Tags

, , , , , , , , , ,

Fragment genealogie Amsterdamse linie geslacht (Adriaan) Pauw

voorgeslacht

Voorgeslacht Pauw. De zoon van Adriaen Reynierszoon Pauw:  Adriaan Pauw (1516-1578) geldt als stamvader van het Amsterdamse regentengeslacht Pauw

Genealogisch overzicht familie Pauw 1 (uit: De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum (1); door E.J.Wolleswinkel, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. deel 47, 1993, pagina 156.[Artikel met portretillustraties op p. 147-174. Deel II is opgenomen in deel 48, p. 108-137].

reinier_pauw_1490-1547

Anoniem portret van Reynier Hendriksz. Pauw (circa 1490-1547), was o.a. schepen van Gouda en in 1540 burgemeester van Gouda, tot 1547 tevens lid van de Staten van Holland.

Reynier Hendrikcz Pauw van de Hollandse-Goudse tak, waaruit de Amsterdamse tak voortkwam via zijn zoon Adriaan, was apotheker, in 1523 en 1524 schepen en vanaf 1540 burgemeester van Gouda. Hij trouwde in 1510 met Aaerlanda Fransdochter. Uit dat huwelijk is in 1515 hun zoon Adriaan Pauw (1516-1578)  Na het overlijden van Aerlanda hertrouwde hij voor 1532 met Aleyda ’t Hoen van Souburg, geboren te Gouda, weduwe van Willem Vink en dochter van de Goudse schepen Dirk van  der Graft.

Reynier Hendriksz. Pauw is samen met drie broers en zijn vader Hendrik Pauw, geboren te Gouda, was raad in de vroedschap bin 1496 en burgemeester aldaar. Gehuwd met Sophia van der Goude) afgebeeld op de voorzijde van een memorietafel vervaardigd na het overlijden van zijn vader in 1500. Zijn eigen portret door een anonieme schilder is hiervan mogelijk gekopieerd. De vader Hendrik is met zijn vier zonen Reynier (ov.1541), Dirck (ov.1530), Gerard (ov.1567)en Frans Pauw knielend afgebeeld. Daarachter staat hun patroonheilige, voorgesteld met een boek in de handen. Daarboven het wapen van Pauw. Onderaan is geschreven: ‘Hier leyt begraven Henryck Pauw, die sterft int jaer ons heeren xv.c.den eersten dach van septe(m)ber. bidt vor de siel’.  

Achterzijde van het linkerzijluik (?) van de Pauw-memorietafel (uit Jaarboek CCBG, deel 48, 1994 (artikel door E.J.Wolleswinkel over de portretgalerie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum’,II pagina 115)

Uit de Hollands-Defltste tak Pauw stamt de geportretteerde Jacob Pauw (1567-1641), zoon van de zeer oud geworden Adriaen Pauw (1581-1684) e Elisabeth van der Cijs. Hij was ook bierbrouwer en lid van de Delftse vroedschap en ligt begraven op het koor van de Oude Kerk te Delft. Portret met familiewapen Pauw door Delftenaar Michiel Janszoon van Mierevelt uit 1638. In 2007 is het schilderij geveild bij Bonhams voor 16.800 Bitse pond.

———

Adriaan Pauw, grootvader van de Heer van Heemstede Adriaan Pauw, geboren in 1516 te Gouda als zoon van Reinier Pauw en Aerlanda Fransdr. Was koopman in granen te Rotterdam en factuur van de koning van Denemarken.  Na zijn huwelijk (1539) vestigde hij zich in Amsterdam als zeepzieder en groothandelaar in granen. Op 6 mei 1539 is hij in Amsterdam in het huwelijk getreden met Anna Van Beverwaerde, genaamd van Persijn (1520-1586), geboren te Amsterdam. Was orthodox calvinist maar ook verdraagzaam en toen in 1566 heftige tumulten uitbraken in Amsterdam  was aan hem als vertrouwensman tussen de stadsregering en de burgers het herstel der rust te danken.  In 1568 moest hij vluchten voor de Spaanse tirannie. Via Emden naar Hamburg bewees hij van daaruit  verschillende diensten aan de prins van Oranje.  In 1568 is Pauw teruggekeerd in Amsterdam  Werd raad en schepen in 1578 in welk jaar van de Alteratie hij is overleden en  begraven in de Oude Kerk. Daar is ook zijn vrouw ter aarde besteld.  Uit hun huwelijk zijn tien kinderen geboren, van wie de belangrijkste is Reynier Pauw, o.a. burgemeester van Amsterdam, het hoofd van de Amsterdamse tak, vader van Adriaan Pauw (1585-1653).  Mr.H.J. Koenen, via zijn moeder een nazaat van Adriaan Pauw wijdde een studie aan de in Gouda geboren Adriaan Pauw als bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw (Amsterdam, 1842). De genealogie Pauw  is o.a. gepubliceerd in Adelsarchief, jaarboek van den Nederlandschen adel, jaargang 1, 1900., p.115-262.

