Tags

, , ,

MARIA MACHTELD VAN SYPESTEYN (1724-1774) Miniatuurschilderes met veel talent overleed in Huis te Manpad

Miniatuur van Prins Willem IV

Miniatuur van Prins Willem IV door Maria Machteld van Sypesteyn

Maria Machteld van Sypesteyn werd in 1724 geboren als dochter uit een bekende Haarlemse regentenfamilie. Haar vader, Cornelius Ascanius van Sypesteyn, vervulde verscheidene stedelijke ambten als lid van de raad, schepen, burgemeester, baljuw, stadhouder en houtvester van Brederode. Vooral tot genealogische en oudheidkundige studies voelde hij zich aangetrokken, getuige ook zijn grote verzameling boeken, munten en dergelijke (1). Zijn portret komt voor op werk van de Haarlemse kunstschilder Frans Dekker alsook op een miniatuur van Henriëtte Wolters-van Pee uit 1744.

Kunstzinnige opleiding

Maria Machteld van Syptesteyn leefde in een kunstzinnige sfeer en leerde het miniatuurschilderen o.a. van Henriëtte Wolters, dochter van de kunstschilder Theodorus van Pee. Deze had de leerling van haar vader in het atelier echtgenoot Henricus Wolters leren kennen.

Zelfportret van Henriëtte Wolters-van Pee

Zelfportret van Henriëtte Wolters-van Pee

Vooral Henriëtte Wolters, die van 1739 tot haar overlijden in 1741 te Haarlem woonde, was in haar tijd een zeer gewaardeerde schilderes van miniatuurschilderen en kreeg zelfs aanbiedingen van tsaar Peter de Grote van Rusland en koning Frederik Willem van Pruisen om in dienst te komen van hun hof maar zij sloeg deze resoluut af en bleef haar echtgenoot en de Spaarnestad trouw. Op 19-jarige leeftijd huwde jonge dochter Maria Machteld met weduwnaar mr. Pieter van Schuylenburch, heer van Moermont en Renesse (1714-1764) en wel op 9 juli 1743 te ’s-Gravenhage na ondertrouw in Haarlem op 27 juni).

Mr. Pieter van Schuyelburch (1714-1764), eerste echtegenoot van Maria Machteld van Sypesteyn. Portret uit 1763 door George van der Mijn (circa 1727-1763)

Mr. Pieter van Schuyenburch (1714-1764), eerste echtgenoot van Maria Machteld van Sypesteyn. Portret uit 1763 door George van der Mijn (circa 1727-1763)

Pieter Langendijk wijdde een huwelijkvers aan het echtpaar waarin hij haar opriep de bruidegom te portretteren, wat zij in 1744 heeft gedaan, evenals van haar broer Bonaventura (2). Mr. Pieter was zoon van de Haarlemse regent mr. Jan van Schuylenburch uit diens tweede huwelijk met Cornelia Kemp van Moermont – een dochter van de omtreden Zeeuwse regent mr. Pieter Kemp van Moermont. In het jaar van hun huwelijk begon de echtgenoot zijn ambtelijke loopbaan als lid van de vroedschap en op het laatst van zijn leven werd hij burgemeester van Haarlem. Evenals zijn vrouw is hij in 1763 geportretteerd door George van der Mijn (circa 1727-1763), welk portret zich bevindt in de collectie van Sypesteyn in Loosdrecht. Hij overleed, nauwelijks een halve eeuw oud, in 1764 en is begraven in de Grote of Bavo-kerk in het dubbelgraf, Zuiderkrans 33 en 34, waarin ok zijn ouders, beiden in 1735 waren bijgezet. Met haar eerste echtgenoot is Maria Machteld van Sypesteyn in enkele kunstenaarslexica opgenomen onder de naam Schuylenburch, M.M., geb. van Sypesteyn.

