Tags

, , , ,

125                    125 JAAR NIEUWE MEERBODE

Constantijn Hoffscholte publiceerde eind 2013 een boek onder de titel: ‘125 jaar Nieuwe Meerbode, van politiek orgaan tot vriend aan huis’. Op 1 juli 1888 in Aalsmeer opgericht met oorpronkelijk een antirevolutionaire signatuur en daar nog altijd gevestigd. De Haarlemmermeerbode stopte in 1991 maar andere deels gecombineerde uitgaven van de Nieuwe Meerbode in Uithoorn en de Ronde Venen (Mijdrecht en omgeving) bestaan intussen al meer dan 30 jaar. Verder verschijnen onder de vlag van Gouw Uitgevers huis-aan-huisbladen in Heemstede (de Heemsteder), Velsen en IJmuiden (de Jutter en de Hofgeest), Heemskerk (De Heemskerkse Courant), Beverwijk (de Beverwijker), Castricum (de Castricummer) en Uitgeest (de Uitgeester Courant). Daarnaast wordt eenmaal per maand in een groot deel van het verspreidingsgebied de 50+ Wijzer uitgegeven. De totale oplage bedraagt momenteel ruim 161.000 exemplaren.

Alle kranten van Nieuwe Meerbode. Editie 1 omvat Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Kudelstaart, Bovenkerk, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg. Editie 2: De Ronde Venen, Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Vrouwenakker, Waverveen, Zevenhoven. Editie 3: Uithoorn, De Kwakel. De Heemsteder: Heemstede, Bennebroek, Haarlem-Zuid. De Schoter: Haarlem-Noord, Spaarndam. De Hofgeest: Velserbroek, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Spaarnwoude. De Jutter: IJmuiden, Velsen. De Beverwijker: Beverwijk, Wijk aan Zee. Heemskerkse Courant: Heemskerk, De Castricummer: Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot. Uitgeester Courant: Uitgeest.

Alle kranten van Nieuwe Meerbode. Editie 1 omvat Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Kudelstaart, Bovenkerk, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg. Editie 2: De Ronde Venen, Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Vrouwenakker, Waverveen, Zevenhoven. Editie 3: Uithoorn, De Kwakel. De Heemsteder: Heemstede, Bennebroek, Haarlem-Zuid. De Schoter: Haarlem-Noord, Spaarndam. De Hofgeest: Velserbroek, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Spaarnwoude. De Jutter: IJmuiden, Velsen. De Beverwijker: Beverwijk, Wijk aan Zee. Heemskerkse Courant: Heemskerk, De Castricummer: Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot. Uitgeester Courant: Uitgeest.

Bericht over oprichting van de Nieuwe Meerbode uit 'de Standaard' van 14-9-1888

Bericht over oprichting van de Nieuwe Meerbode uit ‘de Standaard’ van 14-9-1888

In het jubileumboek komen talrijke ups en downs gedurende 125 jaar aan de orde evenals hun roemrijke en roemruchte medewerkers van 1883 tot 2013 met namen als dominee J. Wieten, schoolmeester Folkert Roosjen, Detmer Deddens, Chris van den Heuvel, Karel Wesselius, Karel Stork, Joh. Wesselius, Hendrik Brummelkamp, mr. A.B.Roosjen, Jan Goulooze en Luuc van der Ouw. Sinds 1 juni 1879 verscheen al in Aalsmeer, Haarlemmermeer, Leymuiden en omstreken aanvankelijk 1 maal en later twee keer per week ‘De Meerbode’, uitgegeven door Antonie Tiemen de Ruijter, die zich in de Dorpsstraat had gevestigd met een drukkerij en boekhandel. Het blad werd geredigeerd door personen met een liberale voorkeur. Willem Mur die bedrijfsleider was nam op verzoek van dominee Jan Wieten, die voorzitter was van de Antirevolutionaire Kiesvereniging, ook ingezonden brieven en advertenties op en kreeg zijn congé. De behoefte bleef duidelijk aan een eigen christelijk weekblad. Tien prominenten ofwel ‘wijze mannen’ uit a.r.kring uit Aalsmeer (J.Wieten, Blom, D.van Leeuwen, C.Spaargaren, J.van Zijverden) en Haarlemmermeer (B.Biesheuvel [grootvader van de latere premier Barend Biesheuvel], C.Bos, C.A.Gehrels, G.B.’t Hooft, G.A.A.Knaap) kwamen bij elkaar en op 14 september 1888 kon het blad ‘De Standaard’ berichten: ‘De Nieuwe Meerbode is de titel van een onlangs opgericht antirevolutionair weekblad voor Haarlemmermeer, Aalsmeer, Haarlem en omliggende gemeenten. Het blad zal thans in vorm eenigszins gewijzigd verschijnen, en heeft aanvankelijk geen stof tot klagen. De inhoud is trouwens degelijk en we hopen zeer dat het gelukken zal vooral voor de streek om Haarlem eens een degelijk antirevolutionair blad te krijgen. De poging er toe vinde steun! Uitgever van de Nieuwe Meerbode is de heer E.Mur te Aalsmeer.’ Bij de liberale Meerbode was men furieus dat nota bene een oud-medewerker van het blad met een nieuw en concurrerend blad was begonnen en zo ontvouwde zich een lokale ‘persoorlog’, waarbij over en weer in beide kranten ‘ingezonden’ brieven en redactionele commentaren verschenen waarbij men elkaar van onjuistheden betichtte. Bij het 40-jarig bestaan in 1928 schreef toenmalig directeur-uitgever Chris van den Heuvel dat het stichten van ‘De Nieuwe Meerbode’ een daad van moed en grote betekenis was geweest.

