Tags

R.K. Landarbeidersbond Sint DeusDedit, afd. Heemstede / A.J.Loerakker (1873-1950) / Herman Dekker (1924-2010)

Van de heer Joop Hageman (81) werden de volgende 4 documenten ontvangen afkomstig van het secretariaat van de vroegere rooms-katholieke landarbeidersbond Sint Deusdedit: 1) Ledenlijst van de afdeling Heemstede, 2) presentielijst bestuursvergaderingen van de afdeling Heemstede, lopende van 20 december 1922 tot 20 november 1952 (1), 3) Collectief contract voor het bloembollenbedrijf 1937-1938 (2), 4) Collectieve arbeidsovereenkomst voor het bloembollenbedrijf 1948-1949 (met losse oningevulde arbeidsovereenkomst). Deze C.A.O. gold voor ondernemingen gelegen in de provincie Noord-Holland en in de provincie Zuid-Holland benoorden de Waterweg, waarin het bloembollenbedrijf en de daarbij behorende nevenbedrijven werden uitgeoefend. Al aanwezig in de ‘Heemstede-collectie’ van het Noord-Hollands Archief waren het gedenkboek van de Nederlandse r.k.landarbeidersbond Sint Deusdedit bij het veertigjarig bestaan van de bond in 1944, evenals een statuten- en contributieboekje 1933 dat, afkomstig van J.H.van Kuijeren, Assurantiën, Ged. Schalburgergracht 71, Haarlem-N., bestemd was voor de heer P.N.Barnhoorn, geboren 25 maart 1901 en toegetreden tot de afdeling Haarlem op 10 april 1922.

W.Hageman in de tulpenkas van Nelis vij de vijver van Groenendaal. Links op de foto is de villa 'Le Tigre' aan de Herenwegzichtbaar.

W.Hageman in een tulpenkas van de int. bloemententoonstelling Flora in 1935 nabij de vijver van Groenendaal. Links is de witte villa ‘Le Tigre’ aan de Herenweg zichtbaar.

Joop Hageman (3), geboren aan de Brouwersvaart in Haarlem, woonde achtereenvolgens in de Rijnstraat, de Raadhuisstraat, de Borneostraat en tegenwoordig in de Iepenlaan. Zijn vader W. Hageman (1902-1949) was werkzaam in de bloembollenteelt en de zoon werkte als ziekzoeker bij de Heemsteedse bloembollenfirma Braam, gespecialiseerd in hyacinten. Hij was tot de opheffing in 1968 de laatste secretaris van de landarbeidersbond Sint Deusdedit, afdeling Heemstede, als opvolger van Henk Beliën, een bekende naam bij de aanleg en het onderhoud van tuinen. Voor de heer Beliën was J.C.Behage voorzitter van de plaatselijke afdeling, ook wel aangeduid met bloemistarbeidersvereniging. Op zijn beurt was Behage de opvolger omstreeks 1930 van J.Verhagen.  De laatste voorzitter was Gerard Kuiper, o.a. van 1966 tot 1974 gemeenteraadslid in Heemstede namens KVP/het CDA, en penningmeester Theo Mooren. Ledenvergaderingen hadden oorspronkelijk plaats in het Vereenigingsgebouw, later wisselend in het EHBO-gebouwtje bij de H.Bavokerk en ‘Het Wapen van Heemstede’ aan het Wilhelminaplein.

De vm. bollenschuur aan de Kadijk van de bloembollenfirma 'Braam en Zoon' in 1999.

De vm. bollenschuur aan de Kadijk van de bloembollenfirma ‘Braam en Zoon’ in 1999. Joop Hageman werkte bij de kwekerij Braam als ziekzoeker belast met het opsporen van zieke bolgewassen.

De Nederlandse katholieke Arbeidersbond Sint DeusDedit, oorspronkelijk een vakorganisatie voor het bloembollenbedrijf in de Bollenstreek, later meer algemeen de land- en tuinbouw in het gehele land omvattend, is op 3 januari 1904 te Haarlem opgericht. In bezettingstijd 1941 opgeheven en na de bevrijding heropgericht. Ten slotte met andere vakbonden opgegaan in de AVG (Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven), tegenwoordig  Voedingsbond FNV.

Portret van A.J.Loerakker

Portret van A.J.Loerakker

Loerakker

Tweede Kamerlid A.J.Loerakker tijdens een uurtje verpozing nadat hij is herkozen in de kringen Haarlem etc. (Katholieke Illustratie, 1937)

De in Heemstede geboren pionier in de katholieke arbeidersbeweging Antonius Josephus Loerakker (1873-1950) (4) nam in 1903 het initiatief tot stichting van het r.k. Bloemisten- en Tuinbouw Secretariaat, voorganger van de r.k. landarbeidersbond Sint Deusdedit. In 1913 is hij tot vrijgesteld bestuurder gekozen, twee jaar later tot voorzitter, welke functie hij tot de liquidatie door de Duitse bezetter in 1941 bekleedde. In de oorlog schreef hij het standaardwerk: ‘Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K. landarbeidersbond Sint Deusdedit, dat kort na de bevrijding is verschenen.

Titelblad van gedenkboek Ned. r.k. Landarbeidersbond Sint-Deusdedit door A.J.Loerakker

Titelblad van gedenkboek Ned. r.k. Landarbeidersbond Sint-Deusdedit door A.J.Loerakker

Frontispice van gedenkboek Sint Deusdedit

Frontispice van gedenkboek Sint Deusdedit (NHA 3148)

 

De landarbeiders behoorden lange tijd tot de slechts betaalde arbeiders, reden voor velen naar de Verenigde Staten, Canada, Australië en Latijns-Amerika te emigreren. In de 19e eeuw heeft de bloembollenteelt zich – ook tijdens ongunstige jaren – sterk uitgebreid in het gebied tussen Haarlem en Leiden. Rond 1870 bedroeg het loon gedurende 9 maanden ƒ 5,40 per week en van ‘Allerheiligen’ tot ‘Vrouwendag’ ƒ 4.80 per week, Enkele jaren later vond zelfs nog een bezuiniging plaats van 60 cent per week per arbeider, met uitzondering van één onafhankelijke werkgever, tuinarchitect  L.P. Zocher uit Haarlem, die ƒ 6,- per week ging betalen gedurende het gehele jaar.

Ten aanzien van arbeidsomstandigheden was Zocher van de Haarlemse bloemisterij 'Rozenhagen' volgens vakbondsman A.J.Loerakker vooruitstrevend.

Ten aanzien van arbeidsomstandigheden was Zocher van de Haarlemse bloemisterij ‘Rozenhagen’ volgens vakbondsman A.J.Loerakker vooruitstrevend.

