Van zanderige dorpsweg tot moderne winkelstraat: de Binnenweg in Heemstede

De Binnenweg in noordelijke richting, richting Crayenest, getekend door Hendrik Spilman (1724-1784) (NHA)

De Binnenweg in noordelijke richting, richting Crayenest, getekend door Hendrik Spilman (1724-1784) (NHA)

Aan het eind van de Middeleeuwen was het grootste deel van Heemstede “wildernisse”: onbebouwd en niet in cultuur gebrachte gronden. Een binnenduin ofwel oude strandwal met al of niet doornige struiken begroeid en bospartijen. In de loop van de eeuwen is een groot gedeelte van deze duinen afgezand ten behoeve van weide- of teelland. Tijdens het bewind van Adriaan Pauw zijn delen van de strandwal tussen de Herenweg en Binnenweg door zanders afgegraven en geschikt gemaakt als bleekvelden ten behoeve van de zich in het buurtschap Heerenzandvaart gevestigde blekers. Het afgraven van de duinen had ook tot gevolg dat in 1645 een brede laan kon aangelegd kon worden: de Heerenlaan, nu Kerklaan, als verbindingsweg van de Hoflaan via Camplaan/Binnenweg naar de Herenweg Restanten van de duinen zijn nog te vinden bij Groenendaal en Kennemeroord/Het Overbos. De terreinen tussen de Herenweg en Binnenweg zijn tot ver in de 18e eeuw “de wildernis” genoemd. De goed gekozen naam Binnenweg was aanvankelijk een afsplitsing van de Herenweg, die naar het dorp leidde. Vanaf het Dorps- of Kerkplein zette de weg zich onder dezelfde naam voort tot Bennebroek en sloot weer aan de op Heerenweg bij etablissement De Geleerde Man. Onder Heemstede staat in oude aktes veelal “Heemsteder Binnenweg” geschreven, ter onderscheiding van de Binnenweg in Bennebroek.

De ijzeren brug over de Zandvaart. Tekening van Wijbrand Hendriks, 18e eeuw

De ijzeren brug over de Zandvaart. Tekening van Wijbrand Hendriks, 18e eeuw

De Binnenweg is als straatnaam door de gemeenteraad van Heemstede vastgesteld op 24 oktober 1907. Invroeger eeuwen was sprake van een voetpad van Heemstede naar Haarlem vice versa. Als zodanig wordt de weg al in de 17e eeuw genoemd, die indertijd veel langer was dan de huidige Binnenweg. Overigens is deze in een erfpachtsakte van 5 april 1461 als ‘Heemstederwech’ aangeduid. Philips, hertog van Bourgondië, gaf toen als graaf van Holland met toestemming van ridder Jan van Heemstede voor 40 schellingen per jaar een stuk verwaaid zandduin in de ban van Heemstede in erfpacht aan het St. Elisabethgasthuis te Haarlem. Die gronden lagen tussen de Herenweg aan de westzijde en Heemstederweg aan de oostzijde. Feitelijk was hier sprake van een secondaire weg ten opzichte van de hoofdweg: Mannepad/Herenweg/Wagenweg van Leiden naar Haarlem.

Vooromslag boek Binnenweg & Raadhuisstraat

Vooromslag boek Binnenweg & Raadhuisstraat

De vroegere Binnenweg liep door de landerijen die toebehoorden aan de Lankhorst. Oud-rijksarchivaris mr. J.W. Groesbeek zocht uit dat in de 17e eeuw twee boerderijen die naam hadden. Deze hebben plaats gemaakt voor bebouwing aan weerszijden van de Binnenweg. Behalve van Binnenweg, Binnenpad, Achterweg, Camplaan en Heemstederweg wordt in latere beschrijvingen en oorkonden soms gesproken van ‘Heemstederwagenwech’. Wagen slaat in dit geval op het feit dat hier met voertuigen (wagens) mocht worden gereden, vergelijk de Wagenweg (als gedeelte van de Herenweg in Haarlem). Van een simpel voetpad was derhalve geen sprake meer.

