Tags

, , , , , , ,

Tegen een zijgevel van de openbare bibliotheek Valkenburg is een vers van Jan Hanlo uit 1960 mijn hart slaapt geplaatst door Cultuurcafé D’n Dwingel
De openbare bibliotheek van Valkenburg, Berkelplein 99. De instelling ondervond bij de overstromingen van de Geul op 14/15 juli 2021 enige waterschade welke achteraf gezin is meegevallen. De instelling maakt deel uit van de organisatie HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN (met ook Berg en Terblijt, Eijsden,Margraten enVaals) DeValkenburgse bibliotheek kan ik iedereen zeer aanbevelen!
Om een vitrine van de bibliotheek in Valkenburgzijn permanent enige boeken van en over de dichter en prozaschrijver Jan Hanlo (1912-1969) uitgestald.

BREAKING NEWS

Opening Jan Hanlo tentoonstelling in Valkenburg (ontvangen vanuit Simpelveld)


Portret van Jan Hanlo, niet gesigneerd maar vermoedelijk van Karin Eyck. Afbeelding Jan van Tol/FoTol Mastricht. Een uitvoerig bericht over de Hanlo-tentoonstelling is gepubliceerd in de Limburger van 4 juni 2016. De expositie in Valkenburg is te zien tot 25 augustus 2019.


Flyer met informatie over Jan Hanlo-tentoonstelling in Valkenburg, georganiseerd een halve eeuw na zijn overlijden


Tentoonstelling Jan Hanlo in het museum Land van Valkenburg  van 16 juni tot en met 25 augustus 2019. Aan het eind van dit blog een aantal foto’s gemaakt op de Jan Hanlo-expostie

=============================

Op 29 mei 2016 (104e geboortedag Jan Hanlo, 29 mei 1912 in Bandoeng)  is vanuit château-hotel  St.Gerlach het Jan Hanlo Poëziepad in de gemeente Valkenburg aan de Geul in gebruik  worden genomen op initiatief van de Stichting Dichter in Beeld

IMG_0005

 Kort voor de onthulling van het eerste Hanlo-zuiltje. Links Sander Bisscheroux, gewaardeerd initiatiefnemer van de stichting Dichter in Beeld, samen met Gijs van Elk. Rechts van Bisscheroux onder de paraplu staat Camille Oostwegel, die even later de eerste zuil onthulde.

IMG_0010

                                 Camille Oostwegel plant na de onthulling een narcissenbol

IMG_0015

Van links naar rechts: componist Tom America, leraar-organisator-verzamelaar Gert Boonekamp en hotelier Camille Oostwegel achter de zojuist onthulde Jan Hanlo-zuil in St.Gerlach-Valkenburg

 

Hanlo3

Bij gelegenheid van de opening van het Jan Hanlo Poëziepad in Valkenburg verscheen een folder met de zes verzen die op zuiltjes langs de route staan: 1) Kouwenetenendokter, 2) Hoor de merel.., 3) Ik noem je bloemen etc., 4) De Mus, 5) Sentimental journey, 6) Het geverniste.

Zuiltje op Poëziepad Jan Hanlo: Kouwenetendokter

IMG_0014

                                       Zuiltje met vers ‘Sentimental journey’ van Jan Hanlo

 De wandeling start op de Geerlingshof(1), waar het Hanlo-monument staat, en loopt via het kerkhof en sluit bij Château St.Gerlach aan op de reeds bestaande poëzie route Gedichten langs de Geul. Initiatiefnemer van het Jan Hanlo Poëziepad is: de Stichting DICHTER IN BEELD.  Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van: – De Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul; – Stichting dr.P.G.J.M.Janssens; – De Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach; – Het Edmund Brand Cultuurfonds Valkenburg; – Stichting Elisabeth Strouven; – Stichting Monumentaal Erfgoed Limburg (C.L.J.M.Oostwegel).

(1) of omgekeerd bij Château St.Gerlach.

EEN NIEUWE BRIEVENUITGAVE VAN JAN HANLO: BRIEVEN AAN WILLEM K.COUMANS, SAMENGESTWELD DOOR WIEL KUNTERS, 2017

Vooromslag van ‘Eikenhout en zinkviooltjes: Jan Hanlo’s brieven aan Willem K.Coumans; door Wiel Kusters.


Achteromslag van brievenboek Hanlo aan Coumans


Portretten van Hanlo en Coumans; door de Roermondse kunstenaar René Womg  Uit: ‘Brieven brengen Jan Hanlo dichterbij” (de Limburger, 18 december 2017)


Jan Hanlo met Willem Coumans en Bic. Tummers in 1954 in Valkenburg gefotografeerd door Hanlo’s moeder (uit boek ‘Eikenhout en zinkviooltjes’)


portret van Jan Hanlo, 1963 (Beeldbank Limburg)

=====================================================

scannen0067Herinneringen aan Jan Hanlo (1912-1969) Een interview met poésie puré als (leuke) zetfout “In het verzamelwerk van proza en poëzie In een gewoon rijtuig nam Hanlo met meesterschap van argeloosheid ook twee door anderen geschreven interviews met hemzelf op. Beide komen uit schoolbladen, ze zijn geschreven in die tussentaal van schoolopstel en krantestukje die hem vertederd moet hebben en waarmee hij wellicht ook het best te begrijpen was.” (Kees Fens in De Volkskrant, 13-1-1973)

Bernard (Han) Hanlo op een foto uit 1910 in Bandoeng. Twee jaar later is Jan Hanlo geboren en ruim een jaar daarna is zijn moeder mw. Hanlo-Crobach met de zoon naar Holland gereisd naar haar familie in Deurne. Een echtscheiding volgde, zodat Jan Hanlo door zijn moeder en grootouders is opgevoed. (familiefoto's in de biografie van Hans Renders)

Bernard  Hanlo op een foto uit 1910 in Bandoeng. Twee jaar later is Jan Hanlo geboren en ruim een jaar daarna is zijn moeder mw. Hanlo-Crobach met de zoon naar Holland gereisd naar haar familie in Deurne. Een scheiding van tafel en bed volgde. Jan Hanlo werd opgevoed door zijn moeder Anna (Dolly) Crobach (1886-1958) en grootouders in Deurne.


hanlo

Jan Hanlo in het midden staande verkleed als Jezus bij een kindheidsprocessie in Deurne, 1923

Van moeders kant, de familie Crobach, stamde Jan Hanlo uit een geslacht van artsen en van vaders zijde van juristen en rechters. Zijn vader Bernard(us) Josephus Maria (‘Han’) Hanlo (1878-1951) was o.a. voorzitter van de landraad bij de Inlandse rechtbank in Bandoeng,  Nederlands Oost-Indië. Zijn grootvader, de opa van Jan Hanlo, dr. Athanasius Maria Arnoldus Hanlo, werkte als vice-president van de arrondissementsrechtbank in Roermond en was in 1867 in Leiden gepromoveerd en jan Hanlo’s overgrootvader mr. Anthonius Zacharias Hanlo, geboren in 1802, fungeerde als raadsheer in de Hoge Raad.  Evenals twee oudooms, de een: Alphonsus Bernardus Maria Hanlo vice-president van de Hoge Raad, de ander dr.Bernardus Hubertus Maria Hanlo raadsheer in datzelfde rechtscollege.

A.M.B. Hanlo was een oud-oom van Jan Hanlo. Necrologie uit de Katholieke Illustratie

A.M.B. Hanlo, vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden,  was een oud-oom van Jan Hanlo. Necrologie uit de Katholieke Illustratie van 1921.


Jan Hanlo op schoot bij zijn moeder, mevrouw Hanlo-Crobach, in Ned,Oost Indië, 1913 (Coll. Nederl. Letterkundig Museum)

Jan Hanlo op schoot bij zijn moeder, mevrouw Hanlo-Crobach, in Ned. Oost Indië, Bandoeng (Coll. Ned.Letterkundig Museum)


Een jonge Jan Hanlo en zijn moeder (Mai)

Een jonge Jan Hanlo en zijn moeder (door de zoon Mau genoemd)


Mai en zoon Jan Hanlo in matrozenpakje

Mai en zoon Jan Hanlo in matrozenpakje


Jeugdfoto van Jan Hanlo met zijn grootvader Jean Crobach (coll. Jacques Reekers)

Jeugdfoto van Jan Hanlo met zijn grootvader Jean Crobach (coll. Jacques Reekers)


Fotoportret van Jan Hanlo

Fotoportret van Jan Hanlo

Scan0200

Jan Hanlo (1912-1969)

Jan Hanlo (1912-1969)


Een lachende Jan Hanlo

Een lachende Jan Hanlo


Door Jan Hanlo aan mij toegezonden foto. Op de achterzijde schreef hij zijn naam en geboortedatum 29-5-1912

Door Jan Hanlo aan mij toegezonden foto. Op de achterzijde schreef hij zijn naam en geboortedatum 29-5-1912


Jan Hanlo. Fotonegatieven door J.C.L.van Straten (Bubb Kuyper, mei 2020)

Van Jan Hanlo, die mijns inziens bewust mede via zijn brieven een ‘voortbestaan’ na de dood heeft nagestreefd, ontving ik tussen 1960 en 1968 – prentbriefkaarten, drukwerken en dergelijke buiten beschouwing latende – in totaal 34 brieven. Eén schrijven getypt, de overige geschreven, veelal met groene inkt, een enkele met rode, bruine, blauwe of zwarte (bal)pen. De groene inktkleur is dáárom opmerkelijk, omdat groen zijn lievelingskleur was. Na verschijning van ‘In een gewoon rijtuig’ schreef Hanlo: “Het boekje ziet er wel mooi uit, vind ik ook wel. Ik had liever geen groen gehad. Liever steenrood of lichtgrijs, groen is mijn kleur helemaal niet” (30-3-1966).

Jan Hanlo (onder) met de redacteuren van het tijdschrift Barbarber: G. Brands, J. Bernlef en K. Schippers

Jan Hanlo (onder) met de redacteuren van het tijdschrift Barbarber: G. Brands, J. Bernlef en bovenaan K.Schippers


In het redactielokaal van Barbarber met v.l.n.r. Jan Hanlo, K.Schippers, Guus Brands en J.Bernlef

In het redactielokaal van Barbarber met v.l.n.r. Jan Hanlo, K.Schippers, Guus Brands en J.Bernlef

In zijn briefwisseling komt de letterkunde al of niet terloops ter sprake: auteurs, critici, literaire tijdschriften (vooral Barbarber) en hem bekende beeldende kunstenaars (Otto van Rees en René Wong). Over Bernlef die in 1969 – met K. Schippers – ten aanzien van Jan Hanlo de niet geringe uitspraak deed “de grootste dichter en prozaschrijver in de Nederlandse taal van de laatste honderd jaar” schreef Hanlo in een brief, gedateerd 8-2-1962: “Bernlef’s bewondering voor mij is niet zó uitgesproken, in werkelijkheid.” Hanlo’s wens brieven te schrijven was evenredig aan zijn behoefte thuis post te ontvangen. Als hij op reis was miste hij wat zijn ‘thuis’ betreft de post met meest liet hij mij meermalen weten. Een aanzienlijk deel van onze correspondentie handelde over problemen van wijsgerige, theologische en psychologische aard. Zijn mening, neergelegd in brieven over theologen, psychologen en filosofen bijvoorbeeld, is later opgenomen in de bundel ‘Mijn benul’ (blz. 233-234). Het meest ergerde Hanlo zich aan al die ‘geleerden’ die het zo goed weten in opgeblazen theorieën, die niet kunnen tippen aan “christus wat betrouwbaarheid en gezag betreft” . Wetend dat hij van kindsbeen “een echte esthetisch-gerichte” was had hij het echter moeilijk met het gegeven dat Christus de esthetiek nog te min vond om over te spreken. Een karakteristieke typering van zijn levensopvatting is ook de volgende uitspraak: “Met mij gaat ’t vrij goed, na enige, gebruikelijke, impasses op mijn vaart op mijn levensvlotje, een nog steeds onduidelijk doel tegemoet en niet langsheen, laten we hopen.” (10-10-1961). De pedofiele geaardheid waar vooral na 1969 zover over geschreven is – eerst na zijn plotselinge overlijden en vervolgens na publicatie van het brievenboek (eigenlijk literaire boeknotities van een geëngageerd schrijver) ‘Go to the mosk’- bleef in onze briefwisseling geheel buiten beschouwing, lag in wezen buiten mijn gezichtsveld. Later is duidelijk geworden dat hij anderen (met name zijn talrijke correspondenten) per sé niet met zijn eigen problemen wilde vermoeien. Geen woord van Hanlo over de mij toenmaals onbekende Zandvoortse affaire in 1962 die hem persoonlijk zo heeft aangegrepen. Hooguit een cryptische omschrijving als “Ik ben dit jaar een beetje aan ’t sukkelen. Nu weer met griep al een maand. ’t Zal wel slijten. Ook andere onaangenaamheden, maar zo heel erg is ’t nu ook weer niet. Alleen is ’t vervelend als en overal alleen voor staat en eigenlijk niemand heeft om eens iets te bespreken.” (5-11-1962)