Met dit geringe bedrag was het onmogelijk een gezin te onderhouden en gedurende de wintermaanden de werkloosheid bovendien groot. Vooral in plaatsen als Heemstede en Bloemendaal werd de toestand onhoudbaar omdat in tegenstelling tot o.a. Lisse en Hillegom aan de bloemistarbeiders geen land werd verstrekt om voor eigen behoefte aardappelen en groenten te verbouwen. Een gunstige uitzondering was in deze omgeving ‘Oosterduin’ in zuidwest Haarlem grenzend aan Aerdenhout – tegenwoordig bebouwd – waar de mogelijkheid tot het verbouwen wèl aanwezig was. Uit zijn eigen levensgeschiedenis schreef Loerakker o.a.: ‘Mijn patroons hadden hun land te Heemstede en te Hillegom. De bloembollenschuur stond eveneens te Hillegom (Weerestein). Mijn woonplaats was Heemstede. Het spreekt vanzelf dat wij dus een groot gedeelte van de zomer te Hillegom moesten werken. Wij moesten daar des morgens om vijf uur present zijn. Fietsen hielden wij er destijds nog niet op na en we moesten dus ruim zes kilometer lopen. Om des morgens op tijd te zijn, moest men uiterlijk kwart voor vieren van huis. Des avonds na zeven uur kon je hetzelfde ritje op de “billenwagen” weer terugmaken. Ik was toen (1889) zestien jaar en ik heb dat volgehouden tot ik 24 Juni 1893 in militaire dienst werd geroepen.’ Eind 19e eeuw trad na het opkomen van vakorganisaties de eerste verbetering op. Enkele vooraanstaande werkgevers, de heren Krelage, Kersten, Polman-Mooij en Van Meeuwen erkenden na overleg met de ‘Vereniging voor Bloembollencultuur’ dat de lonen te laag waren, verhoogden deze, en spoorden andere werkgevers in Haarlem, Heemstede en omliggende gemeenten aan om hun voorbeeld te volgen. Niettemin bleef het loon achter bij het loon in andere bedrijfstakken en is in 1903 een algemene verhoging in Zuid-Kennemerland ingevoerd tot ƒ 10,20 gedurende 9 maanden en de overige 3 ’s winters ƒ 8,10. Naast een neutrale bond, later ook socialistische volksbond zijn uit de r.k. Bond van arbeiders in het Bloembollenbedrijf, afdelingen gesticht in Haarlem, Heemstede en Sassenheim. De bijdrage van de leden was gesteld op het minieme bedrag van 25 cent per lid en per jaar. Na korte tijd C.Schippers is het voorzitterschap door J.Steenvoorden vervuld vanaf 1904, in 1915 opgevolgd door A.J.Loerakker, die met ingang van 1913 tevens de redactie voerde van het verenigingsorgaan ‘De R.K.Landarbeider’, welke beide functies hij uitvoerde tot mei 1941. Sint Deusdedit was een onderafdeling van de Katholieke Volksbond, de latere Katholieke Arbeiders Bond (K.A.B.). Na de Tweede Wereldoorlog is de heer C.J.van der Ploeg tot voorzitter gekozen. In de jaren 1904-1906 zijn afdelingen opgericht in Hillegom (1904), Lisse (december 1904), in 1905 te Voorhout, evenals Bennebroek  en Overveen en in 1906 in Schoten.  Het ledental bedroeg eind 1905: 407 en groeide geleidelijk tot 1.000 in 1913. In dat jaar hadden acties in de vorm van stakingen plaats in de Bollenstreek. Dat leidde tot een gemiddelde verhoging van ƒ 1,- per week voor o.a. 320 arbeiders uit Haarlem en Overveen, circa 200 in Heemstede en 120 in Bennebroek, in welke laatste gemeente de verhoging 75 cent per week bedroeg. Begonnen in Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek zijn afdelingen elders in het land opgericht. In april 1914 is het kantoor gevestigd in de Billitonstraat 32 te Haarlem, in 1919 uitgebreid met een belendend perceel. In augustus 1932 kwam een geheel nieuw gebouwd kantoor gereed in de Zaanenstraat 18, in Haarlem-Schoten waar zich ook voorzitter A.J.Loerakker had gevestigd.

Oudste logo van r.k. landarbeidersbond 'Sint Deusdedit'

Oudste logo van r.k. landarbeidersbond ‘Sint Deusdedit’

1904: stichting van R.K. Bloemisten en Tuinlieden Secretariaat

Op 3 januari 1904 is in Haarlem het fundament gelegd voor de R.K. landarbeidersbond onder het patronaat van ‘Sint Deusdedit’, een Romeinse paus en heilige uit de zesde/zevende eeuw, overleden in 618, die opkwam voor de armen en rechtelozen.

Prentje van de Ierse heilige Deusdedit, die geld geeft aan een arme. Hij zette zich in voor armen en rechtelozen en is gekozen als patroon van de rooms-katholieke landarbeidersbond in Nederland

Prentje van de Romeinse heilige St. Deusdedit, die als priester geld geeft aan een arme. Hij verzorgde pestzieken en melaatsen en zette zich in voor de rechtelozen. In 615 gekozen als paus  Adeotatus. Patroon van de r.k.Nederlandse Landarbeidersbond.

De eerste 5 afdelingen telden half februari van dat jaar 5 afdelingen met de volgende ledentallen: Amsterdam 50, Heemstede 40, Leiden 28, Sassenheim 25 en Haarlem 22 leden, in totaal aldus 165 leden. In 1914 is door de bond een eerste collectief contract afgesloten met werkgevers, te beginnen voor de afdeling Ouderkerk a/d Amstel. In 1916 volgende de eerste C.A.O.’s in de bloembollenstreek met de R.K.Patroonsbond voor het Bloembollenbedrijf. Te beginnen op 1 maart te Noordwijk, waarbij het loon werd gesteld op ƒ 10,50 per week en op zaterdag nog maar tot 16.30 uur hoefde te worden gewerkt. Tevens is een scheidsgerecht voor geschillen in het leven geroepen. Voor het lopen van een dorp naar de tuin zou 12 minuten per kilometer worden berekend. Op 26 april volgde een C.A.O. met de afdeling Bennebroek van de Diocesane Bond van R.K. Patroons in het Bloembollenbedrijf. Daarbij werd het loon bepaald op ƒ 12,- per week gedurende zes maanden en het overige half jaar ƒ 11,-  per week.

Een waarschuwing van bloembollenkweker P.Eldering uit Heemstede aan de landarbeiders

Een waarschuwing van bloembollenkweker P.Eldering uit Heemstede aan de landarbeiders

Afbeelding van een staking van arbeiders in de bloembollensector in Hillegom (1918)

Afbeelding van een staking van arbeiders in de bloembollensector in Hillegom (1918)

Oproep van bloemist K.van Bourgondien & zonen te Hillegom aan collega-werkgevers in het bloembollenvak om stakers geen werk meer te verschaffen

Oproep van bloemist K.van Bourgondien & zonen te Hillegom aan collega-werkgevers in het bloembollenvak om stakers geen werk meer te verschaffen

Hillegom2

Bij de staking van april 1918 in Hillegom waren de gebroeders Loerakker de voortrekkers; Antoon te Haarlem als voorzitter van ‘Sint Deusdedit’ en zijn broer Bert Loerakker die in Hillegom woonde, beiden uit de arbeidersstand omhooggekomen, eerlijk, rondborstig, zeer sociaal voelend, strijdbaar en katholiek tot in merg en been, zoals A.M.Hulkenberg het formuleerde. ‘Bert Loerakker, die het zo goed bedoelde, is door een verontwaardigde bloembollenhandelaar na een hevige botsing van de trap gegooid.’A.J.Loerakker schreef in het gedenkboek:  Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K.Landarbeidersbond Sint Deusdedit, 1946: ‘Te Hillegom was inmiddels de staking volkomen en op 10 april deden de werkgevers ons weten, dat wij voor 15 april de staking moesten opheffen, anders zouden zij ingaande die datum voor het gehele west de uitsluiting afkondigen. Was de staking te Hillegom een staaltje van solidariteit onder de arbeiders, de werkgevers konden dat van de uitsluiting moeilijk zeggen; Noordwijk en Voorhout deden niet mee. Op 11 april bereikte ons wederom een schrijven van professor Aengenent, waarin werd aangedrongen het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Ook aan de katholieke werkgevers was een gelijkluidend voorstel toegezonden. Het werd door ons natuurlijk weer aanvaard, maar door de werkgevers afgewezen. Later is een verzoeningsraad ingesteld met de burgemeester van Hillegom als voorzitter. Uiteindelijk kwamen de arbeiders er slecht van af met vaststelling van het loon op ƒ 16,- per week. Op bovenstaande foto van de stakers bevinden zich links ook de gebroeders Loerakker met een fiets.

