Tags

, , , , , , , , ,

ver3

Oude ansichtkaart van r.k. Verenigingsbouw aan de Herenweg in Heemstede

Parochiehuis, Vereenigingsgebouw Herenweg Heemstede. Beschrijving in HVHB-rapport Religieus Erfgoed en Herbestemming; door drs. Michel Bakker, 2019

Jonge middenstandsvereniging Sint Gerardus Majella en r.k.het  Verenigingsgebouw Berkenrode-Heemstede

Heropening van het gerenoveerde Verenigingsgebouw met priesters (vooraan in het midden pastoor J.M.van der Tuijn. Daarachter kerkbesturders en ten slotte het jongenskoor onder leiding van Broeder Tarcicicius van de Broeders van de Christelijke Scholen in Heemstede, 19 oktober 1933 (foto .Peperkamp, KC-Nijmegen).

Heropening van het gerenoveerde Verenigingsgebouw met priesters (vooraan in het midden pastoor J.M.van der Tuijn. Daarachter staande de (kerk)bestuurders, onder wie C.A.M.Jonckbloedt, en ten slotte het jongenskoor onder leiding van Broeder Tarcisius (van Oosterhout) van de Broeders van de Christelijke Scholen in Heemstede, 19 oktober 1933 (foto .Peperkamp, KDC-Nijmegen).

In 1922 is de Rooms-Katholieke Jonge Middenstands-vereniging St. Gerardus Majella, afdeling Heemstede, opgericht. Vernoemd naar een Italiaanse heilige (1726-1755), patroon van o.a. kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

Bidprentje van de heilige Gerardus Majella

Bidprentje van de heilige Gerardus Majella

Leden waren voornamelijk zonen van of beginnende bloembollenkwekers, personen met eigen bedrijven (vooral wasserijen) en winkeliers. Voor r.k.volwassenen fungeerde middenstandsvereniging De Hanze, afdeling Heemstede, opgericht in 1919. Men kwam bijeen in het Verenigingsgebouw, Herenweg 101, waar o.a. talrijke lezingen zijn gehouden ter bevordering van het algemeen ontwikkelingspeil. Op 18 januari 1937 is een foto door de Haarlemsche Foto-Centrale vervaardigd bij gelegenheid van de viering van het derde lustrum. Verschillende vanouds bekende Heemsteedse families zijn vertegenwoordigd, zoals vier telgen uit het geslacht Verdonschot en Van der Weiden zelfs met 7 personen. Aalmoezenier ofwel geestelijk leidsman was R.Oud, van 1933 tot 1941 kapelaan van de St.Bavoparochie, die kort na de Tweede Wereldoorlog uit het priesterambt trad omdat hij zich niet kon verenigen met het celibaat. Ook van het 20-jarig bestaan tijdens de bezettingsperiode in 1942 is van de viering een foto genomen, toen met 46 leden en kapelaan Th.B.F.Plaat. Het ontwerp van het vaandel met gemeentewapen van Heemstede was van de tekenaar en boekenillustrator Jan Wiegman.  

          

Uinodiging jaarvergadering St.Gerardus Majella 15 januari 1942 van secretaris Frans Veldhuizen. Ere-voorzitter was pastoor H.M.Nieuwenhuizen en als are-leden stonden genoteerd: J.van der Horst, J.van der Weiden, L.van der Weiden en J.Blom.

   

Aankondiging van een grote feestavond in het Vereenigingsgebouw met opvoering van comedie ‘Anneke’ spel in drie bedrijven van René Bosch.

                                                                

Parochiehuis – Vereenigingsgebouw

In 1911 is een groots opgezette bloemententoonstelling georganiseerd door de lokale bloemistenlieden in de grote zaal van het parochiehuis (Zondagsblad, 12 maart 1911)

In 1911 is een groots opgezette bloemententoonstelling georganiseerd door de lokale bloemistenlieden in de grote zaal van het parochiehuis (Zondagsblad, 12 maart 1911)

Nog een interieurfoto van de Flora-bloemententoonstelling te Heemstede in het r.k.Verenigingsgebouw. (Zondagblad Opr.Haarl. Cour., 12 maart 1911

Nog een interieurfoto van de Flora-bloemententoonstelling te Heemstede in het r.k.Verenigingsgebouw. (Zondagblad Opr.Haarl. Cour., 12 maart 1911

Het Vereenigingsgebouw in 1909

Het r.k.Vereenigingsgebouw in 1915

Het Verenigingsgebouw en helemaal rechts de Sint Jozefschool voor jongens, 1925 (NHA)

Het Verenigingsgebouw en helemaal met enkele scholieren van de rechts van het gebouw gelegen de Sint Jozefschool voor jongens, 1925 (NHA)

Het r.k. Vereenigingsbouw aan de Herenweg 101 in Heemstede op een prentbriefkaart uit 1926. Tegenwoordig huisvesting biedend aan o.a. Van Deursen Technisch Handelsbedrijf

Het r.k. Vereenigingsbouw aan de Herenweg 101 in Heemstede op een prentbriefkaart uit 1926. Na opheffing lange tijd  huisvesting biedend aan o.a. Van Deursen Technisch Handelsbedrijf, is eigendom van Bavo-parochie. Tegenwoordig in gebruik van kringloopwinkel Dorcas.

huisvlijt

                                    Tentoonstelling van huisvlijt in het Verenigingsgebouw (NHA)

Naast de in 1904 gestichte parochieschool ‘Sint Jozef’ is in 1906 het ‘Parochiehuis’ van de St. Bavokerk tot stand gekomen dankzij de bemoeienissen van pastoor Henricus A.V.IJzermans, opdat de parochianen van Berkenrode een middelpunt zouden hebben voor hun verenigingsleven. Een eigen huis te gebruiken voor verschillende doeleinden zou beter zijn dan het moeten uitwijken naar Haarlem. Mgr. G.Konings had op 10 juni zeer overtuigend in de Vroegmis en Hoogmis op de noodzakelijkheid en het nut van een dergelijke stichting gewezen. Op aanraden van de bisschop werd het kerkbestuur gelast met de bouw en exploitatie. Een geschikte plaats was het terrein naast de r.k. jongensschool dat al eigendom was van de parochie. Na goed overleg met de heer Van Wickevoort Crommelin, toenmalig eigenaar van de berm, van belang voor een geschikte toegang, kon met de bouw worden begonnen.  Het zogeheten ‘Vereenigingsgebouw’ is ontworpen door het bureau van de architecten E.J.Margry (1) en J.M.Snickers in Rotterdam, en voor ƒ 24.600,- aanbesteed en gebouwd door de plaatselijke aannemer S.P.Adriaanse. ‘De fundeering wordt massief gemetseld op een ingewaterd zandbed. De grote zaal verkrijgt een overkapping met verglaasde pannen. De kleinere zaal krijgt een vlakke bedekking met houtmastiek. Alle vertrekken hebben rechtstreeks toevoer van licht en lucht.’ Het geld dat voor de bouw nodig was werd bij elkaar vergaard door een lening van enkele kapitaalkrachtige parochianen. De bouwkosten bedroegen uiteindelijk ƒ 25.670,53. Pas op 9 september 1906 zijn de ontwerp- tekeningen goedgekeurd, maar al eind maart 1907 is de kerk opgeleverd. In 1907 berichtte Jac. Etmans, oprichter gemeentewerken Heemstede, dat aan de bouw is voldaan. Op 5 mei 1907 had de officiële opening plaats in aanwezigheid van de ‘geestelijk en wereldlijke notabelen der gemeente.’

Tekening van het nieuwe r.k. Vereenigingsbouw op een ansichtkaart uitgegeven

Tekening van het nieuwe r.k. Vereenigingsbouw op een ansichtkaart uitgegeven

Het Vereenigingsgebouw aan de westzijde van de Herenweg op een houtgravure van de firma Enschedé uit 1910.

Het Vereenigingsgebouw aan de westzijde van de Herenweg op een houtgravure van de firma Enschedé uit 1910.

In het Vereenigingsgebouw te Heemstede werd het 75-jarig jubileum van de Sint Vincentius-vereenging in een feestvergadering gevierd (de Prins, 1929)

De retraiteclub ‘Petrus Canisius’ te Heemede vierde in het Vereenigingsbouw het 10 jarig bestaan in 1932 *(de Prins)

In 1922 vond een grote missie-tentoonstelling plaats die duizenden bezoekers trok. In de bloeitijd van het ‘Rijke Roomsche Leven’ nam het aantal clubs en verenigingen op Rooms-Katholieke grondslag allengs toe. Een contactcommissie is gevormd door het Kerkbestuur en vijf voornaamste organisaties die van het Verenigingsgebouw gebruik maakten. In 1933 is het gebouw daarom uitgebreid en gemoderniseerd en vond op 19 oktober de plechtige heropening plaats. In 1929 en nogmaals in 1934 vond in de zogeheten sociëteitszaal een bloembollenexpositie plaats, georganiseerd door de afdeling Heemstede van de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, in samenwerking met de tuinliedenvereniging ‘Aerdenhout en omstreken’. Tijdens de mobilisatie inspecteerde koningin Wilhelmina op 3 april 1940 gedurende tien minuten de in het Vereenigingsgebouw gelegerde soldaten. 1 februari 1942 is ondanks de beroerde oorlogsomstandigheden het 25-jarig jubileum gevierd van de heer J.Prins die toen een kwarteeuw in dienst was als conciërge.

Een uitstapje in 1927 van de misdienaars en koorzangertjes Sint Bavo met de Brockwaybus die reed van Haarlem naar Leiden vice versa. Chauffeur was de heer Leuven. Rechts voor hem staat Adam van der Horst en links van de organist zien we kapelaan P.M.Heskes. Op de derde rij helemaal links staat JAN PRINS, beheerder van het Vereenigingsgebouw die als begeleider van de groep meeging.