Jan Hanlo, 1967. Foto: Frans Weltens

Jan Hanlo, 1967. Foto: Frans Weltens

Pas in 1968 een begin van duidelijkheid hieromtrent als Hanlo zijn boosheid over Jaap Joppe die zijn stuk over Astère Dhont (gepubliceerd in Podium, december 1967) in een krantekritiek kwaadwillend weergaf. Daarbij een verzoek in de zomer van 1968 in Amsterdam naar huisvesting om te zien omdat hem in Limburg de grond onder de voeten kennelijk te warm is geworden. Op 25 oktober volgt dan een in Maastricht gepost briefje, met als postadres: p.a. C.van Geel, Achterweg 17, Groet N.H.: “Wacht maar eens met het zoeken voor me naar een kamer. De zaak is gelukkig geseponeerd. Maar ik ga toch uit Valkenburg verhuizen. Eerst eens op reis, wellicht.”  Begin1969 zal hij opbellen met het verzoek voor een persoonlijk en een voor hem belangrijk gesprek. Vanuit Valkenburg op zijn 1000cc-motor komt Hanlo ’s middags in Hoofddorp aan, waar ik op dat moment een stage volg in de openbare bibliotheek. Directeur (en dichter) Sake Helder staat toe dat Hanlo mij meeneemt naar een café om over een zekere kwestie van gedachten te wisselen. Hij vertelt dan openhartig over zijn erotische belangstelling voor kinderen en zijn uitdrukkelijke wens naar een land te gaan zonder al die taboes welke onze cultuur kent. Omdat ik vele malen in Turkije op vakantie ben geweest wil hij weten hoe zijn kansen in dat land liggen, rekening houdend met omstandigheden zoals de kinderen aldaar, de ouders, politie, justitie e.d. Op grond van wat ik van Turkije’s familie- en leefgewoonten weet raad ik hem ten stelligste af voor dit doel dat land te bezoeken. Na eerst nog even met de bibliothecaris over literatuur gesproken te hebben, waarnaar Hanlo’s hoofd op dat moment echter in het geheel niet stond, nemen we afscheid. Achteraf zal blijken voorgoed. Hanlo reisde in het voorjaar van 1969 naar Marokko met intussen alle bekende gevolgen. Terug naar het begin.

Huize 'Sole Mio' in Valkenburg waar Jan Hanlo na Deurne vanaf 1925 met zijn (gescheiden) moeder woonde (foto Letterkundig Museum)

Huize ‘Sole Mio’ in Valkenburg waar Jan Hanlo na Deurne vanaf 1927 met zijn (gescheiden) moeder woonde (foto Letterkundig Museum).


De villa Sole Mio, Broekhem 16, is gebouwd in 1905 en geniet tegenwoordig bescherming als rijksmonument

De villa Sole Mio, Broekhem 16, is gebouwd in 1905 en geniet tegenwoordig bescherming als rijksmonument


Hwet huis tegenover Geerlingshof waar Jan Hanlo en zijn moeder (Mai) vanaf 1936 woonden

Het huis waar de moeder van Jan Hanlo (Mai) en zijn zoon vervolgens woonden tegenover Geerlingshof


Château Geerlingshof, geboued in 1850. Van 1890 (tot 1949) huisvesting van de Paters Oblaten die het gebouw hebben vergroot. Later in gebruik als volksuniversiteit. In 2002 verbouwd als appartementencomplex. Gelegen in het Stiena Ruyperspark (genoemd naar eerste vrouwelijke wethouder van Valkenburg) waaromheen luxe woningen zijn gebouwd, waarvoor het poorthuisje moest wijken.

Château Geerlingshof, gebouwd in 1850. Van 1890 (tot 1949) huisvesting van de Paters Oblaten die het gebouw hebben vergroot. Later in gebruik als volksuniversiteit. In 2002 verbouwd als appartementencomplex. Gelegen in het Stiena Ruyperspark (genoemd naar eerste vrouwelijke wethouder van Valkenburg) waaromheen luxe woningen zijn gebouwd, waarvoor het poorthuisje moest wijken.


Het inmiddels afgebroken portiershuisje van de Volkshogeschool Geerlingshof (feitelijk 1 kamer), waar Hanlo woonde van 1958 tot aan zijn dood in 1969 (Jan M.G.Schurgers: Jan Hanlo, 1971)

Het inmiddels afgebroken portiershuisje van de Volkshogeschool Geerlingshof (feitelijk 1 kamer), waar Hanlo woonde van 1958 tot aan zijn dood in 1969 (Jan M.G.Schurgers: Jan Hanlo, 1971)


Opdracht van Jan M.G.Schurgers die in 1971 een beknopte biografie van Jan Hanlo publiceersde, uitgeven door Het Lasnd van Valkenburg en waarvan 3 drukken verschenen.

Opdracht van Jan M.G.Schurgers die in 1971 een beknopte biografie van Jan Hanlo publiceerde, uitgegeven door Het Land van Valkenburg.


Hans Krol met links van hem schrijver en biograaf Jan Schurgers na de onthulling van een Hanlo-monument op 29 mei 2014 in Valkenburg. Op de achtergrond het gebouw Geerlingshof

Hans Krol met links van hem schrijver en biograaf Jan Schurgers na de onthulling van een Hanlo-monument op 29 mei 2014 in Valkenburg. Op de achtergrond het gebouw Geerlingshof


Boven: Jan Hanlo met twee cursisten in zijn portierswoning bestaande uit één kamer zonder toilet. Op de voorgrond zijn motor. Circa 1960. Onder: Jan Hanlo met enkele kinderen uit de buurt (Uit de biografie vanHans Renders).

Boven: Jan Hanlo met twee cursisten in zijn portierswoning bestaande uit één kamer zonder toilet. Op de voorgrond zijn motor. Circa 1960. Onder: Jan Hanlo met enkele kinderen uit de buurt (Uit de biografie van Hans Renders).

Begin juni 1960 zond ik vanuit Saint Louis, een internaat in Oudenbosch, een schrijven aan een dertigtal letterkundigen met het verzoek om een stukje handschrift. Aan Jan Hanlo meteen naar het geruchtmakende vers ‘Oote’. Hanlo antwoordt per omgaande en stuurt het originele manuscript (1). Reeds onze eerste brief bevat een reeks aanzetten voor een voortgezette correspondentie. Hij schrijft in het Brabants dialect en stelt allerlei vragen, zoals: waarom precies ‘Oote’, hoeveel autografen al in mijn bezit zijn en of ik al eens in Deurne, zijn jeugdplaats geweest ben. Verder merkt hij op de nagebouwde Pieterskerk in Oudenbosch wel eens te willen bezoeken en vraagt om bij gelegenheid in Valkenburg langs te komen. Ten slotte voegt hij nog vijf autogrammen toe, van Adriaan Morriën, Chr.J.van Geel, Bernlef (Henk Marsman), de Vlaming Gust Gils en Limburgse dichteres Harjo Wong. Korte tijd later stuur ik hem ter beoordeling een gedicht ‘Aehr’ dat hij als een zwakke navolging van Gezelle en Tagore resoluut afwijst. Medio 1961 bericht Hanlo van een schoolblad een verzoek te hebben gekregen en het resultaat te zullen toezenden als het bevalt. Intussen wordt een voorlopige afspraak gemaakt voor een bezoek aan Hanlo in de paasvakantie. Met een vriend, Piet Menheere, zal ik hem ontmoeten op het station van valkenburg. Eerder die ochtend had hij een specialist in Maastricht geraadpleegd. Tijdens de carnavalsviering was Hanlo gevallen, wat een lichte hersenschudding ten gevolge had. Als nawerking trad een hevige hoofdpijn op en na zijn bezoek aan het ziekenhuis vertelt Hanlo dat dat hij waarschijnlijk een ligkuur van zes weken zal moeten ondergaan. Ten behoeve van het internaatsblad De Klaroen van instituut Saint Louis in Oudenbosch heeft vervolgens een gesprek plaats in zijn woning, het poorthuisje van Geerlingshof (de Volkshogeschool). In mei stuur ik hem het uitgeschreven interview toe met een verzoek dit te corrigeren. Op 29 mei (m’n verjaardag! voegt Hanlo er veelbetekenend aan toe) houdt hij zich hiermee bezig. Enkele passages worden geschrapt als verkeerd overgekomen. Bijvoorbeeld mijn opmerking dat Hanlo het betreurde dat Podium ingezonden werk als te ‘druilerig’ had geretourneerd (“Helemaal niet. ’t Kon me nou echts niets schelen, of je ’t gelooft of niet”). Ook een verwijzing naar de gezellige rommel in zijn kamer wordt als een onjuiste voorstelling van zaken bestempeld (“leek ’t jou, maar is ’t niet. Ik hou niet van rommel. Wel is de kamer helaas veel te vol.”).Een uitspraak van de tuinier dat Hanlo vaak een middagdutje doet bestrijdt hij. “Helemaal onjuist! Ik slaap lang, omdat ik laat op ben, maar doe nooit een middagdutje. Ik sta als ’t moet met plezier om laten we  zeggen 1 uur in de middag op of veel later.” In een begeleidend schrijven verzoekt hij bij herhaling de geciteerde teksten letter voor letter te corrigeren, schrijft als schot voor de boeg “anders moet ik ’t later weer recht gaan zetten.” En laat onder andere nog weten: “Ik heb de indruk dat we nogal ver van elkaar staan, elkaar niet zo heel sterk aanvoelen, maar dat is immers altijd zo in ’t leven, dat zul je zelf ook nog wel merken. We mogen al blij zijn dat we een behoorlijke belangstelling voor elkaar hebben (sommigen prefereren een onbehoorlijke)”. Door middel van een briefkaart bedank ik voor zijn medewerking en per omgaande schrijft Hanlo: “Ik hoop inderdaad dat m’n gedichten zonder afwijkingen geplaatst worden en dat me niets in de mond gelegd wordt dat ik niet – of anders – gezegd heb” (7-6-1961). Een postscriptum laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “Verleden jaar kreeg ik een bewijsnummer van een schoolblad in Zuid-Limburg, waarin ook iets van mij stond. Het exemplaar dat mij toegezonden werd, was naderhand met de pen gecorrigeerd. Dat nam ik niet. Ik wil graag weten wat de lezers te lezen krijgen.” In deze en volgende brieven valt herhaaldelijk het woord scrupuleus waar het om de correctie gaat. Het zal dan nog negen maanden (en evenzovele brieven) duren voordat het vraaggesprek integraal geplaatst wordt. Eerst de mededeling dat De Klaroen in de zomermaanden niet zal uitkomen en pas in september verschijnt. De werkelijke reden van uitstel is dat De Klaroen vanwege de hoge drukkosten mogelijk zal verdwijnen. In dat geval stel ik Hanlo voor het interview te publiceren in ‘Utopia’, orgaan van het Thomas More College in Oudenbosch. “Vervelend, maar wel overheen te komen. Als ’t zover is dat ze aan de opmaak toe zijn, vergeet dan niet de correctie’(10-7-1961). Als Hanlo begin oktober nog niets heeft vernomen schrijft hij in een brief van 10 oktober onder andere: “Er zullen wel zet- of tikfouten in het interview zijn gekomen, hè? Dat gaat altijd zo. Als ’t maar niet erg is (dat er b.v. niet i.p.v. wel; of zwart i.p.v. wit staat). En zelfs dàt kan in het volgend nummer hersteld worden.” Twee weken later valt dan de beslissing dat De Klaroen, ondanks de hoge drukkosten van ƒ 6.000,- per jaar, zal blijven verschijnen en bericht ik Hanlo dit goede nieuws onmiddellijk. Die toont zich verheugd. “Gelukkig maar. De Klaroen ziet er typografisch goed verzorgd uit, maar ƒ 6000,- per jaar is nogal wat. Naar mijn indruk staat het blad een beetje ver van de jongens af. Utopia ziet er ook niet slecht uit. Die serieuze artikelen zullen inderdaad wel weinig lezers vinden, veronderstel ik. Zelf een blad beginnen, daar heb ik vaag wel eens aan gedacht, maar ik geloof niet dat ik er iets van terecht zou brengen. Zelf weinig productief en erg selectief met een bepaalde smaak, zou ik waarschijnlijk niet voldoende kopij bijeenbrengen voor een jaargang. Zorg dat je de drukproeven van het interview zelf corrigeert. ’t Is altijd nogal vervelend op iets te moeten terugkomen.” (21-11-1961). Drie weken later schrijft hij ter geruststelling over uitblijven van publicatie: “Dat interview dat Morriën mij in 1954 afnam is pas in 1958 (in Tirade) geplaatst, dus wat jouw interview betreft hebben we nog de tijd (als je de proeven maar in de gaten houdt! Niet dat er van die vervelende drukfouten in komen die aan de zaak een andere betekenis geven, bij wijze van voorbeeld: als het woord NIET uitvalt)” (11-12-1961).

