Tags

, , , ,

Fragment genealogie Amsterdamse linie geslacht (Adriaan) Pauw

 

voorgeslacht

Voorgeslacht Pauw. De zoon van Adriaen Reynierszoon Pauw:  Adriaan Pauw (1516-1578) geldt als stamvader van het Amsterdamse regentengeslacht Pauw

reinier_pauw_1490-1547

Anoniem portret van Reynier Hendriksz. Pauw (circa 1490-1547), was o.a. schepen van Gouda en in 1540 burgemeester van Gouda, 1540-1547 tevens lid van de Staten van Holland.

 

Adriaan Pauw, geboren in 1516 te Gouda als zoon van Reinier Pauw en Aerlanda Fransdr. Na zijn huwelijk (1539) vestigt hij zich in Amsterdam als zeepzieder en groothandelaar in granen. Raad en Schepen van Amsterdam, Overleden in het jaar van de Alteratie, 1578.

Portretgravure Adriaan Pauw

Portretgravure Adriaan Pauw door Jacob van Houbraken, 1760

voor

Voorstudie van Charles Rochussen voorstellende Adriaan Pauw (1516-1578) die met 5 gezanten uit Amsterdam wordt ontvangen door prins Willem van Oranje te Utrecht in 1566 (Museum Boymans Rotterdam)

Uit het huwelijk met Anna [van Beverwaarde gezegd] van Persijn (geb. in 1564 te Amsterdam) zijn 10 kinderen geboren, van wie

echtpaar.jpg

Echtpaar Adraen Reinersz. Pauw (1516-1578) en Anna van Persijn Beverwaarde (1520-1586) met geslachtwapens

Reinier Pauw (1564-1638) het hoofd van de Amsterdamse of jongere tak. Hij was koopman-reder, mede-oprichter van de Compagnie van Verre (VOC), raad, schepen en 9 x burgemeester van Amsterdam (in 1605, 1609, 1611, 1614, 1616, 1617, 1619 en 160). Bewoonde het huis ‘Het Leydtse Wapen’ in de Warmoesstraat. In tegenstelling tot zijn zoon Adriaan was Reiner een stadhoudersgezinde regent, die tot de rechters behoorde welke de doodstraf uitspraken voor raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt.

reynier

Reynier Pauw geschilderd door Jan Anthonisz. van Ravesteyn (RKD)

Reinier Pauw, vader van Adriaan Pauw. Gravure door Theodoor Matham naar Jan Mijtens

Saftleven.jpg

Cornelis Safteven (1663):  satire op de berechting van landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld in 1609, waarbij de rechters in de gedaanten van dieren zijn afgebeeld, .o.a. Nicolaes Kromhout als olifant en Reinier Pauw als pauw (links van JvO.) (Rijksmuseum Amsterdam)

foto van de vroegere pakhuizen van koopman Reinier Pauw

Pamflet Domus Lamentationis. 1630. Bevat motto van Reinier Pauw: ‘Bona Causa Triumphat’. Reinier Pauw (1564-1636) was contra-remonstrant en fel anti-Arminiaan. Op de gravure het kasteel Loevestein van waaruit Hugo de Groot in een boekenkist wist te ontvluchten. (British Museum)

Hij had de nodige vijanden, maar was bij het gewone volk kennelijk nog zo populair, dat volgens een tijdgenoot in 1638 ongeveer 1.000 Amsterdammers, velen ongenood,  de lijkstoet volgden naar de Oude Kerk waar hij is begraven. Reinier was tweemaal getrouwd met eerst a) Cornelia Michielsdr. De Lange (in 1584) en na haar overlijden met b) Elbrich Jan van Cruyningen (in 1618). Uit zijn eerste huwelijk zijn 8 kinderen geboren (uit het tweede geen), allen in Amsterdam:

1.Adriaan Pauw, geboren 1-1-1585 (volgt hieronder)

2.Cornelis Pauw, 11-8-1587 geboren en in dezelfde maand overleden

3.Michiel Pauw (geboren 26-9-1588, overleden 29-9-1589

4.Michiel Pauw (1590-1640), schepen, oprichter en bewindhebber der West-Indische Compagnie, stichtte in 1625 de kolonie Pavonia in Nieuw-Nederland. Iedere aandeelhouder had het recht om in Nieuw-Nederland een kolonie te stichten.  Pavonia was gelegen tegenover het fort Amsterdam aan de oostzijde van de rivier de Hudson. Het ligt thans recht tegenover New York City in de staat New Jersey. Pauw ging er zelf niet heen als bestuurder maar stelde Cornelis van Voorst als commandeur aan. Hij verkocht zijn bezit weer in 1637 aan de WIC voor ƒ 26.000,-. Michiel Pauw  Liet door architect Vingbooms een fraai huis bouwen aan de Herengracht 168-174 (met in de top zijn wapenschild). In 1615 gehuwd met Laurensdr. Van der Spiegel, vrouwe van Achttienhoven. Uit dit huwelijk vier kinderen.

