Archeologie CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN ONDERZOEKSRAPPORTEN en publicaties

 1952

Geologie van deel Kennemerland. Met rechts de oude duinen, lopende van Hillegom, via Bennebroek Heemstede, Haarlem, Schoten tot bijna Santpoort-Noord (Haarlems Bodemonderzoek 35, 2001, pagina 8)

– J.G.N.Renaud. Deel III: Het Huis en de heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen. VOHB, 1962. Deel VI De Vondsten, blz. 50-60 [Ook afzonderlijke rapportage].

Slot1

Vondsten Oude Slot Heemstede, welke zijn verhuisd naar het archeologische Depot Noord-Holland in Castricum. De gevonden tuinvaas rechts boven is permanent tentoongesteld in een vitrine van museum het huis van Hilde te Castricum.

slot6.jpg

Tekeningen van aardewerk Oude Slot Heemstede

slot7

Tekeningen aardewerk gevonden bij opgravingen Oude Slot Heemstede, 1947

http://collectie.huisvanhilde.nl/?query=Records/relatedid=%5bObject40088%5d&label=Zoekopdracht&showtype=record

slot1

Blootlegging van de fundamenten van het Oude Slot door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1947

slot2

In 1992 zijn er plannen geweest om de fundamentmuren van het Oude Slot op te metselen, welke echter niet zijn uitgevoerd (Haarlems Dagblad, 10 juni 1992)

slot3.jpg

Vervolg artikel over opmetselen fundamenten Oude Slot (H.D., 10-6-1992)

1957

-G. van Duinen. De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode. VOHB, 1957. Deel V bevat: Het oudheidkundig onderzoek baar het huis Berkenrode, door H.Halbertsma (conservator R.O.B.), p.32-42. Zie ook o.a. Westerheem 1956, 9-10, p.82.

Berk2

Ingekleurde afbeelding door Pieter Janszoon Saenredam van Berkenrode na de verwoesting tijdens de Haarlemse Beroerten (NHA). De ets werd vervaardigd voor Schrevelius, schrijver van ‘Geschiedenis van Haarlem’, 1928

1960

Vondsten  van kralen,. 20 stuks vijfhoekig van blauwe pasta. op terrein Meer en Berg bij het leggen van een pijpleiding (K.Wijdooge). Aanvankelijk dacht men Meovingisch., later 18e eeuw gedateerd. O.a. Westerheem, IX, 1960, 1-2, blz.8-9

1972/1986

– Beschrijving fundameneten 17e eeuwse blekerswoning, blekersput en beschieiing van de sloot in a) Haarlems Jaarboek 1972. 1973, blz. 148-149., b) VOHB Nieuwsbrief 48, 1986, blz. 118-120, c) Haarlems Bodemonderzoek 23, 1989, blz. 24-27. [Onderzoek door Historische werkgroep van de Vereniging Haerlem ism VOHB]; Haarlems Bodemonderzoek 23 (1989), blz. 24-27.

1977/1986

– Bij de ontgraving van de bouwput voor het wijkgebouw van de Hervormde Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede..(…) Historische werkgroep van de Vereniging Haerlem m.m.v. VOHB, 1977. Nieuwsbrief VOHB, 1977, blz. 4-11; VOHB Nieuwsbrief 48, 1986, blz. 118-120.  en Haerlem Jaarboek 1977,

1989

D.Q.E.van Kesteren. Een onderzoek naar de resten van een blekerij onder Heemstede. In; Haarlems Bodemonderzoek  23 (1989), p.9-12.

vondsten2

Vondsten Kadijk. Uit: Een onderzoek naar de resten van een blekerij onder Heemstede, door D.Q.C.van Kesteren, in: Haarlems Bodemonderzoek, 1989, nummer 23.

-Archeologische vondst bij de Kadijk. In: Nieuwsbrief VOHB, 128, 1986, p.18-20

1997

– R.P.Exaltus. Ipenrode: archeologisch onderzoek naar de resten van het heerschapshuis. Amsterdam, RAAP.

 2000

– Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het DeLa Salleterrein aan de Glipperweg te Heemstede. Nieuwerkerk aan den IJssel, Arnicon.

– Aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van het DeLa Salleterrein aan de Glipperweg te Heemstede. Nieuwerkerk aan den IJssel, Arnicon.

– Rapportage bodemonderzoek landgoed Heemstede. Ecoconsult, 2000.

2002

– Plangebied Raadhuisstraat 15 te Heemstede: gemeente Heemstede: een inventariserend archeologisch onderzoek. Amsterdam, RAAP-notitie 188.

– Verkennend archeologisch bodemonderzoek voor de hoofdingang van het voormalige bisschoppelijke seminarie Hageveld aan de  Cruquiusweg 15 te Heemstede. Nieuwerkerk aan den IJssel, ArcheoMedia.