Jan Hanlo met baardje (foto Letterkundig Museum)

Jan Hanlo met baardje (foto Letterkundig Museum)


Jan Hanlo leest voor uit eigen werk. Foto: Cor Stutvoet

Jan Hanlo leest voor uit eigen werk. Foto: Cor Stutvoet


Jan Hanlo poserend met twee motoren voor de ingang van zijn huisje bij Geerlingshof

Jan Hanlo poserend met twee motoren voor de ingang van zijn huisje bij Geerlingshof


Jan Hanlo met zijn beide motoren voor zijn huisje in Valkenburg (foto Ser J.L.Prop)

Jan Hanlo met twee van zijn drie Vincent-motoren voor zijn huisje in Valkenburg, links de Black Knight en rechts de Black Shadow (foto Ser J.L.Prop)


Jan Hanlo op de motor onderweg


Jan Hanlo in Valkenburg


Jan Hanlo touwtrekkend voor het gebouwd van de volksuniversiteit Geerlingshof in Valkenburg, Broekhem

Jan Hanlo touwtrekkend voor het gebouwd van de volksuniversiteit Geerlingshof in Valkenburg, Broekhem


Jan Hanlo voor kasteel Schaloen in Valkenburg

Jan Hanlo voor kasteel Schaloen in Valkenburg


Hanlo 16 of 17 jaar jong toen hij zijn eerste motor huurde in een Valkenburgse garage, een zware F.N. Hanlo beschreef de tweede keer dat hij op een motor zat in zijn opstel 'Op excursie'.

Hanlo 16 of 17 jaar jong toen hij zijn eerste motor huurde in een Valkenburgse garage, een zware F.N. Hanlo beschreef de tweede keer dat hij op een motor zat in zijn opstel ‘Op excursie’.


In 1965 deed Jan Hanlo mee aan de eerste motorsprints op het circuit van Zandvoort. Hij werd tiende. Nummer 48 is Hanlo en nummer 48 Jan Kampen

In 1965 deed Jan Hanlo mee aan de eerste motorsprints op het circuit van Zandvoort. Hij werd tiende. Nummer 47 is Hanlo en nummer 48 Jan Kampen


Foto van de start 10 oktober 1965 op het circuit van Zandvoort. In de klasse boven de 650 cc werd Hanlo tweede van twee deelnemers in een tijd van 15,62 seconde over de 400 meter met staande start.

Foto van de start 10 oktober 1965 op het circuit van Zandvoort. In de klasse boven de 650 cc werd Hanlo tweede van twee deelnemers in een tijd van 15,62 seconde over de 400 meter met staande start.


Hanlo op het circuit van Zandvoort, oktober 1965. Links op de motor met nummer 47

Hanlo op het circuit van Zandvoort, oktober 1965. Links op de motor met nummer 47


Nog een foto met Jan Hanlo op zijn Vincent kopkleppenmotor, nummer 47, bij de start op het circuit van Zandvoort in 1965

Nog een foto met Jan Hanlo op zijn Vincent kopkleppenmotor, nummer 47, bij de start op het circuit van Zandvoort in 1965


Jan Hanlo in zijn éénkamerhuisjr annex Vincentgarage [Uit: Motor, 12 januari 1973, blz. 42]

Jan Hanlo in zijn éénkamerhuisje annex Vincentgarage [Uit: Motor, 12 januari 1973, blz. 42]

In januari 1962 kan ik Hanlo berichten dat het vraaggesprek in het februarinummer zal worden opgenomen. Hij antwoordt: “Dus dan komt het interview er toch in. Je zorgt fat je de drukproeven controleert, hè…” (17-1-1962). In februari komt echter vanwege de lengte enkel de vrije lange inleiding: ‘De ars poëtica experimentalis’ en een eerste deel van het gesprek met Hanlo (wordt vervolgd) in druk gereed. Als illustratie staat Jan Hanlo in zijn beste kostuum zijn 1000-cc-kopkleppenmotor zogenaamd te repareren, met op de achtergrond enkele kisten met opschrift: ‘Droog bewaren. LIGA’.

Jan Hanlo zijn motor reparerende

Jan Hanlo zijn motor reparerende


Hanlo

Hanlo “aan het werk” bij 1 van zijn 2 Vincent-motoren


Hanlo met motor en hond. BarBara hanlo maakte in 1990 een documentaire van 45 minuten, getiteld: 'Jan Hanlo, en die man ben ik zelf'.

Hanlo met motor en hond. BarBara Hanlo maakt in 1990 een documentaire over Jan Hanlo, onder de titel: ‘Jan Hanlo, en die man ben ik zelf.’


Jan Hanlo op de motor omstreeks 1935.

Jan Hanlo op de motor omstreeks 1935. Op 21 januari 1939 reed hij op zijn motorboertuig een plaatsgenoot aan in Valkenburg die ernstig gewond raakte en op 18 februari in het ziekenhuis overleed. Hans Renders schreef hier gedocumenteerd over in het tijdschrift Maartstaf van 11/12, 1995 onder de titel ‘Jan Hanlo en de dood van Pieter Al.’


Jan Hanlo eigen werk voordragend. Foto door Louis van Paridon. Uit: ‘Hollandse helden in de jaren 60; het kleurenarchief van Louis van Paridon’. Verschenen onder redactie van Rianne van Dijk met medewerking van o,a. Robert Ammerlaan. Uitgave van Johan Enschedé Amsterdam (JEA), juli 2019.

Diepzee

                         Vooromslag van tijdschrift DIEPZEE, jaargang 2, nummer 1 (Catawiki)

Ik stuur Hanlo een bewijsnummer, maar commentaar blijft nog uit. Enkel: “Dank voor je Klaroen. Als het volgend nummer uitkomt wil je me dan van beide nummers enige exemplaren sturen om aan enige geïnteresseerden te sturen?”  (8-2-1962). In het maartnummer nochtans geen vervolg, vanwege plaatsruimte. Hanlo’s geduld wordt op de proef gesteld, maar de aprilaflevering verschijnt als dubbelnummer en de redactie bericht in het voorwoord: “Als groot artikel vindt u in deze Klaroen de bijdrage: ‘In het domein der schone kunsten’. Hoewel het eerste gedeelte van dit artikel reeds werd geplaatst, meende de redactie toch, dat het beter was, dit artikel nogmaals in zijn geheel in één nummer te publiceren. We veronderstellen, dat de jeugdige Klaroenlezers dit artikel wel zullen overslaan, maar we meenden aan de groep Senioren wel dit stuk eigen werk van een onzer jongens te mogen voorleggen.” Na ontvangst reageert Hanlo nog dezelfde dag. “Dank je wel voor De Klaroen, ik heb heel weinig tijd op het ogenblik. In zijn geheel een zeer leesbaar verslag, dacht ik, Er staan natuurlijk wel zetfoutjes in, maar niet van zwaar kaliber. Je bent (of was toen) blijkbaar nog in een periode dat je graag zoveel mogelijk vreemde woorden gebruikt. Dat doet natuurlijk wel wat snobistisch aan, maar zo héél verschrikkelijk lijkt mij dat ook niet. Natuurlijk moet je wel erg oppassen dat je ze goed gebruikt, anders werkt het i.p.v. imponerend of exact lachwekkend (poésie puré!!!). De ‘gerenommeerde toeristenplaats’ zal wel een lachje op menig gezicht brengen, zoals het legertje paleontologen etc. en de welige lariksen. Jonge, jonge wat woon ik hier uniek op het gezapige Geerlingshof. Het ‘frugaal’ kostuum is niet zo echt aanvechtbaar. Het woord is wel goed voor dat bepaalde bruin.” Na nog een serie opmerkingen eindigt hij zin brief als volgt: “Maar kom. Laat ik niet schoolmeesteren. Ik vind het een aardig stuk. Zo’n woordje als ‘de lievelingsdichter van een groot aantal jongeren’ is tenslotte wat waard. Het breekt uit de band van, of voorkomt een ál te grote gelijkmatigheid en exactheid en objectiviteit”  (19-4-1962). Als Hanlo een maandnog geen brief terugontvangen heeft informeert hij een weinig ongerust: “Ben je boos, dat ik niets van je hoor? Ben ik niet enthousiast genoeg geweest over je stuk over mij?  Je moet niet vergeten dat ik mij niet kan veroorloven er èrg enthousiast over te zijn, omdat het immers over mijzelf gaat! Snap je?  Ik vind het goed werk. De kleine foutjes spelen geen rol. Beantwoordt he m’n vorige brief nog. Ja, natuurlijk. Heeft trouwens geen haast. Dag.” (17-5-1962).  Ook in latere brieven komen een enkele maal de drukfouten nog ter sprake, doch betuigt hij tegelijkertijd zijn erkentelijkheid dat de aangehaalde uitspraken en verzen zonder zetfout waren. Drie jaar later volgt dan het verzoek het Klaroen-interview te mogen opnemen in zijn verzameld proza; ‘In een gewoon rijtuig’, waarmee ik uiteraard instem en voorstel enkele vreemde woorden te vervangen. Hanlo antwoordt: “Ik zal poésie-puré als (leuke) zetfout signaleren. De andere zetfouten had ik al gecorrigeerd, alleen voel ik er nooit veel voor achteraf de puntjes van iets af te vijlen – dat is nooit een verbetering. Dat ‘frugaal’ laat ik dus staan. Dat was trouwens nu nèt het woord voor het bruin van dat kostuum. Vertrouw maar op mij, je wordt er niet tussen genomen! Ik had wel 5 of 6 interviews ter keus (lees ‘Wat zij bedoelen’ – Querido – eens; o.a. een goed interview van Remco Campert, vind ik)”  (17-11-1965). Hier vergiste Hanlo zich overigens en bedoelde Bernlef en Schippers waar hij Campert schreef. Na uitgave van het boek zenden een vriend en ondergetekende een gelukstelegram naar Valkenburg. Hanlo dankt voor de spontane reactie, maar spreekt vervolgens zijn grote teleurstelling uit over het feit dat in het 279 bladzijden tellende boek wel drie stomme drukfouten staan! ‘Nachtgaal’ in ‘Perzische Dansliederen’; voorts ergens een punt vergeten en last but not least het woord ‘heel’ had tweemaal moeten staan in het ‘Gedicht’ op pagina 179, 9e regel. “Die vogel meen ik inderdaad al heel lang te kennen (al een jaar of 20!)” (30-3-1966). Hanlo was niettemin gelukkig met het gegeven dat de twee interviews uit schoolblaadjes thans zonder drukfouten het licht zagen, inclusief ‘poézie puré’ met de typisch Hanloiaanse opmerking als voetnoot: “Ik mag dit van de toen zeer jeugdige Hans Krol laten staan. Het was een zetfout.” (2)

Jan Hanlo tijdens een voordracht in Utrecht

Jan Hanlo leest voor uit eigen werk bij de manifestatie ‘Poëzie in Carré’ (VPRO, 1966)

Noten (1) later blijken meerdere ‘originele’ versies in omloop. Opmerkelijk zijn de overeenkomsten van Hanlo’s ‘Oote’ met enige passages in Rabelais’ ‘Pantagruel’, zoals geconstateerd door Adriaan de Roover (in ‘Tafelronde’, 1953). (2) Bovenstaand artikel verscheen eerder in: Bzzletin nummer 116, mei 1964, blz. 96-98.

Vooromslag Jan Hanlo-nummer van Bzzletin,116, mei 1984

Vooromslag Jan Hanlo-nummer van Bzzletin,116, mei 1984

Postscriptum Over het voorgevallene in september 1959:  ‘Incident rond Jan Hanlo in de Linnaeushof’ (Bennebroek), zie artikel van Hans Krol en Hans Renders, in: HeerlijkHeden, nummer 100, april 1999, blz. 142-149. In het honderdste geboortejaar verscheen kortgeleden bij uitgever Van Oorschot een uitgave van het verzameld proza van Jan Hanlo. Literatuurcriticus Arjen Fortuin schreef hierover in NRC Handelsblad van 30 november een recensie met als titel ‘Wie dit leest is niet gek’: “Een koningin in winterslaap is ongeveer de leeservaring die het deze week verschenen ‘Verzameld proza’ van Jan Hanlo (1912-1969) oproept. Hanlo is al jaren volledig gecanoniseerd, met zijn al tijdens zijn leven onder die titel verschenen ‘Verzamelde gedichten’, een tweedelige brievenuitgave (1989), een tweedelige brievenuitgave en een biografie door Hans Renders (1998) – zozeer dat het je eigenlijk verbaast dat er nog geen verzameld proza was. Nog net in zijn honderdste geboortejaar is het er nu dan toch, in 700 prachtig gemaakte pagina’s dundruk met groot ‘Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt’ op het stofomslag (…) Het boek toont hoe zijn belangstelling voor het gekke hem tot een onvergetelijke schrijver maakte – en hoe hij woord na woord het gekke wilde eren én bezweren.”

Vooromslag Verzameld proza' van Jan Hanlo

Vooromslag Verzameld proza’ van Jan Hanlo

Voorts krijgt Hanlo in het Limburgse Valkenburg waar hij het grootste deel van zijn leven woonde alsnog een straatnaam: Jan Hanlohof. Eerder zijn in Almere en Den Haag straten vernoemd naar Jan Hanlo. Al in 1997 wilde men in Valkenburg een pleintje naar de schrijver noemen, maar dat leidde toen tot protesten van bewoners vanwege de pedofiele geaardheid van de dichter, waarna de gemeente besloot te kiezen voor Stiena Ruypers (Park) als eerste vrouwelijke wethouder van Nederland.

