Tags

, , ,

Aula van de algemene begraafplaats Heemstede, getekend door Adriaan Moen, 1931 (NHA)

De Heemsteedse begraafplaats: de families van Amstel, de Wilde, Roest, Oosterhoorn

 1vd                                    

Willem Adrianus van Amstel Heemstede, 20-06-1855 – Heemstede, 23-06-1916

Amstel

Portret van timmerman- aannemer W.A.van Amstel, die o.a. ook opperbrandmeester in Heemstede is geweest van 1911 tot zijn overlijden 29 juni 1916

Francina Cornelia Serné, Haarlem, 04-01-1859 –  Heemstede, 02-08-1926

Anna Cornelia van Amstel, Heemstede, 14-09-1887 – Heemstede, 05-03-1967

Wilhelminaplein 1

Hypotheekkantoor Haarlem, deel 454 nr. 6. 8 october 1881, J.B. van Merlen transporteert aan Willem Adrianus van Amstel, Willemszoon, timmerman te Heemstede, een hoek grond te Heemstede, tegenover de hervormde kerk, waarop door koper een huis, timmermanswinkel en werkplaats wordt gesticht. Sectie B 1117, vroeger deel van sectie B 1105. Voor f. 937,–.

Heemstede, hypotheekacte not. F.H. Dóllem­an, 19 october 1881. Willem Adrianus van Amstel, Willems­zoon, mr. timmerman te Heemstede is schuldig aan Jan Pieter Adolf Teding van Berkhout f. 3.000,–. met als onderpand een huizing met timmermanswinkel en werkplaats, tegenover de Hervormde Kerk, sectie B 1117, waarvan de grond werd verkegen bij onderhandse acte van koop/verkoop d.d. 8 october 1881, hyp. kantoor Haarlem deel 454, nr. 6. Gebouwen onlangs gesticht.

Timmerman-aannemer Willem Adrianus van Amstel, geboren te Heemstede, was een zoon van de  Heemsteedse winkelier Willem van Amstel Godschalkszoon en Adriana Hagen. Op 26 jarige leeftijd,  trouwde hij  8 december 1881 te Haarlem met de 22 jarige Francina Cornelia Serné, dochter van de winkelier Willem Serné en Maria Welsenaar. In het huis Wilhelminaplein 1 werden tussen 1882 en 1899 elf kinderen geboren, waarvan slechts vijf de volwassen leeftijd hebben bereikt.

2vd

3vd

Wilhelminaplein

Wilhelminaplein 1. Beeldbank N.H.A. 3002008

Foto uit omstreeks 1890 van de Burgersociëteit Heemstede, waarvan de leden wekelijks bij elkaar kwamen in het 'Wapen van Heemstede. Zittend van links naar rechts: J.van den Berg (landbouwer), J.Roest (loodgieter) J.P.Dolleman (burgemeester), mr.W.H.Smit (notaris) en D.Trik (gepensioneerde). Staande: gepensioneerd kolonel C.L.C.F.van Hees, A,van der Linden (landbouwer), W.A.VAN AMSTEL (aannemer), H.H.Höcker (molenaar), A,de Wilde (tuinbaas), L.Peeperkorn (blekersbaas), M.Vester (metselaar). Kamman (zonder beroep), H.Tibbe (huisschilder), J.Reijdon (bloemist), W.H.Hirdes (smit) en L.Zieren (metselaar). Van Amstel heeft veel gebouwd in Heemstede, o.a. in 1906/07 het raadhuis. Toen dat werd geopend kreeg hij voor zijn solide werk veel lof toegezwaaid van burgemeester D.E.van Lennep. Die lof gold tevens D.F.de Wilde, schoonzoon van Van Amstel, die onder de aannemer de bouw leidde.