Een uitstapje in 1927 van de misdienaars en koorzangertjes Sint Bavo met de Brockwaybus die reed van Haarlem naar Leiden vice versa. Chauffeur was de heer Leuven. Rechts voor hem staat Adam van der Horst en links van de organist zien we kapelaan P.M.Heskes. Op de derde rij helemaal links staat JAN PRINS, beheerder van het Vereenigingsgebouw die als begeleider van de groep meereisde.

Scan0023

Bovenstaande foto geeft een overzicht van de Architectuur-Tentoonstelling in bovenzaal Dreefschool (1930) aangevuld met beeldhouwwerken van Mary Andriessen, S.Klinkenberg, Theo van Reijn en een collectie penningen. Georganiseerd door de Kunstkring ‘Heemstede’. 

In september 1946 had in het Vereengingsgebouw een druk bezochte historische tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van Heemstede, welke leidde tot oprichting in 1947 van de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek.

Bij de inwijdingsplechtigheid in het Vereenigingsgouw Heemstede was heek katholiek Heemstede aanwezig. Uiteraard veel Broeders van De la Salle. Vooraan zittend vierde van links pastoor J.M.van der Tuijn en rechts naast hem wethouder dr.E.A.M.Droog

Bij de inwijdingsplechtigheid in het Vereenigingsgebouw op 19 oktober 1933 was heel katholiek Heemstede aanwezig. Uiteraard veel Broeders van De la Salle. Vooraan zittend tweede van links pastoor IJzermans, vierde van links pastoor J.M.van der Tuijn en links naast hem wethouder E.A.M.Droog. Zevende van links J.v.d.Eijken. Staande links H.Meeuwenoord, verder o.a. de heer en mevrouw Jonckbloedt, C.Floris, P.Peeperkorn, de heer Kramer en V.v.d.Erf.

Wisselend is huisvesting geboden aan enige tientallen organisaties, zoals middenstandsvereniging De Hanze, Jongemannenvereniging ofwel jonge middenstandsvereniging S.Gerardus Majella met H.Klaver als eerste voorzitter, opgevolgd door J.Preijde. Verder de Rooms-Katholieke Volksbond (ter bestrijding van alcoholisme), de r.k. pluimveevereniging, het Sint Agneskoor, rooms-katholiek kinderkoor, de pluimveevereniging, R.K.Damvereniging ‘Berkenrode’, Vereniging Voor Overheidspersoneel Sint Paulus, Vereniging voor ziekenverpleging, Leesbibliotheek Sint Joannes de Deo, Harmonie Sint Michaël, de jeugdharmonie, mandolineclub ‘Koning David’, De Graal, Kruisvaart-verkenners die het voorrecht genoten in processies mee te lopen,  middenstandvereniging ‘De Hanze, woningbouwvereniging Sint Joseph, Vereniging voor ziekenverpleging, landarbeidersvereniging Sint Deus Dedit, bouwvakarbeidersbond Sint Joseph, retraiteclub St.Petrus Canisius, St.Elizabeth’s vereniging, Stille Omgang, H.Familie voor Mannen en Vrouwen, Wit-Gele Kruis, Katholiek Sociale Actie, Gemengde zangvereniging Sint Gregorius, Missie naaiclub, Jonge Wacht, de R.K.Vrouwenbond, Leesgezelschap ‘Unitas”

Over Leesgezelschap UNITAS (Nieuwe Haarlemsche Courant, 19 januari 1928) 

kinderkoor

R.K.Kinderkoor 1931 (de Heemsteder, 24 augustus 1994)

Leden van de Damclub Berkenrode Sint Bavo in 1933 in het Vereenigingsgebouw aan de Herenweg gefotografeerd (NHA)

Leden van de pluimveevereniging ter vergadering in de gelagkamer van het Vereenigingsgebouw. Links aan de tafel zit de heer Neeskens. Staande van links af: De Groot, Swinkels, De Wilde, Leuven en als laatste twee telgen uit het tuinliedengeslacht C. en A. van Iperen.

Leden van de pluimveevereniging ter vergadering in de gelagkamer van het Vereenigingsgebouw. Links aan de tafel zit de heer Neeskens. Staande van links af: De Groot, Swinkels, De Wilde, Leuven en als laatste twee telgen uit het tuinliedengeslacht C. en A. van Iperen.

De Graal was een katholieke jongerenbeweging met idealistische motieven. Men organiseerde voor meisjes allerlei activiteiten ter ondersteuning van de r.k. opvoeding. Ook Heemstede had een eigen florerende afdeling. Deze foto dateert uit 1928 toen een bijeenkomst van de Graalbeweging Noord-Holland bijeemkwam op Hageveld. Op de foto o.a. Ploon Vester, Suus Fakkeldij en tweede rij 4e en 5e van links de zussen Dini en Annie Jonckbloedt

De Graal was een katholieke jongerenbeweging afkomstig uit Duitsland met idealistische motieven. Men organiseerde voor meisjes allerlei activiteiten ter ondersteuning van de r.k. opvoeding. Ook Heemstede had een eigen florerende afdeling met onder meer een naaiclub, zangclub, handenarbeidsclub, gymclub, korfbalclub, reidansen e.d.  Deze foto dateert uit 1928 toen een bijeenkomst van de Graalbeweging Noord-Holland bijeenkwam op Hageveld. Op de foto o.a. Ploon Vester, Suus Fakkeldij en tweede rij 4e en 5e van links de zussen Diny en Annie Jonckbloedt

Een foto uit 1932 van de Graal, afdeling Heemstede, waarbij ook de Kruiskinderen zijn vertegenwoordigd. De Graal-meisjes zijn herkenbaar aan hun uniform.

Een foto uit 1932 van de Graal, afdeling Heemstede, waarbij ook de Kruiskinderen zijn vertegenwoordigd. De Graal-meisjes zijn herkenbaar aan hun uniform.

Op bovenstaande foto van De Graal in Heemstede aan de achterzijde van het Vereenigingsgebouw zien we op de eerste rij van links naar rechts: 1. Paula Hamelinck, 3. Dora Bosman, 4. Rina Boos, 7. Rietje van Looij, 9. Jopie de Winter, 10. Rietje van den Asdonk, 11. Koomen, 12. Lien Waasdorp, 13. Stet, 14. Greet van den Asdonk. Tweede rij: 5. Lena Tesselaar, 6. Annie de Kok, 8. Nel Behage, 9. Tesselaar, 10. Annie v.d. Peijl, 11. Corry Waasdorp, 12. Joke van den Asdonk. Derde rij: 1. Bep van Tongeren, 2. Marie Blom, 7. Greijmans, 8. Van Opstal, 9. Blok, 14. Lenie Smit. Vierde rij: 1. Van Bakel, 2. Greijmans, 3. Coba v.d. Pluim, 4. Van Steijn, 5. Lenie v.d.Peijl, 6. Van Excel, 7. Willy van de Bunt, 8. Greet Veen, 9. Truus Bal, 10. Anna de Winter, 11. Pronk, 13. Van Kesteren, 14. Smit. Achterste rij: 1. Klazien van Looij, 3. Annie Jonckbloedt, 5. Henny Fakkeldij, 6. Ploon Vester, 7. Suus Fakkeldij, 8. Nel Prins, 9. Ria v.d. Peijl, 10. Riek Waasdorp, 11. Ploon v.d.Meij, 12. Diny Jonckbloedt, 13. Dora Fokker, 14. Annie Kapteijn.

De mandolineclub 'Koning David' heeft ongeveer tien jaar bestaan en was voortgekomen uit de harmonie Sint Michael. Deze foto uit omstreeks 1922 is gemaakt in de tuin van het Vereenigingsgebouw. Vooraan: Wim Assendelft en Ben Hoogenstein,. Tweede rij van links af: Bert Juffermans, Piet Kuipers, voorzitter Willem Hageman, Gerrit Brouwer, Joop Hageman. Achterste rij: Assendelft, Willem Kuipers, Piet Juffermans, Jan van den Putten, Wim van Roon, Henk Warmerdam, Kees Slot, Friek Leuven.

De mandolineclub ‘Koning David’ heeft ongeveer tien jaar bestaan en was voortgekomen uit de harmonie Sint Michael. Deze foto uit omstreeks 1922 is gemaakt in de tuin van het Vereenigingsgebouw. Vooraan: Wim Assendelft en Ben Hoogenstein. Tweede rij van links af: Bert Juffermans, Piet Kuipers, voorzitter Willem Hageman, Gerrit Brouwer, Joop Hageman. Achterste rij: Assendelft, Willem Kuipers, Piet Juffermans, Jan van den Putten, Wim van Roon, Henk Warmerdam, Kees Slot, Friek Leuven.

HBC

‘De bekende Heemsteedsche R.K. voetbalvereniging H.BC. vierde Zondag haar 35-jarig bestaan. Foto van het bestuur tijdens de receptie in het Vereenigingsgebouw’ (Katholieke Illustratie, 1937)

Rappard

Ook schaakvereniging ‘Het Oude Slot’ speelde in het Verenigingsgebouw. Op de foto burgemeester Van Rappard die 5 juli  1950 het zomertournooi. ‘Met een vrolijke lach verschoof hij het eerste stuk op het schaakbord… aldus Het Vrije Volk van 6 juli 1950.

De r.k. damvereniging Berkenrode, opgericht in 1917 op een foto in het verenigingsgebouw uit 1932.

De r.k. damvereniging Berkenrode, opgericht in 1917 op een foto in het verenigingsgebouw uit 1932.

bavo2.jpg

Foto van damvereniging St.Bavo uit de jaren 30 van de vorige eeuw

In 1927 vierde de r,k, damclub 'Sint Bavo' het tienjarig bestaan met een programma van muziek, feestredes, verlotingen , een prijsuitreiking en optredens van humoristen zoals het duo Toledo en Westerhoven.