heem

Ligging van Pavonia bij Nieuw Amsterdam (New York)

 

pavonia

Pavonia is de gelatiniseerde naam van zijn geslacht Pauw, in Nieuw Nederland gelegen tussen de Hudson baai en Delaware rivier. De naam Pavonia leeft o.a. voort via een avenue in Jersey City en een straat in Kearny.

pauwstreet1

De naar Michael Pauw vernoemde Pauwstraat in Richmond, USA

pauwstreet2

Zicht op de (Michael) Pauwstreet in Richmond, USA

 

 

 

Michiel Pauw (RKD)

Michiel Pauw door Jan van Teylingen(RKD)

5.Reinier Pauw (1591-1676), Heer van ter Horst, Rijnenburg, Teylingerbosch en Canisse. Schepen te Amsterdam, sinds 1621 lid en vanaf 1655 president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, hoofdingeland van Delfland. Legde als voorzitter van de Societeyt op 23 augustus 1649 de eerste steen voor de Nieuwe Kerk in ’s-Gravenhage waar hij na zijn overlijden is begraven.Gaf in 1633 opdracht voor bouw van pand Korte Vijverberg 3 in Den Haag, tegenwoordig huisvesting van het Kabinet van de Koning. Was tweemaal gehuwd,eerst met  Clara Alewijn op 2 mei 1617 (begraven 8 maart 1630 in de Grote of St. Jacobskerk) en hertrouwd op 4 november 1631 met Christina van Ruytenburch (overleden te ‘s-Gravenhage en begraven in de Nieuwe Kerk, 7 augustus 1666).(RKD, iconografisch bureau)

reinier

Portret van Reinier Pauw  (1591-1676) door Paulus Moreelse, 1625. Het portret van zijn eerste echtgenote Clara Alewijn (1600-1630) ging in 1906 bij een brand in huize Broekhuizen (Pauw van Wieldrecht) , Leersum, helaas verloren. Hij hertrouwde met Stijtge (Christina)  van Ruytenburgh, vrouwe van ter Horst (1591-1666), zuster van Anna van Ruytenburgh die met Adriaan Pauw, heer van Heemstede was getrouwd en haar broer staat als luiteant Willem Pauw naast kapitein Banningh Cock op de Nachtwcht van Rembrandt van Rijn. Het vermogen van Reiner Pauw is geraamd op ƒ 440.000,-.

pauwmatham

Reynier Pauw, heer van Ter Horst etc. en President van de Hoger Raad. Gravure door Theodoor Matham, naar een schilderij van Joan Mijtens. De gravure is afgesneden, op de totale afbeelding zien we op een tafel voor Pauw zijn voorzittershamer en een boek met op de rug de tekt H. RAED.Linksboven (ook bovenstaand niet zichtbaar) is het famiewapen gegraveerd.

 

graf

Grafmonument voor Reinier Pauw in de  Nieuwe Kerk Den Haag (Universititeisbibliotheek Leiden)

 

diederik

Diederic Pauw (1618-1688)

 

6.Cornelis Pauw (1593-1668). In 1611 als secretaris van ambassadeur Cornelis Haga in 1611 naar Constantinopel, hoofdstad van het Ottomaanse Rijk; van 1613 tot 1622 hoofdconsul in Aleppo, bracht tussentijds in 1619 verslag uit aan de Staten van Holland. Later Raad en Rekenmeester, verder van eind 1631 tot 7 september 1634 [= nederlaag der Zweden bij Nördlingen] gezant bij koning Gustaaf Adolf en kanselier Oxenstierna van Zweden in Duitsland. Uit zijn huwelijk met Anna Pels zijn 5 kinderen geboren.

Portret van de diplomaat Cornelis Pauw, 1591

Portret van de diplomaat Cornelis Pauw door Michiel van Mierevelt, 1624  (RKD)

cornelis

Albuminscriptie van Cornelis Pauw (Constantinopel, 28-8-1613) aan Ernst Brinck, gezant en burgemeester van Harderwijk (Koninklijke Bibliotheek)

 

7.Pieter Pauw, geboren in 1594, ongehuwd overleden in Alkmaar, 1-8-1626.

8.Jacob Pauw (1597-1665) Baljuw en drost van Liesveld. Uit zijn huwelijk met Emerentia Rooseboom werden 8 kinderen geboren.