Renée van der Zanden met de door vormgegeven Hanlo-prent

Renée van der Zanden met de door vormgegeven Hanlo-prent

Verder streeft de stichting ‘Dichter in Beeld’, die in 2012 ook een Hanlo-prent uitgaf (ontworpen door kunstenares Renée van der Zanden) naar een fysiek monument ter herinnering aan Hanlo bij het vroegere Geerlingshof. Op 30 november is in de openbare bibliotheek van Valkenburg een hommage ‘Terug naar Jan Hanlo’ gehouden, met medewerking van onder meer publicist Jan Schurgers, kunstenaar Theo Wintels en taalkundig musicus Tom America. In Centre Céramique/Stadsbibliotheek Maastricht is in samenwerking met de organisatie Dichter in Beeld een collectie publicaties van Jan Hanlo in de benedenhal tentoongesteld. Sander Bisscheroux stelde een begeleidende brochure samen onder de titel ‘Jan Hanlo 100 jaar’.

Wiel Kusters (links) in gesprek mat Hans Krol na de onthulling van de Jan Hanlo-gedenksteen op 29 mei 2014 in Valkenburg. In het midden achter hen Tom America

Wiel Kusters (links) in gesprek mat Hans Krol na de onthulling van de Jan Hanlo-gedenksteen op 29 mei 2014 in Valkenburg. In het midden achter hen Tom America

Hanlo13 Medio mei 2013 zal wederom de tweejaarlijkse Jan Hanlo Essayprijs worden uitgereikt, een initiatief van Barbara Hanlo, een achternicht van de letterkundige en van biograaf Hans Renders, die aan de Universiteit van Tilburg op Hanlo promoveerde. Deze werd gewonnen door Marja Pruis, auteur van de essaybundel ‘Kus mij, straf mij’ en in de categorie klein door Daan Stoffelen (1). Eerdere winnaars waren in 1999: Joke Hermsen; 2001 klein: Pieter Hoexum en groot: Tijs Goldschmidt; 2003 klein: Geert Buelens en groot: Douwe Draaisma; 2005 klein: Karel Soudijn en groot: Rudy Kousbroek; 2007 klein: Jan-Hendrik Bakker en groot: Roel Bentz van den Berg; 2009 klein: Arjen van Veelen en groot: David van Reybrouck; 2011 klein: Mirjam Hommes en groot: Joke Hermsen. 

Winnaars van Jan Hanlo Essayprijzen in 2013. V.l.n.r.: Stephane Kaas [won voor het eerst de uitgereikte filmprijs], Marja Pruis en Daan Stoffelen.

Winnaars van Jan Hanlo Essayprijzen in 2013. V.l.n.r.: Stephane Kaas [won voor het eerst de uitgereikte filmprijs], Marja Pruis en Daan Stoffelen.

(1) Essayprijs klein = bekroning van een niet eerder gepubliceerd essay; essayprijs groot = bekroning van een essaybundel, die in de twee jaar voorafgaande aan de prijsuitreiking is gepubliceerd.  AUTOBIOGRAFIETJE ANNO 1950 DOOR JAN HANLO Jan Hanlo werd in 1912 in Bandoeng geboren. Ruim 1 jaar oud, nam zijn moeder hem mee naar Holland, waar een stuk van het Oosten, zijn baboe, hem nog enige tijd bleef vergezellen. Zijn jeugdherinneringen zijn verbonden met Deurne, het dorp en land van Antoon Coolen. Deze heeft eens geschreven – zij het met andere woorden – dat alles wat we weten (voelen) van natuur en landschap slechts gevonden wordt in herinneringen uit onze jeugd. Jan Hanlo voelt het ook zo. Soms trekken deze herinneringen hem naar de Peel, naar de blauwe keien van ‘zijn ‘straat waar de karren rustig, en misschien een beetje droevig, overheen dokkerden, en wil hij langs ‘zijn’ tuin lopen waar de azalea’s langs het pad geur hadden, waar het pad van zand was, waar zonlicht- en schaduwplekken op de grond lagen waarnaar hij niet keek maar ze slechts zág, waar hij naar het fluiten van de merel niet luisterde maar het enkel hóórde, en waar schoonheid was zonder dat hij daardoor ‘minnaar’ behoefde te zijn. Hij ging in Helmond naar de H.B.S. en later in Heerlen, toen hij in Valkenburg kwam te wonen. Na het eindexamen bereidde hij zich een jaar in Utrecht aan de Universiteit voor de journalistiek – a half-hearted attempt. Daarna haalde hij de akte M.O.-A Engels en verder nog het aanvullend staatsexamen Grieks en Latijn B. Hij studeerde daarna psychologie in Amsterdam. Mede door de oorlog werd deze studie afgebroken en werkt hij sedert 5 jaar aan een Handelsinstituut in Amsterdam als leraar Engels. In 1944 begon hij, hoewel hij poëzie moeilijk kon lezen en er daardoor een zekere aversie tegen had, met af en toe een vers te maken, waarvan er een aantal geplaatst zijn in ‘Criterium’, ‘Apollo’, ‘Roeping’, ‘Zuidenwind’en ‘Libertinage’. Enige van zijn opvattingen over hedendaagse schilderkunst kwamen tot uiting in twee artikelen, in ‘Kroniek van Kunst en Kultuur’ en ‘Libertinage’.  Met moderne stromingen in de kunst kwam hij reeds betrekkelijk vroeg enigszins in aanraking, omdat zijn moeder in Deurne geabonneerd was op ‘De Gemeenschap’ en bevriend was met de schilder Van Rees. Zijn – zij het onvolledige – studie van oude talen droeg ertoe bij dat hij kennis maakte met de Griekse lyrici. Ook houdt hij van de gedichten van Edward Lear.’ =========================================================

Diverse foto’s, handschriften, monumenten, teksten e.d. betreffende Jan Hanlo

Het motorongelijk waarbij Jan Hanlo verongelukte had plaats op 14 juni 1969, op 16 juni overleed hij en 21 juni had de begrafenis plaats

Het motorongeluk in Berg en Terblijt waarbij Jan Hanlo verongelukte had plaats op 14 juni 1969, op 16 juni overleed hij in een ziekenhuis te Maastricht en op 21 juni had de begrafenis plaats op het R.K.kerkhof van Valkenburg

Het motorongeluk dat Jan Hanlo 14-6-1969 fataal werd. Zwaar gewond  overleed hij twee dagen later in het ziekenhuis

Voor een ooggetuigeverslag van Hub Lipsch uit Klimmen (de man in de zwarte jas in het midden op de foto uit het Limburgs Dagblad), beschreven door Jan Schurgers, zie: http://www.kijkopvalkenburg.nl , jaargang 3, nummer 2, 2012, pagina’s 12-13.

Rouwadvertentie Jan Hanlo

Rouwadvertentie Jan Hanlo


Begrafenis van Jan Hanlo op r.k.kerkhof in Broekhem, Valkenburg.

Begrafenis van Jan Hanlo 16 juni 1969 op r.k.kerkhof in Valkenburg-Houthem


Bidprentje Jan Hanlo

Bidprentje Jan Hanlo


Grafsteen Jan hanlo op kerkhof in Valkenburg (L), na wijziging van foute sterfdatum (24.6.1969) in de juiste datum: 16-6-1969

Grafsteen Jan Hanlo op kerkhof in Valkenburg (L), na wijziging van foute sterfdatum (24.6.1969) in de juiste datum: 16-6-1969


Twee foto's, genomen door (gepensioneerd) landmeter, Reviaan en Bomansiaan Jan Henry, van het kruispunt op de Rasberg waar Jan Hanlo met zijn motor tegen de tractor aanreed van boer B. uit Berg. Dit kruispunt bevindt zich aan de Rijksstraatweg te Berg en Terblijt. in de directe omgeving van kilometerpaal 6-2. 'Ik heb nog even gezocht naar stukjes van glas van achterlichten, koplampen enz. maar kon niets vinden', aldus de fotograaf in een schrijven van 19 maart 1987.

Twee foto’s, genomen door (gepensioneerd) landmeter, Reviaan en Bomansiaan Jan Henry, van het kruispunt op de Rasberg waar Jan Hanlo met zijn motor tegen de tractor aanreed van boer B. uit Berg. Dit kruispunt bevindt zich aan de Rijksstraatweg te Berg en Terblijt. in de directe omgeving van kilometerpaal 6-2. ‘Ik heb nog even gezocht naar stukjes van glas van achterlichten, koplampen enz. maar kon niets vinden’, aldus de fotograaf in een schrijven van 19 maart 1987.


In memoriam Jan Hanlo gedicht door K.Simhoffer

In memoriam Jan Hanlo gedicht door K.Simhoffer


Het tuinhuisje dat in plaats van Hanlo-museumpje werd gesloopt

Het tuinhuisje van Geerlingshof dat in plaats van vestiging van een Hanlo-museumpje werd gesloopt. Zijn archief ging ten dele naar het Letterkundig Museum in Den Haag


Geschilderd portret van Jan Hanlo door René Wong (in particulier bezit)

Geschilderd portret van Jan Hanlo door René Wong (in particulier bezit)


Voorzijde stofomslag biografie van Jan Hanlo door Hans Renders

Voorzijde stofomslag biografie van Jan Hanlo door Hans Renders, Open Domein, 1989


Het 75ste nummer van het tijdschrift Barbarbar kwam uit als een single en bevat teksten gemaakt en ingesproken door Jan Hanlo

Het 75ste nummer van het tijdschrift Barbarbar kwam uit als een single en bevat teksten gemaakt en ingesproken door Jan Hanlo


In 1988 verschenen postzgel met een gedicht van Jan Hanlo: 'Ik noem je bloem' etc.

In 1988 verschenen postzegel met een gedicht van Jan Hanlo: ‘Ik noem je bloem’ etc.

Hanlo

 kaart en postzegel uit 1988 met van Jan Hanlo: ‘Ik noem je bloemen…’+ afbeelding van narcissen.

               Poëziekaart van ‘Ik noem je bloemen etc.’, uitgegeven door PLINT

In 1989 had een tenrtoonstelling plaats in kasteel 'Oost' in Valkenburg aan de Geul met 18 kunstwerken geïinspireerd op gediachten van Jan Hanlo met creaties van Elly Blom, Charlotte Gerards, Henk Habets, Thijs habets, Gerard Hettinga, Willemien roon, Paul laeven, Fons Lemmens, Marli Luyten, Lei Molin, Det Smeets, Marly Smeets, Jos Smeets, Hamns Smeets, Jean Spronck, Nelly Vincken-van Hasselt, Theo Wintels en Frits van der Zander.

In 1989 had een tentoonstelling plaats in kasteel ‘Oost’ in Valkenburg aan de Geul met 18 kunstwerken geïinspireerd op gedachten van Jan Hanlo met creaties van Elly Blom, Charlotte Gerards, Henk Habets, Thijs Habets, Gerard Hettinga, Willemien Kroon, Paul Laeven, Fons Lemmens, Marli Luyten, Lei Molin, Det Smeets, Marly Smeets, Jos Smeets, Hans Smeets, Jean Spronck, Nelly Vincken-van Hasselt, Theo Wintels en Frits van der Zander.


In de gedichtenroute van Valkenburg zijn sinds 2008 twee borden opgenomen met verzen van Jan Hanlo: 1) 'Ik noem je bloem etc.' en 2) 'Overweging met een lyrische component' (Mats Beek)

In de tuin van Sint Bernardus in boekenstad Bredevoort is een literaire wandeling uitgezet. Enkel van Jan Hanlo zijn twee verzen opgenomen (foto Mats Beek).


Verbeeld vers van Jan Hanlo in de tuin van Sint Bernardus in boekenstad Bredevoort

Verbeeld vers van Jan Hanlo in de tuin van Sint Bernardus in boekenstad Bredevoort (Mats Beek)


Van Jan Hanlo is nog een tweede gedicht opgenomen in de poëzietuin te Bredevoort

Van Jan Hanlo is nog een tweede gedicht opgenomen in de poëzietuin te Bredevoort, 2008. (Mats Beek)


Vers 's Morgens van Hanlo aan de muur bij de molen van Schyns in de Sint Pieterstraat te Valkenburg

Vers ’s Morgens van Hanlo aan de muur bij de molen van Schyns in de Sint Pieterstraat te Valkenburg


Vooromslag van 'The Morning', door Jan Hanlo. Uitgave Avalon pers 1988

Vooromslag van ‘The Morning’, door Jan Hanlo. Uitgave Avalon pers 1988 (Catawiki)


Colofon 'The Morning' Woubrugge, Avalon pers, 1988.

