Eigenaren van hofstede Valkenburg  (en na 1684 Duin en Dorp) Deze buitenplaats Valkenburg, in de 17e en 18e eeuw globaal gelegen tussen de Voorweg, Camplaan en huidige Valkenburgerlaan is niet vernoemd naar de gelijknamige plaats maar naar juffrouw Johanna Valckenburg. De nabijgelegen hofstede Duin en Dorp gaat terug naar het middeleeuwse edelmanswoning Kaykenrode ofwel Keggenrode (1), waar midden 1650 een buitenplaatje is gesticht, na 1684 verenigd met Valkenburg. Valkenburg was tot de sloop na 1800 in bezit van Amsterdamse kooplieden en magistraten. Valkenburg omvatte 2 morgen en 94 roeden; Duin en Dorp 500 roeden. Het toegangshek stond aan de zijde van het Dorpsplein (Kerkplein), Voorweg, waar ook een achtkantige koepel stond. Het Valkenburgerplein en de Valkenburgerlaan houden sinds 1922 de herinnering levendig aan de vroegere buitenplaats.

1623-1624    In twee gedeelten aangekocht door Jacob Brouwer.

Uitsnede van kaart centrum Heemstede door Balthsar Floriszoon van Berkenrode. Onder de kerk en achter de Voorweg tegenover de kerk de buitenplaats Valkenburg

Uitsnede van kaart centrum Heemstede door Balthsar Floriszoon van Berkenrode uit 1627. Ten noorden van de kerk en Voorweg/Dorpsplein ofwel Kerkplein lag een buitenplaats later Valkenburg genoemd naar eigenaresse Johanna Valckenburgh

1640             Aankoop voor ƒ 13.000,-  door juffr. Johanna Valckenburgh (geb.1586), weduwe van Hans Vranckx (Vianen) van Antwerpen.  Zij hertrouwde met Charles Loten (1572-1654), bewindhebber der West-Indische Compagnie. Zij breidde het grondgebied uit richting Camplaan.

1654             Erfgenamen van Charles Loten, Jean en Sara Loten, verkopen de buitenplaats voor ƒ 15.000,-  aan Pieter Trip, gehuwd met Christina de Graeff. Gesproken wordt van “huijsinge, boomgaart, stallinge, wagen ende coetshuijs, schuijren ende aancleven etc.”.  Voorts van twee huizen die verhuurd zijn.

1675              Weduwe Trip-de Graeff aan 3 kopers, te weten Pieter de Graeff (1638-1707), voornaam ossenweider en vrijheer van Zuid-Polsbroek, diens oom Andries de Graeff en zwager dr. Gerard Bicker van Swieten, rekenmeester der Domeinen van Holland.

1684              Pieter de Graeff koopt andere 2 eigenaren uit. Voorts een uitbreiding met Duin en Dorp (vanouds Keggenrode).

Valkenburg

Portret van Pieter de Graeff (1638-1707) door Wallerant Vaillant 1623-1677), omstreeks 1674 (Amsterdam Museum)

1707              Het geheel ging over aan zijn dochter Agneta de Graeff, echtgenote van Jean Baptista de Hochepied (1669-1709), o.a. schepen en bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Ook de herberg ‘Het Wapen van Heemstede’ werd voor ƒ 800,-  aangekocht.

1724              Transport voor ƒ 14.000,-  aan Jacob Boudaen Coeurten, Raad der Admiraliteit te Amsterdam

1748              Daniel Hendrik van Hamel betaalt nog maar ƒ 5.400,- voor beide hofsteden en breidt uit. Gesproken wordt van een “heerenhuijzinge, thuynmanswoning, stalling, koetshuis, menagerie, cabinetten en achtkante koepel”.

Hendrik Spilman, circa 1750. Het centrum van Heemstede. Links herberg ‘Het Wapen van Heemstede’ met Hollandse trapgevel, kerk en dorpsschool. Rechts de achtkante koepel, inrij hek en tuinmanswoning van de buitenplaats Valkenburg.

1771              Executeur Testamentair van Vrouwe Catharina Buckingh, weduwe van Van Hamel  voor ƒ 22.050  aan Sara Wilhelmina Martens.  In hetzelfde jaar zijn marmeren beelden en andere roerende goederen bij veiling verkocht. De nieuwe eigenares kocht acht beelden. Een ander beeld  ging naar mr.G. Hasselaer van Bosbeek.