In 1927 vierde de r,k, damclub ‘Sint Bavo’ het tienjarig bestaan met een programma van muziek, feestredes, verlotingen , een prijsuitreiking en optredens van humoristen zoals het duo Toledo en Westerhoven.

Advertentie van r.k.damclub Sint Bavo uit 1927

Advertentie van r.k.damclub Sint Bavo uit 1927

Nog een foto van de r.k. damclub uit de jaren 30 in het Vereenigingsgebouw. Zittend derde van links is J.Veen, tweede van rechts: F.Broekman en 4e van rechts: J.Drayer. In 1963 is vanwege de oeucumenische geest het predikaat r.k. verdwenen. Ex-wereldkampioenen als Andreiko en Koeperman speelden simultaanwedstrijden in Heemstede. Ton Sijbrands nam deel aan het Top-Tientoernooi. De namen van medeoprichter N.Stevens en oud-voorzitter J.Warmerdam mogen in dit verband met ere vermeld worden, evenals van o.a. de dammers Theo van Tielrooy, Arjen Cupido en Mark Deurloo. In 1992 verscheen bij het 75-jarig bestaan een gedenkboek 'Heemstede damt', samengesteld door P.J.Beliën, P.R.Moraal en E.Deurloo. Enkele jaren geleden is de damclub Heemstede bij gebrek aan belangstelling opgeheven.

Nog een foto van de r.k. damclub uit de jaren 30 in het Vereenigingsgebouw. Zittend derde van links is J.Veen, tweede van rechts: F.Broekman en 4e van rechts: J.Drayer. In 1963 is vanwege de oeucumenische geest het predikaat r.k. verdwenen. Ex-wereldkampioenen als Andreiko en Koeperman speelden simultaanwedstrijden in Heemstede. Ton Sijbrands nam deel aan het Top-Tientoernooi. De namen van medeoprichter N.Stevens en oud-voorzitter J.Warmerdam mogen in dit verband met ere vermeld worden, evenals van o.a. de dammers Theo Tielrooy, Arjen Cupido en Mark Deurloo. In 1992 verscheen bij het 75-jarig bestaan een gedenkboek ‘Heemstede damt’, samengesteld door P.J.Beliën, P.R.Moraal en E.Deurloo. Enkele jaren geleden is de damclub Heemstede bij gebrek aan belangstelling opgeheven. Vele telgen uit het geslacht Beliën zijn lid geweest van de damclub.

damclub

                               foto van Damclub Heemstede, opgericht 17 september 1917

Verder maakten gebruik van het Vereenigingsgebouw: het bestuur van de woningbouwvereniging Sint Jozef, Bouwarbeidersbond Sint Joseph, de Heemsteedse afdeling van de landarbeidersbond Sint Deusdedit (van welke Heemstedenaar A.J.Loerakker opklom van bloemistarbeider tot landelijk voorzitter en parlementslid voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij), retraiteclub St. Petrus Canisius, Heilige Familie voor Mannen en Vrouwen, Kruisverbond Sint Joseph, Wit-Gele Kruis, Katholieke Sociale Actie, Gemengde Zang Vereniging St. Gregorius, de Jonge Wacht, vereniging tot bestrijding van tuberculose ‘Herwonnen Levenskracht’, katholieke toneelvereniging ‘Door Eendracht Sterk'(DES), Sint Vincentius-vereniging en de R.K. Vrouwenbond. Ten slotte het ‘Genootschap van den Stillen Omgang’. Nog altijd lopen jaarlijks Heemstedenaren mee tijdens de nachtelijke voettocht in Amsterdam.

Opvoering van het toneelstuk 'Een die niet geteld werd' in 1931 in het Vereenigingsgebouw. Op deze foto zien we v.l.n.r.: Nelis Juffermans, Rie Warmerdam, Jan Swinkels, Joop Verbeek, zittend in fauteuil Bep Smit en Joop Schellevis. Verder met witte schort Rie van der Peijl (die een hoofdrol vertolkte), Jan Westerveld, Willem Groenland, Corry de Bruijn, Frans Zijn en helemaal rechts Theo Nunnink.

Opvoering van het toneelstuk ‘Een die niet geteld werd’ in 1931 in het Vereenigingsgebouw. Op deze foto zien we v.l.n.r.: Nelis Juffermans, Rie Warmerdam, Jan Swinkels, Joop Verbeek, zittend in fauteuil Bep Smit en Joop Schellevis. Verder met witte schort Rie van der Peijl (die een hoofdrol vertolkte), Jan Westerveld, Willem Groenland, Corry de Bruijn, Frans Zijn en helemaal rechts Theo Nunnink.

Na de Bevrijding voerde toneelgroep 'Berkenrode'eind 1945 een revue 'Do you remember' ('Weet je nog wel/') op in het Verenigingsgebouw.

Na de Bevrijding voerde toneelgroep ‘Berkenrode’eind 1945 een revue ‘Do you remember’ (‘Weet je nog wel/’) op in het Verenigingsgebouw. De opbrengst van ongeveer ƒ 3.500,- was bestemd voor herstel van de door een V1 in 1944 beschadigde Bavo-kerk.

toneel

Vijftig jaar Katholiek Toneel in Heemstede (Uit: Heemsteeds Leven, 15-9-1949)

De revue over oorlog en vrede ‘Do you remember’ was geschreven door de Heemstedenaren E.Holzhaus en Th. Verhoeven. Regisseur was J.Kraakman en het dansen had plaats onder leiding van de dames Van der Pey. Aan de revue werkten mee, de dames Riet Kohschulte, Iet Kramer, Truus Krol, Toos van der Linden, Willy Peeperkorn en Annie Rhee. Verder de heren: J.Beelen, E.Holzhaus, A.Hopstaken, B.Huymans, Bob Jansen, J.Striekwold, Th.Verhoeven, J.van der Weiden en Guus Ysselmuiden.

Tweede lustrum toneelgroep Berkenrode. Uit: Haarlems Dagblad van 5 november 1954

Tweede lustrum toneelgroep Berkenrode. Uit: Haarlems Dagblad van 5 november 1954

Na 1945 telde Heemstede nog vier (amateur)toneelverenigingen: Door Eendracht Sterk [later Heemsteeds Amateur Toneel], Berkenrode, Heemstede-West en ‘Nut en Genoegen’ . Alleen laatstgenoemde vereniging heeft zich tot 1996 weten de handhaven.

Het Heemsteeds Amateur Toneel (HAT) vierde in 1959 het zestigjarige bestaan. In 1898 richtte N.J.G.Prins, H.Leuven, J.Gladbeek, A.Voorderhaak en H.G.van Hout de amateurtoneelvereniging op onder de naam ‘Door Eendracht Sterk’. Na de Tweede Wereldoorlog wijzigde de groep haar naam. De eerste stukken die zij speelden waren ‘Carranza’ en ‘De keizer komt’.  Tot 1930 mochten alleen heren deel uitmaken van de toneelgroep. Daarna werd het een gemengde vereniging, die tijdens de repetities onder toezicht van een commissie werkte. De commissie zag toe dat alles ordentelijk verliep. Vòòr 1953 speelde de vereniging in het Verenigingsgebouw aan de Herenweg. Nadien mocht de groep het Minerva Theater gebruiken. In mei 1959 voerde de vereniging ter viering van haar jubileum de klucht ‘Drie is te veel’ van Johan Blaaser op. Deze klucht koos men uit omdat alle leden in dit stuk een rol konden krijgen. In de zaal was de heer Prins aanwezig, één van de oprichters van de groep in 1898.

Oktober 1996 viel het doek voor 'Nut en Genoegen' Uit: de Heemsteder van 22 mei 1996

Oktober 1996 viel het doek voor ‘Nut en Genoegen’ Uit: de Heemsteder van 22 mei 1996

Scan1591

Foto van amateurtoneelvereniging ‘Nut en Genoegen’ poserend omstreeks 1932  toen het drama ‘Wantrouwen’ werd opgevoerd. Voorste rij: souffleur Han Booms [bijgenaamd ‘de olieman’], Mien Warmerdam, Leen Beck, Marie Harre en helemaal rechts mw. Verhoef. Tweede rij v.l.n.r.: Kees Warmerdam, Frans Harre, Jan Beck, Piet van Bakel, Jan Spierenburg, A.Smit, Giel Timmers, Piet Oolders, Wim Verhoef, Willem Warmerdam en Arie Kleij.

23 februari 1936 opvoering in het Vereenigingsgebouw van de operette Fee van de Bron, uitgevoerd onder leiding van mej.Kruydenberg uit Hillegom met o.a. Annie Kramer (speelde de fee), Ida Kramer, Ans van Lent, Vera Preijde, Nel van Iersel, Bep Vester, Jeane van der Stam, Ida Kramer, Ans van Lent, Marjan Kramer, Willy Peeperkorn, Annie Peeperkorn, Lies van der Sman, Annie van der Putten en Corrie Peeperkorn.