 

De oorlogsperiode 1914-1918 betekende achteruitgang en moest vooral in de wintermaanden de werklozenkas worden aangesproken. Tot 1940 liep het aantal leden op tot ruim 16.000 naast 203 aspiranten. In 1923 is bondsvoorzitter Loerakker tot Tweede Kamerlid benoemd (tot 1946) waarin hij, weliswaar niet altijd succesvol, steeds terugkwam op de achterstelling van landarbeiders bij andere groepen werknemers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is als gevolg van de bezetting een groot deel van het archief verloren geraakt. Wat resteert is na 1968 opgenomen in het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Een in 2012 vervaardigde plaatsingslijst is op het internet opgenomen.

Vooromslag van Statuten-, Reglementen- en Contributieboekje R.K.Landarbeidersbond Sint Deusdedit, gevestigd te Haarlem. 1933

Vooromslag van Statuten-, Reglementen- en Contributieboekje R.K.Landarbeidersbond Sint Deusdedit, gevestigd te Haarlem. 1933

Naam, doel en middelen uit Statuten St. Deusdedit. 1933. Ondertekend door het bestuur bestaande uit A.J.Loerakker (voorzitter), J. Salman (secretaris), B.N.Loerakker (penningmeester), H.J.Kuiper, J.Dekker en G.J.van Unnik.

Naam, doel en middelen uit Statuten St. Deusdedit. 1933. Ondertekend door het bestuur bestaande uit A.J.Loerakker (voorzitter), J. Salman (secretaris), B.N.Loerakker (penningmeester), H.J.Kuiper, J.Dekker en G.J.van Unnik.

Bericht van een door Sint DeusDedit in het Vereenigingsgebouw georganiseerde bloemententoonstelling uit de Heemsteedse Courant van 23 februari 1934

Bericht van een door Sint DeusDedit in het Vereenigingsgebouw georganiseerde bloemententoonstelling uit de Heemsteedse Courant van 23 februari 1934

Reclamepster voor de r.l. landarbeidersbond St. Deusdedit, ontworpen door Cor van Velsen omstreeks 1950 (IISG)

Reclameposter van de r.k. landarbeidersbond St. Deusdedit, ontworpen door Cor van Velsen omstreeks 1950 (IISG)

Vaandel van r.k.landaebeidersbrond Sint Deisdedit, afdeling Vogelenzang, afgeneeld op achterzijde avn het boek 'Vogelenzang; een eigenzinnig dorp in de gemeente BBloemendaal' door P.J.van den Ham. Haaelwm, 2006.

Vaandel van r.k.landarbeidersbond Sint Deusdedit, afdeling Vogelenzang, afgebeeld op achterzijde van het boek ‘Vogelenzang; een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal’ door P.J.van den Ham. Haarlem, 2006.

Na de Bevrijding is een nieuw bestuur aangetreden met C.J.van der Ploeg als voorzitter (5). Bij diens afscheid als voorzitter van ‘St. Deusdedit’ in 1966 is hem de pauselijke ridderorde van Gregorius de Grote toegekend en werd hij benoemd tot erevoorzitter van de bond die twee jaar later is opgeheven, opgegaan in de AVG (6).

Logo van 50 jaar Katholieke Arbeidersbond (Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen)

Logo van 50 jaar Katholieke Arbeidersbond (Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen)

Propagandawagen van de Katholieke Arbeidersbond Sint Deusdedit in 1954 te Haarlem

Propagandawagen van de Katholieke Arbeidersbond Sint Deusdedit in 1954 te Haarlem

Van het secretariaat afdeling Heemstede van r.k. landarbeidersbond Sint Deusdedit is dankzij de heer J.Hageman via mevrouw Voorderhaak uit de Iepenlaan de geschreven ledenlijst ontvangen van personen die na de Bevrijding in 1945 zijn ingeschreven. Ledenvergaderingen van de Heemsteedse afdeling werden veelal gehouden in het Vereenigingsgebouw aan de Herenweg of in het EHBO-gebouw aan de overzijde van de Herenweg,  bestuursvergaderingen vaak ook bij een van de bestuursleden thuis. Deze ledenlijst bevat de volgende gegevens: 1) bondsnummer, 2) naam, 3) adres, 4) geboortedatum, 5) datum van toetreding lid, 6) beroep, werkzaam op een bloembollenbedrijf of als hovenier bij een tuinenbedrijf. Onderstaand een overzicht van circa 150 personen, woonachtig in Heemstede of aan de Kruisweg in Haarlemmermeer (in welke gemeente een eigen afdeling ontbrak).  Uit deze lijst blijkt dat veel familieleden dezelfde werksoort hebben verricht en dat vooral de Bomenbuurt, Indische Buurt, Res Novaplein, Provinciënwijk en omgeving en De Glip het meest voorkomen als woonadres.