  1. Een dochter geboren en overleden 2-10-1605.
pauw20

Beknopte genealogie Amsterdamse tak Pauw

ZOON REYNIER PAUW (1612-1652) :

reinier

Links Reynier Pauw (1612-1652), echtgenote Adriana Jonckheyn (1615-1658, begraven ook in Oude Kerk Heemstede) ) met wie Pauw in 1632 was getrouwd + 4 van hun kinderen. Wie deze groep voorstelde was alsog onbekend totdat men het huis Westwijck in de Purmer herkende, dat architect Philip Vingboons in 1637 had gebouwd. De compositie is misschien ontleend aan de illustratie van Van de Venne bij Cats’hofdicht nr.XXX. ‘Op ’t uytroeien van onkruyt’. Reinier Pauw, heer van Nieuwerkerk en Schalkwijk,  was een zoon van raadpensionaris Adriaan Pauw. Hij was zelf geen koopman, maar had wel belang bij verschillende handelsondernemingen. Hij was baljuw en dijkgraaf van Amstelland; de eerzucht van zijn voorgeslacht deelde hij blijkbaar niet en op zijn portret maakt hij de indruk van een buitenman. Hij overleed vroeg op 40-jarige leeftijd in 1652 en was dus nog niet aan het einde van een te verwachten loopbaan. Via verving van zijn grootvader was hij Frans ridder. Op het schilderij van Cornelis Holsteyn uit omstreeks 1645 zien we twee kinderen die terug komen van de hazenjacht, voorzien van een polsstok. Het jongste kind   rijdt in een fraai versierde bokkenwagen. Ongewoon is de grote hoed die mevrouw Pauw draagt, blijkbaar bedoeld voor gebruik op het land. Westwijck ligt achter een rechthoekige geometrische tuin met bloembedden tussen palmranden. Opvallend zijn de stenen borststukken in antieke trant, die op zeer lage voetstukken staan: men ziet deze regeregeld in tuinen uit die jaren.

 

 

Westwijck

Bewaard gebleven ontwerp van huize Westwijck in de Purmer door Philip Vingboons, 1637.

doorsnede

Doorsnede van luxueus buitenverblijf Westwijck (Universiteitsbibliotheek Leiden)

 

Pauwglas

Ter nagedachtenis aan het echtpaar Pauw-Jonckheyn werd in 1667 een geschilderd raam aan de (Hervormde) kerk te Oudshoorn geschonken, vertonende, door cherubijntjes omgeven, het alliantiewapen van Pauw van Nieuwerkerk (gevierendeeld 1 en 4 Pauw, 2 en 3 het wapen der heerlijkheid Nieuwerkerk; in een hartschild de Franse lelie en Jonckheyn (gevierendeeld 1 en 4 in groen en zilveren lelie, 2 en 3 in rood een gouden ster), beide schilden samen omgeven door de keten van de orde van Sint Michaël. Gekroonde  helm met distel als helmteken, dekkleden blauw en goud. Het onderschrift luidt: ‘De heer Reynier Pauw Ridder Heer van Nieuwerkerk en Schalkwijk Dijkgraaf en balliu van Amstelland En van de waterschappije van de hooge en zoute Zeeburgh, 1667.’

fragment

fragment wapenglas in de kerk van Oudshoorn

 

 

Ad 1 ADRIAAN PAUW (1585-1653) Overleden in ’s-Gravenhage en begraven in grafkelder van de Oude Kerk te Heemstede.

Portret van Adriaen Pauw door Gerard Terborgh (bruikleen Frans Hals Museum)

Portret van Adriaen Pauw uit 1646 door Gerard Terborgh (bruikleen Frans Hals Museum)

Woonde in zijn jeugd in de Warmoesstraat, later op de Dam en na 1627 in het perceel Herengracht 13-15 te ’s-Gravenhage. Kocht december 1620 de heerlijkheid Heemstede + kasteel voor ƒ 36.000,-. Was o.a.koopman en bewindhebber van de V.O.C., Kamer Amsterdam, tot 1627 pensionaris van Amsterdam, hoofd van de Rekenkamer, missies naar o.a. Brandenburg, Frankrijk en Engeland. Raadpensionaris van 1631 tot1636 en nogmaals van 1651-1653 als opvolger van Jacob Cats. Van 1646-1648 buitengewoon ambassadeur en vredesonderhandelaar met Spanje in Munster, Heer van Heemstede (inclusief Bennebroek), Oosterwijk (in Beverwijk) Rietwijk, Rietwijkeroord, Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Schakenbosch (bij Leidschendam/Voorschoten) en Hogersmilde (Drenthe). Verzamelaar van wapens, beelden, rariteiten en boeken. Zijn collectie omvatte bij zijn dood bijna 16.000 delen [om precies te zijn: 15.910], weinig letterkunde maar o.a. 5.589 theologische werken, 1.385 juridische, 3.086 historische en politieke, 1.555 botanische en 705 filosofische werken).

Uitsnede schilderij: de Vrede van Munster beëdigd in 1648 door Gerard Terborgh. In het midden Adriaan Pauw

Uitsnede schilderij: de Vrede van Munster beëdigd in 1648 door Gerard Terborgh. In het midden Adriaan Pauw; links ambassadeur Clant van Groningen en rechts secretaris van Pauw en van  de Nederlandse gezanten Gerard van Kinschot

Huwde in 1606 Anna Seys (overleden in 1607). Uit dit huwelijk 1 zoon:

a)Nicolaas Seys Pauw (1607-1640). Geboren in Amsterdam en overleden in Beverwijk. Heer van Bennebroek en Oosterwijk dankzij informele overdracht van zijn vader. Legde in 1623 de eerste steen voor de Oude Kerk van Heemstede. Trouwde in 1630 met jonkvrouw Anna van Lockhorst; huwelijksreis naar Italië; echtscheiding in 1638. In 1640 of 1641 kinderloos overleden.