De rooms-katholieke toneelvereniging ‘Door Eendracht Sterk’ heeft 70 jaar bestaan van 1899 tot 1969. In 1899 kwam bij de leden van de R.K.Volksbond de wens naar voren haar feestavonden met eigen krachten op te luisteren. Na enige informatieve besprekingen kwam men tot daden, en zo richtten oktober 1899 de heren J.Toledo, J.Gladbeek, J.Bos, J.Prins, A.Voorderhake, Theo v.d. Vlugt, H.Leuven en Felix Tellings de toneelvereniging op, die de naam kreeg ‘Door Eendracht Sterk’ (DES). In de eerste twintig jaar werd veel aandacht geschonken aan toneelspelen met een historische strekking, die bij het publiek in de smaak vielen. Het 25-, 30- en 35-jarig bestaan van de vereniging ging telkens vergezeld van een lustrumfeest in de vorm van een toneelconcours die in vele gevallen voor alle belanghebbenden leerzaam waren. Bij het 25-jarig bestaan van D.E.S. bracht zij, als eerste katholieke vereniging in de omtrek, een nieuw element op de planken door namelijk gemengd te spelen. Met de komst van dames onderging de toneelvereniging een periode van bloei, daar zij de keuze had uit een groter repertoire van stukken dat door het gemengde spel veel suggestiever en daardoor veel sterker tot het publiek sprekend, ten tonele werd gebracht. D.E.S. bleef niet alleen in Heemstede op de planken maar nam ook menigmaal deel aan toneelwedstrijden. O.a. bij het toneelconcours in Rotterdam, Lisse en Hillegom werd met hoge cijfers gescoord. Ook gaf men talrijke liefdadigheidsvoorstellingen o.a. voor uitzending van zwakke kinderen, Stichting 1940-1945 etc. Begin 1942 kwam er uit Den Haag een verordening, dat alle culturele verenigingen zich moesten aansluiten bij de Cultuurkamer. Dat kon D.E.S. niet aanvaarden en dook tot na de bevrijding formeel onder. De wekelijkse bijeenkomsten in het Vereenigingsgebouw werden nochtans illegaal voortgezet met kaart-, sjoel- en voordrachtavondjes, zodat de onderlinge band der vereniging ongerept bleef. Toen de bevrijding een feit was geworden, bleek dat D.E.S. niet en onder was gegaan, maar sterker dan ooit paraat stond, om de na-oorlogse moeilijkheden te overwinnen. In de jaren 1945-1949 hadden vele opvoeringen plaats, zoals van het Vlaamse toneelstuk ‘En waar de Ster bleef stille staan’, ‘Leontientje’, Hof ter Hove’, ‘Het begon in de gracht’, ‘Tot wederdienst bereid’ etcetera. 9 oktober 1949 is het vijftigjarig jubileum op grootse wijze gevierd. Te beginnen met een Heilige Mis, waarna een gemeenschappelijk ontbijt plaatshad in het Vereenigingsgebouw tegenover de kerk. ’s Middags vond een drukbezochte receptie plaats en ’s avonds konden donateurs en genodigden genieten van een feestavond. Hieraan werkten mee: conferencier Henk Boeree, declamator Jos Striehwold, solozang van mw. J.v.d.Velde. Verder traden op: het dubbelmannenkwartet ‘Melodia’, het accordeon orkest ‘Concordia’, de balletgroep ‘Het blijde leven’ en uiteraard de jubilerende vereniging. Voor de muzikale omlijsting zorgde het ensemble Jan Nibbering. Het geheel onder leiding van de heer N.Booms. In de etalage van B.Juffermans, rijwielhandel aan de Binnenweg, had in de maand september en de eerste week van oktober een tentoonstelling plaats van toneeldecors, ontwerpen en benodigdheden welke bij een toneelvereniging gebruikt worden. Ook het diamanten jubileum in 1959 is nog gevierd, maar tien jaar later verdween als gevolg van veranderende omstandigheden een einde aan de amateurvereniging die daarmee van het toneel verdween, maar bleef die andere toneelvereniging in Heemstede ‘Nut en Genoegen’ nog een aantal jaren bestaan.

De retraiteclub 'Petrus Canisius', opgericht in 1922, bij het 10-jarig bestaan in het Verenigingsgebouw (Katholieke Illustratie, 1932)

De retraiteclub ‘Petrus Canisius’, opgericht in 1922, bij het 10-jarig bestaan in het Verenigingsgebouw (Katholieke Illustratie, 1932)

De Sint Vincentiusvereniging in Heemstede is in 1852 opgericht door o.a. pastoor Adrianus van der Weyden en hoofdmeester H.H.B.Binnewiertz en heeft tot 1981/1998 bestaan. In 1927 is het 75-jarig jubileum gevierd in het Vereenigingsgebouw (Kath. Illustratie)

De Sint Vincentiusvereniging in Heemstede is in 1852 opgericht door o.a. pastoor Adrianus van der Weyden en hoofdmeester H.H.B.Binnewiertz en heeft tot 1981/1998 bestaan. In 1927 is het 75-jarig jubileum gevierd in het Vereenigingsgebouw (Kath. Illustratie, 18-1-1928)

tentoonstelling van het algemeen comité tot ontwikkeling en ontspanning van werklozen in het Verenigingsgebouw in 1938 (NHA)

Nog een foto van de tentoonstelling in 1938 in het Verenigingsgebouw (NHA)

Het 'Genootschap van de Stille Omgang', afdeling Heemstede is opgericht om jaarlijks het mysterie van het Mirakel van Amsterdam te herdenken. De tocht werd per tram of bus gemaakt om op de plaats van bestemming een stille tocht langs straten en grachten te maken. Op deze foto uit 1932 zien wwe op de eerste rij v.l.n.r. W.Groenland, kapelaan J.M.Brinkman, pastoor J.van der Tuyn, kapelaan J.J.Tesselaar, H.Krieger en L.van der Vosse. Staamde: Q. van der Peijl, J.Steinhof, de kunstenaar Jan Wiegman (die het vaandel ontwierp) en P. de Wildt.

Het ‘Genootschap van de Stille Omgang’, afdeling Heemstede, is opgericht om jaarlijks het mysterie van het Mirakel van Amsterdam te herdenken. De tocht werd per tram of bus gemaakt om op de plaats van bestemming een stille tocht langs straten en grachten te maken. Op deze foto uit 1932 zien we op de eerste rij v.l.n.r. W.Groenland, kapelaan J.M.Brinkman, pastoor J.van der Tuyn, kapelaan J.J.Tesselaar, H.Krieger en L.van der Vosse. Staande: Q. van der Peijl, J.Steinhof, de kunstenaar Jan Wiegman (die het vaandel ontwierp) en P. de Wildt.

Getekende illustratie van de Stille Omgang, door Jan Wiegman die deze zelf in Amsterdam dat jaar meeliep. Uit de katholieke illustratie van 14 maart 1928

Getekende illustratie van de Stille Omgang, door Jan Wiegman die deze zelf in Amsterdam dat jaar meeliep. Uit de Katholieke Illustratie van 14 maart 1928.

Gedenksteen van 'Heilige Stede' in Amsterdam

Gedenksteen van ‘Heilige Stede’ in Amsterdam

(1) (Vader) A.Margy had in 1877/1878 de nieuwe kerk en pastorie van Berkenrode, gewijd aan St.Bavo, ontworpen.

Ontwerptekening van r.k. Bavo-kerk en pastorie door architect E.J.Margry

Ontwerptekening van r.k. Bavo-kerk en pastorie door architect E.J.Margry

Jan Toledo, Co Bos en Jan Westerhoven waren gevierde humoristen bij feesten en partijen. Zij traden tijdens het Interbellum vaak op in het Verenigingsgebouw. Op deze foto zien we Jan Toledo. Samen met Klaas Westerhoven vormde hij het komische duo 'Westo'.

Jan Toledo, Co Bos en Jan Westerhoven waren gevierde humoristen bij feesten en partijen. Zij traden tijdens het Interbellum vaak op in het Verenigingsgebouw. Op deze foto zien we Jan Toledo. Samen met Jan Westerhoven vormde hij het komische duo ‘Westo’.

Voor zover uit gesprekken met oudere ingezetenen bekend, heeft Heemstede tussen circa 1930 en 1970 drie komieken van plaatselijke naam en faam gehad, die bruiloften en partijen met hun grappen opluisterden. Dat waren: Co Bos, Jan Toledo en Jan Westerhoven. Co Bos, van beroep ‘humorist en muzikant’, woonde aan het Vaartkantje en was in Heemstede een gevierde komiek. Hij werkte als conciërge op het politiebureau en als zodanig was hij verzorger van het politie-voetbalelftal. Na een paar borreltjes hield hij op verzoek conferences en deed typetjes na. Een groot succes was zijn voordracht: ‘Achter de tram’. Zijn vaste pianist en begeleider was Gerrit Elseneus uit Haarlem. Hij maakte ook gedichten op bestelling en trad voorts op in de trant van Willy Alfredo….roep u maar! Een jaarlijks terugkerend evenement was zijn optreden in het ‘Wapen van Heemstede’ als Sinterklaas voor de kinderen van de Indische buurt. Co Bos is op 30 juni 1968 op 82-jarige leeftijd overleden. Meest bekend werd Jan Toledo, die in 1981 op 80-jarige leeftiid overleed. Het café van Toledo, waar later schoenreparatie Kaptein in trok lag aan het pleintje van de Raadhuisstraat. Jan Toledo was een geboren en getogen Heemsteder, die als clown vele rollen on spelen en tot in de verre omtrek als gangmaker voor feesten gevraagd werd. Een andere rol was die van drager bij begrafenissen. Het ene moment bracht hij humor, het volgende begeleidde hij in alle ernst de doden naar hun laatste rustplaats. Evenals Jan Westerhoven maakte Jan Toledo als klarinettist deel uit van Harmonie Sint Michaël. In een gedenkuitgave lezen we: ‘Jan Komiek was een uitzonderlijk lid. Vlak vóór en na de oorlogsjaren zorgde bij naast een muzikale, ook voor een vrolijke noot. Op vele bruiloften gaf hij met zijn bandje acte de présence.  Wat een moppenverteller was die man! Onuitputtelijk die lollige prikken over Mussert, Hitler, Seys Inquart en de geldsaneerder Piet Lieftinck. De repetities begonnen te laat en de pauzes duurden te lang als hij van de partij was. Zijn echte naam was Jan Toledo, maar als Jan Komiek ging hij door het leven.’ Hij had later een café  in Bentveld en verbleef de laatste jaren van zijn leven in bejaardenhuis Schalkweide te Haarlem waar Jan Toledo voor de vrolijke noot zorgde. Met Jan Westerhoven, zoon van de in 1945 overleden badmeester Klaas Westerhoven, heeft Jan Toledo jarenlang het duo ‘Westo’ gevormd. Van beroep was Jan Westerhoven banketbakker en vervolgens hotelier in Santpoort. Jan Toledo trouwde met Bep, een zuster, een zuster van Jan Westerhoven, zodat ze naast komieken ook nog zwagers waren. Op zo’n avond (en soms nacht)  verdiende men samen een tientje, maar dat was in de vooroorlogse jaren een aardig bedrag. Eén van zijn glansrollen was die van ‘Paljas’, o.a. opgevoerd in het Vereenigingsgebouw aan de Herenweg. Jan Westerhoven is in 1971 op 68-jarige leeftijd overleden. ================================================

K.J.M.V. SINT GERARDUS MAJELLA

Aan de afdeling Heemstede van de middenstandsvereniging voor katholieke middenstanders, opgericht in 1922, is na de oorlog een einde gekomen.  Op de foto uit 1937 konden dankzij (wijlen) de heer J.J.A.Preijde 39 van de in totaal 40 afgebeelde personen worden getraceerd.