Kop van 'De Nieuwe Meerbode' van 25 juni 1913, gevestigd in de Schoolstraat Aalsmeer en met een nog ruime verspreiding in Amstelland en Kennemerland en zelfs in Lisse.

Kop van ‘De Nieuwe Meerbode’ van 25 juni 1913, gevestigd in de Schoolstraat Aalsmeer en met een nog ruime verspreiding in Amstelland en Kennemerland en zelfs in Lisse.

Politicus mr. J.B.Bomans en De Nieuwe Meerbode (1916)

'Een man van onzen tijd': mr. Bomans. Uit: De Nieuwe Meerbode van 29 november 1916.

‘Een man voor onzen tijd’: mr.Bomans, Uit: De Nieuwe Meerbode’ van 29 november 1916.

Bijnamen van de politicus mr.J.B.Bomans waren o.a. 'de Roomsche Troelstra' en dankij 'De Nieuwe Meerbode: 'de Roomsche Peter Jelles'. Bomans gaf hierop als commentaar: 'Hetgeen, gezien het verslag zijner verkiezingsrede, eene betiteling is, welke - ofschoon niet zonder vleiende, ja verrassende beteekenis - nochtans aan den veelbelovenden aanleg van dezen katholieken staatsman in hope géén volle recht doet wedervaren.'

Bijnamen van de politicus mr.J.B.Bomans waren o.a. ‘de Roomsche Troelstra’ en dankzij ‘De Nieuwe Meerbode: ‘de Roomsche Peter Jelles’. Bomans gaf hierop als commentaar: ‘Hetgeen, gezien het verslag zijner verkiezingsrede, eene betiteling is, welke – ofschoon niet zonder vleiende, ja verrassende beteekenis – nochtans aan den veelbelovenden aanleg van dezen katholieken staatsman in hope géén volle recht doet wedervaren.’

In 1916 werd mr.J.B.Bomans namens de Roomsch Katholieke Staats Partij (RKSP), district Haarlemmermeer, gekozen als Tweede kamerlid door de liberaal S.W.de Clercq te verslaan. Bijgaand een verslag uit de Nieuwe Meerbode van 13 december 1916: ‘Aan de avond van de verkiezingen in het district Haarlemmermeer, is in St.Bavo te Haarlem een feestvergadering gehouden, waar Katholieken, A.R. en C.H. als broeders samen waren ter verheerlijking van Gods naam en tot sterilisering en verduurzaming van het verbond (…) Er was behaald een triomf voor de naam van God in ’t beleid van den Staat; behaald door de zegen van God-Almachtig. Men had behoefte Hem te danken, die de zege schonk, door Wiens goede gunsten Haarlemmermeer rechts bleef. Vele goede woorden werden gesproken. De heer Bertels, voorzitter: Dank aan God voor de overwinning. Wij streden met het oog op niemand anders dan God en overwonnen. De heer Bomans is een onvermoeid strijder voor de zaak van het Christelijk geloof; laten wij ons beijveren, dat hij in 1917 wordt herkozen! Dat zal leiden tot het Jeruzalem van het Chr. ministerie! De heer Visser te Haarlem: Broeders met wie wij één zijn van geest en één van belijdenis in een waarachtige God de strijd is in Zijn naam gestreden. Hem de ere en dank. De heer Bomans zal hoog houden de banier van de Christus en naar het woord van den Paus, in de Maatschappij de Christus herstellen. De heer Roosjen (A.R.): wij spreken voortaan van onze Bomans, hij is onze man. Een jubel ging op, nu God hem de zegepraal wil schenken. Ook in 1917 is Bomans onze kandidaat. De heer S.van Wijk (A.R.): “Wie zou niet juichen?” De heer Bomans: ik heb in de Meer met vuur voor Gods zaak gestreden; dank aan Hem, die de zege gaf. Katholieken, ’t ging om uw zaak, de zaak van God. Zonder die zegen van Boven was het succes niet behaald: Soli Deo Gloria, ere alleen aan God! Ik wens te zijn propagandist ter ere Gods, ere alleen aan God! Ik wens te zijn propagandist ter ere Gods, met onze A.R., voor God en Kerk!’ (…)’ De heer Knaap (A.R.): De Haarlemmermeerders willen de heer Bomans als Kamerlid niet meer missen! Na- en onder elke spreker gejuich en niet-te-bedaren applaus. Tot slot het Wilhemus, het lied van Marnix. Bemoedigend en gesterkt om de strijd voor de heilige beginselen gemeenschappelijk te voeren, ging men uiteen.’   1930: Drie weekbladen in Heemstede In 1930 verschenen in Haarlem nog 3 dagbladen met een rubriek ‘Heemstede’ en behalve in de stad ook in de omliggende gemeenten werden gelezen. Dat waren: 1) Haarlem’s Dagblad’ in 1883 opgericht door J.M.Bomans, grootvader van Godfried Bomans en neutraal van signatuur, 2) Nieuwe Haarlemsche courant (Rooms-Katholiek) en 3) de aloude vroeger door uitgeverij-drukker J. Enschedé & Zn. uitgegeven ‘Oprechte Haarlemsche Courant’ (neutraal). De drie weekbladen die in Heemstede werden verspreid waren: 1) ‘De eerste Heemsteedsche Courant’, weekblad voor Heemstede, Aerdenhout en Houtparken (neutraal), opgericht in 1923. Redactie en administratie waren gehuisvest aan de Gedempte Oude Gracht 88 Haarlem bij de n.v.drukkerij v/h de Erven Loosjes. Een bijkantoor was de n.v. Heemsteedsche Boek- en Handelsdrukkerij [Schellekens, later Van Assema], Raadhuisstraat 87, 2) Heemsteedsche Klok, weekblad voor de Rooms-katholieken van Heemstede, van Zuiderhoutpark tot Bennebroek. Redactie: Herenweg 88 Heemstede; administratie: Zonnebloemlaan 38 Haarlem, 3) De Heemstreder (a.r.). Uitgave van de Christelijke Persvereniging in Heemstede onder leiding van Chris van den Heuvel. Redactie- en administratieadres was: Kanaalstraat 7, Aalsmeer. De oplage van het op vrijdag verschenen blad bedroeg 5.800 exemplaren. In de oorlog is het blad verdwenen en – nu neutraal – heropgericht door de huidige directeur en Heemstedenaar Luuc van der Ouw en met een eigen kantooradres aan de Camplaan 35 en tegenwoordig Joke van der Zee als bladmanager. A.R.P-voorman en directeur-hoofdredacteur Chris van den Heuvel (1887-1959), oprichter van de Heemsteder