Portret van Nicolaas Seys Pauw

Portret van Nicolaas Seys Pauw door Jan Anthonisz. van Ravesteyn (RKD)

lockhorst

Anna van Lockhorst, van 1630-1630 echtgenote van Nicolaas Seys Pauw. Portret door J.A.van Ravesteyn, circa 1633  (Louvre Parijs)

Zie ook: https://ilibrariana.wordpress.com/2017/02/18/het-tragisch-leven-van-nicolaas-pauw-1607-1640-oudste-zoon-van-adriaan-pauw/

Adriaan Pauw hertrouwde op 7-2-1610 met Anna van Ruytenburg (overleden in 1648). Uit dit huwelijk sproten zes kinderen, allen in Amsterdam geboren.

Portret van Anna Pauw-van Ruytenburg, in 166 geschilderd door Gerard Terborgh, toen zij al ziekelijk was (in 1648 overleden)

Portret van Anna Pauw-van Ruytenburg, in 1646 geschilderd door Gerard Terborgh, toen zij al ziekelijk was (in bruikleen Frans Hals Museum)

pauwruytenburgh

Anna van Ruytenburgh en Adriaan Pauw gegraveerd door Pieter Holsteyn vaan Gerard ter Borgh, 1646

 

b) Pieter Pauw, geboren in 1611 was kapitein in Staten dienst; 12-10-1637 kinderloos overleden.

pauwpieter

Pieter Pauw, kapitein in het Staatse leger, door Jan van Teylingen, circa 1636

 

c)Reinier Pauw (1612-1652), Heer van Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk en Vijfhuizen. Met deze ambachtsheerlijkheden is hij echter niet meer officieel door de Staten van Holland beleend geworden, omdat hij 1 jaar voor zijn vader overleed. Was baljuw en dijkgraaf van Amstelland. Gehuwd met Adriana Jonckheyn (1615-1658), uit welke verbintenis 14 kinderen.

reinier1

Reinier Pauw (1612-1656) (RKD)

jonckheyn

Adriana Jonckheyn (1615-1658) , echtgenote van Reinier Pauw (RKD)

 

d)Anna Cornelia Pauw (1613-1678). Huwde tweemaal, in 1636 met Diederik Huyghens, heer van Opvoort en in 1652 met jonkheer Servaas van Panhuys. Zij had 1 zoon en 3 dochters uit haar eerste huwelijk.

e) Gerard Pauw (1615-1676) Overleden te ’s-Gravenhage en begraven in Heemstede. Heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord. Rentmeester van de Espargnes (Domeinen) van Holland en West-Friesland (1640), vanaf 1652 raad en rekenmeester in de Rekerkamer der Grafelijkheidsdomeinen; hoofdingeland van Delfland. In 1645 te Rotterdam getrouwd met Agatha van Hartighsveld (1627-1697), dochter van burgemeester Cornelis van Hartighsveld. Zij is na de dood van haar man in 1676 beleend met Heemstede. Uit het huwelijk vijf kinderen: Anna, Agatha, Agatha (1652 jong overleden), Agatha (1656-1698, gehuwd met Johan Diederik Hoeufft), Anna en 1 zoon: Adriaan Pauw (1672-1745), in 1699 geboren in ’s-Gravenhage en overleden in Amsterdam. Na het overlijden van zijn moeder in 1699 tot 1704 beleend met Heemstede. Hij is driemaal gehuwd geweest met 1) Antoinetta van Divoort, 2) Ignatia Paets, 3) Sara Fries. Van zijn eerste vrouw, voorhuwelijks geboren, 1 zoon Adriaan Pauw (1696-1722). Zijn vader Adriaan Pauw (1672-1745) verkeerde in (Duitse) piëtistische kringen, was bevriend met de mysticus Gerhard Tersteegen (1697-1769) uit Mühlheim en woonde in het achterhuis van Keizersgracht 20 te Amsterdam. In 1745 te ’s-Gravenhage overleden en evenals zijn laatste echtgenote in Heemstede begraven. In 1704 zijn Heemstede en Rietwijk afgestaan aan de oudste zoon van zijn zuster Agatha en zwager Johan Diederik Hoeufft, geheten mr. Gerard Hoeft, in overeenstemming met de testamentaire beschikking van Agatha van Hartighsveld, met als voorwaarde dat die zich voortaan Pauw geboren Hoeufft zou noemen. Bijna 90 jaar bleef Heemstede in het bezit van de familie Pauw, geboren Hoeufft. In 1793 gingen de heerlijkheden Heemstede en Rietwijk over in handen van Johanna Maria Dutry. De volgende ambachtsheer, de Haarlemse magistraat Jacob Scholting, deed op 23 oktober 1809 voor ƒ 27.500,- het slot tijdelijk over aan Jan Dolleman, schout en secretaris van Heemstede, die het intussen sterk verzakte en verwaarloosde kasteel liet slopen.