Vooromslag van een in 1905 verschenen gedrukte catalogus der Verzameling Familieportretten rakende het Geslacht Pauw. Bevat 188 nummers, o.a. 4-7 Adriaan Pauw en echtgenote Anna van Persijn van Beverwaerde.. Volgens Wolleswinkel zijn deze verworven door ; ‘aartsverzamelaar’ mr. Maarten Pauw (1678-1821). Gebleken is dat van beide personen meerdere kopieën ofwel naschilderingen in omloop zijn, ook in België. Van de portretten in olieverf zijn de volgende nummers beschreven in een 1 januari 1935 gedateerde inventaris: 4) Adriaan Pauw (Zoon van Reinier) Hollandse School, 16e eeuw. Paneel 70cm.hoog, 58,5 cm.breed. ; 5) Adriaan Pauw. (zie ook 4 en 47A) Hollandsche school, 16e eeuw. Paneel, ovaal 63cm. hoog, 46,5 cm.breed; 6) Anna van Persijn van Beveraarde. Hollandse school 16 e eeuw. Paneel 70cm. hoog, 58 cm.breed., 7) Anna van Persijn van Beverwaarde. Hollandse school 16e eeuw. Paneel ovaal 61 cm. hoog en 47cm breed.

Portretgravure Adriaan Pauw

Portretgravure Adriaan Pauw door Jacob van Houbraken, 1760

voor

Voorstudie van Charles Rochussen voorstellende Adriaan Pauw (1516-1578) die met 5 gezanten uit Amsterdam wordt ontvangen door prins Willem van Oranje te Utrecht in 1566 (Museum Boymans Rotterdam)  Het eigenlijke doek bevindt zich in de collectie  Pauw van Wieldrecht

echtpaar.jpg

Echtpaar Adriaen Reiniersz. Pauw (1516-1578) en Anna van Persijn Beverwaarde (1520-1586) met geslachtwapens. Anoniem. Het portret van Pauw is ongedateerd, van Anna van Persijn van Beverwaerde is uit 1578. Volgens RKD in particulier bezit.

Adriaan Pauw met heraldische wapens van Pauw, Van der/ ‘T Goude (Sophia was gehuwd met Hendrik Pauw, Van Souburch (getrouwd met Reynier Pauw) en Van Hensbeeck, telg uit een Goudse burgemeestersfamilie (RKD)

Anoniem portret van Anna van Beverwaerde van Persijn. 1578. Met de wapens van Van Beverwaerde, Van Neck (?), Anna was een dochter van Jacob en Henrica van Neck, Persijn,  en Van der Schelling (Geertruida was een zuster van Jan Persijn van Beverwaerde, getrouwd met Aerland Pauw, halfzus van Adriaan). (RKD)

Kopieën (of originelen?) van beide portretten zijn via familievererving sinds de 19de eeuw in  bezit van de heer H.Vanderlinden in België.

==========

Reinier Pauw (1564-1638) het hoofd van de Amsterdamse of jongere tak. Hij was koopman-reder, mede-oprichter van de Compagnie van Verre (VOC), raad, schepen en 9 x burgemeester van Amsterdam (in 1605, 1609, 1611, 1614, 1616, 1617, 1619 en 160). Bewoonde het huis ‘Het Leydtse Wapen’ in de Warmoesstraat. In tegenstelling tot zijn zoon Adriaan was Reiner een stadhoudersgezinde regent, die tot de rechters behoorde welke de doodstraf uitspraken voor raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt.

Genealogisch overzicht Amsterdamse familietak Pauw (Jaarboek CBG, deel 48, 1994, pagina 112)

Vervolg genealogisch overzicht Amsterdamse familietak Pauw (CBG, jaarboek 48, 1994, pagina 113). Met de kinderloze Adriaan Pauw (1696-1722) die spiritueel gericht was en zich ook niet liet portretteren is de rechtstreekse mannelijke lijn:  Adriaan Pauw – Gerard Pauw – Adriaan Pauw gestopt. In 1794 werd Gerard Hoeufft, die zich vervolgens liet noemen Gerard Pauw, geboren Hoeufft, in 1704 ambachtsheer van Heemstede. Hij was een zoon van Agatha Pauw (dochter van Gerard Pauw) en Johan Diderik Hoeufft, door afstand van zijn oom, de in 1704 overleden Adriaen Pauw.

Mei 2022 verschijnt een monografie over Reinier Pauw  (1564-1636), en Amsterdam, de macht van een man en een stad, geschreven door dr.Menno Witteveen

reynier

Reynier Pauw geschilderd door Jan Anthonisz. van Ravesteyn (RKD)

Anoniem schilderij van burgemeester Reinier Pauw (1591-1676)

Voorstudie voor een historiserend schilderij door Charles Rochussen van Reinier Pauw, Grotius, Jacob Boreel en Dirk Meerman als Nederlandse gezanten gezonden naar het Engelse hof namens de State-Generaal der Nederlanden in het belang van de Indische Compagnie, gepresenteerd aan koning Jacobus I door ambassadeur Caron in 1613. Aquarel (particuliere collectie)

Saftleven.jpg

Cornelis Saftleven (1683):  satire op de berechting van landsadvocaat Johan van Oldenbarneveld in 1609, waarbij de rechters in de gedaanten van dieren zijn afgebeeld, .o.a. Nicolaes Kromhout als olifant en felle contra-remonstrant Reinier Pauw als pauw (links van JvO.) (Rijksmuseum Amsterdam)

Reinier Pauw behoorde in 1594 bij de oprichting van de Compagnie van Verre (Amsterdam) als voorloper van de VOC en als bewindhebber van de VOC, gesticht in 1602(Gaastra, De geschiedenis van de VOC.) Ter aanvulling: de zesde Kamer van de VOC in Enkhuizen bestond uit: Lucas Gerritsz., Willem Cornnelisz. de Jonge, Jan Pietersz. Schram, Hendrick Gruyter, Jan Laurensz, van Loosen, Dirck Dircksz. Pelser, Gijsbrecht van Beeresteyn, Barthout Jansz. Steenhuysen, Jacob Jacobsz. Hinloopen, Francois du Gardijn en Willem Brasser. 