Het Manpad

In 1767 hertrouwde zij in het kasteeltje te Renesse met een andere regent, mr. David van Lennep, intussen tweemaal weduwnaar. Deze bezat een fraai patriciërshuis in de Kruisstraat maar verbleef met zijn derde gemalin veelal op zijn buiten Huis te Manpad, na eerder ‘Vaart en Duin’ in Overveen (in 1752 verkocht aan mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn, broer van zijn latere vrouw) en ‘Groenendaal’ in Heemstede te hebben bewoond.

Mr. Jacob van Lennep schreef in 1861 omtrent zijn overgrootvader, de eerste patriciër van het geslacht: “David van Lennep was toen juist aan ’t vrijen met de Vrouwe van Moermont en beklaagde zich gedurig in zijn brieven aan zijn zoon over de moeite die ’t hem kostte, haar tot derde vrouw te krijgen. Zeker oordeelde hij, dat zijn buitenhuis, hoe fraai ook, harer nog niet waardig was, althands hij liet het aan de achterzijde met een derde vergrooten, liet het behangsel der ruime middelzaal in dat nieuwe gedeelte door den bekwamen Jurriaen Andriessen met fraaie Arkadische landschappen beschilderen, die nog niet aanwezig zijn, en besteedde ruim ƒ 20.000,- aan de verbouwing. Maar jij slaagde en wel spoedig naar wensch: althands reeds in November van datzelfde jaar 1767 mocht hij zijn nieuwe woning met zijn nieuwe vrouw betrekken.”

Behangelschilderingen van Jurriaen Andriessen (1742-1809) in Huis te Manpad

Behangelschilderingen van Jurriaen Andriessen (1742-1809) in Huis te Manpad

Huis te Manpad was voor ƒ 58.000,-  gekocht van vrouwe Debora Elias en voor Groenendaal had hij de som van ƒ 38.000,- bekomen. Van het Huis te Manpad in 18e eeuwse tooi zijn in opdracht van Maria Machteld in 1773 tekeningen gemaakt door de Haarlemse kunstenaar Hendrik Keun.

Voorzijde van Het Manpad met de Heerenweg in 1773. Tekening van Hendrik Keun.

Voorzijde van Het Manpad met de Heerenweg in 1773. Tekening van Hendrik Keun.

Huis te Manpad in 1773 door Hendrik Keun. Achterzijde vanaf de Leidsevaart met een trekschuit en roeiboot

Huis te Manpad in 1773 door Hendrik Keun. Achterzijde vanaf de Leidsevaart met een trekschuit en roeiboot

Erg lang heeft David van Lennep van zijn nieuwe bezit niet kunnen genieten daar hij in 1771 op het Manpad is overleden en in de Grote Kerk te Haarlem begraven. Maria Machteld, op huwelijkse voorwaarden getrouwd, bleef op het Manpad maar kocht terug van mr. Albert Fabricius een familiehuis in de Smedestraat op 18 september 1771. Na op 26 april 1774 in het Huis te Manpad te zijn overleden is zij uitgedragen in haar woning aan de Smedestraat en vervolgens bijgezet in het dubbelgraf Noordertrans nrs. 314 en 315 in de Grote Kerk, waarin ook haar beiden ouders, beiden in 1744, begraven waren. Haar broer Cornelius Ascanius, onder andere zesmaal burgemeester van Haarlem, had zij tot enige en universele erfgenaam gemaakt , zodat hij zich in 1774 heer van Moermont, Renesse en Moermont mocht noemen. Huis te Manpad werd conform testamentaire beschikking toebedeeld aan Cornelis van Lennep, zoon uit David’s eerste huwelijk met burgemeestersdochter Margaretha Sylvius.