Situering van oorspronkelijke Binnenweg

De Binnenweg/Heemstederweg liep oorspronkelijk vanaf de Herenweg, tegenover de herberg het Dronkenhuisje (later buitenplaats Eindenhout) langs Uittenbosch (voorheen herberg Bethlehem/het Vosje/Uitenbosch) naar het oosten. Vervolgens boog deze bij de hofstede Leeuwenhooft [nu zorgcentrum Jacob in de Hout] naar het zuiden, nabij Zuiderhout. De weg sneed dan bij de Blauwe Brug de Crayenestervaart en liep verder tot het pand Overlaan (Raadhuisplein 9, vanaf 1855 raadhuis), boog zich oostwaarts naar de Camplaan tot het Dorps- ofwel Kerkplein (Wilhelminaplein). De voormalige Binnenweg liep dan zuidwaarts via de Achterweg langs de buitenplaats Meerenbosch naar buurtschap de Glip. Ten slotte tot herberg de Geleerde Man aan de Herenweg (Rijksstraatweg) richting Hillegom. Als voortzetting van de Glipperweg loopt vandaag de dag in Bennebroek de Binnenweg tot de splitsing van de Bennebroekerlaan en de Meerweg.

De weg van Haarlem naar Heemstede nabij de Zandvaart. Tekening door Cornelis van Noorde uit 1778 (Universiteitsbibliotheek Leiden)

De weg van Haarlem naar Heemstede nabij de Zandvaart. Tekening door Cornelis van Noorde uit 1778 (Universiteitsbibliotheek Leiden)

Zandverstuivingen, ontwikkelingen en bedrijvigheid

In de zeventiende eeuw is de Binnenweg door zand regelmatig verstoven. Teneinde dat tegen te gaan zijn in 1699 aan weerszijden van het pad bomen geplant. Ter hoogte van de huidige winkelgalerij en ijzeren brug lagen ten oosten hiervan weilanden onderbroken door bossages en aan de westzijde o.a. blekerijen en bleekvelden, later bloemenvelden. De Heerenzandvaart dateert van 1631. In 1643 gaf ambachtsheer Adriaan Pauw opdracht aan de vaartmeesters van de zandvaarten om de houten bruggen te vervangen door stenen bruggen. De kosten daarvan zouden zich moeten terugbetaling door middel van het heffen van “bruggegeld” ofwel tol. De in dat jaar gebouwde stenen Heerebrug aan de Binnenweg, die aansluiting gaf op de Heerenlaan, is in 1891 grotendeels hersteld en wordt sindsdien IJzeren brug genoemd. De oude Binnenweg werd o.a. gefrequenteerd door kooplui die langs deze weg hun Bennebroekse en Heemsteedse klanten opzochten. Verder zag men de gefortuneerde Amsterdamse regenten langs komen die zich in hun rijtuig naar hun buiten aan de Glipperweg begaven, zoals Bosbeek en Meer en Berg. In één van de aanwezige herbergen namen de koetsiers al of niet samen met de blekersknechten en tuinlieden graag hun ‘koetsiertje’. Aan de Binnenweg op de Glip (Princebuurt) lagen diverse blekerijen, zoals Bleeklust, later van bestemming gewijzigd als buitenplaats De Gliphoeve. Nabij het Haarlemmermeer op de grens met Bennebroek lag sinds de 18e eeuw de enige Heemsteedse blauwselfabriek, waar een product werd gemaakt dat gebruikt is bij het bleekproces

Aanvankelijk was de Binnenweg ongeplaveid. 14 september 1839 brachten de burgemeesters van Heemstede en Bennebroek een plan uit om de weg te bestraten, lopende van de Grote Houtpoort in Haarlem door de Haarlemmerhout naar Heemstede en Bennebroek via de Bennebroekerlaan tot aan de straatweg voor logement de Geleerde Man. Het project om de Binnen- of Achterweg te bestraten was begroot op ƒ 60.000,- . Omdat dit bedrag niet bijeen kon worden gebracht is het project niet direct tot uitvoer gebracht. In de daarop volgende jaren zijn bomen gerooid en hebben ingehuurde dagloners een aanzienlijk deel van de Binnenweg met puin verstevigd. In 1853 verzocht M.A.Beels als Heer van Heemstede aan het gemeentebestuur vergunning om op het bepuinde deel een tolboom met toebehoren te plaatsen, waarvoor hij toestemming kreeg.