Voorzijde schrift met ledenlijst afdeling Heemstede van St.Deusdedit

Voorzijde schrift met ledenlijst afdeling Heemstede van St.Deusdedit

b = werkzaam in een bloembollenbedrijf en h als hovenier A.v.d. Aar jr., Glipperweg 63, geboren 16-6-1910, lid: 29-3-1948 – b C.v.d.Aar, Eikenlaan 2, geboren 25-4-1901, lid: 11-1-1956 – h W.H.v.d.Aar, Kastanjelaan 35, geboren 22-7-1930, lid: 29-3-1948 – b J.van Bakel, Res Novaplein 7, geboren 10-4-1908, lid 30-4-1956 – b J.van Barneveld, Sumatrastraat 7, geboren 28-1-1914, lid: 1-9-1947 – b L.A.Beers, Bankastraat 90 —— C.J.Behage, Iepenlaan 15, geboren 31-1-1892, lid: 1-10-1945 – b H.Beliën, Leidsevaartweg 27, geboren 8-11-1932, lid 8-11-1932 – h J.Beliën, Leidsevaartweg 27, geboren 8-5-1909, lid: 1-10-1945 – h F.H.v.d.Berg, Molenwerfslaan 74, geboren 27-4-1915, lid 2-7-1956 – h H.P.v.d.Berg, Eikenlaan 44, geboren 12-5-1906, lid: 9-9-1946  – h W.C.v.d.Berg, Kerklaan 41, geboren 23-7-1924, lid: 31-12-1946 –  niet ingevuld H.Bierman, Meerweg 13, geboren 9-12-1903, lid: 1-9-1947 – b H.van Bijnum, Kruisweg 180, geboren 30-9-1891, lid 28-11-1953 – b A.A.Boersma, Zeelandlaan 15, geboren 16-5-1927, lid 8-6-1953 – landbouwer H.Boot, Vijfherenstraat 30, geboren 18-9-1936, lid 25-6-1956 – h/b H.C.Boot, Vijfherenstraat 30/Ringvaartlaan, geboren 8-9-1905, lid: 2-12-1946 – b H.Bos, Lindenlaan 1, geboren 30-4-1936, lid 11-4-1955 – h G.F.Boting, J.v.d. Bergstraat 7, geboren 9-6-1897, lid: 1-10-1945 – h A.M.van Boxtel, Kruisweg 128 Haarlemmermeer — G.v.d.Broek, Eikenlaan 4, geboren 18-4-1937, lid 7-5-1956 – b G.J.Bouwman, Soendastraat 18, geboren 19-7-1923, lid 28-4-1947-  h C.H.Brouwer, Talmastraat 4, geboren 3-7-1935, lid 2-11-1953 – b G.P.Brouwer, Talmastraat 4, geboren 20-2-1902, lid 10-11-1945 – b P.Brouwer, Eikenlaan 1, geboren 18-11-1904, lid 19-5-1952 – b P.M.Brouwer, Eikenlaan 1, geboren 26-5-1938, lid 14-12-1953 – b Th.Brouwer, Kruisweg 272, geboren 2-3-1895, lid 28-12-1953 – b J.v.d.Bunt, Ringvaartlaan 7, geboren 8-9-1185, lid 1-10-1945 – b M.S.Burger, Iepenlaan 29, geboren 27-6-1903, lid 1-10-1945 – b Fr. Christoffel, Glipperweg 43, geboren 20-5-1933, lid 23-7-1956 H.J.van Dijk, Valkenburgerlaan 36, geboren 14-11-1995, lid 23-12-1946 –  b A.Diependaal, Madoerastraat 16, geboren 17-12-1932, lid 21-3-1955 –  akkerbouwer G.M.Diependaal, Madoerastraat 16, geboren 22-11-1909, lid 13-4-1953 –  b G.Does, Prinsenlaan 15, geboren 22-1-1945 – b J.C.Draijer, Borneostraat 21, geboren 7-12-1906, lid 31-3-1945 – h Chr. Driessen, Javalaan 22, geboren 15-12-1912, lid 29-11-148 –  b H.Duin, Javalaan 22, geboren 14-6-1916, lid 31-12-1945 –  b J.v.d.Eem, Drieherenlaan 14, geboren 29-3-1907, lid 1-10-1945 –  b P.J.van Egmond, Borneostraat 55, geboren 19-9-1892, lid 28-9-1953 – b J.Th.Everard, Kastanjelaan 21, geboren 7-2-1919, lid 9-4-1956 –  h B.Flapper, Utrechtlaan 5, geboren 28-11-1906, lid 18-10-1952 –  veehandelaar J.Flapper, Utrechtlaan 5, geboren 15-8-1940, lid 13-5-1957 – veehandelaar M.P.Fransen, Lombokstraat 44, geboren 15-7-1899, lid 30-6-1952 –  b W.W.Frijters, Talmastraat 27, geboren 23-9-1913, lid 22-9-1947 – b A.A.de Groot, Bankastraat 55, geboren 25-1-1943, lid 28-7-1957 –  b C.P.de Groot. Bankastraat 55, geboren 27-11-1941, lid 1-10-1956 – h H.de Groot, Bankastraat 55, geboren 2-3-1937, lid 8-2-1954 – b P.de Groot, Bankastraat 55, geboren 27-5-1940, lid 24-12-1956 – b H.de Haas, Celebesstraat 27, geboren 21-8-1917, lid 17-5-1954 – b G.P.Hageman, Kruisweg 55, geboren 15-7-1908, lid 15-10-1945 – b J.A.M.Hageman, Raadhuisstraat 12, geboren 30-8-1933, lid 2-4-1956 – b H.C.Heemskerk, Kadijk 16, geboren 28-10-1895, lid 26-9-1945 – b D.Heilkema, Iepenlaan 23, geboren 21-2-1934, lid 1-101945 – h M.H.Hendriks, Kadijk 16, geboren 11-7-1897, lid 4-1-1954 – b C.A.Hoogeboom, Borneostraat 60, geboren 13-11-1913, lid 31-1-1955 – b B.G.Hoogestein, Glipperweg 19, geboren 15-4-1928, datum toetreding onbekend – h M.J.G.Huurman, Binnenweg 60, geboren 13-11-1913, lid 31-1-1955 – b C.M.Janssen, Glipperweg 43, geboren 24-7-1941, lid 1-10-1956 – boer P.Juffermans, Lindenlaan 15, geboren 12-4-1907, lid 1-10-194 -5 b H.J.Kockelkoren, Bankastraat 101, geboren 2-3-1905, lid 9-12-1946 – h J.B.de Kok, Berkenlaan 3, geboren 3-4-1920, lid 1-101945 – h