Foto uit omstreeks 1890 van de Burgersociëteit ofwel Herensociëteit Heemstede, waarvan de leden wekelijks bij elkaar kwamen in het ‘Wapen van Heemstede. Zittend van links naar rechts: J.van den Berg (landbouwer), J.Roest (loodgieter) J.P.Dolleman (burgemeester), mr.W.H.Smit (notaris) en D.Frick (gepensioneerde). Staande: gepensioneerd kolonel C.L.C.F.van Hees, A.van der Linden (landbouwer), W.A.VAN AMSTEL (aannemer), H.H.Höcker (meelfabrikant), A.de Wilde (tuinbaas), L.Peeperkorn (blekersbaas), M.Vester (metselaar). Kamman (zonder beroep), H.Tibbe (huisschilder), J.F.Reijdon (bloemist), W.H.Hirdes (smid) en L.Zieren (metselaar). Van Amstel heeft veel gebouwd in Heemstede, o.a. in 1906/07 het raadhuis. Toen dat werd geopend kreeg hij voor zijn solide werk veel lof toegezwaaid van burgemeester D.E.van Lennep. Die lof gold tevens D.F.de Wilde, schoonzoon van Van Amstel, die onder de aannemer de bouw had geleid.

 

Gedenkplaat in de hal van het raadhuis Heemstede, geplaatst in 1906 met onderaan vermelding van W.A.van Amstel, aannemer.

Gedenkplaat in de hal van het raadhuis Heemstede, aangebracht in 1906 met onderaan vermelding van W.A.van Amstel, aannemer.

Willem Adrianus van Amstel kocht in 1890 samen met het bestuur van de kegelclub ‘Denk aan de Koning’ de grond van de voormalige Hoflaan, de oprijlaan van het oude slot, tussen Wilhelminaplein en de latere laan van Insulinde. Hier bouwde hij het huis Wilhelminaplein 10 en een werkplaats met schuur

Na het overlijden van W.A.van Amstel werden de panden Wilhelminaplein 1 en 10 (zie foto) toebedeeld aan de weduwe Francina Cornelia Serné, die deze in 1917 overdroeg aan haar schoonzoon Daniel Frederik de Wilde. Na diens overlijden werd het pand Wilhelminaplein 10 eigendom van zijn dochter Francina Cornelia de Wilde, eigendom van Jacobus Roest.

Na het overlijden van W.A.van Amstel werden de panden Wilhelminaplein 1 en 10 (zie foto) toebedeeld aan de weduwe Francina Cornelia Serné, die deze in 1917 overdroeg aan haar schoonzoon Daniel Frederik de Wilde. Na diens overlijden werd het pand Wilhelminaplein 10 eigendom van zijn dochter Francina Cornelia de Wilde, echtgenote van Jacobus Roest.

30/06/1916

Heemstede. W.A. van Amstel. Met leedwezen zal men de doodstijding vernemen van de heer W.A. van Amstel, die  heden in de ouderdom van 61 jaar na een korte ongesteldheid is overleden. Hij was een algemeen gezien man, die zowel als vakman – hij was timmerman en aannemer – als in zijn kwaliteit van lid van verschillende colleges, met vele  lieden in aanraking kwam. Van de verschillende functies die hij bekleedde vermelden wij, dat de heer van Amstel opperbrandmeester was, vele jaren als penningmeester zitting had in het Burgerlijk Armbestuur en zetter van de ’s Rijks belastingen en schatter van de Pers. en ’s Rijks Inkomsten belastingen. Vooral was hij een ijverig lid van het gemeentelijk werklozenfonds. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandagmiddag 1 uur op de Begraafplaats te Heemstede.

5vd

03/07/1916 Heemstede, – teraardebestelling -.

Op de Algemene Begraafplaats te Heemstede is hedenmiddag om één uur ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer W .A. van Amstel, in leven timmerman-aannemer te Heemstede en lid van verschillende colleges. Er  was zeer veel belangstelling, o.m. waren tegenwoordig de heer J. van Houten, loco-burgemeester, enige raadsleden, het bestuur van het Gemeentelijk Werkloosheidsfonds, het bestuur van het Steuncomité, de volledige kerkenraad, Dr. de Hartog en verschillende vereniging. Het woord werd gevoerd door Jhr. Mr. D.E. van Lennep, lid van Gedeputeerde Staten, die zeide niet als burgemeester meer te kunnen spreken, maar als vriend een woord van afscheid tot hem te willen richten. Hij noemde de overledene als een zeer beminnelijk man. Zijn nagedachtenis zal steeds in blijvende herinnering blijven.  Vervolgens voerde dr.H.T.  Oberman, die zijn rede met een dankgebed sloot, het woord.  Namens de familie dankte een schoonzoon, dhr. Lasschuit uit Haarmem voor de betoonde eer.