Portret van Chris van den Heuvel

Portret van Chris van den Heuvel

Chris van den Heuvel was een zoon van Cornelis Christiaan van den Heuvel en Anna Verkuijl en is 12 februari 1887 in Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer geboren. In 1912 huwde hij met Pieternella Verkuijl in Hoofddorp. Hij was van 1922 tot 1956 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en fungeerde hij als landbouw- en financieel woordvoerder voor de ARP. Als parlementslid voerde hij een hardnekkige strijd tegen de uitwassen van drankmisbruik, vloeken en prostitutie. Door tijdgenoten wordt hij getypeerd als een pragmaticus, die met humor gekruide speeches hield en zich als behendig voorzitter manifesteerde van vergaderingen. Tevens was hij een aantal jaren lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij was bevriend met ARP’r Hendrik Colijn (1869-1944), die ook in de Haarlemmermeer was geboren, en premier in vijf kabinetten. Samen hielden ze meermaals politieke voordrachten in het land. Christiaan van den Heuvel volgde na de lagere school landbouwonderwijs aan de Christelijke Landbouwschool te Hoofddorp van 1907-1909. Zijn voorgeslacht kwam oorspronkelijk uit Brabant (Genderen) en vestigde na de drooglegging als landbouwer in de Haarlemmermeer. In navolging van zijn vader begon Chris zijn loopbaan als landbouwer maar raakte al vroeg geïnteresseerd in politiek en sloot zich aan bij de Anti Revolutionaire Partij. Van 7 september 1915 tot 25 juni 1926 was hij gemeenteraadslid in de Haarlemmermeer.

Het raadhuis van Haarlemmermeer in 1927

Het raadhuis van Haarlemmermeer in 1927

Bezoek van minister Kan van Binnenlandse Zaken aan Hoofddorp, waar hij in de Christelijke Landbouwschool op verzoek van Chr. van den Heuvel enige lessen bijwoonde. V.l.n.r staande: het Tweede-Kamerlid Van den Heuvel, burgemeester Slob, minister Kan en de heer Waldendorp, directeur van de school.

Bezoek van minister Kan van Binnenlandse Zaken aan Hoofddorp, waar hij in de Christelijke Landbouwschool op verzoek van Chr. van den Heuvel enige lessen bijwoonde. V.l.n.r staande: het Tweede-Kamerlid Van den Heuvel, burgemeester Slob, minister Kan en de heer Waldendorp, directeur van de school.