Anonieme spotprent op Reinier Pauw n.a.v. rechtspleging Johan van Oldenbarneveldt (18e eeuw, Rijksmuseum Amsterdam)

Spotvers op Reynier Pauw bij zijn portret, vanwege diens berechting van Johan van Oldenbarneveldt (Rijksmuseum Amsterdam)

Schotschrift waarin prins Maurits en de rechters, waaronder Reynier Pauw, voor eeuwig worden vervloekt omdat zij de onschuldige Johan van Oldenbarnevelt ter dood veroordeelden.

foto van de vroegere pakhuizen van koopman Reinier Pauw en zijn zoon Adriaan.

Pamflet Domus Lamentationis. 1630. Bevat motto van Reinier Pauw: ‘Bona Causa Triumphat’. Reinier Pauw (1564-1636) was contra-remonstrant en fel anti-Arminiaan. Op de gravure het kasteel Loevestein van waaruit Hugo de Groot in een boekenkist wist te ontvluchten. (British Museum)

Hij had de nodige vijanden, maar was bij het gewone volk kennelijk nog zo populair, dat volgens een tijdgenoot in 1638 ongeveer 1.000 Amsterdammers, velen ongenood,  de lijkstoet volgden naar de Oude Kerk waar hij is begraven. Reinier was tweemaal getrouwd met eerst a) Cornelia Michielsdr. De Lange (in 1584) en na haar overlijden met b) Elbrich Jan van Cruyningen (in 1618). Uit zijn eerste huwelijk zijn 8 kinderen geboren (uit het tweede geen), allen in Amsterdam:

1.Adriaan Pauw, geboren 1-1-1585 (volgt hieronder)

2.Cornelis Pauw, 11-8-1587 geboren en in dezelfde maand overleden

3.Michiel Pauw (geboren 26-9-1588, overleden 29-9-1589

4.Michiel Pauw (1590-1640), schepen, oprichter en bewindhebber der West-Indische Compagnie, stichtte in 1629 de kolonie Pavonia in Nieuw-Nederland. Iedere aandeelhouder had het recht om in Nieuw-Nederland een kolonie te stichten.  Pavonia was gelegen tegenover het fort Amsterdam aan de oostzijde van de rivier de Hudson. Het ligt thans recht tegenover New York City in de staat New Jersey. Pauw ging er zelf niet heen als bestuurder maar stelde Cornelis van Voorst als commandeur ofwel intendant  aan. Hij verkocht zijn bezit weer in 1637 aan de WIC voor ƒ 26.000,-. Michiel Pauw  Liet door architect Vingbooms een fraai huis bouwen aan de Herengracht 168-174 (met in de top zijn wapenschild). In 1615 gehuwd met Laurensdr. Hillegonda (van der) Spiegel, vrouwe van Achttienhoven. Uit dit huwelijk vier kinderen.

Vermoedelijk Michiel Pauw (1590-1640 ) (1591-1676)- door Paulus Moreelse, 1625 Rijksmuseum*oil on canvas.*70 x 58 cm .*1618

Portret van Michiel Pauw (niet van Vroom maar Moreelse) naar tentoonstelling in New York (Algemeen Handelsblad, 15-1-1953 i.v.m. 3 eeuwen New York.

Michiel Pauw was zeer succesvol in zaken. Door de befaamde architect Philips Vingboons liet hij in 1637-1638 een grachtenpand bouwen aan de Herengracht 168 te Amsterdam

Marcusleeuwen  als schildhouders met wapen. Michiel Pauw was ridder van St. Marcus van Venetië, hen op 20 april 1623 toegekend.

algemeen wapen van regentengeslacht Pauw

Het heraldisch wapen van Michiel Pauw. Het schild gevierendeeld: 1 en 4 Pauw, 2 en 3 een aanziende leeuw. (Uit: Adelsarchief jaarboek 1900, PAUW), p. 116-282.

Pavonia10

(Uit: John Landwehr. De Nederlander uit en thuis. Alphen aan den Rijn, 1981).  Michiel Pauw is zelf nimmer in ‘zijn’ kolonie’ geweest. Hij liet het plaatselijk bestuur over aan Cornelis van Voorst als commandeur van Pavonia ofwel Pavia. Het uitroeien van de indianen ter plaatse heeft voornamelijk plaatsgehad tussen 1638 en 1647 toen Willem Kieft (1594-1647) als voorlaatste gouverneur fungeerde van Nieuw-Nederland. 

Cornelis (Cornelius) van Voorst [ook bekend als Cornelius Hendrik van Vorst] is circa 1580 geboren vermoedelijk in Utrecht en is in 1638 ook in Utrecht overleden. Hij trouwde met Anna de Bure uit welk huwelijk 3 kinderen zijn geboren. Van Voorst was eigenlijk houtsnijder en meubelmaker. Hij kwam in het lokaal bestuur van Utrecht en ging na 1610 naar Italië om zich te bekwamen in het houtsnijden en de taal te leren. Teruggekeerd kreeg hij 26 april 1626 door de directeuren van de West Indische Compagnie een baan aangeboden in Nieuw-Nederland, waar zich Nederlandse kolonisten vestigden.  Daar woonde en werkte hij als plaatselijk bestuurder  in Ahasymus (Pavonia) in het zuidelijk deel van het tegenwoordige Hoboken, New Jersey. Als agent van patroon Michiel Pauw is hij  benoemd tot superintendant van de nieuwe kolonie. Als zodanig wordt Cornelis van Voorst  gerekend tot de ‘Founding Fathers’ van New Jersey.  In 1637 verkocht Michiel Pauw zijn bezit in Nieuw Nederland. Cornelis van Voorst overleed  9 juli 1638 in Utrecht overleden tijdens een bezoek aan zijn zuster.