Titelblad van Voorzijde van veilingcatalogus roerende goederen op hofstede Valkenburg, 4 januari 1771

Titelblad van Voorzijde van veilingcatalogus roerende goederen op hofstede Valkenburg, 4 januari 1771

Vervolg veiling marmeren en andere beelden etc. Valkenburg in 1771

Vervolg veiling marmeren en andere beelden etc. Valkenburg in 1771

De nummers 1 tot en met 6 + 20 zijn gekocht door de nieuwe eigenaar van Valkenburg: Martens. Nummer 12 kocht de heer Hasselaar van Bosbeek. De totale opbrengst van 99 nummers bedroeg ƒ 3.554,70  Catalogus gedrukt in Amsterdam door Gerred en Joannes Broen, boek- en papierverkopers in de Kalverstraat.

De nummers 1 tot en met 6 + 20 zijn gekocht door de nieuwe eigenaar van Valkenburg: Martens. Nummer 12 kocht de heer Hasselaar van Bosbeek. De totale opbrengst van 99 nummers bedroeg ƒ 3.554,70 Catalogus gedrukt in Amsterdam door Gerred en Joannes Broen, boek- en papierverkopers in de Kalverstraat.

In de Amsterdamsche Courant van 27 december 1770 is de volgende advertentie geplaatst: “S.Dykman, J.de Bosch Jeronsz, P.Berk, J.P.Heimbach en N.J. van Baggen, makelaars, zullen op vrijdag den 4. January, op de hofstede Valkenburg, te Heemstede, verkoopen een fraaye party Marmere en andere Beelden met Blaauwe Arduinsteenen Pedestallen en Termen , Groepen en Vaazen, exta fraaije Spheeren en diversche Tuinsieraden, Billard en Toebehooren , Oranje en Laurier Boomen, en andere Bijgewasschen , Broeikasschen en diversche Raamen, Tuynmans Gereedschappen, &c, een Merrie-Paerd  en Chais &c. Breeder bij Notitie, die bij de gem. Makelaars te bekomen zyn.” 

18e eeuwse tekening van het dorpsplein/kerkplein met links de ingang naar hofstede Valkenburg

18e eeuwse tekening van het dorpsplein/kerkplein met links de ingang naar hofstede Valkenburg

1780              Erfgename Regina  Martens (weduwe van Jan Elias Buys) verkoopt Valkenburg voor ƒ 21.000,-  aan Margaretha Sautijn, weduwe van Cornelis Lampsins 1788             Transport voor ƒ 15.000 naar mr. Gerard van Hogeveen.

1790              Voor ƒ 17.500,- naar Christiaan Gotthelf Meijer en echtgenote Wilhelmina Maria de Wilde (in 1799 overleden)

1800               Hun zoon Johan Christiaan Meijer liet vervolgens de huizen Valkenburg en Duin en Dorp slopen en verkocht de gronden o.a. aan meester-timmerman Gerrit Munk jr. en meester-metselaar Jan van der Toorn, die allebei hun bedrijf aan de overkant van de Camplaan hadden. Enkel de tuinmanswoning aan de Camplaan met paardenstalling en koetshuis bleef nog overeind. Een deel werd aangekocht door Henrij Gabriel Certon, de eigenaar van Meer en Bosch. De grond tegenover ‘Het Wapen van Heemstede’ ging in 1804 naar kastelein Pieter van Keulen. In 1810 zou deze van de nieuwe eigenaar van Meer en Bosch mr. Johan Valckenaer de landerijen tussen de Voorweg en de vaart van Groenendaal aankopen. Het weiland ‘De Krocht’ werd bovendien eigendom van notaris Hendrik ten Broek uit Amsterdam en bij het huis ‘Overlaan’ betrokken. H. Potter schreef in zijn ‘Reizen door een groot gedeelte van Zuid-Holland in de jaren 1897 en 1808’ onder Heemstede:  “(…) Op eene opene luchtige heining, door welke deze schilderachtige groep van den algemeenen weg wordt afgescheiden, las ik den naam VALKENBURG, en ontdekte verder, dat hier eens eene fraaije Hoffstede van dien naam gelegen had, die, nog maar weiinige jaren geleden, geheel was afgebroken, zeker tot merkelijke versiering van het voorkomen van dit dorp, daar toen alles te kort op elkaar moet gelegen hebben, om iets van die schilderachtige grootschheid te vernemen, die thans in het midden van het dorp het oog zoo zeer bekoort.” (1) Zie: mr.J.W.Groesbeek. Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland; hun bewoners en bewogen geschiedenis. Rijswijk, Elmar, 1981. Keggenrode: blz. 47-49