6vd

Francina Cornelia Serné, wed. van Amstel overleed te Heemstede, op 2 augustus 1926, ruim 67 jaar oud.

Anna Cornelia van Amstel is ongehuwd gebleven. Zij woonde in de Raadhuisstraat en is op 5 maart 1967 in Heemstede overleden.

7vdI315E     familiegraf De Wilde op de algemene begraafplaats Heemstede                                            

Willem Cornelis Lasschuit, loodgieter. Haarlem, 15-08-1876 – Haarlem, 04-06-1957

Maria Josina van Amstel, Heemstede, 07-05-1883 – Haarlem, 21-09-1934

Hendrik Willem Lasschuit, Haarlem, 02-06-1907 –  Haarlem, 23-01-1991

8vd

I. 322         

Daniel Frederik de Wilde, Heemstede, 24-06-1879 – Haarlem, 02-04-1936

Wilhelmina Adriana van Amstel Heemstede, 08-03-1892 – Haarlem, 04-09-1949

Francina Cornelia de Wilde – Heemstede, 09-04-1905 – Harskamp, 10/04/1972

wilde11

De hoofdkoetsier voor huize Bosbeek, vroeger ‘het grote huis ‘genoemd begin 20e eeuw

wilde10

Grote schoonmaak van rijtuigen op de plaats waar tegenwoordig de ingang is van restaurant Groenendaal. De Noordvleugel [later huis van “Baas de Wilde’] en het tussendeel waren nog niet gebouwd.

wilde12

Foto bij de vroegere moestuin van Bosbeek-Groenendaal [waar nu de tennisbanen liggen}. Ina de Wilde in bokkenwagen en erbij vader (Daan) de Wilde (zoon van Arie de Wilde, bijgenaamd ‘Baas de Wilde’)  en in het midden veldwachter-inspecteur  Ch. H.Kemper, die in 1937 afscheid nam na gedurende een kwarteeuw als inspecteur in Heemstede werkzaam te zijn geweest

02/04/1936 HD

9vd

In den ouderdom van 56 jaar is hedenmorgen overleden de heer D.F. de Wilde, een der meest bekende figuren uit oud-Heemstede. De overledene heeft het grootste deel van zijn leven in Groenendaal gewoond, eerst bij zijn vader, de vroegere tuinbaas van de familie van Merlen. Later, bij het overgaan van Groenendaal aan Heemstede, bleef de bekende tuinmanswoning beschikbaar voor de familie de Wilde. De overledene was een bekend liefhebber van eenden en duiven, wat voor de vele bezoekers van Groenendaal een bijzondere attractie opleverde. De overledene had de leiding van de bekende timmerzaak van de firma van Amstel. Als onbezoldigd veldwachter hield hij een waakzaam oog op zijn geliefde Groenendaal. Op 16 maart l.l. was hij 25 jaar bij de vrijwillige brandweer, waarbij hij de functie van waarnemend opperbrandmeester bekleedde. Sedert de oprichting van de zwemvijvers was hij bestuurslid. De vereniging Koninginnedag kende hem als den man, die het grootste aandeel had in de werkzaamheden. Hij was mede-oprichter van de woningbouwvereniging “Heemsteeds Belang”, terwijl hij van 1916 tot de reorganisatie in 1931 lid was van het burgerlijk armbestuur. De heer de Wilde deel veel, waar mogelijk bood hij de behulpzame  hand. Als er een jubilaris was bij de  politie of een andere tak van dienst, de heer De Wilde stelde zich zelf en zijn auto beschikbaar om der jubilaris van zijn woning te halen. De teraardebestelling is bepaald op maandag 6 april te half twee op de Algemene Begraafplaats te Heemstede.