Onderhoud van tuinen. Een hovenier uit Heemstede in actie

Onderhoud van tuinen. Een hovenier uit Heemstede in actie

Th.B.de Kok, Berkenlaan 3, 28-9-1927, lid 26-4-1948 – b Th.Konijnenburg, Lombokstraat 24, geboren 13-10-1897, lid 16-5-195 -5 b C.Koomen, Nicolaas Beetsplein 4, geboren 3-1-1919, lid 14-5-1951 – b C.J.Kuiper, Talmastraat 19, geboren 29-11-1940, lid 8-10-1956 – b G.W.Kuiper, Leidsevaartweg 95, geboren 6-11-1913, lid 1-10-1945 – b L.Kuiper, Rijnstraat 88, geboren 2-7-1927, lid 2-7-1956 – b P.W.Kuiper, Prinsenlaan 14, geboren 17-9-1904, lid 26-11-194 – b W.J.Kuiper, Talmastraat 19, geboren 15-3-1908, lid 3-12-1945 – b G.F.Kuipers, Utrechtlaan 18, geboren 10-6-1938, lid 5-1-1953 – b J.A.Kuipers, Utrechtlaan 18, geboren 14-4-1909, lid 1-10-1945 – b A.H.Lammers, Kruisweg 114, geboren 25-4-1932, lid 8-3-1954 – h J.Lammers, Kruisweg 114, geboren 27-1-1891, lid 24-12-1945 – b A.Langeveld, Prinsenlaan 28, geboren 29-81910, lid 25-11-1945 – b A.S.Langeveld, Kadijk 6, geboren 23-8-1935, lid 2-2-1953 – b J.A.Langeveld, Ringvaartlaan 3, geboren 28-1-1903, lid 2-4-1956 – b W.N.Langeveld, Prinsenlaan 6, geboren 3-101897, lid 26-11-1945 – b J.A.J.Leuven, Utrechtlaan 32, geboren 2-10-1889, lid 3-12-1946 – b P.Leuven, Lombokstraat 19, geboren 22-8-1925, geboren 29-11-1948 – h J.v.d.Linden, Kruisweg 11, geboren 16-3-1938, lid 7-3-1955 – b P.J.v.d.Linden, Kruisweg 11, geboren 27-2-1901, lid 24-12-1945 – b J.C.van Looij, Berkenlaan 11, geboren 14-7-1891, lid 5-11-1945 – b E.A.Louter, Kastanjelaan 5, geboren 6-7-1920, lid 22-3-1948 – b A.Machielsen, J.v.d.Bergstraat 4, geboren 26-8-1933, lid 4-1-1954 – h M.A.Machielsen, J.v.d.Bergstraat 4, geboren 17-1-1904, lid 1-11-1954 – h A.M.v.d.Meer, Havenstraat 21, geboren 23-12-1930, lid 8-9-1952 – h B.v.d.Meer, Javalaan 71, geboren 19-11-1899, lid 1-10-1045 – h J.M.v.d.Meer, Havenstraat 21, geboren 26-4-1938, lid 14-6-1954 – h N.J.v.d.Meer, Koediefslaan 24, geboren 7-8-1912, lid 7-3-1955 – h [ging over naar KABO] N.J.v.d.Meer, Rijnstraat 1, geboren 16-6-1933, lid 5-9-1955 – b C.G.v.d.Meij, Schouwbroekerstraat 14, geboren 8-2-1910, lid 19-6-1950 – b H.Mense, Iepenlaan 17, geboren 21-1-1897, lid 1-1-1945 – b J.C.Mol, Billitonstraat 1, geboren 19-11-1906, lid 17-5-1954 – h M.J.G.Mooren, Lindenlaan 23, geboren 16-2-1904, lid 1-10-1945 – b C.Nagelhout, Iepenlaan 7, geboren 3-8-1898, lid 22-10-1945 – h W.P.Nederstigt, Manpadslaan 10 (Leidsevaartweg), geboren 21-11-1912, lid 30-7-1945 – b A.Neeskens, Bankastraat 114, geboren 4-8-1933, lid 26-3-1956 – h J.Neeskens, Bankstraat 114, geboren 16-7-1902, lid 26-3-1956 – h Th.Neeskens, Bankastraat 54, geboren 5-2-1897, lid 28-12-1953 – b M.S.Overveld, Talmastraat 7, geboren 29-5-1921, lid 26-4-1954 A.L.Peperkoren, Utrechtlaan 15, geboren 24-2-1936, lid 1-12-1952 – h B.Ph.Philipse, Kastanjelaan 21, geboren 11-8-1917, lid 28-5-1945 – b C.V.Pijpers, Kruisweg 202, geboren 4-12-1924, lid 26-8-1945 – b J.v.d.Pluim, Kanaalweg 1, geboren 8-6-1887, lid 19-11-1945 – boer J.A.v.d.Prijt, Cloosterweg 24A, geboren 24-7-1937, lid 7-12-1953 – b J.L.v.d. Putten, Raadhuisstraat 23, geboren 4-12-1935, lid 22-11-1951 – h F.van Rooijen, Talmastraat 43, geboren 7-12-1904, lid 1-10-1945 – b H.van Rooijen, Jan v.d.Bergstraat 13, geboren 19-3-1931, lid 8-11-1955 – b J.F.van Rooijen, Res Novaplein 17, geboren 12-10-1899, lid 21-3-1955 – b C.Ruigrok, Javalaan 26, geboren 5-6-1912, lid 1-10-1945 – b P.Ruigrok, Bankastraat 82, geboren 16-2-1902, lid 1-10-1945 – b A.Schoorl, Rijnstraat 58, geboren 16-12-1888, lid 23-12-1946 – b H.Schreurs, Jan v.d.Bergstraat 29, geboren 16-11-1886, lid 1-10-1945 – b W.Selhorst, Billitonstraat 12, geboren 16-3-1905, lid 16-701945 – h C.Slot, Bankastraat 74, geboren 11-10-1914, lid 29-7-1946 – b J.G.Slot, Bankastraat 74, geboren 13-1-1936, lid 26-3-1956 – b Th.P.G.Slot, Bankastraat 74, geboren 13-1-1938, lid 26-3-1956 – b P.J.Steenvoorden, Eikenlaan 46, geboren 14-9-1908, lid 1-10-1945 – b J.A.Stevens, Meerweg 27, geboren 19-7-1903, lid 1-10-1945 – h L.J.van Stijn, Iepenlaan 18, geboren 2-4-1931, lid 1-6-1953 – b S.J.M.Stricwold, Valkenburgerlaan 55, geboren 17-12-1926, lid 12-2-1951 – h J.A.Swinkels, Balistraat 15, geboren 22-31897, lid 8-4-1946 – h P.C.Teeuwen, Eikenlaan 30, geboren 22-4-1934, lid 24-101955 – h M.Timmers, Herenweg 85, geboren 24-12-1903, lid 29-9-1947 – b W.G.Toledo, Haemstedeplein 30, geboren 18-6-1938, lid 29-11-1954 – h H.Trouwen, Utrechtlaan 17, geboren 10-5-1937, lid 8-2-1954 – b C.v.d.Velden, Utrechtlaan 20, geboren 16-51897, lid 1-10-1945 – h W.v.d.Velden, Utrechtlaan 20, geboren 27-9-1936, lid 5-1-1953 – h A.A.Verbeek, Oude Posthuisstraat 16, geboren 3-4-1937, lid 25-6-1956 – b H.Voordenhake, Iepenlaan 32, geboren 24-4-1998, lid 1-10-1945 – h L.v.d.Voort, Eikenlaan 17, geboren 6-8-1904, lid 6-1-1958 – b J.J.Warmerdam, Glipperweg 85A, geboren 8-3-1908, lid 2-2-1953 – h L.P.Warmerdam, Binnenweg 58, geboren 30-4-1900, lid 31-1-1955 – b C.Weijers, Talmastraat 27, geboren 20-11-1938, lid 28-11-1935 – b H.Weijers, Balistraat 21, geboren 18-9-1917, lid 1-10-1945 –  b Joh. Weijers, Iepenlaan 28, geboren 5-6-1911, lid 16-4-1951 – h Joh. Weijers, Kastanjelaan 13, geboren 1-81918, lid 30-3-1953 – b J.M.Weijers, Talmastraat 27, geboren 13-2-1916, lid 19-11-1945 – b P.Weijers, Talmastraat 27, geboren 14-3-1934, lid 23-3-1953 – b P.Wubbe, Lindenlaan 16, geboren 20-4-1902, lid 6-4-1953 – h J.G.Th.Zonneveld, Drieherenlaan 30, geboren 4-2-1937, lid 29-3-1954 –  h

Het kantoor van de r.k. landarbeiders- bond in de Billitonstraat te Haarlem, april 1914 in gebruik genomen

Het kantoor van de r.k. landarbeiders- bond in de Billitonstraat te Haarlem, april 1914 in gebruik genomen

Kantoorgebouw van de r.k. landarbeidersbond aan de Zaanenstraat in Haarlem-Schoten

Kantoorgebouw van de r.k. landarbeidersbond aan de Zaanenstraat in Haarlem-Schoten van 1932 tot de opheffing in 1968

=================================================================== ‘Mijn vader, de Haarlemmer Frans Buschman, had op 18-jarige leeftijd op 7 mei 1940 zijn MULO diploma gehaald. Enige tijd werkte hij bij de ‘Rooms-Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit’. Hij was daar waarschijnlijk jongste bediende bij de administratie. Deze bond had haar zetel in Haarlem in een zeer modern gebouw dat de bond begin jaren dertig zelf heeft laten bouwen. Maar het werken bij de bond duurde niet lang! In 1941 verliet Frans Buschman al weer noodgedwongen het werk en het kantoor aan de Zaanenstraat 18. Zomer 1941: de landarbeidersbond wordt overgenomen door de Duitse bezetters evenals de andere Rooms-katholieke vakbonden. Alle bestuurders namen ontslag, het personeel bleef nog tot oktober van dat jaar. De ontslagbrief was betekend door de heer F.Bax, zetbaas van de Duitse bezetters. Deze slappe man – volgens A.J.Loerakker – was voor de oorlog propagandist van het NVV en liet zich lijmen door de leiders van het ‘Nationaal Arbeidsfront’. Na de oorlog kwam mijn vader terug naar het Pensioenfonds van dezelfde Landarbeidersbond’.  (Martin Buschman, in: Ontslag door bezetter). 