Miniatuurschilderes

Zelfportret van Maria Machteld van Sypesteyn

Zelfportret van Maria Machteld van Sypesteyn

Het schilderen van miniatuur-portretten was in de achttiende eeuw een populair genre. Vele portretten zijn anoniem, dat wil zeggen niet gesigneerd door de kunstenaar. Van de door Maria Machteld van Sypesteyn vervaardigde miniaturen is maar een klein aantal als zodanig bekend. Allereerst een zelfportret in kasteel Sypesteyn in Nieuw Loosdrecht (tegenwoordig gemeente Wijdemeren). Een miniatuur op ivoor van 6 x 4,4 centimeter. De herbouw van genoemd kasteel geschiedde in 1910 dankzij jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn, die op de fundamenten van het in 1672 verwoeste Vredelust een nieuw kasteel liet bouwen, compleet met ophaalbrug, kantelen, poortgebouw en een tuin. Een door Maria Machteld gemaakt portret van haar broer bevindt zich tegenwoordig in het museum Van Gijn te Dordrecht – een ovalen miniatuur op ivoor. Op de grote tentoonstelling van portretminiaturen, georganiseerd door de Rotterdamse Kunstkring in 1910, bevond zich van haar hand een herenportretje in waterverf op ivoor. Op de achterzijde staat: “ad vivam delin…anno 1745” , aldus de catalogus, pagina 49. Het meest bekend is een ovaal op ivoor (17,7 x 5,9 cm.), voorstellende Willem IV, prins van Oranje Nassau (1711-1751)

Prins Willem IV (1711-1751). Miniatuur door Maria Machteld van Sypesteyn (Rijksmuseum Amsterdam)

Prins Willem IV (1711-1751). Miniatuur door Maria Machteld van Sypesteyn (Rijksmuseum Amsterdam)

Op de achterkant staat vermeld: “Wilhelmus Carolus Henricus Friso Princeps Auriaci Nassouique Gubernator Summus Septem Unitarum Provinciarum Delineatus est a M.M.Schuylenburch a Moermont Nata  a Sypesteyn 10-5-1748.” Dit portret is aanwezig in het Rijksmuseum (catalogusnummer A 4368). Maria Machteld van Sypesteyn gold als een fijnzinnige vrouw die met talent en veel geduld het miniatuurschilderen beoefende, waarvan de weinig bekende portretjes aanwezig zijn in kasteel Sypesteyn en het Rijksmuseum.

Hans Krol

Noten

Jeugdportret van Cornelis Ascanis van Sypesteyn IV (1694-1744), vader van Maria Machteld van Sypesteyn

Jeugdportret van Cornelis Ascanius van Sypesteyn IV (1694-1744) – met familiewapen -, de vader van Maria Machteld van Sypesteyn