berckheyde

Van Gerrit (Gerard) Pauw bestaat geen afzonderlijk portret. Mogelijk is hij door G.A.van Berckheyde in 1667 afgebeeld als 1 van de twee heren voor het kasteel van Heemstede, naast een pauw in o.a. de slotgracht 2 zwanen  (de heren van Heemstede hadden het recht van zwanendrift)

gerard1

Van Gerard Pauw is geen portret overgelverd. Wèl veel archiefstukken, brieven en de dichter Henricus Bruno wijdde in 1646 zijn ‘Mengel-moes van verscheyde gedichten (1666) een huwelijksvers aan hem enAgatha Hartighsvelt

gerard2

De eerste regels van een 89-neolatijns vers door H.Bruni geschreven ter ere van het huwelijk van Gerard Pauw met Agatha van Hartighsveldt, 26 december 1645

 

f)Michiel Pauw (1617-1658) Heer van Oosterwijk en Hogersmilde. Page van prins Frederik Hendrik, kapitein bij het Noord-Hollands regiment, later kapitein van een compagnie gardes. Overleden te ’s-Gravenhage. Huwde in 1652 met Anna Maria Fassin, uit welk huwelijk 6 kinderen, onder wie Adriana (1652-1713), vrouwe van Hogersmilde na het overlijden van haar broer Adriaan, gehuwd met edelman Frans van Marselis (1643-1705), heer van Callenberg (Denemarken), beiden in Heemstede begraven.

Michiel Pauw (1617-1658) en echtgenote Anna maria Fassin + 2 oudste kinderen: Adriana Pauw (1652-1713) en Johan Pauw (1653-1685) met op de achtergrond het kasteel van Heemstede; door Jan Mijtens

Michiel Pauw (1617-1658) en echtgenote Anna Maria Fassin + 2 oudste kinderen: Adriana Pauw (1652-1713) en Johan Pauw (1653-1685) met op de achtergrond het kasteel van Heemstede; door Johannes Mijtens

fassin

Anna Maria Fassin (1628-1665) door J.Mijtens, collectie Van Hogendorp (RKD)

 

Portret van Adriana Pauw (1652-1713)

Portret van Adriana Pauw (1652-1713) door Johannes van der Stock. Zij was een kleinkind van Adriaan Pauw en Vrouwe van Hogersmilde

 

adriaanpauw1658

Adriaan Pauw als kind geschilderd door Johannes van der Stock. Hij is 19 november 1658 in ‘s-Gravenhage geboren als zoon van Michiel Pauw en Anna Maria Fassin. Was Heer van Hoogersmilde na de dood van zijn broer (8 maart 1687), overleden op 10 november 1700.

 

Geschilderd portret van Frans van Marselis (1643-1705), echtgenote van Adriana Pauw (RKD)

Geschilderd portret van Frans van Marselis (1643-1705), echtgenote van Adriana Pauw (RKD)

g) Adriaan Pauw 1622-1697), Heer van Bennebroek en Schakenbos.

pauwhooghe

Adriaen Pauw, heer van Bennebroeck etc. Gravure door Romeyn de Hooghe

Raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, vanaf 1670 president van dit hoogste rechtscollege; hoofdingeland van Delfland. Bewoonde een fraai pand aan de Herengracht in ’s-Gravenhage en kocht in Bennebroek ‘Duinwijck’. Trouwde in 1644 met Cornelia Pauw, dochter van zijn oom Reinier. Hij gold als een beschermer van kunsten en wetenschappen. In de destijds populaire historische roman ‘Elizabeth Musch’ van mr.Jacob van Lennep is de raadsheer ‘Mr Adriaan Pauw, Heer van Bennebroek’, een van de hoofdfiguren. Overleed te ’s-Gravenhage en is begraven in de door hem gestichte en door Pieter Post ontworpen kerk in Bennebroek. Uit zijn huwelijk sproten zes kinderen, namelijk 5 dochters en 1 zoon Dirk, die vóór zijn vader ongetrouwd is overleden.