Ontslagbrief Frans Buschman

Ontslagbrief Frans Buschman

======================================================================

Deusdedit I was paus van 615 tot 618 en is na zijn dood door de katholieke kerk heilig verklaard. Houtgravure uit: Historia de vitis pontificum romanorum', 1646. Standaardwerk samengesteld door B.Platina, bibliothecaris van de Vaticaanse bibliotheek

Deusdedit I was paus van 615 tot 618 en is na zijn dood door de katholieke kerk heilig verklaard. Houtgravure uit: Historia de vitis pontificum romanorum’, 1646. Standaardwerk samengesteld door B.Platina, bibliothecaris van de Vaticaanse bibliotheek

Paus Deusdedit ofwel Adeatus 1 op een Vaticaanse flyer

Paus Deusdedit ofwel Adeatus 1 op een Vaticaanse flyer

De Heilige Deusdedit op een sigarenbandje afgebeeld. (In serie pausen P.P.Rubens - Catawiki)

De Heilige Deusdedit op een sigarenbandje afgebeeld. Deusdedit I ofwel Adeodatus was de 68e paus binnen de r.k.kerk. (In serie pausen P.P.Rubens – Catawiki)

Noten (1) Veelvoorkomende familienamen in de jaren twintig waren o.a.Zegwaart, Warmerdam, Voorderhaak, Kockelkoren, Behage, Mooren, Couenberg, Van de Bunt, Oolders, Kramer, Swinkels,WeijersHageman, Steenvoorden, Hendriks, Heemskerk, Neeskens, Van Straten, Huurman, Van den Berg, Bierman. (2) Voor de werkgevers van de Diocesane Vakbond van R.K. Patroons in het Bloembollenbedrijf in het Diocees Haarlem, de Christelijke Patroonsvereniging voor de Bloembollensteeg en de Bond van Werkgevers in het Bloembollenbedrijf  tekenden de volgende personen: T.van Waveren, W.J.G.Philippo, J.Hijlkema, R.J.Veldhuyzen van Zanten, Th.F.van Rijn en A.W.Ausems. Voor de Nederlandse R.K. Bond van Bloemist-, Tuin-Land- en Veenarbeiders, de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw, Tuinbouw en Zuivelbedrijf: de heren A.J.Loerakker, J.Salman, R.Siemons, H.Oudekerk, P.Hiemstra en J.Hilgenga. (3) Zijn grootvader was afkomstig uit Nederhorst den Berg (tegenwoordig gemeente Wijdemeren), mijn geboorteplaats waar Hageman een bekende wasserijfamilie was. (4) A.J.(Toon) Loerakker is op 26 augustus 1873 in Heemstede geboren als zoon van Johannes Jacobus Loerakker (geboren 8-1853 in Heemstede, van beroep schilderknecht) en Joziena Francisca Helena van Raaphorst. De grootvader J. Loerakker staat in de lijst van intekenaren in het boek ‘Heemstede’ van H.H.B.Binnewiertz uit 1853 als  ‘meester-schilder’ vermeld. Stamvader van de Heemsteedse tak was Joseph ofwel Joost Loerakker, die op 2 augustus 1761 huwde met Liesbeth Luijten. Hun dochter Cornelia Loerakker is in 1770 gedoopt en in 1830 te Heemstede overleden. Omstreeks 1927 woonden nog op 3 adressen nazaten Loerakker in Heemstede:  Balistraat 11, Raadhuisstaat 69 en Molenwerfslaan 100. Toon Loerakker doorliep de lagere school aan de Voorweg en werkte vervolgens als bloemistenknecht in Heemstede, Castricum en Hillegom tot 1893 toen hij militaire dienstplicht vervulde. Op 9 februari 1898 is hij in Heemstede in het huwelijk getreden met Johanna Maria Honschoten (overleden in 1938), uit welke echtverbintenis 4 dochters en 7 zonen zijn geboren. Beknopte biografieën zijn op het internet te vinden bij: 1) Parlement & Politiek, 2) Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging, in Nederland, 3) Huijgens ING 9KNAW). In 2002 verschenen de memoires in boekvorm van H.J.  Kuiper: ‘Om recht en waardigheid, herinneringen van een katholieke vakbondsman’. Uitgave van Valkhofpers, 2002, 133p. Deze Henk Kuiper begon als tuinarbeider en werd bestuurder van de katholieke Bloemist- Tuin- Veen en Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Als zodanig voerde hij actie voor de toekenning van duurtetoeslagen. Hij was getrouwd met een dochter van bondsvoorzitter A.J.Loerakker. In voornoemd boek komt de volgende anekdote voor van een kleinzoon: ‘Henk Kuiper trad in 1919 in dienst bij de Sint Deusdedit opgericht en voorgezeten door het latere Tweede-Kamerlid A.J.Loerakker. Drie jaar later trad Henk in het huwelijk met diens dochter Sien. Er kwamen al snel kinderen, van wie mijn moeder de tweede was. Als bondsbestuurder kreeg hij het aan de stok met Mgr. Hopmans, bisschop van het bisdom Breda, die weinig van vakbondswerk moest hebben. A.J.Loerakker moest overkomen om hem te bekeren: “Monseigneur, nou moet u eens goed luisteren. Ik ben net zo goed katholiek als u. […] Maar ik vertel u als bisschop: wat hier in het bisdom nodig is, nodiger dan een triduüm, nodiger dan een algemene H.Communie, nodiger dan een missie, dat is dat wij de arbeiders hier in een katholieke bond organiseren voordat de socialisten het komen doen.” De bisschop had er niet van terug.’

A.J.Loerakker benoemd tot lid van de Tweede kamer voor de Katholieke Staats Partij. Uit: Katholieke Illustratie, 1923

A.J.Loerakker benoemd tot lid van de Tweede kamer voor de Katholieke Staats Partij. Uit: Katholieke Illustratie, 1923

Loerakker

Onze Katholieke afgevaardigden in de Tweede Kamer onder wie A.L.Loerakker (Haarlem). In;: Katholieke Illustratie, 1929

 

Loerakker

Foto van de Tweede Kamer met o.a. A.J.Loerakker (Katholieke Illustratie, 1937)

Verpozing van herkozen Kamerlid A.J.Loerakker (Katholieke Illustratie 1937)

In 1921 is een internationale organisatie van Katholieke en Christelijke Landarbeidersbonden opgericht. Op deze foto, genomen in Genève, zien we het dagelijks bestuur met v.l.n.r. eerste secretaris R.J.Carels (België), eerste voorzitter F.Behrends (Duitsland) en tweede voorzitter A.J.Loerakker.

In 1921 is een internationale organisatie van Katholieke en Christelijke Landarbeidersbonden opgericht. Op deze foto, genomen in Genève, zien we het dagelijks bestuur met v.l.n.r. eerste secretaris R.J.Carels (België), eerste voorzitter F.Behrends (Duitsland) en tweede voorzitter A.J.Loerakker.

A.J.Loerakker. (knipsel uit de Katholieke Illustratie van 1923)

A.J.Loerakker. (knipsel uit de Katholieke Illustratie van 1923)

Twee Kamerleden voor de R.K.Staatspartij wandelend op het Binnenhof. Links A.B.Michielsen en naast hem A.J.Loerakker. Uit: Katholieke Illustratie van 1924.

Twee Kamerleden voor de R.K.Staatspartij wandelend op het Binnenhof. Links A.B.Michielsen en naast hem A.J.Loerakker. Uit: Katholieke Illustratie van 1924.

(5) na de geschiedschrijving van de eerste 40 jaar (1904-1944) door A.J.Loerakker schreef zijn opvolger als voorzitter C.J.van der Ploeg een vervolg bij het gouden jubileum onder de titel: ‘Oogst van de laatste 10 jaar’ Uitgegeven door de Ned. Katholieke Arbeidersbond St.Deusdedit. 1954. 244 p. In 1964 verscheen ten slotte van C.J.van der Ploeg: ‘St.Deusdedit: 60 jaar present! Jubileumuitgave bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de agrarische bedrijfstakken ‘S.Deusdedit’.