Bij het 15-jarig bestaan van de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging St.Gerardus majella in 1937 is deze foto vervaardigd.

Bij het 15-jarig bestaan van de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging St.Gerardus Majella in 1937 is deze foto vervaardigd.

K.J.M.V.St. Gerardus Majella, 1937/1938

Op bovenstaande foto zien we zittend van links naar rechts: J. van Bakel, L.v.d.Weiden, J. van der Horst, kapelaan Oud, J.Blom, G.Verdonschot en A.Verdonschot. Voorts staand 2e, 3e en 4e rij v.l.n.r.: H.Rhee, D.Duindam, J.Vester, W.Visser, Klaver, H.Prins, H.Klaver, H.Verdonschot, J.v.d.Weiden, L.Jansen, A.v.d.Weiden, A.Rhee, J.Beelen, S.Adriaanse, H.v.d.Weiden, P.Brouwer, F.v.d.Weiden, J.Preijde, J.Opdam, A.Prins, H.Beelen, H.v.d.Weiden, J.Verzijlbergen, B.Kooiman, H.Drayer, A.van Houten, Joop v.d. Weiden, N.Opdam en A.Vester. Daarboven uitstekend: C.Verdonschot en van het drietal bovenaan is de linker jongeman onbekend. In het midden staat G.Blok en rechts van hem N.van Bakel.

Briefhoofd van St. Gerardus Majella, afdeling Heemstede

Briefhoofd van K.J.M.V. St. Gerardus Majella, afdeling Heemstede

Uitnodiging van K.J.M.V. St. Gerardus Majella voor een lezing op 11 maart 1941 van Godfried Bomans in het R.K.Verenigingsgebouw

Uitnodiging van K.J.M.V. St. Gerardus Majella voor een lezing op 11 maart 1941 van Godfried Bomans in het R.K.Verenigingsgebouw

Martin Buschmann (rechts) naast Koos Koek, zijn onderduikadres in het Zuid-Hollandse plaatsje Noorden in de zomer van 1944.

Martin Buschmann (rechts) naast Koos Koek, zijn onderduikadres in het Zuid-Hollandse plaatsje Noorden in de zomer van 1944.

In zijn uitgave ‘Oorlog in Nederland’ heeft Martin Buschmann, destijds woonachtig in de Maasstraat te Heemstede, later verhuisd naar Hillegom, in 1995 zijn herinneringen op papier gezet. Zo schrijft hij op pagina 43: ‘Ik wil nog wat vertellen over mijn privé leven uit die jaren hoe het allemaal verliep in die moeilijke tijd. Met mijn broer samen waren wij leden van de plaatselijke KJMV = Katholieke Jonge Middenstands Vereniging in Heemstede. In december 1941 werd ik gekozen in het bestuur tot vice voorzitter, in die tijd hadden wij wij nog veel gezelligheid in dat verenigingsleven. Doordat wij thuis een groot gezin hadden (ook zusters) kwamen altijd veel jonge mannen over de vloer, waardoor wij vaak thuis dansavonsjes organiseerden. Het was in de jaren van de ballroom dansings, dansorkensten als Victor Silvester en het destijds beroemde orkest van Will Clahé met hits als ‘Tauperlen’, ‘Chbernack’en ‘Senation. Het was gezelliger om thuis plezier te zoeken, want  in bioscopen e.d. was het te gevaarlijk vanwege plotselinge razzia’s. In maart 1941 hadden we een KJMV-avond welke werd verzorgd door de ineens populaire schrijver: GODFRIED BOMANS, die sprak over ‘DE WERELD GEZIEN DOOR HET OOG VAN EEN MEIKEVER.’

Uit interview met Martin Buschmann: 50 jaar Bevrijding inspireert oud-Heemstedenaar (Weekblad Heemstede, 27-4-1995).

Uit interview met Martin Buschmann: 50 jaar Bevrijding inspireert oud-Heemstedenaar (Weekblad Heemstede, 27-4-1995).

Nog niet gecontroleerd door de Duitse bezetters kon op 15 januari 1942 nog een jaarvergadering worden gehouden door de leden van de K.J.M.V., Sint Gerardus Majella. Enkele maanden later zou de vereniging op last van de bezetter worden opgeheven.

Nog niet gecontroleerd door de Duitse bezetters kon op 15 januari 1942 nog een jaarvergadering worden gehouden door de leden van de K.J.M.V., Sint Gerardus Majella en op 25 januari een feest-avond. Ere-voorzitter was pastoor H.M.Nieuwenhuizen en ere-leden waren: J.van der Horst, L.van der Weiden, J.van der Weiden en J.Blom.  Enkele maanden later zou de vereniging op last van de bezetter worden opgeheven.

Programma vierde lustrumviering van de Kath. Jonge Middenstands Vereniging St. Gerardus Majella op 4 januari 1942 in het Verenigingsgebouw met een opvoering van de comedie 'Anneke' van René Bosch door oud-leden van de K.J.M.V. , onder regie van J.van der Weiden.

Programma vierde lustrumviering van de Kath. Jonge Middenstands Vereniging St. Gerardus Majella op 25 januari 1942 in het Verenigingsgebouw met een opvoering van de comedie ‘Anneke’ van René Bosch door oud-leden van de K.J.M.V. , onder regie van J.van der Weiden.

Briefkaart van de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging St. Gerardus Majella, opgericht 4 januari 1922.

Briefkaart van de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging St. Gerardus Majella, opgericht 4 januari 1922.

Augustus 1942 is de K.J.M.V. op bevel van de Sicherheitsdienst opgeheven.

Augustus 1942 is de K.J.M.V. op bevel van de Sicherheitsdienst opgeheven.

Landelijk bericht aan de leden der K.J.M.V. in liquidatie, 19 augustus 1942.

Landelijk bericht aan de leden der K.J.M.V. in liquidatie, 19 augustus 1942.

Een foto in 1942 gemaakt bij gelegenheid van het vierde lustrum van de R.J. Jonge Middenstands-Vereniging Sint Gerardus Majella in het Verenigingsgebouw aan de Herenweg.

Een foto in januari 1942 gemaakt bij gelegenheid van het vierde lustrum van de R.K. Jonge Middenstands-Vereniging Sint Gerardus Majella in het Verenigingsgebouw aan de Herenweg.In augustus van dat jaar is de vereniging op last van de Sicherheitspolizie opgeheven.

Op bovenstaande foto uit 1942 zien we op de eerste rij zittend v.l.n.r. J.van den Asdonk, C.Preijde, L.Uitendaal, F.Rooyakkers, Martin Buschman, K.Roozen. Tweede rij: (broer) Buschman, A.Vester, J.van Assema, kapelaan Plaat, J.Preijde, F.Veldhuizen, M.Rhee, C.Prins (1) . Derde rij: G.Fransen, J.Kroone, T.de Groot, Striekwold, J.v.d.Velden, G.Willemse (het latere gemeenteraadslid voor de KVP/CDA van 1946-1949 en 1958-1982; wethouder van 1970 tot 1982), P.Preijde, J.Janus, C.Pronk, N.Opdam, T.Reith, J.van Saase, J.Vester, P.Willemse, Jac. Roozen, H.van Assema, Schumacher. Vierde rij: Ruigrok, N.Heemskerk, Ant. Vester, P.Willemse, J.Verzijlbergen, D.Duindam, H.Draijer, A.Prins, onbekende, A.van Houten, C.van Saase, C.Verdonschot, H.Verdonschot, W.Smit, G.Rooijakkers, J.v.d. Veldt.

(1) Over de Heemsteedse melkboer Cor Prins, Binnenweg 107,  is een artikel gepubliceeerde door Marjan Prins, in: HeerlijkHeden (HVHB), nummer  184, voorjaar 2020, p. 57-61

Cor Prins en bruid Jo Fictoor in 1942 (HeerlijkHeden,nr. 184, pagina 58)

Foto van J. Preijde van St. Gerarddus Majella in 1942

ddd_010452336_mpeg21_p003_image

                                      (Gerardus Majella 20 jaar. uit: Haarlem’s Dagblad, 12-1-1942)

Bericht uit de Oprechte Haarlemse Courant van 1942

Bericht over viering van het vierde lustrum van de jongemannenvereniging St. Gerardus Majella uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 12 januari 1942.

===========================================

Een oude ansichtkaart van het r.k. Vereenigingsgebouw en rechts daarvan de Sint Jozef-jongensschool, Alle leerlingen dragen een pet en hebben klompen aan.