Herengracht 168 is  opgetrokken uit witte zandsteen uit Duitsland, het eerste grachtenpand met een halsgevel. Omdat Michiel Pauw 24 maart 1640 overleed heeft hij het huis slechts kort bewoond.

Huis Pauw, Herengracht 168 Amsterdam

Titelpagina van de bibliotheekcatalogus der stad Amsterdam uit 1622 door Matheus Sladus. Betaald door de kerkmeesters van de Nieuwe Kerk en opgedragen aan de magistratuur van Amsterdam. Daarom prijken hun wapens op het titelblad. Rechts die van Michiel Reynierszoon Pauw, schepen, en Pieter Jacobsz. Elias, armmeester; links die van Gerard Hudde, zoon van de schepen Hendrik Hudde, en Dirck Heynck, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Bovenaan het wapen van Amsterdam en onderaan van Willem Eggert, die in de voorrede gehuldigd wordt als stichter van kerk en bibliotheek (het laatste ten onrechte volgens prof. H.de la Fontaine Verwey).

heem

Ligging van Pavonia, gesticht in 1630 [thans New Jersey] bij Nieuw Amsterdam (New York)

pavonia

Pavonia is de gelatiniseerde naam van zijn geslacht Pauw, in Nieuw Nederland gelegen tussen de Hudson baai en Delaware rivier. De naam Pavonia leeft o.a. voort via een avenue in Jersey City en een straat in Kearny.

Afslachting van indianen in Pavonia, Onder het bewind van de Nederlandse gouverneur Willem Kieft woonden In Nieuw Nederland  niet meer dan 1000 mensen, waarvan in Pavonia circa 250 bewoners. In een bloedige strijd zijn onder Kiefts bewind ongeveer 1600 indianen, de oorspronkelijke bewoners, vermoord. Kieft (1597-1847) was koopman en de voorlaatste gouverneur van Nieuw Nederland. Na zijn ontslag in 1647 is hij opgevolgd door Peter Stuyvesant, onder wie enige honderden kolonisten vanuit Holland zich in Nieuw Nederland vestigden.  Bij terugkeer naar Holland zonk zijn schip voor Wales, kwam Willem Kieft om en ging tevens zijn meegenomen archief verloren. Houtgravure uit 1859 door Lossing & Barritt (New York Public Library)

pauwstreet1

De naar Michael Pauw vernoemde Pauwstraat in Richmond, USA

replica1

Replica van VOC-schip  de Zilveren Maan vaart de Hudson rivier op. Rechts op de achtergrond lag de Nederlandse kolonie Pavonia, gesticht door Michiel Pauw

pauwstreet2

Zicht op de (Michael) Pauwstreet in Richmond, USA

Etiket van Pavonia bier, 1887 (Library of Congress)

Modern Pavonia ‘Although the entire region was originally Pavonia, the name now tends to be assiciated with the former Jersey City area of the Horseshoe encompassing Harsimus Cove, Hamilton Park, and WALDO-Powerhouse. Since the 1980s the former site of the Erie Railroad’s Hudson waterfront  Pavonia Terminal and the Pavonia Ferry has ben redeveloped as Newport. The PATH rapid transit system’Newport Station. Formerly called Pavonia, and the Hudson Bergen Light Rail Pavonia-Newport station are in this section of the city. Pavonia  Avenue is a street interrupted in sections as it runs eastwest in Pavonia Newport, at Hamilton Park, in Journal Square, and in the Marion Section, Pavonia Court, at the Newark Bay in Bayonne has its name from the Pavonia Yacht Club established during 1859 on the New York Bay. There is alo a Pavonia Avenue in Kearny. Saint Peter’College, located on land that was part of the Patroonship, has as its mascot a peacock. to which its publications make reference: Pauw Wow (newspaper), Pavan (literary magzine), Peaock Pie (yearbook). There is also a Pavonia Branch of the Jersey Public Library Sytem. The Pavonia Yard streetcar was locted near Five Corners. The Pavonia Yard, locted in Camden was oprted by the Pennyvnia Railroad, which alo maintained terminals and yards in Downtown Jersey City. (Wikipedia)

Voorgevel van Pavonia filiaal der openbare bibliotheek New Jersey

‘Pavonia was niet het enige Amerikaanse gebied dat de naam van Michiel Pauw zou dragen. De Braziliaanse archipel Ferando de Noronha, ontdekt in 1503 door de Italiaanse ontdekkingsreiziger in Portugese dienst Amerigo Vespucci, werd bezet door de Engelsen en van 1556 tot 1612 door de Fransen. In 1628 werden de eilanden bezet door de Nederlanders, die op hun beurt na twee jaar zijn verdreven door een Spaans-Portugese militaire exoeditie onder leiding van Rui Calaza Borges, De Nederkanders bezetten de eilanden in 1635 opnieuw en stichtten er een ziekenhui voor de tropen in noordoostelijk Brazilië, dat in die tijd in handen was van de Nederlanders, met name de kuststrook tussen de Sao Francico rivier en Maranhao. Het eiland raakte bekend onder de naam PAVONIA. ter ere van Michoiel Puw en zou ongeveer 20 jaar onder Nederlands bewind blijven, waarna de Portugezen het gebied heroverden.