07/04/1936 HD

In stille eenvoud, maar onder zeer grote belangstelling had maandagmiddag op de Algemene Begraafplaats te Heemstede de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de heer D.F. de Wilde. Aanwezig waren o.m. de burgemeester J.P.W. van Doorn en de gemeentesecretaris waarmee de overledene in betrekking stond, enige raadsleden en vrienden en belangstellenden. Volgens de wens van de familie en in de geest van de overledenen werd aan het graf niet gesproken. Ds. G. Barger las een gedeelte u uit de Bijbel en bad daarna het “Onze Vader”. Namens de familie dankte de heer Oosterhoorn voor de belangstelling.

vd10

vd11

Beeldbank N.H.A. 3002932

vd12

Glipperweg nr. 97 – thans Groenendaal nr. 4 – de tuinmanswoning van de familie de Wilde, na 1936 de woning van de families Willemse en Prins.

Francina Cornelia de Wilde, dochter van Daniel  de Wilde en Wihelmina Adriana van Amstel, trouwde 29 juni 1933 met Jacobus Roest.

vd13

Johannes Verhulstlaan 26, Heemstede

Jacobus Roest was de  eigenaar van “Roest, pluimvee- en veevoederfabriek” aan de Kanaalweg te Heemstede. Een half jaar na het overlijden van zijn schoonvader is hij op 23 november 1936, “na een langdurige ziekte” overleden. Hij werd apart begraven, I324E, naast het familiegraf de Wilde.

vd14

vd15

Francina Cornelia de Wilde  is na het overlijden van haar echtgenoot nog twee maal getrouwd geweest, resp. met de banketbakker Philippus van Drie in Nijkerk, en dhr. Craendel. Zij is op 10 april 1972 in de Harskamp overleden en begraven in het familegraf bij haar ouders. (info K.Lasschuit).

vd16

vd17

I319E

Frederik Oosterhoorn, Krommenie,  21-04-1865 – Heemstede

Aaltje Veken, Krommenie, 16-03-1869 – Heemstede, 23-01-1946

Grietje Trijntje Oosterhoorn, Heemstede, 23-10-1893 – Heemstede, 27-09-1945 – Echtgenote Jan Willem Daudeij, boekhandelaar

Trijntje Alida Oosterhoorn,  Heemstede, 16-01-1902 – Heemstede 27-01-1999

vd18 vd19F. Oosterhoorn en zoon!

vd20

24/11/1921

De heer F. Oosterhoorn aan de Raadhuisstraat heeft zijn zoon in zijn zaak opgenomen en tegelijkertijd zijn onderneming belangrijk uitgebreid. Wat vroeger de kapperssalon was, is thans ingericht voor de verkoop van parfumerieën en toiletartikelen en een keurige en smaakvol beschilderde en ingerichte winkel  is het geworden. Met een voorraad parfumerieën en toiletartikelen van  belang. Een sierlijke etalage zal wel kijkers en kopers lokken. Ter ere van de opening ziet de winkel er waarlijk uit als een bloementuin, geschonken door buren en vrienden. Achter deze winkel is de kapperssalon ingericht, ruim en flink en voorzien van een zo goede verlichting als vakman en klant maar kunnen wensen. Naast deze salon, maar door een afzonderlijke toegang te bereiken, is de dameskapsalon (dus gelijkvloers), die vroeger boven was. Ook dit kan een flinke verbetering heten. De sigarenwinkel bleef onveranderd op zijn oude plaats. De firma F. Oosterhoorn en Zn. heeft dus in Heemstede een zaak gesticht, waarvan men zeggen mag dat zij een der sierlijkste, zo niet de sierlijkste winkel van ons dorp geworden is.

aula

De uitbreiding van de Algemene Begraafplaats is in 1927 voltooid. Op bovenstaande foto de toen nieuwe aula en ‘doodgraverswoning’.