Adriaan Pauw (1649-1719) en echtgenote Cornelia Pauw (1626-1692) + 2 kinderen onder wie de 4-jarige Anna Christina Pauw (1649-1719). Schilderij uit 1653 door Johannes Mijtens

Adriaan Pauw (1649-1719) en echtgenote Cornelia Pauw (1626-1692) + 2 kinderen onder wie de 4-jarige Anna Christina Pauw (1649-1719). De 2 engeltjes verbeelden 2 overleden kinderen.  Schilderij uit 1653 door Johannes Mijtens (RKD)

ben1

Adriaan Pauw jr.op latere leeftijd, door Johan Thopas (circa 163-1700)

De jongste dochter – door tijdgenoten beschreven als beeldschoon -:

Anna Christina Pauw (1649-1719) werd na de dood van haar vader beleend met Bennebroek. Zij was gehuwd met baron Nicolaas Sohier de Vermandois (1645-1690). Uit dat huwelijk twee dochters, van wie Adriana Constantina Sohier de Vermandois haar opvolgde als ambachtsvrouw van Bennebroek, maar in 1719 kinderloos overleed, waarmee de naam Pauw na bijna 115 jaar verdwijnt uit de geschiedenis van Bennebroek.

Anna Christin Pauw

Anna Christina Pauw

Enkele generaties Pauw op een doek geschilderd. V.l.n.r.; Johan Pauw (1645-1708), Adriaan Pauw (1516-1587), Reinier Pauw (1574-1636), Reinier Pauw (1591-1676) en Dirk Pauw (1618-1688). Verblijfplaats van het schilderij is onbekend, mogelijk verloren of in particuliere collectie

Enkele generaties Pauw samengebracht. V.l.n.r.; Johan Pauw (1645-1708), Adriaan Pauw (1516-1578), Reinier Pauw (1564-1638), Reinier Pauw (1591-1676) en Dirk Pauw (1618-1688). Dit anonieme schilderij Bevond zich destijds in Huis Te Bennebroek, later in bezit gekomen van de familie Pauw van Wieldrecht. Huidige verblijfplaats onbekend.

Samengesteld naar gegevens uit o.a. de genealogische publicatie van mr.H.J.Koenen, Het geslacht Pauw, 1900, gepubliceerd in Adelsboek, jaarboek van den Nederlandschen adel onder redactie van D.G.van Epen, anno 1900.

In de jaarboeken deel 47 (1993) en deel 48 (1994) publiceerde mr.E.J.Wolleswinkel, destijds adjunct-directeur van het Iconografisch Bureau, twee bijdragen over de portretcollectie Pauw van Wieldrecht te Leersum (1).

broekhuizen

Broekhuizen in Leersum vóór de brand van 1906, waarbij een deel van de collectie verloren ging. (foto RKD)

RKD = Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/iconografisch bureau, gevestigd in get gebouwencomplex van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

(1) In deel 47 (1993), p.147-174, zijn kleine portretfoto’s opgenomen van de volgende personen; Hendrik Pauw (ov.1500), Reinier Pauw (ov.1541), Adriaan Pauw (1516-1578), Anna van Persijn van Beverwaarde (1520-1586), Jacob Pauw (1558-1620), Mechteld van Heemskerk (1558-1606), Willem van Heemskerk (1526-1592), Margaretha Proost (1534-1590), Pieter Pauw (ov.1611), Michiel Pauw (1590-1640), Pieter Pauw (1584-1647), Adriaan Pauw (1581-1684), Engelbert Pauw (1585-1648), Maria van Hoogenbrouck (1589-1649), Maarten van Hoogenbrouck (ov.1613), Catharina van der Dussen (0v.1617), Elisabeth van der Meer (1626-1708), Maarten Pauw (1616-1680), Frank van der Meer (1587-1663), Maria Graswinckel (1600-1665), Pieter van der Meer , Maria van der Burg(h), Jacob Graswinckel (ov.1620), Maria van Berckel (ov.1630), Engelbert Pauw (1656-1687), Josina van der Goes (1656-1715), Maarten Pauw (1678-1721), Anna Teding van Berkhout (1677-1710), Maarten pauw (1678-1721 door J.Verkolje, 1691, Anna Constantia Schaap (1671-1727), door Const. Netscher, Maarten Pauw (1616-1680) door N.Maes, 1675?, Elisabeth van der Meer (1626-1708) door N.Maes, 1675?, Elisabeth van der Meer (1626-1708), Maarten Pauw (1616-1680), Maria Pauw (1653-1733), Engelbert Pauw (16556-1687), Volkera Pauw (1658-1674), Franco Pauw (1661-1724), Jacob Pauw (1663-1684), Isabella Cornelia Pauw (1668-1697), Franco Pauw (1661-1724), Anna Constantia Schaap (1671-1727), Franco Pauw (1714-1776), Antoinetta Coenradina van Heemskerck (1725-1775), Iman Pauw (1715-1779) door M.Verheyden 1651, Maria Johanna Catharina van Boeschot (1718-1754) door M.Verheyden 1751, Maarten Philibert Pauw (1747-1795) door N.Rode 1777, Maria Susanna Buys (1750-1789) door N.Rode 1777; mr.Matthieu Christiaan Hendrik ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895), Paulus Buys (1625-1717) door Const.Netscher 1693, Anna de Neve (1623-1707) door Const.Netscher 1693, Willem Buys (1661-1679), Elisabeth Lestevenon (1671-1747), Mattheus Lestevenon (1633-1691), Elisabeth Backer (1644-1718), Bregitta Lestevenon (1668-1747), Willem Reiniersz. Buys (1587-1649) door J.Verspronck 1644, onbekende vrouw, onbekende vrouw door P.van Dijk 1730, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door monogrammist Á.R.’1778, Maria Susanna Buys door monogrammist ‘A.R.’1778, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door Ch.H.Hodges, Maarten Iman Pauw (1774-1846) door Ch.H.Hodges, Maarten Iman Pauw (1774-1846) door J.W.Pieneman 1812, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door J.W.Pieneman 1812,Pieter Beelaerts (1669-1691) door P.van der Werff 1706, Christina Pompe (1647-1722) door P.van der Werff 1706, Gerard Beelaerts (1673-1718) door P.van der Werff, Adriana Mesdach (?) (1677-1711) door P. van der Werff, Francois Pauw (?) (1757-1818), Adriaan Pauw (1585-1653) door G. Ter Borch, Anna van Ruytenburch (1589-1648) door G. Ter Borch. Reinier Pauw (1591-1676) door P.Moreelse 1625 [N.B. Het portret van Chara Alewijn (1600-1630) is bij de brand van 1906 verloren gegaan], Onbekende man (aet.41) door H.v.d.Mast 1594, onbekend meisje door M.van Mierevelt 1619, onbekende man (aet.30) door M.van Mierevelt 1624, onbekende vrouw (aet. 1629) door M.van Mierevelt 1618, onbekende vrouw (aet.20) door M.van Mierevelt 1626, Jannetje Berkel(s) (1592-1615) door M.van Mierevelt 1614