Een oude ansichtkaart van het r.k. Vereenigingsgebouw en rechts daarvan de Sint Jozef-jongensschool. Alle leerlingen dragen een pet en hebben klompen aan.

Tentoonstelling 25 jaar gasverbruik in Heemstede, 1934 in het R.K.Vereenigingsgebouw. In het midden vooraan burgemeester Van Doorn

Expositie over gasverbruik inverband met het 25-jarig bestaan van de gemeentelijke gasfabriek in het Verenigingsgebouw, 1934.

Expositie over gasverbruik in verband met het 25-jarig bestaan van de gemeentelijke gasfabriek Heemstede in het Verenigingsgebouw, 1934. Vooraan staande derde van links burgemeester Van Doorn

gas2

Bij de expositie over gasvoorzieningen waren alle belangrijke bedrijven op dat gebied in ons land vertegenwoordigd.

Naast het Vereenigingsgebouw stond de onder pastoor H.P.Zeegers in 1904 gebouwde parochieschool voor jongens gewijd aan Sint Jozef.

Naast het Vereenigingsgebouw stond de onder pastoor H.P.Zeegers in 1904 gebouwde parochieschool voor jongens die was gewijd aan Sint Jozef.

Foto van het Aint Agneskoor dat bijna jaarlijks een muziekstuk (operette) ten gehore bracht in het Vereenigingsgebouw. Hier de opvoering van 'de Prins van Sint'. Het koor stond onder leiding van mej. Wille en pianiste was mej. Bonarius.

Foto van het Sint Agneskoor dat bijna jaarlijks een muziekstuk (operette) ten gehore bracht in het Vereenigingsgebouw. Hier de opvoering van ‘de Prins van Sint’. Het koor stond onder leiding van mej. Wille en pianiste was mej. Bonarius. (Cees Peper)

Opvoering van kinderoperette in 1931 door het r.k. kinderkoor in het Vereenigingsgebouw

Opvoering van kinderoperette in 1931 door het r.k. kinderkoor in het Vereenigingsgebouw

Het St. Agneskoor, een onderdeel van de R.K.Vrouwenbond, voerde tussen 1920 en 1940 jaarlijks een operette op, bijna altijd in het Vereenigingsgebouw. Hier een afbeelding van de 'Fee van de Bron' in 1936 opgevoerd onder leiding van mejuffrouw Kruydenberg uit Hillegom.

Het St. Agneskoor, een onderdeel van de R.K.Vrouwenbond, voerde tussen 1920 en 1940 jaarlijks een operette op, bijna altijd in het Vereenigingsgebouw. Hier een afbeelding van de ‘Fee van de Bron’ in 1936 opgevoerd onder leiding van mejuffrouw Kruydenberg uit Hillegom.

Op bovenstaande foto zien we als medewerkenden o.a. Annie Kramer, Jeane van der Sman, Marien Kramer, Ida Kramer, Willy Peeperkorn, Ans van Lent, Vera Preijde, Annie Peeperkorn, Lies van der Sman, Nel van Iersel, Annie van den Putten, Corrie Peeperkorn, en Bep Vester. Toneelmeester was de heer Meeuwenoord. Tot het repertoire behoorde o.a. ‘De Geleende Koekenpan’, ‘De Fortuinlijke Kist’ en ‘Roza en de Mignon.’ Mevrouw A.M.Hendriks-Kramer, afkomstig uit Heemstede en verhuisd naar Nijmegen berichtte in 1994 dat mej. R.Kruijdenberg uit Hillegom de operetteclub leidde. Zij schreef: ‘De oudere meisjes bezetten de moeilijker rollen in Heemstede, want wij waren allemaal schoolkinderen.’ In het R.K.Vereenigingsgebouw zijn de volgende operettes opgevoerd: 1) Goudmuiltje (26 en 27 december 1931), 2) De Sneeuwkoningin (27 en 29 januari 1933), 3) De Prins van Sind (4 en 11 februari 1934), 4) Hans Drift (1935) en 5) De fee van de bron (1936). Mw. Hendriks: ‘Toen de pianiste van mej. Kruijdenberg ziek was heeft mijn moeder een keer een operette begeleid. Dankzij haar nauwkeurige aantekeningen en doordat zij alles zuinig bewaarde kan ik nu nog wat herinneringen aanreiken uit onze gelukkige jeugd in Heemstede. Hierbij een foto van de opvoering der eerste kinderoperette in 1931. De prins uit het sprookje ‘Goudmuiltje’ was de 7-jarige Martin Kramer, een elfje was Ida Kramer en kabouter Annie Kramer. Andere medewerkenden uit echt Heemsteedse geslachten waren Van der Sman, Van Lent, Peeperkorn, Preijde, Van den Putten en Vester. Toneelmeester was de bekende heer H.A.Meeuwenoord, van beroep electriciën en voorts gemeenteraadslid; de muzikale begeleiding in handen van mej. Van der Meij. In een plaatselijke krant verscheen de volgende bespreking: ‘Mej. R.Kruijdenberg uit Hillegom, die op verschillwende plaatsen reeds goede kinderkoren heeft weten te vormen, is hier voor het eerst geslaagd met de vorming van een kinderkoortje. Zaterdagavond mochten wij haar eerste werk aanschouwen bij de opvoering der kinderoperette ‘Goudmuiltje’ van M.A.Brandts Buys Jr,.  Mej. Kruydenberg heeft met haar eerste optreden in Heemstede sympathie weten te veroveren. Het was een mooi geheel, zang en dans werden vlot uitgevoerd, waardoor alles slaagde. Aan het eind van de uitvoering ontving zij bloemen, evenals mej. Van der Meij, die de niet gemakkelijke taak had van de muzikale begeleiding.’ Zondagmiddag had een kindervoorstelling plaats. Nu was de grote zaal van het R.K.Vereenigingsgebouw vrijwel geheel gevuld. Ook nu ging het vlot van stapel en de kinderen genoten volop van de kleurenpracht en het aardige spel. De bedoeling is hier een R.K.Kinderkoor op te richten voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Het hoofddoel is de opvoering van kinderoperettes.’ ‘                                                                                               ————————-

De rooms-katholieke harmonie bij het 10-jarig jubileum in 1919 in het Vereenigingsgebouw. Op de voorste rijn in het midden zit geestelijk adviseur kapelaan E.J.M.Brinkman. Rechts van hem de heer Jac. Preijde, beschermheer van het korps en daarnaast dirigent en oprichter de heer Tellings. Verder zien we hier leden van de familie Van den Asdonk en Gozeling. Op de bovenste rij geheel rechts de heer Jan Toledo, zoon van caféhouder Toledo van 'de Halte' aan de Raadhuisstraat (Cees Peper)

De rooms-katholieke harmonie Sint Michaël  bij het 10-jarig jubileum in 1919 in het Vereenigingsgebouw. Op de voorste rijn in het midden zit geestelijk adviseur kapelaan E.J.M.Brinkman. Rechts van hem de heer Jac. Preijde, beschermheer van het korps en daarnaast dirigent en oprichter de heer Tellings. Verder zien we hier leden van de familie Van den Asdonk en Gozeling. Op de bovenste rij geheel rechts de heer Jan Toledo, zoon van caféhouder Toledo van ‘de Halte’ aan de Raadhuisstraat (Cees Peper)

Harmonie Sint Michaël is in 1909 opgericht door o.a. Theo Tellings, een postbode afkomstig uit het Limburgse Thorn en drie telgen uit het geslacht Gozeling. De eerste repetities zijn gehouden in de smederij Van den Asdonk en klompenmakerij van de firma Spijker. Jarenlang was het Vereenigingsgebouw thuishaven . In 1929 is het 20-jarig jubileum gevierd. (Kath. Illustratie).

Harmonie Sint Michaël is in 1909 opgericht door o.a. Theo Tellings, een postbode afkomstig uit het Limburgse Thorn en drie telgen uit het geslacht Gozeling. De eerste repetities zijn gehouden in de smederij Van den Asdonk en klompenmakerij van de firma Spijker. Jarenlang was het Vereenigingsgebouw thuishaven . In 1929 is het 20-jarig jubileum gevierd. (Kath. Illustratie).

De viering van het 20-jarig bestaan van de r.k.harmonie Sint Michaël in het Verenigingsgebouw waar vroeger altijd werd gerepeteerd.

De viering van het 20-jarig bestaan van de r.k.harmonie Sint Michaël 1929 in het Verenigingsgebouw waar vroeger altijd werd gerepeteerd.

Op bovenstaande foto die is genomen in het Vereenigingsgebouw zien we op de voorste rij v.l.n.r.: Gerrit Hageman, Arie Warmerdam, Gerard de Bruijn, M.Lammers en M.Burger. Tweede rij: J. Westerhoven, P.Th.van Deursen (die meer dan een kwarteeuw secretaris was van St. Michaël), J.Bakker, dr.E.A.Droog (beschermheer), directeur/dirigent H.W.Hofmeester, kapelaan J.L.C.Witkamp (geestelijk adviseur ofwel moderator), W.Luiten, H.J.Gozeling en C.J.Behage. Derde rij: J.Driessen, G.Pennarts, W.Kuiper, G.Eskens, P.van der Veldt, W.de Bruin, J.Hageman, G. Brouwer, een onbekende, Thijs van Bakel, P.Daniëls, M.J.Gozeling (mede-oprichter), M.Kauffmann en G.Welters. Achterste rij: Van der Werf, W.van Roon, C.Hageman, J. van Roon, Kuipers, Kolkman, een onbekende, F.Leuven, W.Hageman, M.Lammers, N.J.Lammers, H.Bierman, D.Broxterman, E.Gielen, N.J.van der Linden, N.van der Burg, M.Weijers, C.van Roon, E.G.Stolvoort en Jan Toledo.  (inf. Arie Kramer).