In 1926 verhuisde hij van Nieuw Vennep naar Heemstede, Nicolaas Beetstraat 12 [later in laan gewijzigd] in een rij middenstandswoningen in 1921-1922 gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging ‘Heemstede’s Belang’ (1). Vanaf 1922 was hij namens de a.r.p. parlementslid, een functie die hij gedurende 34 jaar zou vervullen (met talloze bijbanen). Op 27 juni 1929 is hij fietsend naar zijn boerderij door een vrachtauto aangereden. Niet ernstig gewond kon hij per auto naar zijn huis in Heemstede worden overgebracht. In zijn nieuwe woonplaats was hij vervolgens van 1 september tot 28 maart 1935 gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen in 1931 in Heemstede deden 15 partijen mee. Verreweg de meeste aanhang had de Roomsch Katholieke Staatspartij net 2.350 stemmen. Op de vijfde plaats kwam de Anti Revolutionaire Partij met 533 stemmen, goed voor 1 zetel in de raad van in totaal 15 zetels. Van den Heuvel was nogal eens afwezig vanwege zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, en enige tientallen nevenfuncties. Verder had hij veelal een goede inbreng en botste Van den Heuvel nogal eens met de (socialistische) wethouder. Zo was hij fel tegenstander van de aanleg van en jachthaven op kosten van de gemeente. Landelijk stond Van den Heuvel bekend als een ‘socialistenvreter’, die echter door vriend en vijand werd gewaardeerd. Qualitate qua was hij lid van de raadscommissies Financiën en Onderwijs. Bij zijn afscheid van de raad op 28 februari 1935, waarbij hij werd opgevolgd door de heer C.L.Kwak sprak de burgemeester de volgende woorden, geciteerd uit de raadsnotulen: ‘De voorzitter zegt, dat het duidelijk zal zijn, dat hij hiertoe niet kan overgaan [=onderzoek geloofsbrief C.L.Kwak], alvorens van deze plaats enkele woorden te spreken tot de heer Van den Heuvel, die, hoewel hier niet aanwezig, gedurende vele jaren in deze zaal belangstelling heeft getoond voor de belangen van de gemeente, indien de heer Van den Heuvel hier zijn mening te kennen gaf over verschillende punten, die aan de orde werden gesteld, dan deed hij zulks altijd in aangename, rustige betoogtrant en gaf hij blijk van een ruime blik op vele gemeentelijke, openbare en parlementaire aangelegenheden. Gaarne had de vergadering hem hier meerdere malen willen zien; de heer Van den Heuvel was zeker tegen zijn zin hier dikwijls niet aanwezig, gaarne maakte hij ook deel uit van deze kring. Wellicht weerhielden grotere belangen hem. Spreker brengt de heer Van den Heuvel dank voor hetgeen hij voor de gemeente deed. In de tijden, toen donkere wolken boven Heemstede hingen, vonden Burgemeester en Wethoudets bij hem, toen hij nog geen raadslid was, steeds een gewillig gehoor. Toen reeds kreeg de heer Van den Heuvel liefde en belangstelling voor de gemeente. Veel deed hij toen in Den Haag en ook bij andere Colleges voor Heemstede; een woord van dank voor alles wat hij in het belang van deze gemeente heeft gedaan, is daarom ook zeker op zijn plaats. (applaus)’.

Opvolging van Chr.van den Heuvel als gemeenteraadslid in Heemstede door C.L.Kwak (Het Vaderland, 27-1-1935)

Opvolging van Chr.van den Heuvel als gemeenteraadslid in Heemstede door C.L.Kwak (Het Vaderland, 27-1-1935)

De opvolging door C.L.Kwak was slechts van korte duur vanwege oud-zeer, wat leidde tot zijn opzegging als lid van de A.R.

De opvolging door C.L.Kwak was slechts van korte duur vanwege oud-zeer, wat leidde tot zijn opzegging als lid van de A.R. Als gemeenteraadslid voor de A.R. nam toen mr.C.von Meyenfeldt zijn plaats in.

Kop van 'De Heemsteder', vrijdag 5 januari 1934, nummer 434 met advertentie van Heemstede's woningbureau Cornelis Kwak. De eigenaar volgde Van den Heuvel in 1935 op als A.R.P.raadslid in Heemstede

Kop van ‘De Heemsteder’, vrijdag 5 januari 1934, nummer 434 met advertentie van Heemstede’s woningbureau Cornelis Kwak. De eigenaar volgde Van den Heuvel in 1935 op als A.R.P.raadslid in Heemstede

In 1930 is door Chr. Van den Heuvel als directeur van de Nieuwe Meerbode de Heemsteder als weekblad gesticht onder naam van de Christelijke Persvereniging Heemstede. Tot zijn overlijden in 1959 bleef hij meer dan 30 jaar in naam directeur-hoofdredacteur van de Nieuwe Meerbode. A.B.Roosjen schreef een in memoriam onder de titel: ‘Een leven vol arbeid’. Op 28 augustus 1931 is hem de ridderorde van de Nederlandse Leeuw toegekend en in 1949 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. In 1935 vroeg hij ontslag als gemeenteraadslid vanwege zijn verhuizing en woonde Van den Heuvel vervolgens in Den Haag, Van Lennepweg 36, en ten slotte in Leiden, Wittesingel 68. In 1952 trok Chris van de Heuvel als secretaris van de CNTB Barend Biesheuvel aan, de latere minister-president van 1971-1973. Bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in 1957 is hij gehuldigd met een receptie in hotel Centraal Den Haag en sprak minister Sicco Mansholt hem toe met de woorden de afgelopen jaren veel van Chris van den Heuvel geleerd te hebben. Nog in 1958 werd de heer Chris van den Heuvel, intussen ‘militante grijsaard’ genoemd, opnieuw gekozen tot voorzitter van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond voor een periode van vijf jaar. Op 2 maart 1959 is hij overleden. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is hij, toen nog directeur en hoofdredacteur van de Nieuwe Meerbode, vanwege zijn anti-Duitse houding tussen 30 juni 1941 en 18 december 1942 in vier gijzelaarskampen geïnterneerd geweest, in Schoorl, Buchenwald (2), Haaren en Sint-Michielsgestel. Na de Bevrijding was hij wederom Tweede Kamerlid (tot 1956. Zijn belangrijkste nevenfunctie was het voorzitterschap van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) van 1945 tot zijn overlijden in 1959. Het stoffelijk overschot is 5 maart op de begraafplaats ‘Rhijnhof’ in Oegstgeest ter ter aarde besteld na een zeer druk bezochte rouwdienst in de Zuiderkerk te Leiden. (3).

