van Grit van Lockhorst die de goederen kocht van de failliete Roeland van Heemstede. Formeel was zijn ambachtsvrouwe van Heemstede van 1553 tot 1565, opgevolgd door Vincent van Lockhorst (van 1565-1595).

(1) De echtgenote van Roeland van Heemstede jr. was Johanna Schoofs, dochter van Philips Schoofs, ridder uit Mechelen.

geschilderd portret van Jan de Fevere uit Brugge met blazoen van zijn familie. De vrouw is onbekend. In het verleden is gedacht aan Anna de Blancke, de veronderstelling is thans een dame uit de Noordelijke Nederlanden. (Stedelijke Musea Brugge; catalogus van conservator Dirk de Vos)

geschilderd portret uit de 16e eeuw van Jan de Fevere/Lefèvre in Groeningemuseum te  Brugge met blazoen van zijn familie. De vrouw is onbekend. In het verleden is gedacht aan Anna de Blancke, de veronderstelling is thans een dame uit de Noordelijke Nederlanden. (Groeningemuseum Brugge; catalogus van conservator Dirk de Vos) Anoniem. Monogram PV

Van de in 1522 overleden Jan van Heemstede, baanderheer van Liesveld, Heemstede en Zijlhof,  heeft een portret op glas bestaan in de Sint Laurenskerk te Alkmaar (Oud en Nieuw, Amsterdam, 1889, pagina 19).

Portret van Jan de Fèvre (le Fèvre). Anoniem. Bevat monogram PV (RKD)

Portret van Jan de Fevere (le Fèvre) met als wapen twee arenden daartussen een zwaard + echtgenote. Anoniem. Bevat monogram PV In van Groeningemuseum Brugge. (foto RKD). Van Jan van Heemstede is bekend dat hij verwanten had in Brugge (1)

(1) Zie: ‘Bloempjes uit den Hof van Holland; een ontvoering in 1526’; door J.P.de Man

Portret van echtgenote Jan de Fevere met blazoen drie gekroonde helmen

Pendantportret van echtgenote Jan de Fevere met blazoen, links de arenden/zwaard van Lefèvre en rechts drie gekroonde helmen. Het blazoen van Corff van Boschhuyzen uit Alkmaar. was echter drie lampen. (RKD)