De eilanden Fernando de Noronha, voorheen Pavovia, voor de oostkust van Brazilië.

De Pavonia Multiflora ofwel Braziliaanse kandelaar

4a Zoon van Michiel Pauw was jhr.mr.Isaac Pauw, geboren te Amsterdam b2 april 1618, ridder, heer van Achttienhoven, overleden 14 september 1690 in Den Haag Hij was o.a. pensionaris van Enkhuizen van 1653-1659. Volgens de wapenkaart van Enkhuizen voerde hij als wapen gevierendeeld 1 en 4 Pauw met hartschild lelie, 2 en 3 een aanzienlijke leeuw (Achttienhoven?) en als helmteken de distelplant.

Wapens van burgemeesteren etc . van de stad Enkhuizen in Westfries Museum Hoorn. Van Isaac Pauw links onder direct naast stadsgezicht

Beschrijving en heraldisch wapen van Isaac Pauw (1618-1690)

5.Reinier Pauw (1591-1676), Heer van ter Horst, Rijnenburg, Teylingerbosch en Canisse. Schepen te Amsterdam, sinds 1621 lid en vanaf 1655 president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, hoofdingeland van Delfland. Legde als voorzitter van de Societeyt op 23 augustus 1649 de eerste steen voor de Nieuwe Kerk in ’s-Gravenhage waar hij na zijn overlijden is begraven. Gaf in 1633 opdracht voor bouw van pand Korte Vijverberg 3 in Den Haag, tegenwoordig huisvesting van het Kabinet van de Koning. Was tweemaal gehuwd,eerst met  Clara Alewijn op 2 mei 1617 (begraven 8 maart 1630 in de Grote of St. Jacobskerk) en hertrouwd op 4 november 1631 met Christina van Ruytenburch (overleden te ‘s-Gravenhage en begraven in de Nieuwe Kerk, 7 augustus 1666).(RKD, iconografisch bureau)

reinier

Portret vermoedelijk van Reinier Pauw  (1591-1676) door Paulus Moreelse, 1625. Het portret van zijn eerste echtgenote Clara Alewijn (1600-1630) ging in 1906 bij een brand in huize Broekhuizen (Pauw van Wieldrecht) , Leersum, helaas verloren. Hij hertrouwde met Stijtge (Christina)  van Ruytenburgh, vrouwe van ter Horst (1591-1666), zuster van Anna van Ruytenburgh die met Adriaan Pauw, heer van Heemstede was getrouwd en haar broer staat als luitenant Willem Pauw naast kapitein Banningh Cock op de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Het vermogen van Reinier Pauw is geraamd op ƒ 440.000,-. Hij was o.a. lid van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Dr. Reinier Pauw verzamelde kunst en boeken. Op een veiling van een Antwerpse beeldenverzameling die 13 september 1646 in Amsterdam plaatsvond, onder leiding van Michel le Blon behoorde dr. Reinier Pauw tot de voornaamste kopers. Deze auctie bracht 6.000 gulden op. Andere kopers waren jonker Willem van de Werve (schoonzoon van Jacob Poppen), Jasper van Wiquefort Jr, en Rembrandt van Rijn.

pauwmatham

Reynier Pauw, heer van Ter Horst etc. (1591-1676)  en President van de Hoge Raad. Gravure door Theodoor Matham, naar een schilderij van Jan Mijtens. De gravure is afgesneden, op de totale afbeelding zien we op een tafel voor Pauw zijn voorzittershamer en een boek met op de rug de tekst H. RAED. Linksboven (ook bovenstaand niet zichtbaar) is het familiewapen gegraveerd.

Installatie van Reinier Pauw als president van de Hoge Raad in ‘-Gravenfage in 1644. Historiserend tafereel door Charles Rochussen, 1881)

korte_vijverberg_3-1

In 1635 betrok de vermogende Reynier Pauw het grote pand aan de Korte Vijverberg 3 in Den Haag. Het werd toen in de volksmond ‘Huis Pauw’ genoemd, Tegenwoordig is hier het Kabinet van de Koning gehuisvest.

graf

Grafmonument voor Reinier Pauw in de  Nieuwe Kerk Den Haag (Universiteitsbibliotheek Leiden)

========

diederik

Diederic Pauw (1618-1688)

Bovenstaande Diederic Pauw, geboren in 1618 te Amsterdam en overleden in 1688, begraven in de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage. Diederic Pauw was een zoon van Reinier Pauw (1591-1676). Hij was tweemaal gehuwd: 1) in 1641 met Aleyda (1623-1650)  van Verlaer en 2) in 1651  met Elisabeth Cats (1612-1673), dochter van dichter-staatsman Jacob Cats. Had twee kinderen, namelijk jonkheer Dirk (Diederic) Pauw (1618-1688), heer van Rijnenburg, Ter Horst en Teylingerbosch en Carnisse + jonkvrouw Cornelia Pauw (1626-1692), begraven te Bennebroek

6.Cornelis Pauw (1593-1668). In 1611 als secretaris van ambassadeur Cornelis Haga in 1611 naar Constantinopel, hoofdstad van het Ottomaanse Rijk; van 1613 tot 1622 hoofdconsul in Aleppo, bracht tussentijds in 1619 verslag uit aan de Staten van Holland. Later Raad en Rekenmeester, verder van eind 1631 tot 7 september 1634 [= nederlaag der Zweden bij Nördlingen] gezant bij koning Gustaaf Adolf en kanselier Oxenstierna van Zweden in Duitsland. Uit zijn huwelijk met Anna Pels zijn 5 kinderen geboren.