Noten (1) P.G.J.de Boer schreef in zijn ‘Haarlemmermeerse Historiën’: ‘In 1926 is raadslid Chris van den Heuvel in Heemstede gaan wonen. Het gerucht gaat dat dit óók om belasting-politieke redenen gebeurd is. Dit kwalijke verschijnsel al pas verdwijnen als na de tweede wereldoorlog het z.g. gemeentelijke belastinggebied grotendeels wordt afgeschaft – al zal het profiteren door forensengemeenten van de nabijgelegen grote stad blijven bestaan.’ (2) Eerst is Van den Heuvel vastgenomen in doorgangskamp Schoorl en een kleine twee maanden later naar Buchenwald overgebracht. Al na enkele dagen werd hij ernstig ziek. Omdat kort daarvoor 12 Nederlanders in het kamp waren gestorven heeft men hem naar een ziekenhuis in Jena vervoerd en kreeg hij als politiek gevangene na enkele weken van verpleging toestemming naar Nederland terug te keren. Intussen was de krant hem ontnomen en op 27 september 1941 verscheen de laatste editie van de Nieuwe Meerbode in oorlogstijd, zogenaamd mede verboden op basis van de papierschaarste maar feitelijk evenzeer omdat de redactie principieel had geweigerd propagandaberichten voor de NSB en de Weermacht te plaatsen. Op 12 mei 1945 rolde de eerste naoorlogse editie van de Nieuwe Meerbode van de pers, nummer 5297 in de geschiedenis. (3) Chris van den Heuvel heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan, grotendeels aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. In 1929 publiceerde hij een brochure, eigenlijk schotschrift, tegen de socialistische denkbeelden over het landbouwbeleid onder de titel ‘Rood Boerenbedrog’. Andere publicaties van zijn hand zijn: – Waarom een Christelijke Boeren- en Tuindersbond? 1930; – De land- en tuinbouwcrisis en de regeeringsmaatregelen. 1933; – Wat verandert en door de Pachtwet in ons pachtrecht. 1942; – Waarom lid van den christelijken boeren- en tuindersbond? 1946; – Gedenkboek C.B.T.B. 1918-1948; door Chr. Van den Heuvel, P.A.Diepenhorst. 1948; – Handboekje voor de bezoekers van de verkiezingen 1948 / 1952. Den Haag, ARP.; – Gedachten over de grondslagen van het landbouwbeleid. CBTB, 1956; – Het vestigingsbeleid in de landbouw. 1958.

Installatie van de hypotheekcommissie op het departement van Economische Zaken. V.l.n.r.staande: F.E.H.Ebels, jhr.mt.G.W.van der Does, mr.Th.L.van Berckel, prof.mr.dr.I.B.Cohen, mr.B.de Gaay Fortman, Chr. van den Heuvel. Zittend: F.M.B..., mr.dr.J.Donner. minister mr.M.P.L.Steenhage, mr.dr.A.A.van Rhijn, mr. T.R.J.Weyers en prof.mr.dr.S.van Bakel. (Europeana)

Installatie van de hypotheekcommissie, 16 maart 1935, op het departement van Economische Zaken. V.l.n.r.staande: F.E.H.Ebels, jhr.mr.G.W.van der Does, mr.Th.L.van Berckel, prof.mr.dr.I.B.Cohen, mr.B.de Gaay Fortman, Chr. van den Heuvel. Zittend: F.M.Bonants, mr.dr.J.Donner. minister mr.P.L.Steenhage, mr.dr.A.A.van Rhijn, mr. T.R.J.Weyers en prof.mr.dr.S.van Bakel. (Europeana)