Harmonie St.Michaël bij het 60-jarig bestaan voor het Verenigingsgebouw in 1969

Harmonie St.Michaël bij het 60-jarig bestaan voor het Verenigingsgebouw in 1969 (NHA)

gozeling1

Jan Gozeling 65 jaar lid van harmonie St. Michaël (de Heemsteder 5 januari 2005)

Gozeling2

70-jarig lidmaatschap van Harmonie St. Michaël: Frans Gozeling (de Heemsteder, 17 juni 2015)

Op 12 oktober 2019 herdenkt de harmonie Sint Michaël het 110 jarig bestaan in De Luifel te Heemstede.

In het Verenigingsgebouw van Heemstede zijn enige malen bloemententoonstellingen gehouden. Bovenstaande foto dateert uit de Nieuwe Haarlemsche Courant van 4 maart 1911 met het volgende onderschrift: 'Een kijkje op den zeer smaakvollen aanleg der zaal, waarin men de mooie groote zaal van het Roomsche Parochiehuis wel haast niet herkennen zou! Op den achtergrond de kiosk, waar de R.K. Lectuur-propagandaclub 'Pius X' met veel succes werkzaam was.'

In het Verenigingsgebouw van Heemstede zijn enige malen bloemententoonstellingen gehouden. Bovenstaande foto dateert uit de Nieuwe Haarlemsche Courant van 4 maart 1911 met het volgende onderschrift: ‘Een kijkje op den zeer smaakvollen aanleg der zaal, waarin men de mooie groote zaal van het Roomsche Parochiehuis wel haast niet herkennen zou! Op den achtergrond de kiosk, waar de R.K. Lectuur-propagandaclub ‘Pius X’ met veel succes werkzaam was.’

Nog een foto van de bloemententoonstelling te Heemstede uit de Nieuwe Haarlemsche courant van 12 maart 1911: 'Ook Heemstede heeft met veel succes een bloemententoonstelling gehad, door de bloemistwerklieden georganiseerd, en deze expositie is zonder twijfel èn wat keurigen aanleg èn wat schat van bloemen aangaat, een der prachtigste geweest van alle in den omtrek der bloemenstad! Hoe schitterend onze Roomsche bloemistwerklieden hun vak verstaan, en hoe heerlijke bloemen zijn in dezen tijd kunnen 'trekken', toont deze speciale foto, die een der prachtigste inzendingen weergeeft, met de zeer mooie prijzen tevens, die waren uitgeloofd.'

Nog een foto van de bloemententoonstelling te Heemstede uit de Nieuwe Haarlemsche courant van 12 maart 1911: ‘Ook Heemstede heeft met veel succes een bloemententoonstelling gehad, door de bloemistwerklieden georganiseerd, en deze expositie is zonder twijfel èn wat keurigen aanleg èn wat schat van bloemen aangaat, een der prachtigste geweest van alle in den omtrek der bloemenstad! Hoe schitterend onze Roomsche bloemistwerklieden hun vak verstaan, en hoe heerlijke bloemen zijn in dezen tijd kunnen ‘trekken’, toont deze speciale foto, die een der prachtigste inzendingen weergeeft, met de zeer mooie prijzen tevens, die waren uitgeloofd.’

Ook in 1920 had een Bloemententoonstelling plaats. Bericht uit: De Tijd van 25 januari 1929

Ook in 1920 had een Bloemententoonstelling plaats. Bericht uit: De Tijd van 25 januari 1929

Foto van het bestuur van 'Herwonnen Levenskracht' op de voorste rij en daarachter de vrijwillige collectrices die met collectebus langs de huizen gingen om fondsen te werven voor de gevreesde tuberculose. Vooraan derde van links zit de heer H.G.Hempie van Hout, toenmaals drogist aan het Wilhelminaplein (Cees Peper)

Foto van het bestuur van ‘Herwonnen Levenskracht’ op de voorste rij en daarachter de vrijwillige collectrices die met collectebus langs de huizen gingen om fondsen te werven voor de gevreesde tuberculose. Vooraan derde van links zit de heer H.G.Hempie van Hout, toenmaals drogist aan het Wilhelminaplein (Cees Peper)

De vereniging tot bestrijding van tuberculose 'Herwonnen Levenskracht', afdeling Heemstede, heeft meer dan een halve eeuw bestaan. Deze foto van bestuur en zelatrices dateert uit 1928 en is genomen aan de achterzijde in de tuin van het Verenigingsbouw aan de Herenweg tijdens een feestelijke middag na de traditionele 'speldjeszondag'.

De vereniging tot bestrijding van tuberculose ‘Herwonnen Levenskracht’, afdeling Heemstede, heeft meer dan een halve eeuw bestaan. Deze foto van bestuur en zelatrices dateert uit 1928 en is genomen aan de achterzijde in de tuin van het Verenigingsbouw aan de Herenweg tijdens een feestelijke middag na de traditionele ‘speldjeszondag’.

Op bovenstaande foto van bestuur en zelatrices van ‘Herwonnen Levenskracht’ uit 1928 achter het Verenigingsgebouw zien we zittend van linksaf de bestuursleden H.Bierman, N.J.van der Linden, W.Groenland, S.Smit, H.Heemskerk en J.Couwenberg. Daarachter staan: Leni van der Peijl, Annie Waasdorp, Riek van Looij, Rie Leuven, Alie van den Berg, Geertje v.d. Berg, Jo van der Eem, Riek Floris, Bep Leuven, Rie Loerakker, Corrie de Bruijn en Riek van Wees. Achterste rij: Nelly Hageman, Annie van Tongeren, bestuurslid J.van Wees, Gezien Hendriks, Fien Gielen, Riek Waasdorp, Annie Meure, Bep Smit, Reina Verbaten, bestuurslid J.van Honschoten, zijn dochter Rie van Honschoten, en Corry Hesselaar.

De Hanze, was een Bond van Rooms-Katholieke verenigingen van den Handelsdrijvende en Industriële Middenstand in het bisdom Haarlem. Opgericht in 1907 werd op 5 juli het tienjarig bestaan gevierd in de grote zaal van het r,k, Vereenigingsgebouw St. Bavo. Op deze afbeelding een overzicht van de feestvergadering.

De Hanze, was een Bond van Rooms-Katholieke verenigingen van den Handelsdrijvende en Industriële Middenstand in het bisdom Haarlem. Opgericht in 1907 werd op 5 juli het tienjarig bestaan gevierd in de grote zaal van het r,k, Vereenigingsgebouw St. Bavo. Op deze afbeelding een overzicht van de feestvergadering.

Op het podium het bestuur van de Hanze in 1917. In het midden achter de grote tafel zit bisschop mgr. Callier. Staande vijfde van links is commissaris mr.J.B.Bomans

Op het podium het bestuur van de Hanze in 1917. In het midden achter de grote tafel zit bisschop mgr. Callier. Staande vijfde van links is commissaris mr.J.B.Bomans

Op de achtergrond boven de het HBC-complex met links deel tribune speelde H.B.C., ontstaan uit een fusie van H.B.V. Heemstede 9(n 1902 opgericht) en de roomse vereniging Berkenrode uit 1912. Een hoogtepunt was de wedstrijk R.K.Holland tegen R.K.België in 1935 die door de Nederlanders werd gewonnen met 6-2.

Op de achtergrond boven de het HBC-complex met links deel tribune speelde H.B.C., ontstaan uit een fusie van H.B.V. Heemstede (in 1902 opgericht)  en de roomse vereniging Berkenrode uit 1912. Een hoogtepunt was de wedstrijd van r.k.Holland tegen r.k.België in 1935, die door de Nederlanders werd gewonnen met 6-2.

In 1922 werd in het Vereenigingsgebouw een druk bezochte missietentoonstelling gehouden ter ondersteuning van het werk van missionarissen in Afrika en elders.

In 1922 werd in het Vereenigingsgebouw een druk bezochte missietentoonstelling gehouden ter ondersteuning van het werk van missionarissen in Afrika en elders.

Bij de missietentoonstelling van 1922 in Heemstede kwamen ook de leerlingen van de Sint Antoniusschool in actie. Zij voerden een Japans zangspel op, gekleed in Japans gewaad compleet met de traditionele waaier. Op de eerste rij zien we: Rie Steeman, Truus Kramer, Pleuntje Meure, meisje Alkemade, Keetje Juffermans, Jo Hofslag, Lien van der Horst en Bep Verbeek. Achterste rij: Roe Loerakker, Annie Schoo, nog een Truus Kramer, Henny Fakkeldey, Jo Braam, Riek van Wees, Nely de Winter en Annie Rooyers. (Arie Kramer, Kent u ze nog….de Heemstedenaten, nummer 68).

In 1923 vierde organist Anton van der Horst zijn 50-jarig jubileum

In 1926 vierde organist Anton van der Horst zijn 50-jarig jubileum. Zijn portret verscheen in de Katholieke Illustratie.

Op bovenstaande foto zien we op de eerste rij zittend v.l.n.r.: mw. van Houten, kapelaan van der Horst, mw. van der Horst, in het midden jubilaris Adam van der Horst en rechts van hem pastoor IJzermans en onbekende priester. Eerste rij staande Jilles Lageweg, Piet van Houten, Th.Meijer, kapelaan Heskes, J.v.d.Eijken; helemaal rechts de heer Krieger sr. (commissionair in effecten). Daarachter staande o.a. Jan Prins (kantinebeheerder van het Verenigingsgebouw), Piet de Wildt, Leendert v.d.Weiden, Gerrit Rhee, Henk Klaver, Ernst van Lierop, Ben Krieger, Jan Woudenberg (dirigent), Albert v.d.Weiden, Jan Vooges, Goossens, Jan Blom, N.Elbers, Martinus Oudejans, Kick Franssen en Jan van der Horst.