(1) Citaat uit Alba Amicorum; vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. 1990: “Een belangrijke achttiende-eeuwse collectie was die van C.A.van Sypesteyn, die tweeënveertig stuks omvatte. Deze kwam grotendeels in het bezit van zijn gelijknamige zoon, die de alba, tegelijk met een imposante autografenverzameling, in 1825 om financiële redenen moest laten veilen. Hij wendde zich hiervoor tot de Engelse handelaar Sotheby, in meer opzichten een ongelukkige keus. Niet alleen bleef de opbrengst van de in Londen gehouden auctie ver achter bij de optimistische verwachtingen, maar het gevolg was ook dat een aantal voor Nederland belangrijke alba sindsdien spoorloos is verdwenen. Ongetwijfeld sluimert een deel in privé-bibliotheken in statige Engelse landhuizen.” Een wat uitgebreider relaas is van dr. Piet J.Buijnsters in zijn ‘Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie, 2010, pagina 388: “Een andere achttiende-eeuwse collectioneur van alba was de erudiete mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1723-1783) die 42 stuks bijeenbracht. Deze volgde zijn vader op als bestuurder van de landen van Brederode en werd later door de Staten van Holland aangesteld tot ontvanger van belastingen. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Cornelis Troost schilderde zijn portret, samen met zijn moeder, broer en zus. De veiling van zijn boeken vond plaats op 11 november 1783 te Haarlem bij C.van der Aa en V.van der Vinne. Zijn gelijknamige zoon kocht de alba op de veiling grotendeels terug, samen met de autografenverzameling. In 1825 echter was C.A.van Sypesteyn jr. genoodzaakt ze opnieuw, nu bij Sotheby’s in Londen, te laten veilen, waardoor ze voorgoed verstrooid zijn geraakt.” [Veiling Sotheby’s Londen mei 1825.’ Een verslag omtrent de verzameling Handschriften, toebehoord hebbende aan Jhr.C.A.van Sypesteyn’ door J.C.de Jonge, substituut archivarius van het Rijk, uit 1827 noemt onder de afdeling ‘Stukken van verschillende aard’ 43 albums waaronder drie belangrijke met name genoemd worden.”]. Over zijn genealogische onderzoekingen, zie o.a. het hoofdstuk: ‘Op zoek naar een stamhuis en een stamvader’ in ‘Beelden van de Buitenplaats’ door Rob van der Laarse en Yme Kuiper, red. Hilversum, Verloren, 2005, p. 199-202. Zie ook een scriptie van Adré van der Goes uit circa 1989 in het Noord-Hollands Archief [Depot 41-1984 G]: “Langs paden dien men lauren stroyt”; de politieke, financiële en maatschappelijke carrière van een Haarlems regent in de eerste heft van de 18e eeuw: mr. Cornelis Ascanius IV van Sypesteyn (1694-1774).

Mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn IV, geportretteerd door Frans Decker (1684-1751)

Mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn IV (1684-1751), geportretteerd door Frans Decker (1684-1751). Op de achtergrond Haarlem met de Grote of Sint Bavokerk

De regenten van het Grote Proveniershuis Haarlem. Schilderij van Frans Decker uit 1738. Zittend van links naar rechts: C.A.van Sypersteyn, A.de Bruyn, Jacobus Barnaart, M.Kuyts en Jan Reeland (1738-1755, schout van Heemstede van 1747-1755. Staande mogelijk de secretaris. (Frans Hals Museum).

De regenten van het Grote Proveniershuis Haarlem. Schilderij van Frans Decker uit 1738. Zittend van links naar rechts: C.A.van Sypersteyn, A.de Bruyn, Jacobus Barnaart, M.Kuyts en Jan Reeland (1738-1755, schout van Heemstede van 1747-1755. Staande mogelijk de secretaris. (Frans Hals Museum).

(2) In zijn dissertatie over Pieter Langendijk (Hilversum, Verloren, 2000) schrijft Kees Smit op pagina 180: “Toen de dochter van burgemeester Cornelius Ascanius van Sypesteyn in 1743 trouwde met mr. Pieter van Schuylenburch, burgemeesterszoon, werd haar vader geprezen in het bruiloftsgedicht (Ged. III, 324). Deze overleed kort daarna en Langendijk betreurde hem als een mecenas (p.387). In tegenstelling tot Poot, die enkele echte mecenassen had, en hen in zijn gedichten eerde, bleef Langendijk onafhankelijk. Als hij Sypesteyn een Maecenas noemt, bedoelt hij waarschinlijk zijn belangstelling voor kunst en wetenschap in het algemeen. Nergens blijkt dat hij Langendijk financieel steunde. Dat Langendijk wel op vriendschappelijke voet met hem stond, wordt bevestigd door Pieter de la Ruë. Bij Sypesteyn thuis ontmoette hij in 1737 Langendijk en Merkman, de twee bevriende dichters.”

Interieur van salon Huis te Manpad met behangselschilderingen van Jurriaan Andriessen (foto A.J.van der Wal)

Interieur van salon Huis te Manpad met behangselschilderingen van Jurriaan Andriessen (foto A.J.van der Wal)

Literatuur

– Naslawerken: Scheen, Thieme-Becker, Wurzbach, Van Hall, Moes, Elias, Kok, Huiskamp, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

– Catalogus Schilderijen Rijksmuseum.