Nieuw elan onder Jan Goulooze, vervolgens Luuc van der Ouw Na de Bevrijding is het blad weer verschenen onder de kop ‘De Nieuwe Meerbode, Anti-Revolutionair Orgaan voor de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Leimuiden, Alkemade, Bennebroek, Lisse, Hillegom, Heemstede, Haarlem, Halfweg, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Spaarndam en Sloten. Het kantoor bleef gevestigd op het adres Kanaalweg 7 en het weekblad kwam uit op zaterdag. De Nieuwe Meerbode groeide na de oorlog gestaag al bleef het bereiken van voldoende abonnees een voortdurende zorg en kwamen inkomsten van de drukkerij vooral ook uit het verzorgen van drukwerk voor derden, zoals het lijfblad van de CBTB ‘Ons Platteland’. Uiteindelijk werd de krant als gratis huis-aan-huis blad voornamelijk in Aalsmeer en slechts voor een klein deel in de Haarlemmermeer bezorgd. De oplage bedroeg in 1967: 6.400 exemplaren. Toen de Christelijke Boeren- en Tuindersbond om na een samenwerking van een halve eeuw hun drukorder bij een ander bedrijf onder te brengen betekende dat een omzetverlies van liefst 65% en kwam de onderneming in een acute crisis terecht. Een gouden greep was om medewerker Jan Goulooze die al dertig jaar bij de Nieuwe Meerbode werkte en in de loop van de jaren goede contacten had opgebouwd in 1970 als bedrijfsleider aan te stellen. Vier jaar later was de oplage gegroeid naar 9.000 exemplaren, maar bleef de situatie in financieel opzicht penibel. Goulooze riep de hulp in van het Verbond van Grafische ondernemingen en is een vergeefse zoektocht gedaan naar investeerders. Uit financiële noodzaak is de drukkerij ontmanteld en het drukken van de Nieuwe Meerbode aanbesteed. In 1980 vonden Goulooze en Regoor een geschikte ondernemer Luuc van der Ouw uit Heemstede, die eigenaar was van een bedrijf in zelfklevende materialen en kleine drukkerij. Laatstgenoemde kon een gunstige lening afsluiten om de nog openstaande schulden af te lossen. ‘Streekorgaan voor Aalsmeer, Haarlemmermeer, de Kwakel en omstreken’ was vermelding van de krant, bescheiden vergeleken met de beginperiode. Een nieuwe periode van bloei brak nochtans aan. De Nieuwe Meerbode kreeg een nieuw kantoor aan de Visserstraat 10 in Aalsmeer, dat 11 april 1991 officieel is geopend door toenmalig burgemeester Joost Hoffscholte die het nieuwe logo op de voorgevel onthulde. In het interieur deden computers en beeldschermen hun intrede. De Haarlemmermeerbode bleek helaas niet rendabel te maken en hield in 1991 op te bestaan, daarvoor in de plaats had succesvolle uitbreiding plaats met een aantal andere edities in Midden- en Zuid-Kennemerland. Het plaatselijk nieuws ging volledig overheersen en de toon van de bijdragen werd eenvoudiger en informeler, waarmee soms concessies worden gedaan aan het journalistieke gehalte. Het oude bedrijf werd voortgezet onder de naam Gouw Uitgevers – een samenvoeging van de namen Jan Goulooze en Luuc van der Ouw.

kerkbladen

Luuc van de Ouw, directeur van de Heemsteder Uitgevers biedt Hans Krol (rechts) de jaargangen 1928-1935 van Heemsteedse Kerkbladen aan. Tegenwoordig aanwezig in de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg Haarlem (de Heemsteder, 26 april 1995)

 

V.l.n.r. de vorige directeur Jan Gouloze, auteur Constantijn Hoffscholte en tegenwoordig directeur Luuc van der Ouw

V.l.n.r. de vorige directeur Jan Gouloze, auteur Constantijn Hoffscholte en tegenwoordig directeur Luuc van der Ouw

De auteur, journalist Constantijn Hoffscholte, die zelf van 1995 tot 2003 bij de Nieuwe Meerbode werkzaam was als achtereenvolgens stagist, verslaggever en hoofdredacteur, heeft er met zijn geschiedschrijving een mooi gedenkboek van gemaakt, dat rijk geïllustreerd is en bijna 130 bladzijden omvat. De publicatie bevat een voorwoord van de huidige en vorige burgemeester van Aalsmeer en op 13 december 2013 is het eerste exemplaar door de huidige uitgever Luuc van der Ouw met een toespraak in het gemeentehuis van Aalsmeer uitgereikt aan burgemeester mevrouw Jobke Vonk-Vedder. Als hulde van de gemeente Aalsmeer voor 125 jarige Nieuwe Meerbode reikte zij een Flora-beeldje in brons uit aan de jubilerende uitgeverij, een replica van het beeld ‘Flora’, de Romeinse godin van de lente en bloemen, dat sinds 1962 op een sokkel voor het raadhuis staat. Het boek is voor 25 Euro te koop bij de boekhandel het Boekhuis in Aalsmeer of te bestellen via www.boekhuisaalsmeer.nl Hans Krol Bijlagen

Vooromslag van het boek '125 jaar Nieuwe Meerbode'

Vooromslag van het boek ‘125 jaar Nieuwe Meerbode’

Uitreiking van het eerste exemplaar van 125 jaar Nieuwe Meerbode door samensteller Constantijn Hoffscholte aan burgemeester J.Vonk-Vedder van Aalsmeer

Uitreiking van het eerste exemplaar van 125 jaar Nieuwe Meerbode door samensteller Constantijn Hoffscholte aan burgemeester J.Vonk-Vedder van Aalsmeer

Het personeel van de Nieuwe Meerbode op een afbeelding uit 1905. Helemaal links Karel Wesselius die in totaal 53 jaar in dienst was ten slotte als bedruijfsleider

Het personeel van de Nieuwe Meerbode op een afbeelding uit 1905. Helemaal links Karel Wesselius die in totaal 52 jaar in dienst was van de krant en in 1957 als bedrijfsleider met pensioen ging. ‘Hij stond met De Nieuwe Meerbode op en ging er mede naar bed’ schreef men bij zijn afscheid.