12 maart 1936 vierde Anton Meijer zijn 25-jarig jubileum als penningmeester van het armbestuur van Sint Bavo in het Vereenigingsgebouw. Bij die gelegenheid is deze foto gemaakt met de volgende personen. Voorste rij v.l.n.r.: mw.C.Jonckbloedt-Eldeering, A.A.M.Jonckbloedt, pastoor Chr. van Mierlo, jubilaris Anton Meijer, pastoor Ignatius Meijer en Janus Meijer met echtgenote. Tweede rij: H.Reinierse, mevrouw Meijer, haar echtgenoot Sjef Meijer en Johannes Meijer met echtgenote. Derde rij: mevrouw J.Hermans-van Amerongen, E.J.C.Hermans, Adr. van der Weiden, P.van Empelen. Vierde rij: mej. A.van der Weiden, kapelaan J.F.Franse, mw. Reinierse en kapelaan R.Oud. (A.J.Kramer).

12 maart 1936 vierde Anton Meijer zijn 25-jarig jubileum als penningmeester van het armbestuur van Sint Bavo in het Vereenigingsgebouw. Bij die gelegenheid is deze foto gemaakt met de volgende personen. Voorste rij v.l.n.r.: mw.C.Jonckbloedt-Eldering, A.A.M.Jonckbloedt, pastoor Chr. van Mierlo, jubilaris Anton Meijer, pastoor Ignatius Meijer en Janus Meijer met echtgenote. Tweede rij: H.Reinierse, mevrouw Meijer, haar echtgenoot Sjef Meijer en Johannes Meijer met echtgenote. Derde rij: mevrouw J.Hermans-van Amerongen, E.J.C.Hermans, Adr. van der Weiden, P.van Empelen. Vierde rij: mej. A.van der Weiden, kapelaan J.F.Franse, mw. Reinierse en kapelaan R.Oud. (A.J.Kramer). Deze foto werd aan de achterzijde van de pastorie genomen.

Koningin Wilhelmina bezocht in de ochtend van 2 april 1940 de soldaten in het RK Verenigingsgebouw waarna zij is doorgereden via de Herenweg en Lanckhorstlaan naar het terrein van HFC en ten slotte is zij naar Bloemendaal gegaan.

Koningin Wilhelmina bezocht in de ochtend van 2 april 1940 de soldaten in het RK Verenigingsgebouw waarna zij is doorgereden via de Herenweg en Lanckhorstlaan naar het terrein van HFC en ten slotte is zij naar Bloemendaal gegaan.

Een vergadering oude stijl in het Verenigingsgebouw. Staand pastoor H.IJzermans en rechts van hem plebaan Westerwoudt. Helemaal rechts zit kerkmeester Jac.H. Kramer (voor wiens huis 'Mariahof' aan de Kerklaan op 13 november 1944 een V-1 neerstortte).

Een vergadering oude stijl in het Verenigingsgebouw. Staand pastoor H.IJzermans, een regent die het gewend was dat men gehoorzaamde, en rechts van hem plebaan Westerwoudt. Helemaal rechts zit kerkmeester Jac.H. Kramer (voor wiens huis ‘Mariahof’ aan de Kerklaan op 13 november 1944 een V-1 neerstortte).

In 1936 organiseerde de afdeling Heemstede van het Algemeen Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning van Werklozen een expositie in het Vereenigingsgebouw. Tentoongesteld werden door werklozen vervaardigde meubelstukken en andere voorwerpen (N.H.A.).

In 1936 organiseerde de afdeling Heemstede van het Algemeen Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning van Werklozen een expositie in het Vereenigingsgebouw. Tentoongesteld werden door werklozen vervaardigde meubelstukken en andere voorwerpen (N.H.A.).

Met ingang van begin mei 1944 is het Verenigingsgebouw door de Duitse bezetters in beslag genomen, tegelijk met de Sint Josephschool, Herenweg 103, het Broederhuis, Herenweg 103a, en de Henricusschool, Herenweg 99. Vervolgens zijn hier soldaten uit de eenheid 07777 ondergebracht. Door een Duitse luitenant-adjudant is van de inventaris van het Verenigingsgebouw een inventarislijst opgemaakt van meubilair e.d. met een waarde vastgesteld op in totaal ƒ 1.700,-. In de grote zaal stonden o.a. 225 stoelen en 1 piano. Voorts telde het gebouw naast o.a. een garderobe, toiletten, keuken, kelder, toneelruimte, woon- en slaapkamer van de huismeester etc. nog 8 aparte ruimten.

Voor het huwelijksdiner van Han en Coby v.d. Bos in het Vereenigingsgebouw op 3 juli 1950 vervaardigde Jan Wiegman deze menukaart

Voor het huwelijksdiner van Han en Coby v.d. Bos in het Vereenigingsgebouw op 3 juli 1950 vervaardigde Jan Wiegman deze menukaart

vereeniging

Bestuur van pluimvee- en konijnenfokvereeniging ‘De Eendracht’, opgericht in 1908, omstreeks 1954 in het R.K.Vereenigingsgebouw gefotografeerd. Van links naar rechts: zittend M.van Iperen, C.van Tol, J.Koch, G.Neeskens, R.Donkelaar, mevrouw Beels van Heemstede, A.H.Beels van Heemstede (beschermheer), H.Mulder en A.H.Nunnink (zie: Heerlijkheden, voorjaar 2017, nummer 172, pagina 24).

Na sluiting van het Vereenigingsgebouw sociaal-cultureel centrum is het gebouw in de jaren 50 van de vorige eeuw enige tijd in gebruik geweest als café-restaurant onder de naam 'Nieuw Berkenrode'.

Na sluiting van het Vereenigingsgebouw als sociaal-cultureel centrum is het gebouw in de jaren 60 van de vorige een aantal jaren in gebruik geweest als café-restaurant onder de naam ‘Nieuw Berkenrode’. Hierna vestigde zich tijdelijk in het gebouw de grammofoonplatenmaatschappij Negram-Delta (Bovema)

nieuwberkenrode

suikerzakje van café-restaurant Nieuw Berenrode, Herenweg 101, Heemstede

In 1957 is het 40-jarig bestaan van damvereniging Sint Bavo op 22 september herdacht in het gebouw 'Nieuw Berkenrode'. Zittend v.l.n.r. N.J.Zoomer, B.H.M.Stevens, F.Langeveld, P.J.Beliën (bestuursleden). Staand: J.Veen, J.Oorthuis, J.Stevens, L.van Steenbergen, J. de Rooij, N. van der Meer, C. Beliën, H.Beliën, E.van Leuffen, J. Beliën, H.Willemse, J.Draaijer, H.van Rooijen en J.H.Otte.

In 1957 is het 40-jarig bestaan van damvereniging Sint Bavo op 22 september herdacht in het gebouw ‘Nieuw Berkenrode’. Zittend v.l.n.r. N.J.Zoomer, B.H.M.Stevens, F.Langeveld, P.J.Beliën (bestuursleden). Staand: J.Veen, J.Oorthuis, J.Stevens, L.van Steenbergen, J. de Rooij, N. van der Meer, C. Beliën, H.Beliën, E.van Leuffen, J. Beliën, H.Willemse, J.Draaijer, H.van Rooijen en J.H.Otte.

Suikerzakje van café-restaurant 'Nieuw Berkenrode'

Suikerzakje van café-restaurant ‘Nieuw Berkenrode’

Idem van 'Anno Sancto', voormalig parochiehuis van de O.L.V.Hemenlvaartkerk, Achterweg 22 Heemstede

Idem van ‘Anno Sancto’, voormalig parochiehuis van de O.L.V.Hemenlvaartkerk, Achterweg 22 Heemstede

Op de bovenste foto links de in 1904 gebouwde Sint Jozefschool aan de Herenweg tegenover de Oude Posthuisstraat, was de eerste katholieke jongensschool in Heemstede. Rechts daarvan de woning van het eerste schoolhoofd de heer Pronk. Daarnaast het door Jac.Nijman gebouwde Broederhuis van de Broeders van J.B.de la Salle. Enkel het huis van van het schoolhoofd hield door de jaren heen stand en staat nu temidden van moderne gebouwen (zie onderste foto)

Op de bovenste foto links de in 1904 gebouwde Sint Jozefschool aan de Herenweg tegenover de Oude Posthuisstraat, was de eerste katholieke jongensschool in Heemstede. Rechts daarvan de woning van het eerste schoolhoofd de heer Pronk. Daarnaast het door Jac.Nijman gebouwde Broederhuis van de Broeders van J.B.de la Salle. Enkel het huis van van het schoolhoofd hield door de jaren heen stand en staat nu temidden van moderne gebouwen (zie onderste foto)

ver.jpg

Fotopagina uit “Focus op Heemstede’,  2001.

Tegenwoordig is in het pand van het vroegere Verenigingsgebouw, Herenweg 101, de handelsfirma Wasco (van Deursen) gevestigd.

Tot 2015 was in het pand van het vroegere Verenigingsgebouw, Herenweg 101, de handelsfirma Wasco (van Deursen) gevestigd.

Het voormalig Verenigingsgebouw Heemstede in huidige gedaante (2015)

Het voormalig Verenigingsgebouw Heemstede in huidige gedaante (2015)

Nog een afbeelding van het voormalig Verenigingsgebouw aan de Herenweg in Heemstede (2015)

Nog een afbeelding van het voormalig Verenigingsgebouw aan de Herenweg in Heemstede (2015), met ingang van 2016 is hierin Dorcas Heemstede gevestigd

Scan1314

Dorcas naar voormalig Verenigingsgebouw/groothandel Wasco-Van Deursen (Heemsteedse Courant 18 november 2015)