F. Oosterhoorn overleden.

Oostzijde van de Raadhuisstraat in 1932 gefotografeerd. Van links naar rechts: patisserie Kok –  later Werner –  nummer 6 dubbelpand Oosterhoorn met dames- en heren kapsalon en begrafenisonderneming. Verder nummer 8a kruidenier Chr. Vollenga, nummer 10 boekhandel-leesbibliotheek J.W. Daudeij, nummer 12 slagerij Weller, nummer 14 Albert Heijn en nummer 16 lood- en zinkwerker, electrisch buraeau firma J.Roest.

EHC 20-09-1935

Op ruim 70-jarige leeftijd is hier zaterdag overleven de heer F. Oosterhoorn, een bekend ingezetene van Heemstede. 45 jaar geleden, toen Heemstede nog een echt plattelandsdorp was, stichtte de heer Oosterhoorn in de Raadhuisstraat een kapperszaak, voor die tijd een heel gewoon bedrijfje, omdat de clientèle enkel bestond uit heren. Maar de heer Oosterhoorn, hoe eenvoudig ook, wist met zijn tijd mee te gaan en toen er steeds hogere eisen aan dit vak gesteld werden wist hij met zijn tijd mee te gaan en het zeer luxueuze bedrijf van thans is daar wel het bewijs van. Naast dit bedrijf oefende hij jarenlang het ambt uit van begrafenisondernemer en het was vooral door dit werk dat de heer Oosterhoorn door zijn eenvoud zich onder de mensen bemind maakte. Eenvoud en ernst kenmerkten hem ook in vele andere dingen. Naast zin grote zorg voor zijn gezin en dijn dagelijkse arbeid daar voor, wist hij zich ook te geven voor andere dingen. En dan noemen wij vooral zijn ij veren voor kerkelijke zaken. Zo was hij jarenlang penningmeester van de kerkelijke kiesvereniging “Evangelie en belijdenis”, en gemachtigde in het kiescollege van de Ned. Herv. Kerk. Zo lang zijn gezondheid dit toeliet beheerde hij zijn zeer drukke zaak, tot hij, nu circa 5 jaar geleden, deze moest overdragen aan zijn zoon. Ook zijn functies van kerkelijke instellingen moest hij er aan geven, zeer tegen zijn zin. Maar al deze instellingen, ook andere, vooral charitatieve instellingen, bleven zijn belangstelling houden, zodat de  heer Oosterhoorn nog lang een werkzaan aandeel had of zijn belangstelling bleef tonen voor alles wat ook “nieuw Heemstrede” was. Maar een langdurige ziekte maakte tenslotte een einde aan dit werkzame leven, en zo ging van ons heen een oude Heemstedenaar, die Heemstede kende van klein af en waar aan vele oud-ingezetenen om zijn eenvoud en hartelijkheid nog prettige herinneringen zullen bijblijven.

Woensdagmiddag had op de algemene begraafplaats te Heemstede de teraardebestelling plaats. Hoewel de overledene wel geen vooraanstaande figuur in Heemstede was, bleek uit de zeer grote publieke belangstelling dat de heer Oosterhoorn in zijn leven zich zeer vele goede vrienden gemaakt had. Onder de talrijke aanwezigen merkten wij o.m. op de voorzitter van de Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente, ds. Briët, de voorzitter en secretaris van de Kerkelijke Kiesvereniging ”Evangelie en Belijdenis”, de heren D. van der Stam en Jac. Keijne, vertegenwoordigers van het kerkelijk Kiescollege, Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, persomen uit de onderwijskringen der Chr. Scholen en verschillende oud-collega’s.