Het personeel van De Nieuwe Meerbode na de Bevrijding. Staand van links naar rechts: Johan Prook, Piet Pannekoek, Matthijs Piet, G. de Keijzer, J. Schaap, Gré Bax, Jan Goulooze, Arie Nieuwkoop. Zittend: Klaas Stork, Maarten Eveleens, Tini Piet, Jan Kaars, Ank van der Wiel, Frits van Ackooy.

Het personeel van De Nieuwe Meerbode na de Bevrijding. Staand van links naar rechts: Johan Prook, Piet Pannekoek, Matthijs Piet, G. de Keijzer, J. Schaap, Gré Bax, Jan Goulooze, Arie Nieuwkoop. Zittend: Klaas Stork, Maarten Eveleens, Tini Piet, Jan Kaars, Ank van der Wiel, Frits van Ackooy. Intussen al met drie dames.

Het personeel anno 2013. Boven v.l.n.r.: Peter de Weyer, Yvonne van Haaften, Angelique van Elteren, Wil Bothe-Passies, Martin de Boer, Jaqueline Reurekas, Lia Maas, Miranda de Cloe, Luuc van der Ouw, Jacqueline Blesgraaf-Scheltens. Vooraan geknield: Ank van der Zwaard-Grosscurt, Hilde Eveleens, Joke van der Zee, Jacqueline Kristelijn, Brigitte Wels

Het personeel anno 2013. Boven v.l.n.r.: Peter de Weyer, Yvonne van Haaften, Angelique van Elteren, Wil Bothe-Passies, Martin de Boer, Jaqueline Reurekas, Lia Maas, Miranda de Cloe, Luuc van der Ouw, Jacqueline Blesgraaf-Scheltens. Vooraan geknield: Ank van der Zwaard-Grosscurt, Hilde Eveleens, Joke van der Zee, Jacqueline Kristelijn, Brigitte Wels

Kwartaalnota 1-1 tot 1-4 1895 van De Nieuwe Meerbode aan het bestuur van de Haarlemmermeerpolder

Kwartaalnota 1-1 tot 1-4 1895 van De Nieuwe Meerbode aan het bestuur van de Haarlemmermeerpolder

Obligatie aan toonder groot ƒ 500,- 10% 1979 per 1980/2004. Coupon per 1 oktober ƒ 500,-

Obligatie aan toonder groot ƒ 500,- 10% 1979 per 1980/2004. Coupon per 1 oktober ƒ 500,-

Foto uit de jaren twintig van de eerste 'drukkerij' van De Nieuwe Meerbode: een schuur van de heer Luik aan de Aalsmeerderdijk. Hier is van 1888 tot 1892 de krant gedrukt.

Foto uit de jaren twintig van de eerste ‘drukkerij’ van De Nieuwe Meerbode: een schuur van de heer Luik aan de Aalsmeerderdijk. Hier is van 1888 tot 1892 de krant gedrukt.

De Zijdwweg (later Zijdstraat) omstreeks 1900. In het tweede pand rechts bevond zich de drukkerij van De Nieuwe Meerbode van 1897 tot 1912 toen naar de Kanaalstaat is verhuisd.

De Zijdweg (later Zijdstraat) omstreeks 1900. In het tweede pand rechts bevond zich de drukkerij van De Nieuwe Meerbode van 1897 tot 1912 toen naar de Kanaalstaat is verhuisd.

Ansichtkaart van de Dorpsstraat in Aalsmeer begin 20ste eeuw met rechts gebouw, zie uithangbord, van stoomdrukkerij De Meerbode, eigendom van Willem Mur

Ansichtkaart van de Dorpsstraat in Aalsmeer begin 20ste eeuw met rechts gebouw, zie uithangbord, van stoomdrukkerij De Meerbode, eigendom van Willem Mur

Het kantoor van De Nieuwe Bode in de Kanaalstraat, Aalsmeer, maakte plaats voor aanleunwoningen

Het kantoor van De Nieuwe Meerbode in de Kanaalstraat, Aalsmeer, maakte plaats voor aanleunwoningen.

De tegenwoordige huisvesting van De Nieuwe Meerbode is op 11 april 1991 officieel geopend.

De tegenwoordige huisvesting van De Nieuwe Meerbode is op 11 april 1991 officieel geopend.