– J.A.F.de Jongste. Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. De Bataafsche Leeuw, 1984.

– B.Joustra. Het Huis te Manpad. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 2003.

– G.H.Kurtz. Twee oude patriciërshuizen in de Kruisstraat 45 en 51. Jaarboek Haerlem 1961.

– Pieter Langendijk. ‘Ter bruilofte van […] mr. Pieter van Schuylenburch […] en Maria Machteld van Sypesteyn. In: De gedichten. Deel 3. Haarlem, 1751, p. 324-328.

– S.M.van Zanten Jut. Inventaris van het familiearchief van Sypesteyn. 2 delen. Nieuw Loosdrecht, 1969.

– Documentatie Heemstede collectie in het Noord-Hollands Archief. Doos 159

P.S. In het door Els Kloek samengestelde standaardwerk ‘ 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis'(Van Tilt, 2013) schrijft zij o.a. over Maria Machteld van Sypesteyn het volgende: “Enkele jaren na de dood van Van Schuylenburch (1764) hertrouwde Maria Machteld van Sypesteyn met mr. David van Lennep. Tijdens zijn vrijage met haar beklaagde hij zich in brieven ‘over de moeite die ’t hem kostte, haar tot vrouw te krijgen’. Hij had in mei 1767 de buitenplaats Huis te Manpad in Heemstede gekocht en deze laten verbouwen en vergroten, want hij vond ‘dat zijn buitenplaats, hoe fraai ook,  harer nog niet waardig was’. Hij huurde de bekende behangselschilder Jurriaen Andriessen in om de nieuwe middenzaal van arcadische landschappen te voorzien. Op 25 augustus 1767 trouwden Van Sypesteyn en Van Lennep op het kasteeltje in Renesse dat zij van haar eerste man had geërfd en in november van datzelfde jaar betrokken zij het Huys te Manpad. Echt lang heeft het huwelijk niet geduurd: Maria Machteld van Sypesteyn stierf op 26 april 1774 en werd op 2 mei in de Grote Kerk van Haarlem begraven.”

Nota Bene. Catalogus: de portretten op het kasteel Sypesteyn te Loosdrecht; door jhr.F.G.L.O.van Kretschmar.  Werken van Maria Machteld van Sypesteyn (1724-1774

Portretminiatuur van Levina van Mollem (1705-1743) . Vervaardigd door Maria Machteld van Sypesteyn, 1742 Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdracht (RKD)

Portretminiatuur van Levina van Mollem (1705-1743) . Vervaardigd door Maria Machteld van Sypesteyn, 1742 Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdracht (RKD)

– 95 Cornelis Ascanius van Sypesteyn (= vader)

– 98 Quirina Catharina van Sypesteyn

– 99 Bonaventura van Sypesteyn

– 100 Maria Machteld van Sypesteyn (zelfportret)

– 101 mr. Pieter van Schuylenburch (= tweede echtgenote)

Bijlage 1:  David van Lennep (1721-1771) en familie

Familieportret De Neufville Van Lennep, door Balthasar Denner (1740). David van Lennep geheel rechts staande.

Familieportret De Neufville Van Lennep, door Balthasar Denner (1740). David van Lennep geheel rechts staande. Aan tafel zit zijn moeder Petronella de Neufville en helemaal links haar tweede echtgenoot Matteus de Neufville. in het midden de twee broers van David: Aernout van Lennep en Jacob Pieter de Neufville van Lennep. Aan de muur hangt een portret van de vader van David: Jacob van Lennep.