Colofon ‘The Morning’ Woubrugge, Avalon pers, 1988. (Catawiki)


Manuscript van 'De mus' door Jan Hanlo

Manuscript van ‘De Mus’ door Jan Hanlo

Door hans Dessens en Frank Turenhout voor bibliofiele uitgave 'Vogels van diverse pluimage' (2014)

Door Hans Dessens en Frank Turenhout voor bibliofiele uitgave ‘Vogels van diverse pluimage’ (2014)

mus

‘de Mus’ linosnede bij gedicht van Jan Hanlo door Anna See

De mus Jan Hanlo juni 1966 (Piet Rooselaar - Pinterest)

De mus Jan Hanlo juni 1966 (Piet Rooselaar – Pinterest)


Mét 'zetfout', een 'e' ontbreekt

Mét ‘zetfout’, een ‘e’ ontbreekt


Zeefdruk van 's Morgens (Jan Hanlo), vervaardigd door Hans Smeets (geboren 1943 in Valkenburg)

Zeefdruk van ’s Morgens (Jan Hanlo), vervaardigd door Hans Smeets (geboren 1943 in Valkenburg)


Muurgedicht 'De Mus' van Jan Hanlo in Leiden (foto Annemie's blog)

Muurgedicht ‘De Mus’ van Jan Hanlo in Leiden, Nieuwe Rijn 107 (foto Annemie’s blog)


Driielui op doek, geïnspireerd op 'de mus' van Jan Hanlo (Galerie Hennie Los)

Drieluik op doek, geïnspireerd op ‘de Mus’ van Jan Hanlo (Galerie Hennie Los)


When Jan Hanlo met Anouk (Juliyah Milonas)

When Jan Hanlo met Anouk (Juliyah Milonas)


Mats Beek uit Veenendaal berichtte dat Hanlo robd 1960 een kamertje huurde van zijn tante, in een groot herenhuis aan de Prinsengracht Amsterdam. Wanneer Hanlo zomers bij bij moeder in Valkenburg logeerde maakte Mats met medeweten van Hanlo gebruil van die kamer. Hij herinnert zich dat destijds op het dak en in de dakgoot veel mussen zaten, wat Hanlo moet hebben geïnspieerd voor zijn vers Tjielp.

Mats Beek uit Veenendaal berichtte dat Hanlo robd 1960 een kamertje huurde van zijn tante, in een groot herenhuis aan de Prinsengracht Amsterdam. Wanneer Hanlo zomers bij bij moeder in Valkenburg logeerde maakte Mats met medeweten van Hanlo gebruik van die kamer. Hij herinnert zich dat destijds op het dak en in de dakgoot veel mussen huisden, hetgeen Jan Hanlo moet hebben geïnspieerd voor het vers Tjielp.


De Mus - The Sparrow Jan Hanlo op de gevel van een huis in Dublin, Ierland (Marlou)

De Mus – The Sparrow Jan Hanlo op de gevel van een huis in Dublin, Ierland (Marlou)


Tom America en Jan Hanlo: 'De Mus' is een verfilmd gedicht uit 2009

Tom America en Jan Hanlo: ‘De Mus’ is een verfilmd gedicht uit 2009

http://www.youtube.com/watch?v=S6YjKYN7gnA

Vers 'Wij komen ter wereld' door Jan Hanlo (1946)

Vers ‘Wij komen ter wereld’ door Jan Hanlo (1946) Eerste zes van 14 strofen


Olieverfdoek door Gerard Hettinga (1942 geboren in Amsterdam), 1989, geïinspireerd op 'Wij komen ter wereld' van Jan Hanlo

Olieverfdoek door Gerard Hettinga (1942 geboren in Amsterdam), 1989, geïinspireerd op ‘Wij komen ter wereld’ van Jan Hanlo

Hanlo

Prent met een regel uit gedicht ‘Zo meen ik dat ook jij bent’ van Jan Hanlo, uitgegeven door Stichting Dichters en Beeld, en ontworpen door Renée van der Zanden

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn op een aantal gebouwen verzen van Europese schrijvers aangebracht. Voor Nederland werd door de Ned. ambassade gekozen voor 'Zo meen ik dat ook jij bent' van Jan Hanlo (Rolf van der Marck)

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn op een aantal gebouwen verzen van Europese schrijvers aangebracht. Voor Nederland werd door de Nederlandse ambassade gekozen voor ‘Zo meen ik dat ook jij bent’ van Jan Hanlo (Rolf van der Marck)


Hanlo in Sofia (Lunatic News)

Hanlo in Sofia (Lunatic News)


Jan Hanlo in Sofia, Bulgarije

Jan Hanlo in Sofia, Bulgarije, met zijn vers ‘Zo meen ik dat ook jij bent’ tevens vertaald in het Bulgaars en het Engels


Gedicht van Jan Hanlo: Zo meen ik dat ook jij bent.

Gedicht van Jan Hanlo: Zo meen ik dat ook jij bent.


Poëzieposter met vers van Jan Hanlo en illustratie door Su Blackwell (uitgeverij Plint)

Poëzieposter met vers van Jan Hanlo en illustratie door Su Blackwell (uitgeverij Plint)


Vers 'Over kinderen' van Jan Hanlo met sculptuur in Valkenburg (foto Jan Henry, juni 1982)

Vers ‘Over kinderen’ van Jan Hanlo met sculptuur in Valkenburg (foto Jan Henry, juni 1982)

Wiel Kusters schreef in Querido’s letterkundige reisgids van Nederland (Amsterdam, 1982) i.a. het volgende: ‘Op 29 mei 1980 werd de nieuwe vleugel van de volkshogeschool Geerlingshof, Broekhem 114, op initiatief van de beeldhouwer Gène Eggen een gedenkteken aangebracht: een jongenskopje in witte steen, een paneel met de tekst en het gedicht ‘Over kinderen’ en een vitrine met zijn boeken erin en een aantal foto’s. In deze vitrine lag toen wij er waren ook een klein restant van een van de muren van het poorthuisje: Hanlo, van wie we weten dat hij soms aantekeningen maakte op de muur boven zijn bed. had erop genoteerd: “Misschien, / misschien moet / ook God nog / een zekere dom- /heid en tirannie /in zich overwinnen?’

Vers 'Jan Hanlo in Valkenburg' door Hans van Helmond, augustus 2012

Vers ‘Jan Hanlo in Valkenburg’ door Hans van Helmond, augustus 2012


Gedichtenkaart van 'de Mus

Gedichtenkaart van ‘de Mus’, verkrijgbaar bij Postersquare


Vooromslag flyer 'Tjielp. de literaire zoo' van bibliotheken Eemland

Vooromslag flyer ‘Tjielp. de literaire zoo’ van bibliotheken Eemland


Vooromslag boek''tjielp tjielp'van Tom America & Jan Hanlo. Met een inleiding van Ed Schilders. Amsterdam, uitgeverij De Harmonie, 2009 Bevat tevens dvd

Vooromslag boek”tjielp tjielp’van Tom America & Jan Hanlo. Met een inleiding van Ed Schilders. Amsterdam, uitgeverij De Harmonie, 2009 Bevat tevens dvd


Stofomslag Jan Hanlo: Tjielp tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 2009.

Stofomslag Jan Hanlo: Tjielp tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 2009.


'De Mus' op een ansichtkaart van Boomerang

‘De Mus’ op een ansichtkaart van Boomerang. Volgens sommige volgelkenners had het eigenlijk ‘tsjielp’ in plaats van ‘tjielp’ moeten zijn.


Vers van Jan Hanlo op muur van winkel 'Vögele' in Veenendaal (foto Mats Beek)

Vers van Jan Hanlo op muur van winkel ‘Vögele’ in Veenendaal (foto Mats Beek)


Het gedicht 'De Mus' van Jan Hanlo in Veenendaal (foto Mats Beek)

Het gedicht ‘De Mus’ van Jan Hanlo in Veenendaal (foto Mats Beek)


Vers 'De Mus' door Jan Hanlo

Vers ‘De Mus’ door Jan Hanlo


Verbeelding van het gedicht 'De Mus' van Jan Hanlo op een basisschool door Petra van Breda, interieurstylist

Verbeelding van het gedicht ‘De Mus’ van Jan Hanlo op een basisschool door Petra van Breda, interieurstylist

mus.jpg

Sinds 29 mei 2016 is ‘De Mus’ ook te vinden op een zuiltje langs het Jan Hanlo poëziepad in Valkenburg

'The Morning' door Jan Hanlo

‘The Morning’ door Jan Hanlo


's Morgens in handschrift van Jan Hanlo. Opgenomen in zijn bundel: The Varnished - het geverniste (1952)

’s Morgens in handschrift van Jan Hanlo. Opgenomen in zijn bundel: The Varnished – het geverniste (1952)


Het gedicht ’s Morgens op de Jan Hanlo tentoonstelling in het Museum Valkenburg, 2019


Het vers 's Morgens van Jan Hanlo

Het vers ’s Morgens (uit 1948) van Jan Hanlo, gedrukt door de Mercator Press (1996)

scannen0058scannen0059

'Staatsiefoto' Jan Hanlo door Philip Mechanicus (1981)

‘Staatsiefoto’ Jan Hanlo door Philip Mechanicus (1981)


Jan Hanlo in Amsterdam

Jan Hanlo gefotografeerd in het Vondelpark Amsterdam


Jan Hanlo met pijp wandelend in Amsterdam

Jan Hanlo met pijp wandelend in Amsterdam


Jan Hanlo schrijft een brief, ergens in het buitenland, mogelijk Antwerpen?

Jan Hanlo schrijft een brief, ergens in het buitenland, mogelijk Antwerpen?


Jan Hanlo. Uit: voorzijde van Tirade van april 1976

Jan Hanlo. Uit: voorzijde van Tirade van april 1976


Portret Jan Hanlo (DSM collectie)


Hanlo in Marrakech, Marokko

Hanlo in Marrakech, Marokko


Biograaf Hans Renders ontdekte in zijn grondig onderzoek dat de jonge Jan Hanlo tijdens zijn verblijf in Londen in 1936 een tijdelijke relatie had met Mar Matthews. Hij publiceerde daarover in Vrij Nederland van 9 augustus 1997: 'Mary, het meisje van Jan Hanlo'.

Biograaf Hans Renders ontdekte in zijn grondig onderzoek dat de jonge Jan Hanlo tijdens zijn verblijf in Londen in 1936 een tijdelijke relatie had met Mar Matthews. Hij publiceerde daarover in Vrij Nederland van 9 augustus 1997: ‘Mary, het meisje van Jan Hanlo’.

Hanlo2.jpg

Gedicht van Jan Hanlo, in 1990 gedrukt door Hawthorn, Dingle & Co. Kerry, Ireland

Gedicht van Jan Hanlo, in 1990 gedrukt door Hawthorn, Dingle & Co. Kerry, Ireland


Brief van Jan Hanlo aan de redactie van het tijdschrift Podium, 14 april 1948

Brief van Jan Hanlo aan de redactie van het tijdschrift Podium, 14 april 1948


Cartoon van Jan Hanlo door Dick Wiarda

Cartoon van Jan Hanlo door Dick Wiarda


Cartoon Jan Hanlo door Paul van der Steen

Cartoon Jan Hanlo door Paul van der Steen


Cartoon Jan Hanlo met kind op de motor. Uit: Drie Gespletenen, jrg. 2, nr.1 `985 (Ronald Dietz)

Cartoon Jan Hanlo met kind op de motor. Uit: Drie Gespletenen, jrg. 2, nr.1, 1985, uitgave van Ronald Dietz (V.d.Steen)


'Hanlo als motorduivel', omslag van Charlotte Mutsaers

‘Hanlo als motorduivel’, omslag van Charlotte Mutsaers


Beeld van Jan Hanlo in openbare bibliotheek Valkenburg (foto Frans Laeven)


Met inkt getekend portret van Jan Hanlo door Bert Osnabrug (2011, bevindt zich met nog 1 ander portret in particuliere collectie)

Met inkt getekend portret van Jan Hanlo door Bert Osnabrug (2011, bevindt zich met nog 1 ander portret in particuliere collectie)


Geschilderd portret van Jan Hanlo door de Roermondse kunstenaar REné Wong (1920-1974), december 2000 voor 200 euro geveild bij Venduehuis Dickhaut in Maastricht

Geschilderd portret van Jan Hanlo door Karin Eyk december 2000 voor 200 euro geveild bij Venduehuis Dickhaut in Maastricht


Anonieme tekening van Jan Hanlo met motorhelm

Anonieme tekening van Jan Hanlo met typische pothelm, die in het Letterkundig Museum wordt bewaard.


Portret van Jan Hanlo door de Haarlemse kunstenares Saskia Minoli uit 2014

Portret van Jan Hanlo door de Haarlemse kunstenares Saskia Minoli uit 2014 (in particulier bezit).


Opdracht van Jan Hanlo in een geleverde dichtbundel 'Niet ongelijk' aan Hans Krol, 20-1-1961

Opdracht van Jan Hanlo in een geleverde dichtbundel ‘Niet ongelijk’ aan Hans Krol, 20-1-1961


Vooromslag van 'En de grote rode kroten rooien. Jan Hanlo's moedertaal', geschreven door Wiel Kusters. Verschenen in het najaar van 2012 als 45ste uitgave van Huis Clos (essay 6) bij gelegenheid van de 100ste geboortedag van Jan Hanlo.

Vooromslag van ‘En de grote rode kroten rooien. Jan Hanlo’s moedertaal’, geschreven door Wiel Kusters. Verschenen in het najaar van 2012 als 45ste uitgave van Huis Clos (essay 6) bij gelegenheid van de 100ste geboortedag van Jan Hanlo.