Kop van Nieuwe Meerbode, 18 december 2013

Kop van Nieuwe Meerbode, 18 december 2013. Beeldje van Flora in brons wordt door burgemeester mw. Joke Vonk uitgereikt aan directeur Luuc van der Ouw. Rechts hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn

Meerbode2 Meernode Meernode1 CHR. VAN DEN HEUVEL

De gemeenteraad van Haarlemmermeer in 1919. Achterste rij v.l.n.r.: J.A.Overmeer, P.Ouwerkerk, L.van Andel, W.van Sloten. Voorste rij: C.v.d.Laan, A.P.Stokman, J.Suidgeest, J.Kooy. Achterste tafel: P.Borst (wethouder), mr.A.Slob (burgemeester), N.J.Rinkel (secretaris). Staand: D.Langereis (portier), G.A.Knaap (wethouder),. Rechter tafel voorste rij: C.J.van Mansum, H.van Schooten, K. Kistemaker, A.Rombout. Achterste ij: Chr. van den Heuvel, A.Roodenburg en Joh.Verkuijl Pzn.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer in 1919. Achterste rij v.l.n.r.: J.A.Overmeer, P.Ouwerkerk, L.van Andel, W.van Sloten. Voorste rij: C.v.d.Laan, A.P.Stokman, J.Suidgeest, J.Kooy. Achterste tafel: P.Borst (wethouder), mr.A.Slob (burgemeester), N.J.Rinkel (secretaris). Staand achter middelste tafel D.Langereis (portier), G.A.Knaap (wethouder). Rechter tafel voorste rij: C.J.van Mansum, H.van Schooten, K. Kistemaker, A.Rombout. Achterste rij: Chr. van den Heuvel, A.Roodenburg en Joh.Verkuijl Pzn.

Advertentie Chr. van den Heuvel te stemme. Uit: Haarlem's Dagblad van 2 juli 1929

Advertentie Chr. van den Heuvel te stemme. Uit: Haarlem’s Dagblad van 2 juli 1929

Uit: Leeuwarder Nieuwsblad van 31 december 1930

Uit: Leeuwarder Nieuwsblad van 31 december 1930

Gemeenteraadsleden Heemstede (1931-1935) (1)

Gemeenteraad Heemstede 1931-1935. Jhr.J.P.W.van Doorn, burgemeester, dr.E.A.M.Droog, RK.Staatspartij, wethouder, J.W, van der Erf, R.K.Staatspartij, N.J.van der Linden, R.K.Staatspartij, C.A.M.Jonckbloedt, R.K.Staatspartij, H.A.Meeuwenoord, R.K.Staatspartij, H.M.van Unen, Vrijheidsbond. Uit: De Heemsteder, 18 juni 1931.

Vervolg gemeenteraad Heemstede 1931-1935

Vervolg gemeenteraad Heemstede 1931-1935. S.Rijkes, Vrijheidsbond, mw. A.Venhuizen-Kesseler, Vrijheidsbond, J.Vring, Vrijzinnig Gereformeerden, Chr. van den Heuvel, A.R.P., jhr. A.van de Pollm, C.H.U., wethouder, A.Moen, C.H.U., J.Grimm, S.D.A.P., H.J.W.B.Disselkoen, S.D.A.P. (De Heemsteder, 18 juni 1931).

Viering 70-jaar Chris van den Heuvel. Uit: Haarlems'Dagblad van 14 februari 1957

VHuldiging 70-jaar Chris van den Heuvel. Uit: Haarlems’Dagblad van 14 februari 1957

Jubileum 40 jaar CNTB. Op de krantenfoto v.l.n.r. prins Bernhard, Chr. Van den Heuvel en dr. A.Vondeling, minister van landbouw (Leeuwarder Courant, 6-6-1958)

Jubileum 40 jaar Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB). Op de krantenfoto links prins Bernhard, daarnaast voorzitter Chr. van den Heuvel en rechts van hem dr.A.Vondeling, toenmalig minister van landbouw (Leeuwarder Courant, 6-6-1958).

Bericht van overlijden Chris van den Heuvel uit de Leeuwarder Courant van 3 maart 1959

Bericht van overlijden Chris van den Heuvel uit de Leeuwarder Courant van 3 maart 1959

Geboren in 1931 te Noorddijk (Groningen) overleed op 21 oktober 2018 in Westerbork Har Wolthuis. Hij was o.a. schoolhoofd in de provincie Groningen en van de Geleerdenwijkschool. [‘Ik heb moeite de kinderen weer buiten te krijgen’ was de kop van een intervieartukel door Alice Verwey in de Heemsteedse Courant van 12 juni 1975].

Met Luuc van der Ouw werd hij tot zijn verhuizing op 65-jarige leeftijd naar Drenthe medeuitgever en actief journalist, bekend als ; razende reporter’ van de Heemsteder. Op 27 oktober 2018 heeft de crematie in Assen plaatsgehad. [‘Ik heb moeite de kinderen weer buiten te krijgen’ zei hij in een interview door Alice Verwey in de Heemsteedse Courant van 12 juni 1975]

Har Wolthuis was in zijn Heemsteedse tijd actief praeses van de Odd Fellow-loge [Independent Order of Odd Fellows IOOF] (Heemsteeds Weekblad, 13 mei 1987) In  de Heemsteder publiceerde hij prikkelende  overwegingen onder pseudoniem Prikkebeen.

 

Een Prikkebeen-column: ‘Je zult het maar beleven’ over een nachtelijk bad in de fontein – een creatief kunstwerk van Karola Veldwerk –  op het Valkenburgerplein met bovenstaande foto leidde tot de nodige beroering (de Heemsteder van 3 juli 1992)

Har Wolthuis (links) met Jan Bomans