Portret van de diplomaat Cornelis Pauw, 1591

Aangemerkt als een portret van de diplomaat Cornelis Pauw door Michiel van Mierevelt, 1624  (RKD) Op basis van onderzoek door o.a. E.J.Wolleswinkel uit 1993 echter verworpen.

cornelis

Uit: De portretfabriek van Michiel van Mierevelt (1566-1641). WBooks/Museum Het Prinsenhof, 2011, pagina 174.

cornelis

Albuminscriptie van Cornelis Pauw (Constantinopel, 28-8-1613) aan Ernst Brinck, gezant en burgemeester van Harderwijk (Koninklijke Bibliotheek)

Het voormalige woonhuis, een stadspaleisje, van Cornelis Pauw , Herengracht 19 in Den Haag

Benoemingsakte Cornelis Pauw als consul namens Nederland in Aleppo (Nationaal Archief) 

In 2012 verscheen een boek gewijd aan Cornelis Haga, die gedurende 27 jaar van 1612 tot 1637 ambassadeur namens de Republiek was in het Ottomaanse Rijk. gevestigd in de hoofdstad van het sultanaat Constantinopel. In deze biografie komen ook Cornelis Pauw als secretaris en consul in Aleppo (Syrië) èn diens broer , de latere raadpensionaris Adriaan Pauw meermaals ter sprake

Koning Gustaaf Adolf van Zweden ontvangt Cornelis Pauw in ambassade, 1631. Historiserend doek door Charles Rochussen (collectie Pauw van Wieldrecht)

Charles Rochussen (1814-1894). Aquarel voorstellende de ontvangst van de ambassadeurs Adriaan Pauw en Joachimi bij het Britse parlement. Tentoongesteld geweest van 18 oktober 1997 tot 18 januari 1998 in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Op 20 maart 2019 afkomstig uit een privécollectie geveild bij Bonhams Londen voor 1500 Britse pond.

7.Pieter Pauw, geboren in 1594, ongehuwd overleden in Alkmaar, 1-8-1626.

8.Jacob Pauw (1597-1665) Baljuw en drost van Liesveld. Uit zijn huwelijk met Emerentia Rooseboom werden 8 kinderen geboren.

  1. Een dochter geboren en overleden 2-10-1605.
pauw20

Beknopte genealogie Amsterdamse tak Pauw

NICOLAAS SEYS PAUW (1606-1640)

Nicolaas Seys Pauw, geportretteerd door J.van Ravensteyn (RKD)

GERARD PAUW (1615-1676). Uit oude catalogi is bekend  dat hij is geportretteerd. Tot op heden niet bekend, in tegenstelling tot een afbeelding van zijn in 1645 getrouwde echtgenote Agatha van Hartighsvelt (1627-1697) door Pieter Verelst evenals van zijn schoonmoeder op latere leeftijd als weduwe van burgemeester Cornelis Janszoon van Hartgsvelt: Agatha Welhouck

Portret door Pieter Verelst van Agatha van Hartighsvelt (1627-1697), gedateerd 1642 en zich bevindende in het Musée des Beaux-Arts de Dyon, France. Geboren  op 10 januari in 1627 als zoon van Cornelis Janszoon Hartighsvelt, koopman en burgemeester in Rotterdam. Zij was van 1676 tot haar overlijden op 19 oktober 1697 ambachtsvrouwe van Heemstede en is begraven in de Oude Kerk

Het gezinsportret zie onder Michiel Pauw

Portret van Agatha Welhouck, weduwe van burgemeester Cornelis Janszoon Harthigsvelt uit Rotterdam. Haar echtgenoot was een oorspronkelijk uit Den Briel afkomstige koopman en reder in de haringvisserij en was ook burgemeester in Rotterdam. Kinderen van het echtpaar waren Catharina, Agatha en Johanna. Agatha huwde in 1645 Gerard Pauw (1615-1676), na 1653 heer van Heemstede, kleinzoon van Reinier Pauw. Dankzij erfenissen een vermogend man die als gevolg van erfenissen van zijn familie en schoonfamilie voor 212.000 gulden werd aangeslagen in 1674. Hun oudste dochter, ook Agatha geheten, trouwde in 1676 met Johan Diederik Hoeufft, zoon van de rijke Mattheus Hoeufft. De titel van ambachtsheer ging na kleinzoon van de raadpensionaris Adriaan (1672-1745) over naar hun tweede zoon Gerard, pas nadat deze, en zijn afstammelingen, de achternaam wijzigden in Pauw geboren Hoeufft. (RKD)

Portret van Cornelis Janszoon Harthigsvelt (1586-1641), schoonvader van Gerard Pauw. Koopman en reder. Was vanaf 1639 bewindhebber VOC, Kamer Rotterdam en burgemeester van Rotterdam in 1628, 1630, 1631 en in het jaar van zijn overlijden 1641. Postuum portret uit 1659 door Pieter van der Werff, Museum Rotterdam