Recensie boek van Wiel Kusters over Jan Hanlo. Uit: Beursberichten zondag 8 december 2013 (1)

Recensie boek van Wiel Kusters over Jan Hanlo. Uit: Beursberichten zondag 8 december 2013 (1)


Vervolg artikel van Marinus Elling over jan Hanlo door Wiel Kusters

Vervolg artikel van Marinus Elling over Jan Hanlo door Wiel Kusters


Voorzijde van bibliofiele uitgave Jan Hanlo: acht gedichten in het Engels. Houtpers, 1986. Artikel over de Houtpers in vh. Haarlem, tegenwoordig Wageningen van Niek Smaal, zie: Boekenpost , nr. 130, p.12-14.

Voorzijde van bibliofiele uitgave Jan Hanlo: acht gedichten in het Engels.
Houtpers, 1986. Artikel over de Houtpers in voorheen Haarlem, tegenwoordig Wageningen, van Niek Smaal, zie: Boekenpost , nr. 130, p.12-14.


Jan Hanlo: Zonder geluk valt niemand van het dak. Uit: Tableaux litéraires; door De Enschede School, uitgegeven door Het Parool bij jaarwisseling 1981/1982.

Jan Hanlo: Zonder geluk valt niemand van het dak. Uit: Tableaux litéraires; door De Enschede School, uitgegeven door Het Parool bij jaarwisseling 1981/1982.


Vervolg van Jan Hanlo: Zonder geluk valt niemand van het dak.

Vervolg van Jan Hanlo: Zonder geluk valt niemand van het dak.


Kinderbrief aan Jan Hanlo. Geleen, 14-12-1962. Uit: Brieven in beeld. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1976.

Kinderbrief aan Jan Hanlo. Geleen, 14-12-1962. Uit: Brieven in beeld. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1976.


Foto genomen bij de piramide van Cheops en de sfinx in Gize, Egypte, opgenomen in Literaire agenda, 1984-1985. In werkelijkheid met Hans Krol en een vriend

Foto genomen bij de piramide van Cheops en de sfinx in Gize, Egypte, opgenomen in Literaire agenda, 1984-1985. In werkelijkheid met Hans Krol en een vriend

Gewezen op een onjuist onderschrift - foto was door mij gezonden aan Jan Hanlo en kwam na zijn overlijden terecht in het Letterkundig Museum, ontving ik bovenstaande reactie een schrijven van J.Koolbergen van uitgeversmaatschappij Tabula

Gewezen op een onjuist onderschrift – foto was door mij gezonden aan Jan Hanlo en kwam na zijn overlijden terecht in het Letterkundig Museum, ontving ik bovenstaande reactie een schrijven van J.Koolbergen van uitgeversmaatschappij Tabula

JAN HANLO IN GEDICHTEN OVER BOEKEN:

Uit: Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1958. Overgenomen in: Niet nog een boek; gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001.

Uit: Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1958. Overgenomen in: Niet nog een boek; gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001.


Uit: Jan Hanlo. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1958. Overgenomen in: Niet nog een boek; gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001.

Uit: Jan Hanlo. Verzamelde gedichten. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1958. Overgenomen in: Niet nog een boek; gedichten over boek, bibliotheek en lezer. Amsterdam, De Buitenkant, 2001.


Hans Krol na de onthulling van de Jan Hanlo-gedenksteen op 29 mei 2014 in Valkenburg-Broekhem

Hans Krol na de onthulling van de Jan Hanlo-gedenksteen op 29 mei 2014 in Valkenburg-Broekhem


Schrijven van journalist en dichter W.A.M.van Heugten over Jan Hanlo en Deurne (3-8-1981)

Schrijven van journalist en dichter W.A.M.van Heugten over Jan Hanlo en Deurne (3-8-1981)


Jan Hanlo, 14 jaar oud, in zijn woonplaats Deurne als Jezus in het spel: de Heilige Kindsheid (1923)

Jan Hanlo, 14 jaar oud, in zijn woonplaats Deurne als Jezus in het spel: de Heilige Kindsheid (1923)


De villa Rozenberg in de Stationsstraat waar Jan Hanlo in zijn Deurnese tijd woonde (foto uit biografie door Hans Renders)

De villa Rozenberg in de Stationsstraat waar Jan Hanlo in zijn Deurnese tijd woonde (foto uit biografie door Hans Renders)


Dokter P.J.H.Crobach (1851-1934) en zijn echtgenote voor het herenhuis Rozenberg in Deurne. Hun dochter Dolly huwde met B.M.J. (Han)Hanlo, vader van Jan Hanlo

Dokter P.J.H.Crobach (1851-1934) en zijn echtgenote voor het herenhuis Rozenberg in Deurne. Hun dochter Dolly huwde met B.M.J. (Han)Hanlo, vader van Jan Hanlo


Het 19e eeuwse herenhuis Rozenberg in Deurne, tegenwoordig een gemeentelijk monument

Het 19e eeuwse herenhuis Rozenberg in Deurne, tegenwoordig een gemeentelijk monument


Sonnet: Jan Hanlo(1912-1969) door Jan Kal, Valkenburg 13 april 1974. Uit: Jan Kal, Waarom ik geen Neerlandistiek studeer; schrijverssonnetten. Amsterdam, C.J.Aarts, 1980.

Sonnet: Jan Hanlo(1912-1969) door Jan Kal, Valkenburg 13 april 1974. Uit: Jan Kal, Waarom ik geen Neerlandistiek studeer; schrijverssonnetten. Amsterdam, C.J.Aarts, 1980.

De Rotterdamse dichter Manuel Kneepkens, in 1942 geboren te Heerlen en oud-leerling van het Bernardinuscollege, wijdde 2 verzen aan Jan Hanlo en droeg deze op 29 mei 2016 voor bij de opening van het Jan Hanlo Poëziepad in château St.Gerlach

JAN HANLO

Het is een te nuchter, te Hollands dier, de koe

Het graast bij voorkeur

de hoofden leeg

Van Zuid-Limburgse dichters

alsook hun lila klokkenspel

klOote klOote klOote Boe!

uitgezonderd

een mergelstenen zen-boeddhist

bijzondere zonderling

Jan Hanlo!

======================

VALKENBURG-HOUTHEM EN HEEN EN TERUG

Kop-

lamp na koplamp lichten ze op

onder de linden

kniel dan onder de volle maan

Daartoe springt het licht op jade

motorvrienden van de zen

O, neurie/neuRIE/NEUrie

dan

op jullie bronstige motoren

Hoor, die broze albino-

merel

dat is geen lijster

startend stilte…

dat is de lellebleke motorvriend

van Lao Tse

Jan

Lo!                                                                

MANUEL KNEEPKENS

hanlo

‘Poëzie route’, vers van Jan Hanlo op een paneel bij bibliotheek Koog aan de Zaan, 1993 (archief Zaanstad)

Vers van Jan Campert . Gedrukt door privédrukker De Uitvreter te Leiden in december 1994, tegelijk het gedicht 'Het Dak' van Remco Campert'.

Vers van Jan Campert . Gedrukt door privédrukker De Uitvreter te Leiden in december 1994, tegelijk het gedicht ‘Het Dak’ van Remco Campert’. (Nummer 20 van bibliofiele uitgave ontvangen van Barbara Hanlo)

Cees Buddingh’, gedicht Prinsjesdag: ‘Jan Hanlo was hier gisteren nog even. Hij was naar Prinsjesdag geweest. Dat doet hij elk jaar. Een oud vrouwtje was buitengesloten, ergens in Den Haag, terwijl de familie naar de optocht was. Ze begon tegen Jan te praten, wat moest ze doen. Jan heeft toen bij de buren gebeld en gevraagd of ze een stoel voor haar hadden, dan kon ze zolang buiten zitten. Het was mooi weer. Ze deden het en later  bracht hij haar nog een rolletje King.’ (Uit: 128 vel schrijfpapier, door C.Buddingh’ en K.Schippers. Amsterdam, Querido, 1967). 11 SCHRIJVERS OVER JAN HANLO In 1961 schreef ik vanuit het internaat Saint Louis in Oudenbosch een aantal letterkundigen aan om hun mening te vragen over Jan Hanlo. Met uitzondering van Gerrit Kouwenaar die in het geheel niet antwoordde en een reactie Van Rudy Kousbroek die zich niet voor publicatie leende volgen hier hun antwoorden. HANS ANDREAS:  ‘De voornaamste drie kenmerken van Hanlo vind ik: zijn onafhankelijkheid als dichter; het feit dat hij weinig woorden heeft geschreven omwille van literair effecht; een zekere lichtheid en/of klaarheid, koelheid als tegenwicht tegen zijn materiaal: toch dikwijls wel “diep” gevoelde emoties, ervaringen. Met dit laatste wil ik niet zeggen dat hij zijn subjectiviteit objectiveert, maar voldoende relativeert om als goed dichter ook een nauwlettend vakman te zijn – en de lezer niet te vervelen met al te poëtische franje of de zelfgenoegzaamheid van het schrijvende ik. een zekere gevoelsangst vormt misschien ook wel zijn begrenzing, maar in die begrenzing is hij dan ook een echte meester.’ Chr. J.VAN GEEL:  ‘Een leesbaar dichter is een grote zeldzaamheid. De meeste gedichten geven immers vaak de indruk voor een mensenslag geschreven te zijn waartoe ik niet behoor. Ze maken dan ook de indruk GEEN gedichten te zijn. Zo worden de WERKELIJKE dichters zeldzaam, daartoe behoort Jan Hanlo. Met leesbaar bedoel ik niet verstaanbaar of begrijpelijk, dat zijn weer kwesties op zich. Leesbaar = een groot leesgenoegen biedend. Helder en intelligent noem ik dat in het geval J.H..’ GUST GILS:  ‘Ik zie er helaas geen kans toe “in enkele zinnen’ het werk van een schrijver als Hanlo recht te doen wedervaren. Was het een essai dat u schreef, dan kon u misschien door enkele specifieke vragen een verband daarmee leggen – maar het is een “levensschets” zegt u. Het werk moet dan aan zijn trekken komen in een blurbachtig verlengstuk van “meningen van auteurs”? JAAP HARTEN: ‘Ik houd niet alleen met Jan Hanlo, maar heb ook met Anne Blume, Kurt Schwitters, Marlene Dietrich en Minahasa, das lächelnde Wasser een magisch contact. Zo zie je maar weer. Niets is toevallig, zou Gerard Kornelis zeggen.’ DICK HILLENIUS: ‘Uw brief treft me in de chaos van reisvoorbereidingen en ik vind geen rust om iets zinnigs te schrijven. Ik heb al eens ergens te kennen gegeven dat ik van het werk van Hanlo houd, en houden van in de letterklijke zin. Het is beminnelijk. Wat Carmiggelt het lucide zeuren noemt en wat soms – voor niet ingewijden o.a. – wel eens wat vervelend lijkt: het stellen van iets, het in de volgende zin daarvan iets terugnemen, volgende zin dat tendele herstellen etc.; een soort heen en weer geschuifel om wat hij precies zeggen wil, is volgens mij het gevolg juist van de wens om precies te zijn, zoals de naald van een ouderwetse weegschaal schommelt (theoretisch eindeloos) om het preciese gewicht, In de gedichten is hij abstracter, in de zin dat hij meer met de vormen speelt, maar in principe is er geen verschil – hoe kan het ook bij uitingen van één buitenissig mens tussen proza en poëzie. Ik moet er nog eens een keer langer en rustiger op broeden om precies na te gaan waarom ik Hanlo zo onmisbaar vind, maar misschien vind ik dat wel uitgelegd in uw verhaal (ben benieuwd).’ HARRY MULISCH: ‘Tot mijn spijt ben ik te weinig op de hoogte van het werk van Jan Hanlo. Ik zou werkelijk geen oordeel over hem durven uitspreken, aangezien ik alleen incidenteel iets van hem gelezen heb.’ A.ROLAND HOLST: ‘Ik ben maar weinig op de hoogte van de literatuur van de vijtfigers en wat daarmee is gekomen. Wel heb ik enkele jaren geleden Hanlo eens ontmoet op een literaire avond in Roermond (meen ik), waar wij allen iers van ons werk moesten doen horen. Ook heb ik later wel eens iets van hem gelezen, ook Engelsche gedichten, als ik mij niet vergis. Hoe dan ook – zoowel door de ontmoeting als door wat ik hier of daar van hem las, behield ik de indruk van een zeer begaafd en vooral van een zeer oorspronkelijk schrijver en met een bijzonder eigen humor.H.P.SCHÖNFELD WICHERS (BELCAMPO): ‘Aan uw verzoek kan ik onmogelijk voldoen omdat ik nooit iets van de heer Hanlo gelezen heb. Maar ook al mocht dit wel het geval zijn dan vind ik een opzet, zoals u van plan bent, niet erg te waarderen. U zult zien dat u er niet veel schrijvers voor strikt’ PROFESSOR MR.A.J.P.TAMMES (NOORDSTAR): ‘Ik ben de laatste jaren het contact met de Nederlandse letteren wat kwijtgeraakt, zodat het mij niet mogelijk is een gefundeerd oordeel te geven over de door u genoemde auteur. Het spijt mij dan ook u niet van dienst te kunnen zijn.’ SIMON VINKENOOG: ‘Zoals geschreven aan Den Besten ben ik niet bijster enthousiast. Een stuk of tien gedichten vond ik goed en zelfs heel goed (b.v. verschillende verzen uit Criterium en Libertinage; ook wat in Blurb 5 staat), de rest vond ik slecht en zelfs heel slecht. Enfin, ik schreef Hanlo er intussen over en hij stuurde me dan ook nieuwe gedichten”. [De brieven van Jan Hanlo aan Simon Vinkenoog zijn met een inleiding van Ser J.L.Prop gepubliceerd in het literaire tijdschrift Tirade, juni/juli, jaargang 21, nummer 226/227, p.293-408]. HANS WARREN: ‘Hanlo is een filosoof, maar een van die zeldzaame en erg wijze, die bijna hun mond houden, in de trant van het Chinese bon-mot: zij die spreken weten niet, zij die weten spreken niet. Descartes dacht en hij was er. Maar Jan Hanlo, helaas, denkt maar hij is er nog niet. En inderdaad: niets aanvechtbaarders dan een loodzwaar filosofisch werk dat zo wereldberoemd wordt, dat niemand het meer hoeft te lezen. Wat is daarna zo’n overpeinzinkje van iemand als Hanlo die, teruggetrokken ergens in Zuid-Limburg alléén levend, schuw waarschijnlijk en erg vriendelijk (zo ziet hij er althans op foto’s uit) wat heremetierig zit te mijmeren over wat zijn vijfenvijftig levensjaren hem hebben gebracht. Hij is zoiets als een filosofische katalysator; doet hij een ontdekking dat geeft hij die voor wat hij is. Hij knoopt er geen conclusies aan vast – ook hier weer understatement.’