Mr. David van Lennep, geboren 3 oktober 1721 in Amsterdam. Overleden op 20 mei 1771 in Heemstede (Huis te Manpad) en begraven in de Grote Kerk Haarlem op 25 mei.  Zoon (zesde kind) van Jacob Aernout van Lennep, zijdefabrikant (1686-1725) en Petronella de Neufville. Doopsgezind. Vestigde zich te Haarlem en ging over tot de Staatskerk. Hij was eigenaar eerst van de hofstede Groenendaal die hij 11 september 1752 voor ƒ 22.000,- kocht van erven J.Ph. d’Orville. Daarna van ’t Huis te Manpad dat hij in 21 mei 1767 voor ƒ 58.000,- kocht van Debora Elias, weduwe Dirk van der Meer. Was o.a. Raad van Haarlem (1748) en  Schepen (1750). Trouwde:

1) te Haarlem 18 mei 1745 Margaretha Sylvius, geboren te Haarlem 9 april 1722, gestorven in huize Groenendaal, Heemstede 6 september 1757, dochter van mr. Cornelis Sylvius, burgemeester van Haarlem 1724 en van Maria Verhamme;

2) te Amsterdam 4 maart 1764 met Magdalena van Teylingen, geboren te Alkmaar 17 februari 1732, gestorven in huize Groenendaal te Heemstede 16 september 1764, weduwe van mr. Anthony Pieter van der Lijn en dochter van Cornelis van Teylingen, burgemeester van Alkmaar en van Christina van Kinschot;

3) te Renesse 25 augustus 1767 Maria Machteld van Sypesteyn, Vrouwe van Moermont en Renesse, geboren 28 maart 1724, gestorven 26 april 1774 in Huis te Manpad (Heemstede) en begraven in de Grote Kerk te Haarlem op 2 mei, weduwe van Pieter van Schuylenburch, Heer van Moermont en Renesse, burgemeester van Haarlem 1762 en dochter van mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1694-1744), burgemeester van Haarlem 1738 en van Maria de Lange. De beide huwelijken van M.M.van Sypesteyn zijn kinderloos gebleven.

Uit het eerste huwelijk sproten acht kinderen, van wie er zes jong stierven + Jacob Cornelis Sylvius van Lennep (1746-1776) en mr. Cornelis van Lennep (1751-1813)

Bijlage 2: archivalia Maria Machteld van Sypesteyn in archiefinventaris Nieuw Loosdrecht; deel 1  In: Familiearchief van Sypesteyn nr. 1614 Noord-Hollands Archief

Inv.nummer 474 Brief van Maria Machteld van Sypesteyn in geheim figuurschrift aan broeder Bonaventura. 1739. 1 stuk.

487. Acte voor notaris te Haarlem, waarbij mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn tot voogden over zijn kinderen en tot opzichthoudster over de opvoeding van zijn dochters aanwijst mr. David van Lennep, mr. Lucas Gijsbert Rouse, mr. Anthonis Slicher en Maria Magteld van Sypesteyn, huisvrouw van mr. David van Lennep, 1767.  1 stuk.

521. Huwelijkse voorwaarden voor notaris te Haarlem van mr. Pieter van Schuylenburch en Maria Machteld van Sypesteyn. 1743.

522. Testament voor notaris Nicolaas Gallé te Haarlem van mr. Pieter Schuylenburch, heer van Moermont, en Maria van Sypesteyn, 1762.  1 stuk. N.B. Hierbij twee extracten en concept testament van Maria Machteld van Sypesteyn weduwe van mr. Pieter van Schuylenburch, z.d.

Sypesteijn

                                                       Portret van Maria Machteld van Sypesteyn in Museum Loosdrecht

524. Huwelijkse voorwaarden voor notaris te Zierikzee van mr. David van Lennep en Maria Machteld van Sypesteyn, weduwe van mr. Pieter van Schuylenburch. 1767. 1 stuk.

525. Testament voor notaris van Haarlem van Maria Machteld van Sypesteyn, laatst weduwe van mr. David van Lennep. 1773. 1 stuk.

526. Stukken betreffende de begrafenis van Maria Machteld van Sypesteyn, laatst weduwe van mr. David van Lennep. 1774. 4 stukken.