Achterzijde van boek Binnenweg & Raadhuisstraat met oude foto van café-billard 'De Kastanjeboom', destijds gelegen op de hoek van de Binnenweg en Kastanjelaan

Achterzijde van boek Binnenweg & Raadhuisstraat met oude foto van café-billard ‘De Kastanjeboom’, destijds gelegen op de hoek van de Binnenweg en Kastanjelaan

Sinds eind 19e eeuw gaf de Binnenweg doorgang aan de stoomtram van Haarlem naar Leiden vice versa. Medio 1948 is de lokale dienst tussen Haarlem-Soendaplein en Heemstede opgeheven. Het ooit geopperde idee om de tram via de middenberm van de Heemsteedse Dreef te laten lopen is nimmer gerealiseerd. Behalve voetgangers en fietsers werd de Binnenweg geleidelijk steeds meer het domein van de auto.

De aanbesteding van ‘Bloemoord’ voor rekening van bloemkwekerij Ruijsenaars uit Haarlem in 1895. De bijbehorende grond was bestemd voor de kwekerij van bloemen en planten. In de loop van de tijd veranderde de bestemming en werd Bloemoord een café. Later garage Peters is hier nu de HEMA gevestigd. Tegenwoordig herinnert niets meer aan de kwekerij.

Advertentie Bloemoord aan de Binnenweg, circa 1905

Bebouwing en winkels

Eind 19e eeuw was nog sprake van spaarzame bebouwing met enkele grote villa’s zoals ‘Bloemoord’, ‘’t Nieuwe Clooster’, ‘Land- en Spaarnzicht’  en verderop richting Bronstee het in de vorm van een Zwitsers chalet gebouwde ‘Huize Interlaken’. Afgewisseld door onbebouwd terrein en kleine burgerwoningen. De Binnenweg was toen nog grotendeels ongeplaveid en slechts enkele stukken waren voorzien van de zogeheten kinderhoofdjes. De aanwezige kwekerijen van Ruijsenaars, Van den Berg en Roozen moeten het geheel tijdens de bloeitijd een fleurig aanzien gegeven hebben.

Kaart van Heemstede begin 20ste eeuw. Van links naar rechts: Aerdenhout/Vogelenzang, Leidsevaart/spoorlijn, Herenweg, Binnenweg/Glipperweg en Zuider Buiten Spaarne/Ringvaart Haarlemmermeer. De Heemsteedse Dreef moet nog aangelegd worden, evenals veel wijken zoals de Schilderswijk, Componistenwijk etc.

Gedurende de 20e eeuw is de bebouwing verdicht en hebben zich hier allengs meer winkels gevestigd. Zo kreeg de Binnenweg de allure van een winkelcentrum met de bouw van de Winkelgalerij [op de plaats van ’t Nieuw Clooster], een nieuw Postkantoor en eind jaren 60 de bouw van een Raiffeisenbank met daarboven woonflats. Het resultaat is dat de Raadhuisstraat/Binnenweg geleidelijk uitgroeide tot het belangrijkste winkelcentrum van Heemstede met eveneens een functie voor de regio. Vier, zo men wil vijf, andere winkelcentra in Heemstede zijn:

1) de Jan van Goyenstraat (die tevens veel inwoners van Haarlem-Zuid trekt) en

2) de Zandvoortselaan, waar ook Aerdenhouters hun boodschappen doen.

3) (oude Dorpscentrum) Wilhelminaplein, Camplaan en Valkenburgerlaan

4) Glipper Dreef: winkelgalerij

5) Te Winkelhof in de Geleerdenwijk.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal niet-Heemstedenaren dat op zaterdag het winkelcentrum Raadhuisstraat-Binnenweg bezoekt gemiddeld 30% bedraagt. Zij komen voornamelijk uit Haarlem en in mindere mate uit Bennebroek en de gemeente Haarlemmermeer. Ten slotte een klein percentage uit Aerdenhout, Zandvoort, Hillegom, Amsterdam en andere omliggende plaatsen.