Nadat het stoffelijke overschot, bedekt met enkele kransen en bloemstukken van familieleden in de aula was geplaatst, voerde als eerste het woord de zoon van de overledene, die schetste de zorg van de vader steeds besteed aan de zorg voor zijn gezin. Het was geen gemakkelijk leven, maar ten volle waard beleefd te worden. Trots uw grote zorgen wist U, aldus spreker, u te bemoeien met ons, uw kinderen. En samen met  hem in zaken is et voor mij een onvergetelijke tijd geweest. Moge U, zo besloot spreker nu de rust vinden die U zo zeer verdiend hebt. De heer D. v. d. Stam, voorzitter van de Kiesvereniging “Evangelie en Belijdenis” wijdde woorden van dank voor het vele waar in de overledene  in de jaren zijn beste krachten heeft gegeven. Dankbaar is spreker allereerst voor het grote aandeel dat de overledene heeft gehad in de stichting en het onderhouden van het destijds bestaande hulpfonds voor het Chr. Onderwijs. Vervolgens voor het vele werk, verricht Voor de vereniging “Evangelie en Belijdenis”, waar van  hij een van de meest belangstellende leden was en waar van hij vele jaren de functie van penningmeester heeft vervuld. Vervolgens wil spreker de overledene herdenken als lid van het Kerkelijk Kiescollege. Als hij in dit college sprak en advies gaf, was dit steeds sober  maar weloverwogen. Voor nog vele andere functies, aldus spr. zijn velen U dankbaar.  Een en al bescheidenheid droeg zijn werk altijd een dienend karakter. Hij was een evenwichtig man, daarom had hij zo veel vrienden. Hij was een eerlijk man, eerlijk vooral  tegenover  geestelijke dingen. Met hem zo zei spreker, is weer afgebrokkeld een oude steen van ons oude Heemstede. Moge, zo besloot spr. een troost zin voor die achterblijven, dat vele vrienden dankbaar zijn voor wat hij heeft gedaan en zijn heengaan betreuren.

vd21

Beeldbank N.H.A. nr/ 3001554

Heemstede, 12 juni 1923.

Pieter Cornelis Oosterhoorn 25 jr. geb. in Heemstede,  kapper x. Hendrika Johanna Josina van Amstel  26 jr. geb. Heemstede

vd22

       

vd23

vd24

vd25

1338E

Heerlijkheden 2007-1

Op 18 maart 2006 overleed in Amsterdam mevrouw A.F.W. (Tineke) Scheffer-Oosterhoorn, geboren in Heemstede op 29 mei 1926. Sinds jaren was zij een trouw bezoeker van de  VOHB excursies en -lezingen en graag deelde zij haar informatie over het Heemstede van haar jeugd. Zij is begraven in het graf van haar vader (die winkelier en begrafenisondernemer was) op de Algemene Begraafplaats in Heemstede

vd26

R 050E

 Alberdina Theodora Cornelia van Amstel. Heemstede, 04-02-1897 – Heemstede, 22-05-1970

De tweelingzus van Hendrika Johanna Josina trouwde op 24 september 1924 te Heemstede met Jean Mari van der Wal, die op 13 juli 1894 te Arhem was geboren, als zoon van de kapitein paardenarts Willem Gerard van der Wal en Maaike van Herwaarden. Jean Marie van der Wal was adjunct gouvernements accountant en werd als zodanig ook  uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië. Volgens K. Lasschuit is hij op 20 november 1944 overleden “tijdens repatriëring naar Singapore”. Zijn vader had zich als gepensioneerd kapitein paardenarts in Heemstede gevestigd, was actief in de gemeentepolitiek en vooral bekend door zijn activiteiten op hippisch gebied. De ruitervereniging “Kapitein van de Wal”, werd naar hem genoemd.

vd27

vd28 27-05-1908 HD                               22-03-1912 HD

Wal

Beeldbank N.H.A, 1903 I.113.1    Raadhuisplein 17 [links] en 19 [rechts].

vd29

Op nummer 17 woonde mej. A.C. van Lennep, een zuster van de burgemeester. Op nummer 19 woonde mej. J.van Heukelom en mej. J. König. Het heette “Elisabeth’s hof”, naar het St. Elisabeth’s Gasthuis waarvan zij respectievelijk directrice en hoofdzuster zijn geweest. Mej.König is in 1982 op 87-jarige leeftijd overleden in “Spaar en Hout” te Haarlem.