De eerste brief die ik van Jan Hanlo ontving op 9 juni 1960 en leidde tot een correspondentie tot kort voor zijn overlijden in 1969

De eerste brief die ik van Jan Hanlo ontving op 9 juni 1960 en leidde tot een correspondentie tot kort voor zijn overlijden in 1969


Namen van personen van wie Hanlo bij zijn eerste brief meezond: Adriaan Morriën, Chr.J.van Geel, Bernlef, Gust Gils en Harjo Wong

Namen van personen van wie Hanlo bij zijn eerste brief meezond: Adriaan Morriën, Chr.J.van Geel, Bernlef, Gust Gils en Harjo Wong


Het gedicht OOTE dat Hanlo in zijn handschrift toezond

Het gedicht OOTE dat Hanlo in zijn handschrift
toezond


Vervolg van Jan Hanlo's gedicht in manuscript: Oote

Vervolg van Jan Hanlo’s gedicht in manuscript: Oote


Publicatie van 'Oote' door Jan Hanlo in het tijdschrift Roeping van januari/februari 1952, nr. 3, blz. 135-136

Publicatie van ‘Oote’ door Jan Hanlo in het tijdschrift Roeping van januari/februari 1952, nr. 3, blz. 135-136


Vervolg van OOTE door Jan Hanlo in 'Roeping' en een illustratie van Charles Eyck

Vervolg van OOTE door Jan Hanlo in ‘Roeping’ en een illustratie van Charles Eyck


Oote. Uitgave van Galerie Zuid in 1954

essay

Oote in klankenkaart (Literatuurblog Coen Peppelenbos)

Ode1

Ode aan Oote (De Buitenkant, Uitgelezen Boeken, augustus 2016)

Rutger H.Cornets de Groot publiceerde in 2011 een essay gewijd aan Oote (is te vinden op het internet)

Voorzijde cd Stout met o.a. OOTE. Opname & Mix Maarten Hartveldt Studio. Produktie Pierre Geoffroy Chteau.

Voorzijde cd Stout met o.a. OOTE. Opname & Mix Maarten Hartveldt Studio. Produktie Pierre Geoffroy Chateau.

Oote (Jan Hanlo) en De Stijl (Piet Mondriaan) door Ab Gietelink

=====

Tegeltje met tekst van Jan Hanlo

MONUMENTJE VOOR HANLO IN VALKENBURG, 45 JAAR NA ZIJN OVERLIJDEN ONTHULD

Op 29 mei 2014 op initiatief van 'Dichter in Beeld'geplaatst lmonument ter herinnering aan Jan Hanlo in het Stiene Ruyperspark bij Geerlingshof in Valkenburg-Broekhem. Het is vervaardigd door steen- en beeldhouwer Tsycho Flore

Op 29 mei 2014 op initiatief van ‘Dichter in Beeld’ geplaatst monument ter herinnering aan Jan Hanlo. Door burgemeester M.Eurlings van Valkenburg onthuld in het Stiena Ruyperspark voor Geerlingshof. De gedenksteen is vervaardigd door steen- en beeldhouwer Tycho Flore

Op de liggende gedenksteen staat: ‘Hier woonde de dichter Jan Hanlo’, waaronder een voorstelling van het gesloopte poorthuisje. Onderaan de staat de versregel: ‘waarover zal ik zingen’ . Op een zijkant zijn de levensjaren van de dichter weergegeven:  1912 – 1969.

Uitnodigingskaart tentoonstelling Jan Hanlo met tekening van Det Smeets

Uitnodigingskaart tentoonstelling Jan Hanlo met tekening van Det Smeets

BIJLAGE: BEZOEK VAN JAN HANLO AAN VAN TUBERGEN IN HAARLEM EN OMGEVING

Op Koninginnedag donderdagmiddag 30 april 1953 schreef Jan Hanlo de volgende brief aan zijn moeder, mevrouw A.Hanlo-Crobach (1). ‘Lieve Mai. Van het poststempel van mijn potloodbrief zie je dat hij in Haarlem gepost is. Dat komt omdat ik deze vrije middag gebruikt heb om naar Haarlem te gaan om de gele narcisjes, waar ik een paar jaar geleden wat te laat voor was – er bloeiden nog maar enkele ex. – weer eens op te zoeken. Het bezoek is – vind ik – hoogst bevredigend geweest. Ik kwam na vragen en zoeken weer aan de proeftuin van Tubergen in Haarlem, maar daar was het veldje opgedoekt. Een mijnheer – waarschijnlijk een van de Tubergens zelf – zei mij dat ze het er niet goed deden en dat hij ze niet meer had. Maar hij had ze gezien in Bennebroek. Ik vroeg hem niet waar precies, maar ben tenslotte toch naar Bennebroek gegaan – een kwartiertje met de bus. Het is vlakbij de Flora-tentoonstelling – die mij niet interesseert. Daar weer gevraagd. Iemand was zo slim om te suggereren dat Tubergen ze dan wel in de buurt van z’n eigen velden zou hebben gezien.

Voorbeeld van jonquil-narcissen

Voorbeeld van jonquil-narcissen

In de buurt van die velden had ik al iets vuil-geels gezien: uit de verte niet erg aantrekkelijk. Ik sprak een man aan die ergens werkte. Hij kende het veld, het was inderdaad tegen de velden van Tubergen aan: die vuil-gele veldjes die ik gezien had. Hij liep met me mee, omdat de velden vandaag, vanwege Koninginnedag niet toegankelijk zijn omdat er over ’t algemeen niet op gewerkt wordt. En daar waren ze. Allemaal met hun kopjes van de wind afgewend. Ik zei die man van te voren dat ze zo sterk roken. Hij was er wel wat door gefrappeerd dat nu te merken: hij als bollenman, natuurlijk. Hij was wel geïntereseerd hoe ze heetten en ging het bordje op het veld zoeken, want hij zei: er zijn zoveel jonquilen. Jonquilen stond er alleen maar op het bordje; Enkele jonquilen (import). Dit ‘import’ vond ik wel interessant. De man was ook een heel klein tikje verbluft door dit ‘import’ geloof ik. Ik denk dat dit een originele narcis is, misschien uit de Balkan of waar danook. Geen menselijk mengsel, geen kunstmatig snel ontstaan soort maar oud. Wel leuk he? Dag. Jan.” (1) Uit: Jan Hanlo. Brieven Deel 1 1931-1962. Amsterdam, G.A.van Oorschot, 1989.

Oude foto van het bloembollenterrein van de kwekersfirma C.G.van Tubergen Jr. aan de Manpadslaan in Heemstede

Oude foto van het bloembollenterrein van de kwekersfirma C.G.van Tubergen Jr. aan de Manpadslaan in Heemstede

Schurgers

Portret van Jan Schurgers, publicist uit Valkenburg (L.), kenner van Jan Hanlo en…een frappante gelijkenis.

BIBLIOGRAFIE JAN HANLO

Bibliografie Hanlo (1)

Bibliografie Hanlo (1)


achteromslag van Tikker nummer 7.2 van Wolters-Noordhoff, magazine voor jeugdliteratuur. Met een het vers ‘Nooit meer stil’ van Jan Hanlo


Bibliografie Hanlo 2

Bibliografie Hanlo 2


Bibliografie Hanlo (3)

Bibliografie Hanlo (3)

tableaux

                                Vooromslag van ‘Tableaux Litéraires (Catawiki)

Bibliografie Hanlo (4)

Bibliografie Hanlo (4)


Bibliografie Hanlo (5)

Bibliografie Hanlo (5)


Een kavel Hanlo literatuur uit de bij Burgersdijk & Niermans geveilde Boonekamp collectie. Aangekocht door Mats Beek uit Veenendaal

Een kavel Hanlo literatuur uit de bij Burgersdijk & Niermans geveilde Boonekamp collectie. Aangekocht door Mats Beek uit Veenendaal

BIBLIOFIELE UITGAVEN JAN HANLO

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (1)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (1)


Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (2)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (2)


Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (3)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (3)


Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (4)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (4)


Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (5)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (5)


Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (6)

Bibliofiele uitgaven Jan Hanlo (6)

In InScan1327

In 2015 verscheen, bibliofiel gedrukt door de Avalon Pers, het vers ‘Trumpet’ van Jan Hanlo , op 14 juni 1968 geschreven en door Martin van der Waals vertaald. Uitgegeven bij gelegenheid van het eerste professioneel arrangement van Louis Armstrong in 1915. Scan van het gedicht van Hanlo + de Engelse vertaling.  

[Eerder vertaald door Hans van Eyk is het vers van Hanlo gedrukt door Ser Prop].

GEDICHTEN OPGEDRAGEN AAN JAN HANLO

Gedichten opgedragen aan Jan Hanlo

Gedichten opgedragen aan Jan Hanlo

Vervolg gedichten opgedragen aan Jan Hanlo + Poëzie en prozateksten van Hanlo op toneel en in muziek-vorm

Vervolg van Gedichten opgedragen aan Jan Hanlo + Poëzie en prozateksten van Hanlo op toneel en in muziek-vorm

Vervolg van Gedichten opgedragen aan Jan Hanlo + Poëzie en prozateksten van Hanlo op toneel en in muziek-vorm


Tom America (links) en Hans Krol na de onthulling van het Jan Hanlo-gedenkteken nabij Geerlingshof in Valkenburg op 29 mei 2014

Tom America (links) en Hans Krol na de onthulling van het Jan Hanlo-gedenkteken nabij Geerlingshof in Valkenburg op 29 mei 2014

http://www.muurgedichten.nl/hanlo.htmlIMG_0005

Hanlo

Jan Hanlo in bibliotheek en het  Poëziepad. Uit: Kijk op Valkenburg 2016.p.17


Vooromslag van ‘Ode aan Oote’ ; een uitgave van Uitgelezen boeken, katern voor boekverkopers en boekenkopers, jaargang 18, nummer 1.