Oudste pand uit eind 17e eeuw gesloopt

Het vermoedelijk oudste pand, karakteristiek met twee witgepleisterde puntgevels, dateerde uit 1696 en is omstreeks 1986 afgebroken. Op de plaats van het in 1935 door Wim Schutter opgerichte timmerbedrijf stond vroeger de wasserij en strijkinrichting van ‘Gerrebaas’ van der Weiden. In het bedrijfspand, Binnenweg 15, is nu drogisterij Etos te vinden. Ook een ander zeer oud pand, Raadhuisstraat 78, van Schoenreparatie Kaptein, moest uiteindelijk wijken wegens verregaande bouwvalligheid.

Bronsteeweg, Nieuwe Laan, Raadhuisstraat en Raadhuisplein

Eveneens op 24 oktober 1907 zijn door de gemeenteraad officieel de straatnamen Bronsteeweg en Raadhuisstraat alsmede Raadhuisplein vastgesteld.

De Bronsteeweg loopt van de Binnenweg naar de Zuiderhoutlaan en na 1920 de in fasen aangelegde verlenging richting Heemstede: de Heemsteedse Dreef. Aanvankelijk was als naam ‘Bronsteestraat’ voorgesteld, maar omdat de bebouwing in die tijd nog zeer spaarzaam was werd straat gewijzigd in weg. Rekening houdende met de historie is deze vernoemd naar de vroegere buitenplaats die in dit gebied was gelegen. Oorspronkelijk was sprake van een uitgebreide bezitting die zich in 1668 tot aan het Spaarne uitstrekte op de terreinen waar later de Schilderswijk is aangelegd. Passeert men vanuit Haarlem de brug over de Crayenestervaart ziet men de huizen die eind 19e, begin 20e, eeuw zijn gebouwd op de plaats waar zich sinds 1633 o.a. herberg Emaus bevond. Aldus genoemd naar eigenaar Emaus en niet naar de bijbelse plaatsnaam zoals later vaak ten onrechte verondersteld. Dichtbij lag een andere herberg ‘De Hollander’. Ten zuiden daarvan huis en erf van zekere Adriaen de Martelaer, ongeveer op de hoek van de Bronsteeweg en Overboslaan (noordzijde). Op de gronden van het in 1856 afgebroken herenhuis Bronstee vormden zich de kwekerijen van achtereenvolgens Jan van den Berg en Jac. en Mart. Roozen. Tot grote bloei kwam tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw modelboerderij ‘Bronstee’. De afbraak van diverse buitenplaatsen midden 19e eeuw in Zuid-Kennemerland inspireerde J.H.Thomas van Haarlems kolderiek dichtgenootschap Democriet in 1856 tot een vers, dat als volgt begint:

“Ginter verdween het Paleis Velserbosch

Daar zien wij Bronstee gevallen,

Saxenburg, Scheibeek en Bloemendaals huis

Heemstedes strijdbare wallen.

Overal slaat een verwoestende hand

Met nieuwerwetsche barbaarschheid (…)

’t Jonger geslacht removeert met vermaak

Wat hunne Vadren verheugde (…)”

Aan het eind van de Bronsteeweg, ter hoogte van het oude buurtschap Crayenest en nabij de Blauwe Brug over de Crayenestervaart, lag het herenhuis ‘Leeuw en Hooft’. Destijds bewoond door de schatrijke gebroeders Van der Beek, die zo zuinig waren dat zij in een café voor hun tweeën één kop koffie bestelden. De grote villa maakte plaats voor zorgcentrum Jacob in de Hout.

Nadat op 18 augustus 1906 de ‘eerste steen’ was gelegd door burgemeester jhr. mr. D.E. van Lennep kwam negen maanden later op 22 mei 1907 het nieuwe raadhuis aan het Raadhuisplein gereed. Veehitte discussies onder de bestuurders gaven de wijzerplaat van ƒ 100,- en de klokken van ruim 1.300 gulden, omdat enkele conservatieve raadsleden dat maar geldverspilling vonden

Het deel van de Camplaan dat van het Dorpsplein [sinds 1898 Wilhelminaplein] naar de Binnenweg liep heette op de kaart van Rijnland uit 1687 (in 1745 herzien door landmeter Melchior Bolstra) in het stuk dat sinds 1907 Raadhuisstraat heet: Nieuwe Laan.