Beeldbank N.H.A Fotonummer KNA003001501

Raadhuisplein, Heemstede , 1907

vd30

Bronnen:  Wiewaswie.nl / Noord Hollands Archief; Beeldbank  en Krantenarchief / HeerlijkHeden HVHB / Eigen foto’s / Genealogiesite van Amstel, beheerd door K. Lasschuit /uitgave: Kent u ze nog…de Heemstedenaren? / Index Algemene Begraafplaats Heemstede (Schenkel c.s.)

J. W.G. van Doorn  (Heemstede)

Nota Bene: zuster Johanna van Heukelom

Zuster Van Heukelom (links) assisteert dr. Westerman tijdens de verzorging van een patiënt met bevroren voeten, winter 1899

 

Mej. Johanna van Heukelom was een gewaardeerde wijkzuster in Heemstede. Na haar benoeming als directrice van het St. Elizabeth's Gashuis in Haarlem bezocht 's avonds nog de patiënten. Hier op een foto uit omstreeks 1900 in een eerste klas kamer van het ziekenhuis.

Mej. Johanna van Heukelom was een gewaardeerde wijkzuster in Heemstede. Na haar benoeming als directrice van het St. Elizabeth’s Gashuis in Haarlem bezocht ’s avonds nog de patiënten. Hier op een foto uit omstreeks 1900 in een eerste klas kamer van het ziekenhuis.

 

Foto uit 1899 waarop zuster J.van Heukelom in de regentenkamer van het St. Elizabeth's Gasthuis lees geeft aan de zusters Bos, König, Störman, Goes, Vos, Van Dissel, Wallard, Goedkoop en Vels. Dankzij directrice Van Heukelom was in Haarlem een verpleegstersopleiding van de grond gekomen.

Foto uit 1899 waarop zuster J.van Heukelom in de regentenkamer van het St. Elizabeth’s Gasthuis lees geeft aan de zusters Bos, König, Störman, Goes, Vos, Van Dissel, Wallard, Goedkoop en Vels. Dankzij directrice Van Heukelom was in Haarlem een verpleegstersopleiding van de grond gekomen.

 

Op 7 april 1891 is zuster Johanna van Heukelom aangesteld als directrice van het St. Elizabeth's Gashuis. Zij was praktisch ingesteld en voerde allerlei vernieuwingen in de verplegingszorg in. In 1901 nam zij teleurgesteld ontslag omdat de gemeente een noodzakelijk geachte verbouwing van het ziekenhuis steeds uitstelde.

Op 7 april 1891 is zuster Johanna van Heukelom aangesteld als directrice van het St. Elizabeth’s Gashuis. Zij was praktisch ingesteld en voerde allerlei vernieuwingen in de verplegingszorg in. In 1901 nam zij teleurgesteld ontslag omdat de gemeente een noodzakelijk geachte verbouwing van het ziekenhuis steeds uitstelde.

 

Op de foto verpleegsters met directrice Johanna van Heukelom. Uit: Vrouwen aan het Spaarne; door Jannie Poelstra. Haarlem, 1998, pagina 29.

 

Bij het 350-jarig bestaan van het St.Elizabeth's Gasthuis in 1931 is o.a. het lesgeven van de vooruitstrevende zuster Van Heukelom ten tonele gevoerd, uitgebeeld door de zusters v.l.n.r. Tjaden, Vos, de Wael, Honig, Schimmelpenninck, Van Bemmelen en Rolzer. Laatstgenoemde, helemaal rechts, stelde zuster Van Heukelom voor.

Bij het 350-jarig bestaan van het St.Elizabeth’s Gasthuis in 1931 is o.a. het lesgeven van de vooruitstrevende zuster Van Heukelom ten tonele gevoerd, uitgebeeld door de zusters v.l.n.r. Tjaden, Vos, de Wael, Honig, Schimmelpenninck, Van Bemmelen en Rolzer. Laatstgenoemde, helemaal rechts, stelde zuster Van Heukelom voor.

Portret van zuster Johnna van Heukelom (Museum Haarlem/Spaarne Gasthuis)
Portret van zuster-directrice Heukelom (Museum Haarlem/Spaarne Gasthuis)