528. Specificatie der obligaties, lijf- en losrente aan Maria Machteld ten huwelijk mede gegeven door haar ouders. 1743.  2 exemplaren.

532. Staat en inventaris van de nalatenschap van mr. Pieter van Schuylenburch en scheiding van die nalatenschap tussen mr. Cornelis Ascanius V van Sypesteyn als enig erfgenaam van zijn zuster Maria Machteld en de erfgenamen ab intestato van Pieter van Schuylenburch. 1774., 775. 2 delen.

533. Stukken en brieven betreffende het beheer der aan Maria Magteld van Sypesteyn toebehorende Engelse en Franse effecten en actiën in de Oost- en Westindische Compagnieën. 1758-1773.  1 omslag.

534. Kwijting van Maria Magteld van Sypesteyn, weduwe van mr. David van Lennep voor de zonen en erfgenamen van laatstgenoemde wegens overdracht van al hetgeen haar toebehoord had en door haar ten huwelijk was aangebracht. 1772. 1 stuk.

535. Stukken betreffende een kwestie inzake de betwiste afdoening van het collateraal successierecht door Maria Magteld van Sypesteyn over door haar van wijlen mr. David van Lennep geërfde goederen, 1773-1774. 1 omslag

536. Staat van leengoederen, gelegen in Zeeland Beoosterschelde, nagelaten door Maria Magteld van Sypesteyn, weduwe van mr. David van Lennep, met correspondentie aangaande die goederen in de jaren 1764-1767 met har gevoerd. 1774.  1 stuk en 9 brieven.

537. Staat van de verkochte goederen uit de inboedel van wijlen Maria Magteld van Sypesteyn, laatst weduwe van mr. David van Lennep. 1774. 1 stuk.

538. Memories van hetgeen is aangegeven als onderworpen aan het collateraal successierecht, nagelaten door Maria Magteld van Sypesteyn, met kwitantie voor de ontvangst van dat recht. 1775. 5 stukken.

550. Brief aan Maria Petronella van Sypesteyn van haar moeder Elisabeth Anna Slicher met naschrift van haar vader aan zijn zuster Maria Machteld van Sypesteyn. 1 stuk.

602. Bewijs van deelname in een contract van overlevering genomen ten lijve van Wigbold van Sypesteyn, oud 7 jaar, door Maria Magteld van Sypesteyn, weduwe Van Schuylenburch. 1766. Gedrukt. 1 stuk.

Bijlage 3: ‘Ter builofte van den weledelen gestrengen heere Mr. Pieter van Schuylenburch, Heere van Moermont, enz. enz. en de weledele jonkvrouwe Maria Machteld van Sypesteyn

Uit: Pieter Langendijk. De gedichten, deel 3 (DBNL)

Uit: Pieter Langendijk. De gedichten, deel 3 (DBNL)

Uit Pieter Langendijk. Vervolg bruiloftsdicht op huwelijk mr. Pieter van Schuylenburch met jonkvrouwe Maria machteld van Sypesteyn, 1743 (DBNL)

Uit Pieter Langendijk. Vervolg bruiloftsdicht op huwelijk mr. Pieter van Schuylenburch met jonkvrouwe Maria Machteld van Sypesteyn, 1743 (DBNL)

==============================================================================

Kasteel Nieuw-Loosdrecht

Kasteel Sypesteyn Nieuw-Loosdrecht (gem. Wijdemeren)

Porseleinkamer van Loosdrechts (Weesper) porselein in museum Sypesteyn (foto Graham Pascoe)

Uit: Groot Museumboek. Meulenhoff/Landshoff, 1980.

Uit: Groot Museumboek. Meulenhoff/Landshoff, 1980.

Sypesteyn

Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrecht

Beatrix

Portret van Beatrix van Sypesteyn ter ere van het huwelijk met mr.Jacob van der Does. Paneel uit 1615 van Jan van Ravesteijn.