Naast de IJzeren Brug, vroeger aangeduid met Heerebrug, lag herberg ‘De Nieuwe Gekroonde Koe’, op welke plaats van 1796 tot 1861 het Wees- en Armenhuis was gevestigd. Intussen had het gemeentebestuur van Heemstede huize ‘Overlaan’ als raadhuis in gebruik genomen. Van 1855 tot1873 inhuur van de eigenaar van Bosbeek en Groenendaal, jonkheer J.B. van Merlen, waarna voor een relatief bescheiden bedrag van 5.000 gulden aangekocht, welke som dankzij goedwillendheid van de adellijke grootgrondbezitter (die zijn rijkdom voornamelijk aan zijn echtgenote te danken had) in twee termijnen mocht worden betaald.

Door de bouw van een nieuw raadhuis in 1906 kreeg het ontstane plein en de weg tot de IJzeren brug de naam van respectievelijk Raadhuisplein en Raadhuisstraat. Aan de Raadhuisstraat staat aan de oostzijde nog het vroegere post- en telefoonkantoor. Van 1889 tot 1921 was het postkantoor aan de overkant gelegen, waar vervolgens het politiebureau was gehuisvest en na een restauratie tegenwoordig o.a. het instituut voor natuurlijke figuurcorrectie LaRiva.

Tolhek en trambaan

Bij Koninklijk Besluit van mei 1852 is aan de gemeente bij machtiging verleend om tol te heffen op de Binnenweg. Behalve in de Camplaan was een tolhek gevestigd op de hoek van de Koediefslaan aan de driesprong met Binnenweg en Bronsteeweg.  In 1857 liet de gemeente op verzoek van de heer M.A.Beels ten behoeve van de tolgaarder en zijn gezin aan de oostzijde van de Koediefslaan een huis bouwen. Tot 1 januari 1916 moest voor het gebruik van de weg tol betaald worden en in dat jaar is de tolgaarderwoning gesloopt. Aan de overkant van de Koediefslaan [verbindingsweg tussen Binnenweg en Herenweg] lag café-restaurant ‘Landzicht’ dat eerst door de Gebroeders Steenvoorden en ten slotte werd gerund door “Mejuffrouw weduwe Steenbergen”. Het was een geliefde pleisterplaats van middenstanders, blekersbazen en bloemisten. In 1929 is het etablissement gesloten wegens gebrek aan opvolging. De stamgasten namen de avond voor de sluiting afscheid in een zware slipjas, met moge zwarte hoed en een rouwkrans dragend. 29 juni 1881 reed de eerste stoomtram van de Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij (NZHTM) op de Binnenweg. In 1916 zijn bij de aanleg van de elektrische tram de aan de oostzijde staande bomen gerooid. Dat was tevens het geval met de bomen aan de westzijde van de Binnenweg van de IJzeren brug tot de bocht bij Land en Spaarnzicht (het voormalige postkantoor). De eerste elektrische tram reed op 7 juli 1917, aanvankelijk tot de Camplaan en vanaf 1922 met de zwemvijvers als eindpunt, waarna op de stoomtram naar Bennebroek en verder moest worden overgestapt. Pas op Oudejaarsdag 1932 kon definitief afscheid genomen worden van de stoomtram.

De tramweg van Haarlem naar Leiden had een lengte van28 kilometeren liep via de Hout en de Binnenweg, de Camplaan, Wilhelminaplein, Voorweg en Glipperweg naar Bennebroek en vandaar via Hillegom, Lisse en Sassenheim richting Leiden. In 1948 zijn de tramrails opgebroken en bovenleidingen opgeruimd en verschenen autobussen op de Binnenweg totdat omstreeks 1980 vanwege het steeds drukker wordende verkeer maatregelen genomen moesten worden en de NZH-bussen buiten het winkelcentrum via de Heemsteedse Dreef zijn geleid. In het begin was niet iedereen daar gelukkig mee, maar dat kon nu eenmaal niet anders.