Uit: De Tijd van 31-8-1955

Uit: De Tijd van 31-8-1955

Bijlage: in memoriam A.J.Loerakker door C.J.van der Ploeg (1954)

A.J.Loerakker (1)

A.J.Loerakker (1)

A.J.Loerakker (vervolg)

A.J.Loerakker (vervolg)

(6) Samen met de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris, de Nederlandse Katholieke Tabaksverwerkersbond Sint Willibrordus, de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel- Café en Restaurant- geëmployeerden Sint Antonius, die met Sint Deusdedit opgingen in de AVG = Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische-, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven, Tabaksverwerkende,  Horeca en aanverwante bedrijven.

Het bestuur van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond in 1924. Van links naar rechts, zittend: B.N.Loerakker, rector en geestelijk adviseur J.P.J.Kok, voorzitter A.J.Loerakker, J.Salman. Staande v.l.n.r. G.J.van Unnik, J.Dekker, H.J.Kuiper, J.J.Loerakker.

Het bestuur van de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond in 1924. Van links naar rechts, zittend: B.N.Loerakker, rector en geestelijk adviseur J.P.J.Kok, voorzitter A.J.Loerakker, J.Salman. Staande v.l.n.r. G.J.van Unnik, J.Dekker, H.J.Kuiper, J.J.Loerakker.

Viering van het 25-jarig bondsjubileum van Sint Deusdedit op Tweede Kerstdag 1928 in het Krelagehuis te Haarlem

Viering van het 25-jarig bondsjubileum van Sint Deusdedit op Tweede Kerstdag 1928 in het Krelagehuis te Haarlem

In Hillegom is 12 april 1930b de r.k. gemengde toneelvereniging 'Kunst na Arbeid' opgericht als onderafdeling van de r.k. landarbeidersbond St. Deus Dedit, bedoeld

In Hillegom is 12 april 1930b de r.k. gemengde toneelvereniging ‘Kunst na Arbeid’ opgericht als onderafdeling van de r.k. landarbeidersbond St. Deus Dedit, bedoeld “voor het gewone volk”.

Toespraak van bisschop mgr. J.P.Huibers ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van A.J.Loerakker in 1938

Toespraak van bisschop mgr. J.P.Huibers ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van A.J.Loerakker in 1938

Bij het afscheid van voorzitter A.J.Loerakker

Bij het afscheid van voorzitter A.J.Loerakker in 1941.

Toen in 1946 het gedenkboek van Deusdedit door A.J.Loerakker gereed was, stelde hij het op prijs een exemplaar ter hand te steen aan zijn voorganger Jeroen Steenvoorden. Tezamen met zijn opvolger als voorzitter C.J.van der Ploeg (links) gebeurde dat in de woning van Steenvoorden te Beverwijk.

Toen in 1946 het gedenkboek van Deusdedit door A.J.Loerakker gereed was, stelde hij het op prijs een exemplaar ter hand te steen aan zijn voorganger Jeroen Steenvoorden. Tezamen met zijn opvolger als voorzitter C.J.van der Ploeg (links) gebeurde dat in de woning van Steenvoorden te Beverwijk.

Formulier Arbeidsovereenkomst voor het Bloembollenbedrijf 1948-1949. De lonen bedroegen intussen voor 17-jarigen ƒ 24,- en voor 21-jarigen en ouderen ƒ 41.- per week. De arbeidstijd was van 's morgens 7 uur tot 's avonds 18 uur met 2 uur en een kwartier schafttijd.

Formulier Arbeidsovereenkomst voor het Bloembollenbedrijf 1948-1949. De lonen bedroegen intussen voor 17-jarigen ƒ 24,- en voor 21-jarigen en ouderen ƒ 41.- per week. De arbeidstijd was van ’s morgens 7 uur tot ’s avonds 18 uur met 2 uur en een kwartier schafttijd.

Portret van C.van der Ploeg die na de bevrijding als nieuwe voorzitter van St. Deusdedit is verkozen en die functie tot 1966 vervulde. Twee jaar later is de bond opgegaan in de A.G.V, vandaag de dag nog voortlevend in de Voedingsbond F.N.V.

Portret van C.van der Ploeg die na de bevrijding als nieuwe voorzitter van St. Deusdedit is verkozen en die functie tot 1966 vervulde. Twee jaar later is de bond opgegaan in de AVG, tegenwoordig voortlevend in de Voedingsbond Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV). Kees van der Ploeg (1907-1973, begonnen als tuindersknecht van 1919-1924 was van 1949 tot 1971 ook lid van de Tweede Kamer.

Voorbeeld van een contributieboekje van St. Deusdedit

Voorbeeld van een contributieboekje van St. Deusdedit

Het nieuwe landelijk bestuur van Sin Deusdedit na de Bevrijding. Van links naar rechts zittend: M.Nagtzaam, prof. Cleophas, C.van der Ploeg (voorzitter), J.Salman en G.van Unnik. Staand v.l.n.r.: L.Magielse, J.Sens, A.Pannebakker en J.Loerakker [zoon van A.J.Loerakker].

Het nieuwe landelijk bestuur van Sin Deusdedit na de Bevrijding. Van links naar rechts zittend: M.Nagtzaam, prof. Cleophas, C.van der Ploeg (voorzitter), J.Salman en G.van Unnik. Staand v.l.n.r.: L.Magielse, J.Sens, A.Pannebakker en J.Loerakker [zoon van A.J.Loerakker].

Twee gewaardeerde bestuurders van het eerste uur van de r.k. landarbeidersbond St. Deusdedit. Links G.J.van Unnik, bestuurder van de bond vanaf 8 augustus 1919 tot 31 december 1948 en rechts J.Salman, in dienst getreden van de bond op 7 maart 1917, benoemd tot secretaris in 1918, beëindiging van de dienst 31 december 1949

Twee gewaardeerde bestuurders van het eerste uur van de r.k. landarbeidersbond St. Deusdedit. Links G.J.van Unnik, bestuurder van de bond vanaf 8 augustus 1919 tot 31 december 1948 en rechts J.Salman, in dienst getreden van de bond op 7 maart 1917, benoemd tot secretaris in 1918, beëindiging van de dienst 31 december 1949. Chr. J. van der Ploeg schreef in het boek ‘Oogst van de laatste 10 jaren’ (1954): ‘De vrienden Salman en Van Unnik. Beiden groot geworden in de harde strijd. Maar daarin gingen zij niet onder. Zij werden er door gestaald en hun liefde voor de arbeiders werd er door versterkt.’

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St.Deusdedit bijeen in Haarlem na 1950. Zittend van links naar rechts: H.Bosman, L.Elferink, J.J.M.Sens, C.J.van der Ploeg, pastoor Th.G.Hendriksen, A.A.Pannebakker, J.J.Loerakker. Staande v.l.n.r.: J.Peelen, J.Hubbers, C.P.van Gageldonk, Th.C.Meester, A.Joosen, L.Machielse, A.P.C.Gulicx en C.Nefs

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St.Deusdedit bijeen in Haarlem na 1950. Zittend van links naar rechts: H.Bosman, L.Elferink, J.J.M.Sens, C.J.van der Ploeg, pastoor Th.G.Hendriksen, A.A.Pannebakker, J.J.Loerakker. Staande v.l.n.r.: J.Peelen, J.Hubbers, C.P.van Gageldonk, Th.C.Meester, A.Joosen, L.Machielse, A.P.C.Gulicx en C.Nefs

Affiche van de Katholieke Arbeidersbond uit circa 1950, ontworpen door Anna M.E.van Zeyst (1906-1988)

Affiche van de Katholieke Arbeidersbond uit circa 1950, ontworpen door Anna M.E.van Zeyst (1906-1988)

Vaandel van de lokale afdelingen Halseren en Nieuw Borgvliet van Sint Deus Dedit. De vlag van de afdeling Hillegom wordt bewaard bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Van de afdeling Heemstede is voor zover bekend het vaandel niet bewaard gebleven.