PIETER PAUW (1611-1637) Gedoopt in de Oude Kerk Amsterdam. Studeerde in Leiden ingeschreven in de letteren in 1625. Was kapitein van een regiment in Staatse dienst en is 12 oktober 1637 ongehuwd overleden en begraven in Heemstede

pauwpieter

Portret van Pieter Pauw door Jan van Teylingen in Hoorn, Westfries Museum (RKD)

REYNIER PAUW (1612-1652)

Reynier Pauw (1612-1652). Portret door Jan Anthoniszoon van Ravestein. (Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie)

Anoniem portret van Adriana Jonckheyn(1615-1658) , na huwelijk 3 augustus 1632 te Amsterdam echtgenote van Reynier Pauw (1612-1652)  (Coll. pauw van Wieldrecht)

reinier

Schilderij  van Cornelis Holsteyn, verblijfplaats onbekend. Links vermoedelijk Reynier Pauw (1612-1652), echtgenote Adriana Jonckheyn (1615-1658, begraven ook in Oude Kerk Heemstede)  met wie Pauw in 1632 was getrouwd + 4 van hun kinderen. Wie deze groep voorstelde was alsnog onbekend totdat men het huis Westwijck in de Purmer herkende, dat architect Philip Vingboons in 1637 had gebouwd. De compositie is misschien ontleend aan de illustratie van Van de Venne bij Cats’ hofdicht nr.XXX. ‘Op ’t uytroeien van onkruyt’. Reinier Pauw, heer van Nieuwerkerk en Schalkwijk,  was een zoon van raadpensionaris Adriaan Pauw. Hij was zelf geen koopman, maar had wel belang bij verschillende handelsondernemingen. Hij was baljuw en dijkgraaf van Amstelland; de eerzucht van zijn voorgeslacht deelde hij blijkbaar niet en op zijn portret maakt hij de indruk van een buitenman. Hij overleed vroeg op 40-jarige leeftijd in 1652 en was dus nog niet aan het einde van een te verwachten loopbaan. Via vererving van zijn grootvader was hij Frans ridder. Op het schilderij van Cornelis Holsteyn uit omstreeks 1645 zien we twee kinderen die terug komen van de hazenjacht, voorzien van een polsstok. Het jongste kind  rijdt in een fraai versierde bokkenwagen. Ongewoon is de grote hoed die mevrouw Pauw draagt, blijkbaar bedoeld voor gebruik op het land. Westwijck ligt achter een rechthoekige geometrische tuin met bloembedden tussen palmranden. Opvallend zijn de stenen borststukken in antieke trant, die op zeer lage voetstukken staan: men ziet deze regeregeld in tuinen uit die jaren. NOTA BENE: Het RKD Iconografische Bureau stelt momenteel dat huize Westwijck in de Purmer onzeker is, ofschoon mij de overeenkomst mij  het ontwerp van Vingboons frappant lijkt,  en dat NIET de familie van Reinier Pauw en Adriana Jonckheyn is afgebeeld, zoals in het verleden verondersteld. Wie dan wel blijft onbekend. (Dirck Tholincx?).

Westwijck

Bewaard gebleven ontwerp van huize Westwijck in de Purmer door Philips Vingboons, 1637. In  Vingboonsboek van 1648)

doorsnede

Doorsnede van luxueus buitenverblijf Westwijck (Universiteitsbibliotheek Leiden)

Tanny van de Wolf. Buitenplaatsen op burgerlijke familieportretten uit de Gouden Eeuw als uiting van zelfrepresentatie. Open Universiteit, 2020.

Vervolg scriptie Tanny van der Wolf, 2020

Slot scriptie Tanny van der Wolf. Open Universiteit, 2020.

Wapenglas ter nagedachtenis van Reynier Pauw (1612-1652) en Adriana Jonckheyn (1615-1658)  in Oudshoornse Kerk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Pauwglas

Ter nagedachtenis aan het echtpaar Pauw-Jonckheyn werd in 1667 een geschilderd raam aan de (Hervormde) kerk te Oudshoorn geschonken, vertonende, door cherubijntjes omgeven, het alliantiewapen van Pauw van Nieuwerkerk (gevierendeeld 1 en 4 Pauw, 2 en 3 het wapen der heerlijkheid Nieuwerkerk; in een hartschild de Franse lelie en Jonckheyn (gevierendeeld 1 en 4 in groen en zilveren lelie, 2 en 3 in rood een gouden ster), beide schilden samen omgeven door de keten van de orde van Sint Michaël. Gekroonde  helm met distel als helmteken, dekkleden blauw en goud. Het onderschrift luidt: ‘De heer Reynier Pauw Ridder Heer van Nieuwerkerk en Schalkwijk Dijkgraaf en balliu van Amstelland En van de waterschappije van de hooge en zoute Zeeburgh, 1667.’

fragment

fragment wapenglas in de kerk van Oudshoorn

Jacob Pauw, Delft (1567-1641) door Michiel Janszoon van Mierevelt. In 2007 geveild bij Bonham, Londen, voor 19.063 pond

Ad 1 ADRIAAN PAUW (1585-1653) Overleden in ’s-Gravenhage en begraven in grafkelder van de Oude Kerk te Heemstede.