Vernieuwing van de Binnenweg

Qua winkelbestand zie je behalve verscheidenheid ook een beperkte duurzaamheid. Wie de gids ‘Rondje Raadhuisstraat’ uit de jaren 70 checkt bemerkt dat intussen ongeveer de helft van het aantal winkels een andere bestemming heeft gekregen. De oudste zaak aan de Raadhuisstraat/Binnenweg is tegenwoordig Zwarter VOF (tuinmeubelen, openhaard accessoires), in 1881 door de grootvader van de huidige eigenaar als brandstoffenhandel begonnen met steenkool en turf als voornaamste artikelen. Evenals toentertijd comestibles ofwel kruidenierswaren. Het pand waar de zaak is gevestigd dateert overigens uit 1937. Tapperij ‘De Eerste Aanleg’ stamt van 1894.

Winkelcentrum Raadhuisstraat-Binnenweg telt ongeveer 175 winkels, waaronder veel speciaalzaken. Drukbezocht zijn o.a. de HEMA, Sissy Boy, supermarkten de Vomar en Dekamarkt, Blokker, drogisterijen Etos en Kruidvat, en Rivièra Maison Flagship Store. Er zijn zo’n 16 horeca-etablissementen, met ‘Bij Bomans’ als nieuwe aanwinst. ‘Mandarin’ is onlangs door het blad Horecavizier uitverkozen tot het beste Chinese restaurant van ons land en ook ‘Kota Radja’ in de Raadhuisstraat 52 scoort goed met een 25e plaats. Betrekkelijk nieuw zijn de diverse lifestyle en cadeauzaken. Van de banken hebben ABN-AMRO, Fortis, ING-bank en Rabobank hier een vestiging. Van de top-100 slagerijen in ons land telt Heemstede er 5, waarbij Chateaubriand de ene na de andere vakprijs wint. Voorts zijn er 2 boekhandels aan de Binnenweg en 1 in de Raadhuisstraat.

Opmerkelijk uitgebreid is het aanbod kledingzaken. December 2009 tel ik er 6 in de Raadhuisstraat,3 in Binnendoor en liefst 23 aan de Binnenweg. Nieuw is een modewinkel in het pand van ECLA dat na ruim 60 jaar als winkel in huishoudelijke artikelen en geschenken dicht ging. Van de modewinkels hebben Reyngoud Lingerie en Erny van Reijmersdal kortgeleden hun deuren gesloten, terwijl de eind september 2007 nieuw geopende Maison de Bonneterie aan de Binnenweg dit jaar Outlet is geworden met kortingen die kunnen oplopen tot 70%. Augusto Edelsmid opent een nieuwbouw op het adres Binnenweg 55, gerealiseerd naar een ontwerp van professor Cees Dam en zijn buro Dam en Partners. In het bijzonder de winkelgalerij wordt als toplocatie beschouwd. Boekhandel Blokker merkte dat toen men vanuit de Bronsteeweg naar de Binnenweg verhuisde. Tummers Patisserie wordt algemeen als een ‘goudmijn’ beschouwd, publiekstrekkers zijn behalve de supermarkten zoals de Dekamarkt in de Raadhuisstraat, de HEMA aan de Binnenweg.

Tramstel A 607-608 op de Binnenweg op de laatste dag dat de tram Haarlem-Leiden v.v. reed, 2 januari 1949 (foto J.A.Bonthuis)

Tramstel A 607-608 op de Binnenweg op de laatste dag dat de tram Haarlem-Leiden v.v. reed, 2 januari 1949 (foto J.A.Bonthuis)

De tram op de Binnenweg en nabij de IJzeren Brug in Heemtede. Uit: Per noord-zuid er op uit; een tramreis van Volendam naar Scheveningen. Door H.J.F.de Roy van Zuidewiijn. Amsterdam J.H.de Bussy, z.j.