– Rapportage bodemonderzoek landgoed Hageveld Heemstede. Dieren, Ecoconsult. Zieook: F.R.Hazenberg. Landgoed Hageveld Heemstede; 5000 jaar bewoningsgeschiedenis. HeemstedeSichting Historisch Onderzoek, 2011

Hag1

Prehistorische vondsten terreinen Hageveld, uit F.R.Hazenberg. Landgoed Heemstede, 2002, pagina 15

Hag2

Vondsten van boekbeslag uit bibliotheek van klooster Porta Coeli, opgegraven op terreinen Hageveld. Uit: F.R.Hazenberg, Lndgoed Hageveld Heemstede, pagina 37.

2003

– Plangebied bouwlocatie Blekersvaartweg, gemeente Heemstede: een inventariserend archeologisch onderzoek. Amsterdam, RAAP.

– Plangebied Kennemeroord: gemeente Heemstede: een inventariserend archeologisch onderzoek. Amsterdam, RAAP, cop. 2003.

– Bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek Paardenlandje te Heemstede. Nieuwerkerk aan den IJssel, ArcheoMedia.

– Inventariserend veldonderzoek plan Watertoren te Heemstede. Zelhem, Synthegra Archeologie.

2005

– Heemstede, Vogelpark: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen. Amersfoort, ADC-Archeo-Projecten, cop. 2005.

– Programma van eisen inventariserend veldonderzoek Het Overbos, gemeente Heemstede. Wormer, Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, cop. 2005.

– Evaluatierapport archeologisch proefsleuvenonderzoek Hageveld te Heemstede. Nieuwerkerk aan den IJssel, ArcheoMedia.

opgraving1

                                                foto van opgravingen op terreinen van Hageveld

-Hans Krol. Vondsten op Hageveld. In: Heerlijkheden, augustus 2005, nummer 125, p.101-104. Een rapport van de vondsten door ArcheoMedia bv.

Hag

                                       Opgravingen bij Hageveld Heemstede (2005)

2006

– Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het locatie Het Overbos gemeente Heemstede. Wormer, Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland, cop. 2006.

2007

– Locatie ‘Binnenweg 5, 7 en9’, gemeente Heemstede: een bureauonderzoek. Amsterdam, Jacobs & Burnier archeologisch projectbureau. [STAR-rapporten, 139].

– Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Cloosterweg 5-9 gemeente Heemstede. Stichting N.H.Steunpunt Cultureel Erfgoed.

– Archeologisch onderzoek ter plaatse van het Bisschoppelijk Seminarie Hageveld te Heemstede. Archeologische begeleiding en opgraving. Nieuwerkerk aan den IJssel, ArcheoMedia, 2007.

2008

– Plangebied Zusterflat aan de J.Wagenaarlaan, gemeente Heemstede. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. Weesp, RAAP-notitie 2175.

– Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van locatie Manpadslaangebied te Heemstede. Stichting N.H.Steunpunt Cultureel Erfgoed.

– Plangebied Manpadslaan: gemeente Heemstede: archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek. Weesp, RAAP, cop. 2008.

2009

– (Algemeen) Nota Archeologiebeleid Heemstede. Concept september 2009. 54 p.

2010

– Plangebied Raadhuisstraat 22 en 24a. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase); door R.Klaarenbeek en S. de Kruif.

– Ingenieur Lelylaan 8-10 te Heemstede: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; door L.Hooning, R.M.van der Zee et al.

N.B. Zie ook map Archeologie, in Heemstede-kollektie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg.

Hans Krol

FOTO’S VAN OPGRAVINGEN OUDE SLOT 1947/1948

archeo4

Opgravingen Oude Slot Heemstede o.l.v. prof. dr. J.G.N.Renaudarcheo5

Opgravingen Oude Slot Heemtede 1947-1948

archeo1

Vondsten bij opgravingen Oude Slot Heemstede 1947-1948

archeo2

Vondsten majoliva en glaswerk bij opgravingen Oude Slot Heemstede 1947-1948

archeo3

archeo6

Panorama van het Het Huis te Heemstede opgegraven, KLM-foto.  Illustraties uit: Het Huis en de Heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen; door J.G.N.Renaud. Uitgegeven in 1952 door de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek te Heemstede.

                                      Vondsten aardewerk Oude Slot Heemstede 1947-1948

Hilde2

Tuinvaas van rood aardewerk opgegraven bij het Oude Slot Heemstede 1948, tegenwoordig in archeologisch museum Huis van Hilde te Castricum (foto Theo Out)

Hilde4

Heemsteedse tuinvaas Oude Slot, in Huis van Hilde, Castricum (foto Theo Out)

=====================================================================

Kookpot uit de periode 1300-1400 gevonden in Heemstede (museum Boymans van Beuningen)

Kookpot uit de periode 1300-1400 gevonden in Heemstede (museum Boymans van Beuningen, Rotterdam)

slot5

======================

vondst

Vondst nikkelen vondst  op terrein voor raadhuis Heemstede (Ted Nuyten). Randinschrift: Dux, Burgund et Brabant (?)

Onbekend jaartal: vondst van een vuurstenen artefact uit het neolithicum  bij Glipperdreef  200 in tuin, (privédoc. L.Kooymans)