BOUDEWIJN BüCH OVER JAN HANLO. In de in 2016 verschenen biografie: ‘Boud; het verzameld leven van Boudewijn Büch’door Eva Rovers komt ook Jan Hanlo verscheidene malen ter sprake. Citaten: ‘Naast Vondel, Bilderdijk en Achterberg had Büch ook Jan Hanlo’s “Oote” ontdekt, maar klankdichten bleken bij nader inzien niet zijn stijl’ (pagina 51); ‘(…) Die overgang van een volwassen naar een minderjarige geliefde was geen toeval. Al op de middelbare school had Boudewijn kennisgemaakt met de poëzie van Jan Hanlo, maar diens dood in juni 1968 als gevolg van een motorongeluk bracht de dichter opnieuw onder zijn aandacht. Er kleefde waanzin, schandaal en tragiek aan Hanlo: eigenschappen die Boudewijn nog meer bewonderde dan Hanlo’s werk. Maar hij raakte ook wel degelijk in de ban van zijn latere, breekbare gedichten met hun schijnbaar kinderlijke eenvoud en negentiende-eeuws gevoel van onvervuld verlangen (1). Hanlo mocht dan een zeer voorzichtige dichter zijn die bang was dat zijn poëzie hem zou verraden, toch was – voor de geïnformeerde lezer – onder het oppervlak van zijn gedichten een zweem van zijn liefde voor jonge dichters zichtbaar (2). Die pedofilie intrigeerde Boudewijn hooglijk. Dit was niet zomaar een onmogelijke liefde, nee, hier moest gevochten worden tegen de wet, tegen een diepgevoelde maatschappelijke afkeuring en in het geval van Hanlo nog het meest tegen zijn eigen intens beleden katholieke geloof, dat hem in ernstige gewetensnood bracht. Een paar weken na de dood van Hanlo schreef Boudewijn in zijn dagboek: “Als hij een jongetje zag met blauwe ogen en stevig blond haar, werd hij warm. Voelde een trilling en werd een gespannen boog. Zijn lippen wilden dingen zeggen die niet konden “(3). Maar hoezeer hij ook suggereerde die verboden liefde van Hanlo te delen, uit zijn dagboekaantekeningen sprak vooral weemoed: “Ik ben zo groot bij kleine jongens. Ze kunnen rolschaatsen en fietsen tot ze hijgen of hardop ademhalen […] Ik zou willen dat ik kleiner was. De kastanjes uit de bomen gooien en vechten in het duin met de jongens van wie ik de namen niet meer ken. En welterusten ’s avonds. Morgen kom ik weer.”(4) (pagina 90);  ‘(…)  Rond 1969 las Boudewijn God in Vlaanderen’(1965) van de Vlaamse schrijver Astère Michel Dhondt, een roman die vel stof had doen opwaaien. (…) In Verslag van René  verwees Boudewijn naar die roman, toen hij over René schreef: “Je bent een god in Frankrijk” . Hij ontleende ook op minder directe wijze inspiratie aan Dhont. Het hele tweede deel van het stuk had dezelfde bewonderende toon die ook God in Vlaanderen typeert, maar anders dan Dhont maakte hij geen erotische toespelingen. Net als bij Hanlo was het de onmogelijkheid die zegevierde, want uiteindelijk verloor de verteller de kleine René onherroepelijk aan de tijd. Om de achtjarige voor eeuwig jong te laten blijven, liet hij de jongen daarom sterven (…) (pagina 91); ‘Waar in zijn  dagboekaantekeningen de vertedering voor Milo overheerst, gaf hij dit gevoel in zijn prozaschetsen een expliciet sexuele lading: “Ok lik je af. Ik bevredig mij terwijl je slaapt. Deze teksten gaf hij extra tragiek door ze te hullen in schuldbesef, alsof hij wilde laten zien dat hij, net als Hanlo en De Mérode, slachtoffer was van zijn eigen verlangens (…) (pagina 96);  (…) Zijn bewondering voor Hanlo werd nog grenzelozer toen hij Zonder geluk valt niemand van het dak  las, het postuum verschenen boek over Hanlo’s  opname in een psychiatrische inrichting, wat hem definitief een plek gaf in Boudewijns pantheon van tragische schrijvers die balanceren tussen krankzinnigheid en genialiteit. Maar de grootste tragiek, en dus de meeste troost, vond hij nog altijd bij Goethe, waarin hij het peilloze leed om een verbroken liefde herkende, net zoals het gevoel losgezongen te zijn van de wereld en door niemand begrepen te worden (pagina 100); ‘Ondanks de kritiek slaagde Boudewijn er toch in om zijn positie in de literaire en journalistieke wereld te verstevigen. Een voor hem belangrijke blijk van erkenning kwam in 1979 toen Gerrit Komrij drie van zijn gedichten opnam in de bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten. Daarmee kreeg hij een plek tussen zijn helden Gerrit Achterberg en Jan Hanlo, maar wat hem misschien nog wel het meest voldoening schonk: zijn naam was nu officieel bijgeschreven in het pantheon van Nederlandse dichters.’ (pagina 200).

NOTEN:

(1) Volgens Marinus Vroegindeweij had Boudewijn het werk van Hanlo “helemaal stuk gelezen”. Interview 5 februari 2013.

(2) Hans Renders noemt Hanlo “een beschroomd dichter, altijd bang dat zijn poëzie hem zou verraden”, zie Hans Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo. De Arbeiderspers, Amsterdam 1998, p.329.

(3) LM/INNU/P/Dagboeken/Map 1: 29 augustus 1968.

(4) LM/IBBU/P/Dagboeken/Map 2: 2 februari 1970.

Voor Boudewijn Büch, zie verder Literair Omreizen; een Idioticon. Amsterdam 1983, p.14-17, eerder in Boudewijn Büch, ‘Hanlo in  Amsterdam’, in Folio Civitatis, 18-9-1982, Boudewijn Büch, ‘Bibliopolis 1’, in Maatstaf 35 (1987) 2, p.66-76.en  Tirade 32 (1988) 316, p.227-233.

Hanlo.jpg

Over ‘OOTE’ van Jan Hanlo. Uit: Limburgs Dagblad, 24 maart 2017


G.K.van het Reve had het niet op Jan Hanlo, zoals voor meer collega-scrhrijvers inclusief Harry Mulisch gold. Bovenstaand scan van een brief aan Ser [niet Ger] J.L.Prop, gedateerd 24 maart 1971


vervolg schrijven van GerardKvanhet Reve.

======

De Volkskrant, 17 juni 1969


persbericht dodelijk ongeval (1969)


Trouw, 4 november 1969


De Volkskrant, 18 november 1969


Foto’s genomen door Jan Henry van de plaats waar het fatale motorongeluk in Berg en Terblijt plaatsvond


Hanlo

Jan Hanlo, in ‘Hun laatste rustplaats’, 1985


Overlijdensadvertentie van Fons Lemmens (1941-2018) De Volkskrant van 3 maart 2018


Hanlo1

Gedicht van Jan Hanlo op een plaquette geplaatst aan de ziigevel van de openbare bibliotheek in Valkenburg, dankzij Cultuurcafé D’n Dwingel (Frits Reuter)


16-6-1969 In Memoriam Jan Hanlo; gedicht door K.Simhofer (Uit: Het Land der Letteren, pagina 293)


Eerherstel voor Jan Hanlo. Door Jeroen Geerts in de Limburger van 13 mei 2018


Eerherstel voor Jan Hanlo (de Limburger, 13 juli 2018)


Jan Hanlo: De Limburger, 13 juli 2018


slot van Eerherstel voor Jan Hanlo (de Limburger 13 juli 2018)

bijlage: HANLO, Johannes, Bernardus Maria Raphaël; door M.Kooijmans, in: Biografisch woordenboek van Nederland, deel 4, p.163-165

Jan Hanlo (1)


Jan Hanlo (2)


Jan Hanlo (3 en slot)


Kees Fens. Bibliofiel. Uitgave van de Kalamos Pers. november 1997. Eerder verschenen in De Volkskrant van 29 september 1997


(De Volkskrant, 2 maart 2019)


Presentatie brievenboek Jan Hanlo aan Willem K.Coumans bij boekhandel De Tribune in Maastricht, 16 december 2017


Wiel Kusters. Eikenhout en zinkviooltjes. Jan Hanlo’s brieven aan Willem K.Coumans. Uitgeverij Leon van Dorp.

Bijlage: expositie in Museum Valkenburg, samengesteld door Ser Prop en Wiel Kusters, met veel materiaal uit het Literatuurmuseum in ‘s-Gravenhage.

Bericht over tentoonstelling Jan Hanlo in Museum Valkenburg (uit Zuiderlucht van augustus 2019)


Vervolg van bericht Jan Hanlo-expositie (Zuiderlucht, augustus 2019)


Hanlo met zijn moeder [Mai]: Anna Lucretia Gerarda Maria Crobach


Geschilderd portret van Jan Hanlo door de Roermondse kunstschilder René Wong (1920-1974)

Geschilderd portret door Karin Eyck


De motorhelm, aangeduid als pothelm,  van Jan Hanlo


Tekening door Jos Caelen


bijschrift bij werk van Jos Caelen


Vitrinekast met werk van Jan Hanlo


Affiche van Dichters in Zepperen, gelegen in Belgisch Limburg


Hanlo-materiaal betreffende Barbarber in vitrine tentoongesteld


Hanlo-materiaal tijdelijk tentoongesteld in Valkenburg (L.)


Anonieme tekening van Jan Hanlo lezend, 23 augustus 1936


Jan Hanlo en het poorthuisje van Geerlingshof met een brief aan Fons Erens (1914-2000), schrijver in het Limburgs dialect, die gedurende 28 jaar directeur was van de volkshogeschool Geerlingshof en Jan Hanlo liet wonen in het voormalige poorthuisje.


Geerlingshof

De woning van Jan Hanlo in Broekhem-Valkenburg, in 1997 gesloopt.


Fotoportret van Jan Hanlo door de Maastrichtse fotograaf Frans Welters in 1964


hanlo17

Kindertekeningen van Jan Hanlo tentoongesteld in museum Valkenburg

Kindertekeningen van Jan Hanlo met ‘schilderij’ Jan Hanlo hep het gemaakt’  4 maart 1920, op 7-jarige leeftijd.  Het is de titel van de tijdelijke tentoonstelling in Museum Valkenburg geworden.

=================

Vooromslag van het boek ‘de jongens van Barbarder’ door Toef Jaeger (Querido, 2021) ISBN 978 90 214 06466 / NUR 320.


Op 26 juni was K.Schippers in Heemstede bij boekhandel Blokker bij de presentatie van het boek De jongens van Barbarber. Hij is 12 augustus 20121 overleden.

Op zaterdagmiddag 26 juni 2021, de eerste publieksbijeenkomst in boekhandel Blokker Heemstede zonder de voordien verplichte mond- en neuskapjes interviewde journaliste en schrijfster Toef Jaeger uit Haarlem  K. Schippers (pseudoniem van Gerard Stigter). Aanleiding was de uitgave van een nieuw boek ‘De jongens van Barbarber’ (Amsterdam, Querido, 2021). Die  ‘jongens’ zijn c.q. waren K.Schippers, Bernlef (ps. van H.J.Marsman), overleden in 2012, Gerard Brands (ps. van Gerard Bron), ook in 2012 overleden en ‘als vierde redacteur’ aangeduid Jan Hanlo (na een verkeersongeval op zijn motor in 1969 gestorven). Zo’n 40 tot 50 mensen waren aanwezig. Duidelijk bleek mij dat het geheugen van Schippers, van jaargang 1936, nog niet zicht- en hoorbaar aan slijtage onderhevig is. Zelf van geboortejaargang 1943 herinner ik mij dat ik hem in 1966, zo’n 55 jaar geleden, eenmaal ontmoette naar ik meen bij gelegenheid van de uitgave van het verzameld proza van Jan Hanlo ‘In een gewoon rijtuig’.  Ondertitel van het thans verschenen boek is ‘Hoe een vriendschap het literaire landschap veranderde’.  Onderstaand enkele scans uit het zeer leesbare boek  welke verband houden met Jan Hanlo. Opgemerkt wordt verder dat als een postume hommage aan Jan Hanlo als nummer 75 van het tijdschrift, waarin 1 bijdrage van mij is opgenomen onder schuilnaam Luciola, naar aanleiding van en anecdote omtrent Kees Fens die over Jan Hanlo doceerde op de Frederik Muller Academie  -een grammofoonplaatje werd uitgebracht met door Hanlo voorgelezen teksten: Barbarber 75 Jan Hanlo 1912-1969. Uiteraard is het met talrijke andere Hanloïna in een  zestal archief dozen aanwezig in (nog) mijn privécollectie.

K. Schippers (Gerard Stigter) en Toef Jaeger in boekhandel Blokker 26 juni 2021 (foto Arno Koek)
Achteromslag van het boek ‘De jongens van Barbarber’
De vier redacteuren van Barbarber bijeen op de achterflap van nummer 38.
Pagina 180 van het boek ‘De jongens van Barbarber’.

Brief van Marsman (Bernlef) aan Jan Hanlo, pagina 165.
Het literair archief van Jan Hanlo is verhuisd naar het Literatuurmuseum in Den Haag. Alles blijkt niet bewaard. ik raadpleegde twee jaar geleden alle aanwezige Hanlo-dozen en zocht vergeefs naar een schoolinterview van de student Camille Oostwegel in het schoolblad van het Bernardinuscollege in Heerlen (foto, bladzijde 192)
Hanlo corrigeert. Uit fotobijlage boek van Toef Jaeger
Idem uit boek ‘De jongens van Barbarber’
Opdracht in boek ‘De jongens van Barbarber’
Een aantal nummers van het cult-literaire tijdschrift Barbarber met nummer 75als een single gewijd aan Jan Hanlo
Querido gaf eerder een boek uit: Barbarber Alfabet
Minder gelijkend portret van Jan Hanlo door Pim Vroomen. 1969 (Literatuurmuseum Den Haag)
Portret van Jan Hanlo door Karin Eyck (1909-1999), zonder datum (Literatuurmuseum Den Haag)

In het domein der Schone Kunsten: JAN HANO, door Hans Krol (De Klaroen, maandblad van Sint Louis, april 1962)

(Jan Hanlo, de Klaroen, 1962, door Hans Krol)
(vervolg Jan Hanlo)
(vervolg artikel Jan Hanlo in de Klaroen)
(Jan Hanlo in de Klaroen, 1962)
(Jan Hanlo, de Klaroen, 1962)
(Slot JAN HANLO, door Hans Krol, in de Klaroen, april 1962)
In 2022 publiceert Nico Keuning een boek onder de titel Met scherpe pen; rellen en rechtszaken in de Nederlandse literatuur, Zutphen, Walburg Pers. Dat bevat een hoofdstuk Oote / Jan Hanlo (1952, p.28-32).