Inspraak en innovatief vernieuwen

Door de meeste mensen alweer lang vergeten, maar fors was de kritiek vanuit de lokale bevolking op het door adviesbureau ‘Stad en Landschap’ uitgebrachte bestemmingsplan over de toekomst van de Binnenweg en omgeving. Daarin werd meer ruimte voor voetgangers voorgesteld en minder doorgaand verkeer over de Binnenweg bepleit. Een woordvoerder van de winkeliersvereniging noemde het schetsplan op een hoorzitting begin oktober 1973 in rond Hollands “een snertplan”. In 1975 startte het Plan-Binnenweg van voren af aan. Uiteindelijk kwam er ook vanuit de gemeenteraad waardering voor de gehouden inspraak over de ontwikkeling van het centrum. In 1978 is de IJzeren brug als verbinding tussen Raadhuisstraat en Binnenweg voor ruim 660.000 gulden vernieuwd. Tien jaar later werd de Raadhuisstraat gerenoveerd. Begin september 1988 voltrok wethouders drs. S.Baar de openingsplechtigheid en onthulde de echtgenote van burgemeester Van den Bosch een op het pleintje geplaatste dorpspomp.

Vier jaar eerder was de Binnenweg gereconstrueerd en op 1 december 1984 door wethouder Siben Baar officieel weer in gebruik gesteld. De werkzaamheden hadden 8 maanden geduurd en aan de belofte van de gemeente om vòòr Sinterklaas de werkzaamheden te voltooien kon worden voldaan. Bij die gelegenheid is het beeldje van Jos Wong onthuld. Meest nijpende probleem gedurende de daarop volgende jaren waren behalve het soms schots en scheef parkeren van personenauto’s vooral het laden en lossen van vrachtauto’s ter bevoorrading van de winkels.

Reconstructie Binnenweg Heemstede. Aan het stuur wethouder S. Baar

Reconstructie Binnenweg Heemstede. Aan het stuur wethouder S. Baar

In 1993 is op verzoek van de gemeente een ‘stedenbouwkundige visie’ op de Binnenweg vervaardigd, die als uitgangspunt diende in een herijking na juli 2006 toen een plan van aanpak voor herinrichting van de Binnenweg is gepresenteerd. Zoals intussen te doen gebruikelijk gingen (start)notities, ettelijke rapporten van externe bureaus, beeldkwaliteitsplannen, werkgroepen, inspraakrondes en een klankbordgroep vooraf aan de uiteindelijke uitvoering.

Een totaal nieuwe herinrichting vond in 2009-2010 plaats, uitgevoerd door aannemersfirma voor grond-, riolerings en bestratingswerk Compeer. Op 21 juli 2009  is het eerste deel vanaf de Zandvaartkade tot de Haemstedelaan geopend, 9 oktober gevolgd door afronding van het werkvak tot de Julianalaan. Nieuwe verlichting en de aanplant van nieuwe platanen zijn gereakiseerd. In de tweede en laatste fase werd tot en met september 2010 het deel van de Julianalaan tot de Bronsteeweg/Koediefslaan opgewaardeerd. Een belangrijke wijziging was de invoering van eenrichtingsverkeer voor auto’s van zuid naar noord over de hele Binnenweg, tot ontevredenheid overigens van veel winkeliers die als gevolg daarvan omzetverlies vrezen. Voor ongeveer 3 miljoen euro heeft de winkelstraat nieuwe allure gekregen.

Hans Krol

De winkelgalerij op een ansichtkaart uit circa 1990

In 1986 en 2005 zijn door de VOHB rapporten uitgebracht met een inventarisatie en adviezen ten aanzien van een karakteristiek van het centrum Heemstede De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) gaf in het najaar van 2010 een boekwerk over de historie en actualiteit van Binnenweg en de Raadhuisstraat ter gelegenheid van de voltooiing van de ‘nieuwe Binnenweg’. Het boek ‘Binnenweg & Raadhuisstraat: van ‘wildernisse’ tot winkelstraat is in de boekhandel verkrijgbaar of via het secretariaat van de HVHB: g.bettink@tiscali.nl     ISBN: 978-90-70712-12-9

Uit: Heemstede, uit 4 gedichten, door F.L.Bastet. In serie: Noord-Holland in proza, poëzie en prenten, uitgegeven door Culturele Raad Noord-Holland, 1991.

Uit: Heemstede, in 4 gedichten, door F.L.Bastet. In serie: Noord-Holland in proza, poëzie en prenten, uitgegeven door Culturele Raad Noord-Holland, 1991.