Vaandel van de lokale afdelingen Halsteren en Nieuw Borgvliet van Sint Deus Dedit. De vlag van de afdeling Hillegom wordt bewaard bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Van de afdeling Heemstede is voor zover bekend het vaandel niet bewaard gebleven.

In 1904 vervaardigd porseleinen bordje in herinnering aan de stichting van de. r.k. landarbeidersbond Sint Deusdedit

In 1954 vervaardigd porseleinen bordje in herinnering aan het 50 jarig bestaan van de r.k. landarbeidersbond Sint Deusdedit

Draagspeld van r.k. landarbeidersbond

Draagspeld van r.k. landarbeidersbond (Catawiki)

A.J.Loerakker in de serie 'Bekende Haarlemmers' uit het Haarlem's Dagblad van 1935

A.J.Loerakker in de serie ‘Bekende Haarlemmers’ uit het Haarlem’s Dagblad van 1935

Bovenstaande foto van de raad van Schoten is om en nabij 11 okober 1923 gemaakt bij het afscheid van burgemeester F.F.Führop en werd in het Haarlems Dagblad gepubliceerd van 15 juni 1992 met verzoek om reacties.

Bovenstaande foto van de raad van Schoten is om en nabij 11 okober 1923 gemaakt bij het afscheid van burgemeester F.F.Führop en werd in het Haarlems Dagblad gepubliceerd van 15 juni 1992 met verzoek om reacties.

 

A.J.Loerakker was van 1916 tot de annexatie 1 juli 1927 gemeenteraadslid voor de RKSP van Schoten en vervolgens van 1 juli 1927 tot 1 september 1932 gemeenteraadslid in Haarlem. Hij werd door verschillende lezers van de krant herkend als staande als staande achtste van links en één van de meest populaire figuren van de raad genoemd ‘Hij was oprichter en voorzitter van de RK Landarbeidersbond Sint Deus Dedit. Loerakker zat ook in de Haarlemse raad, evenals zijn zoon Henk Loerakker en zat ook in de Tweede Kamer.’ De zoon Henk Loerakker, 14 november 1900 geboren in Heemstede, is 30 juni 1980 overleden. Hij was meer dan twintig jaar raadslid in Haarlem voor de Katholieke Volkspartij en in die tijd twee keer wethouder. Zijn verdiensten als Haarlemse politicus lagen vooral in de commissievergaderingen. Wim Helversteijn schreef in een in memoriam (Haarlem 1981): ‘Inderdaad liet Loerakker zich in een vergadering van de Gemeenteraad weinig of zo goed als nooit horen. Was de begroting aan de orde, dan wilde hij zich wel een paar woorden laten ontvallen. (…) “Kijk”  zei hij “waarom honderd woorden in de Gemeenteraad gezegd, als het ook met tien kan? En als je die tien woorden al in een (voorbereidende) commissievergadering hebt gezegd, wat blijft er dan over voor de Gemeenteraad? Precies: niks” (…)’.

loer1.jpg

A.J.Loerakker. Uit: C.J.van der Ploeg. Oogst van de laatste 10 jaren. 1954.

loer2

B.N.Loerakker. Uit: C.J.van der Ploeg, Oogst. 1954.

Voorzijde bidprentje A.J.Loerakker, 26-8-1873 geboren in Heemstede; overleden 30-9-1950 te Haarlem.

Voorzijde bidprentje A.J.Loerakker, 26-8-1873 geboren in Heemstede; overleden 30-9-1950 te Haarlem.

Tegel verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Algemene Nederlandse Landbouwersbond

Tegel verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Algemene Nederlandse Landbouwersbond

Ex Libris van bibliotheek Sint Deusdedit

Ex Libris van bibliotheek Sint Deusdedit

In 1900 is de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond opgericht, in 1904 de rooms-katholieke bond en in 1907 de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond. Bij het 4-jarig bestaan van laatstgenoemde vakbond is het afgebeeld affiche ontworpen door Daan van Driel Sr.

In 1900 is de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond opgericht, in 1907 de Nieuwe Nederlandse Landarbeidersbond (die zich onmiddellijk aansloot bij het NVV; in 1904 de r.k. bond ‘Sint Deusdedit’ en in 1914 de Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond. Bij het 40-jarig bestaan van laatstgenoemde vakbond is afgebeeld affiche ontworpen door Daan van Driel Sr.

De staking van de bloemistwerklieden; door Marca Bultink / Veronica Handgraaf: Vakbondswerk is mensenwerk (betreffende Hillegom) (Hangkouserieën, oktober 2018, pagina 1)

Bericht over Herman Dekker (1924-2010) uit het Haarlems Dagblad van 10-11-1992

Bericht over Herman Dekker (1924-2010) uit het Haarlems Dagblad van 10-11-1992, die als 15-jarige in 1936 zijn carrière begon bij de Landarbeidersbond Sint Deusdedit in Haarlem.

De Heemstedenaar H.A. (Herman) Dekker (1924-2010), geboren in Schoten, maakte werkend een halve eeuw vol bij zijn afscheid in 1985 in de functie van Landbouwschap-secretaris belast met de behartiging der belangen van zowel de ondernemers als de werknemers in de agrarische bedrijfstak in de provincie Noord-Holland en wel op het terrein van de planologie, grondgebruik en sociale aangelegenheden. Hij werd als secretaris opgevolgd door A.J.Olthaar, tegenwoordig woonachtig in Vorden. Herman Dekker was zijn loopbaan begonnen als jongste bediende bij Sint Deusdedit onder A.J.Loerakker, waaraan als gevolg van de oorlogsperiode een vroegtijdig einde kwam. Bij zijn afscheid in 1986 vertelde Dekker aan een verslaggever van de Koerier o.a. : ‘Om zich heen blikkend naar de Heemsteedse contreien en de aangrenzende Haarlemmermeer, moet Dekker vaststellen dat er in de na-oorlogse jaren veel aan agarrisch gebied is verdwenen. Van het eertijds zo rijke areaal aan bollengrond in Heemstede, is nog maar weinig overgebleven en wat resteert er nog aan weidegrond? Nog slechts twee boerenbedrijven telt Heemstede: Milatz aan de Herenweg en Van der Hulst op de gronden bij Hageveld en Cruquius. In nog sterkere mate geldt dit voor de Haarlemmermeer, waar tienduizenden hectare agrarische gronden, plaats makten voor uitbreidingsplannen en recreatiegebieden. “Het zijn mooie jaren geweest en als ik het kon overdoen, zou ik voor dezelfde baan kiezen”, aldus Herman Dekker, een rustige, sympathieke persoonlijkheid, die als gepensioneerde meer tijd zal kunnen vrij maken voor zijn activiteiten op het terrein van politiek en het werk voor de ouderen. Hij is al bijna 40 jaar secretaris van het CDA-Heemstede en maakt zich voor de plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen verdienstelijk als penningmeester. Ook gaat hij zich nu inzetten voor het ouderenwerk op landelijk niveau. Zijn conditie hoopt hij op peil te kunnen houden met de tennissport “Ik voorzie geen vrijetijds-problemen, mijn dagen zullen aardig gevuld zijn.”.’ H.A.Dekker is op 21 maart 2010 overleden en begraven op de Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede.

Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Herman Dekker (Het Weekblad Heemstede, 26-11-1992)

Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Herman Dekker (Het Weekblad Heemstede, 26-11-1992)

Bericht over uitreiking koninklijke onderscheiding aan Herman Dekker door Fred Belt (26-11-1992)

Bericht over uitreiking koninklijke onderscheiding aan Herman Dekker door Fred Belt (26-11-1992)