gen1

Genealogisch overzicht familie Pauw 1, uit: De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum (1) door E.J.Wolleswinkel, pagina 156.

gen2

Vervolg genealogie Pauw van bovenstaande bladzijde I

pauw1

Genealogisch overzicht familie Pauw II Amsterdamse tak.  deel 48, pagina 112

pauw2

Vervolg genealogisch overzicht familie Pauw II Amsterdamse tak, deel 48, pagina 113

 

 

bijlage 1: Professor PIETER PAUW (PETRUS PAVIUS), anatoom in Leiden, was een neef van Adriaan Pauw, heer Van Heemstede

pieter1

Fragmentgenealogie van Petrus Pauw (1564-1617).  Mr.H.J.Koenen Junior stelde overigens vast dat professor Pieter Pauw (Petrus Pavius) in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht geen directe verwantschap heeft met het bekende regentengeslacht.

 

pieterpauw

Een gerenommeerd geleerde in zijn tijd was Pieter Pauw (1564-1617), botanicus en anatoom, als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Leiden. Bovenstaand anoniem portret is in het bezit van het (Historisch) Museum Amsterdam

pieter

Naar een schilderij gegraveerd portret door Pieter van der Aa van Pieter Pauw, achterneef van Adriaan Pauw

Pauw5

gravure van het Theatrum Anatomicum van Pieter Pauw in Leiden

Pauw6autopsie

Afbeelding van een te verrichten autopsie door Pieter Pauw

 

 

pieter

Het Theatrum Anatomicum van de Leidse universiteit met professor Pieter Pauw aan het ontleden van een lijk. In: De humani corporis ossibus. Leiden, 1615. Gravure door Andries Stock naar een tekening van J.de Gheyn.

pieter3

Pieter Pauw, bouwer van Theatrum Anatomicum Leiden; door Willem Hogendoorn (in: Thema; tijdschrift voor thematische filatelie, april 2014, pagina 30

Filosofen in de grot van Plato. Prent van Jan Saenredam naar Cornelis Corneliszoon van Haarlem. Opgedragen aan Pieter Pauw

Pauw6

Vervolg artikel van Willem Hogendoorn: Pieter Pauw, bouwer van Theatrum Anatonicum Leiden

 

 

Deel 48 Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, deel 48, 1994: – Maarten Pauw 91747-1795) door A.Carré, 1756; Engelbert Pauw (1752-1803 door A.Carré, 1756; Franco Pauw (1714-1776), door M.Verheyden, 1743; Antoinetta Coenradina van Heemskerck (1725-1775) door M.Verheyden, 1743; Vivit Tercentoum Pavii: vijf generaties van de Amsterdamse tak van het geslacht Pauw, voorstellenden v.l.n.r. Johan Pauw (1645-1708), Adriaan Pauw (1516-1578), Reinier Pauw (1591-1676) en Diederik Pauw (1618-1688) (anoniem doek); voor-en achterzijde van (het linkerzijluik van) een memorietafel, waarop zijn afgebeeld: Hendrik Pauw (ov.1500) met zijn vier zonen Reinier (ov.1541), Dirk (ov.1530), Gerard (ov.15670 en Frans Pauw. Anoniem paneel; Anna Christna Pauw (1649-1719) toegeschreven aan J.v.d.Stock; Michel Pauw (1617-1658) door P.Nason, 1611; Anna Maria Fasson (1628-1665) door J.Mijtens, coll. van Hogendorp; Adriana Pauw (1652-1713) door J.van der Stock; Johan Pauw (1653-1686) door J.van der Stock; Michiel pauw (1655-1673) door J.van der Stock; Adriaan Pauw (1658-1700 door J.van der Stock; Adriaan Pauw (1585-1653) door G.Honthorst, 1651; Reinier Pauw (1564-1636 door J.van Ravesteyn 1631; Dirck de Graeff (2601-1637); Eva Bicker (1609-1665); Dirck de Graeff (1601-1637 coll. De Graeff; Michael Pauw (1617-1658) [of Michiel Pauw   (1590-1649) door Jan van Teylingen/  H.K.] zijn vrouw Anna Maria Fassin (1628-1665) en hun twee oudste kinderen Adriana (1652-1713) en Johan  Pauw(1653-1686) voor kasteel Heemstede, J.Mijtens; Arend van der Graeff (1557-1642) door M.van Mierevelt 1630; Machteld pauw (1613-1673) door J.Delff 1644; Nicolaas Pauw (1607-1640) door J.van Ravesteyn 1634; Anna van Lockhorst (geb.1614, coll. Louvre door J.van Ravesteyn 1636; mw. M.Pauw van Wieldrecht-Repelaer (1863-1939 foto; Aletta C.A.Voomberch (1828-1913) door J.G.Schwartze 1868; Matthieu C.H.Ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895) door J.G.Schwartze 1868; Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht (1860-1913) door P.Josselin de Jong 1889; Jonkvrouw Maria Repelaer (1863-1939) door A.Pirsch 1912; onbekende man (aet.51?) door W.v.d.Vliet; onbekende vrouw door A.v.d.Tempel 1671; Pieter Pauw (ov.1611); Margaretha Pauw (1590-1661) door J.Delff 1649.

Mr.E.Wolleswinkel bericht dat de portretcollectie Pauw van Wieldrecht naast historisch familiebezit als volgt is verworven: Aankoop Veiling Pauw 1864 op ‘Klein Langenhorst’ te Voorschoten; schenking Van Hogendorp (1872); aankoop Van Pabst van Bingerden (1884); aankoop veiling Alewijn (1884); aankoop Van Vredenburch (1886); aankoop Goudstikker (1893); aankoop veiling Amsterdam (1900); aanwinsten uit 1886, 1892, 1905-1909 en onbekend; de laatste generaties; aanwinsten uit 1919, 1937 en 1935-1941

paneel

Paneel Hendrik Pauw (ov.1500) met zijn vier zonen Reinier, Dirk. Gerard en Frans Pauw

pauw10

Pagina 53 uit: jaarverslag Iconografisch Bureau 1993

Zie ook: https://ilibrariana.wordpress.com/2017/02/06/adriaan-pauw-en-zijn-bibliotheca-heemstediana/

bijlage 2: ambachtsheren van Heemstede na Adriaan Pauw

-Gerard Pauw van 1653-1676

-weduwe Agatha Pauw-van Hartighsvelt  van 1676-1697

–Adriaen Pauw van 1698-1704.

-Gerard Pauw geboren Hoeft 1704-1729 (Hij was een zoon van Agatha Pauw en Johan Diderik Hoeufft, door afstand van zijn oom Adriaen Pauw)

-Geertruid Dutry, weduwe van Gerard pauw geboren Hoeufft van 1729-1734

-Jan Diderik Pauw geboren Hoeufft van 1734-1737

 

Hoeufft1

Geschilderd portret van Jan Diderik Hoeufft 1730-1792), bevindt zich in particulier bezit.

 

-Benjamin Pauw geboren Hoeufft van 1737-1747

-Jan Diderik pauw geboren Hoeufft van 1747-1792  (Agneta Sylvius, weduwe van Benjamin Pauw die in 1747 trouwde met A.M. baron van Aerssen Beijeren   genoot het vruchtgebruik der heerlijkheid Heemstede tot haar dood 1 juni 760.

-Leonardus Pauw geboren Hoeufft van 1792-1793  [Hierna kwam een einde aan het geslacht Pauw geboren Hoeufft als ambachtsheren van Heemstede. In 1793 is de heerlijkheid verkocht aan Johanna Maria Dytry, gescheiden vriuw van Jan Frederik Hendrik de Drevon (tot 1809), waarna Jacob Scholting volgde van 1809 tot 1816. In de Franse Tijd zijn formeel de oude heerlijkheidsrechten komen te vervallen.

catalogus

titelblad van catalogus van veiling  der boek-verzameling van o.a. jonkheer mr.L.Pauw geboren Hoeufft (1757-1824),  in leven lid der Algemeene Rekenkamer. ‘s-Gravenhage, W.K.Mandemaker, 1826.