Portret van Adriaen Pauw door Gerard Terborgh (bruikleen Frans Hals Museum)

Portret van Adriaen Pauw uit 1646 door Gerard Terborgh (bruikleen Frans Hals Museum)

Woonde in zijn jeugd in de Warmoesstraat, later op de Dam en na 1627 in het perceel Herengracht 13-15 te ’s-Gravenhage. Kocht december 1620 de heerlijkheid Heemstede + kasteel voor ƒ 36.000,-. Was o.a.koopman en bewindhebber van de V.O.C., Kamer Amsterdam, tot 1627 pensionaris van Amsterdam, hoofd van de Rekenkamer, missies naar o.a. Brandenburg, Frankrijk en Engeland. Raadpensionaris van 1631 tot1636 en nogmaals van 1651-1653 als opvolger van Jacob Cats. Van 1646-1648 buitengewoon ambassadeur en vredesonderhandelaar met Spanje in Munster, Heer van Heemstede (inclusief Bennebroek), Oosterwijk (in Beverwijk) Rietwijk, Rietwijkeroord, Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk, Schakenbosch (bij Leidschendam/Voorschoten) en Hogersmilde (Drenthe). Verzamelaar van wapens, beelden, rariteiten en boeken. Zijn collectie omvatte bij zijn dood bijna 16.000 delen [om precies te zijn: 15.910], weinig letterkunde maar o.a. 5.589 theologische werken, 1.385 juridische, 3.086 historische en politieke, 1.555 botanische en 705 filosofische werken).

Uitsnede schilderij: de Vrede van Munster beëdigd in 1648 door Gerard Terborgh. In het midden Adriaan Pauw

Uitsnede schilderij: de Vrede van Munster beëdigd in 1648 door Gerard Terborgh. In het midden Adriaan Pauw; links ambassadeur Clant van Groningen en rechts secretaris van Pauw en van  de Nederlandse gezanten Gerard van Kinschot

Huwde in 1606 Anna Seys (overleden in 1607). Uit dit huwelijk 1 zoon:

a)Nicolaas Seys Pauw (1607-1640). Geboren in Amsterdam en overleden in Beverwijk. Heer van Bennebroek en Oosterwijk dankzij informele overdracht van zijn vader. Legde in 1623 de eerste steen voor de Oude Kerk van Heemstede. Trouwde in 1630 met jonkvrouw Anna van Lockhorst; huwelijksreis naar Italië; echtscheiding in 1638. In 1640 of 1641 kinderloos overleden.

Portret van Nicolaas Seys Pauw

Portret van Nicolaas Seys Pauw door Jan Anthonisz. van Ravesteyn (RKD)

lockhorst

Anna van Lockhorst, van 1630-1630 echtgenote van Nicolaas Seys Pauw. Portret door J.A.van Ravesteyn, circa 1633  (Louvre Parijs)

Zie ook: https://ilibrariana.wordpress.com/2017/02/18/het-tragisch-leven-van-nicolaas-pauw-1607-1640-oudste-zoon-van-adriaan-pauw/

Adriaan Pauw hertrouwde op 7-2-1610 met Anna van Ruytenburg (overleden in 1648). Uit dit huwelijk sproten zes kinderen, allen in Amsterdam geboren.

Portret uit 1632 van Anna van Ruytenburgh (1589-1648), door Michiel van Mierevelt

Portret van Anna Pauw-van Ruytenburg, in 166 geschilderd door Gerard Terborgh, toen zij al ziekelijk was (in 1648 overleden)

Portret van Anna Pauw-van Ruytenburg, in 1646 geschilderd door Gerard Terborgh, toen zij al ziekelijk was (in bruikleen Frans Hals Museum)

pauwruytenburgh

Anna van Ruytenburgh en Adriaan Pauw gegraveerd door Pieter Holsteyn van Gerard ter Borgh, 1646

Willem van Ruytenburgh, heer van Vlaardingen. en broer van Anna van Ruytenburgh, komt als luitenant naast kapitein Banning Cocq prominent voor op het schilderij de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.

In Vlaardingen is een nieuwbouwwijk in 2019 geopend, geheten: ‘De Buitenplaats Van Ruytenburgh’.

De gezanten namens de Staten-Generaal Adriaan Pauw van Heemstede en Joachimi worden ontvangen in het Engelse Parlement op 8februari 1640. Historiserend schilderij door Charles Rochussen, 1879 (collectie Pauw van Wieldrecht)

Gravure voorstellende het beleefdheidsbezoek van koningin Henriëtte Maria met haar schoonzoon Willem II, prins van Oranje, aan Adriaan Pauw, 8 september 1642

Op basis van de bekende gravure maakte Charles Rochussen een historiserend doek in 1884 (collectie Pauw van Wieldrecht)

Beleefdheidsbezoek van Maria Henrietta aan Adriaan Pauw met dochter en schoonzoon in 1642 op het Slot te Heemstede. Tekening van aankomst op de Hoflaan door Simon Jacobszoon de Vlieger (British Museum)

b) Pieter Pauw, geboren in 1611 was kapitein in Staten dienst; 12-10-1637 kinderloos overleden.

pauwpieter

Pieter Pauw, kapitein in het Staatse leger, door Jan van Teylingen, circa 1636

Van Gerard Pauw (1615-1676). opvolger van zijn vader Adriaan Pauw als ambachtsheer van Heemstede, die o.a. raad en rekenmeester  in de Rekenkamer der grafelijkheidsdomeinen van Holland was, moet een portret zijn gemaakt, dat nog niet kon worden achterhaald, mogelijk niet is bewaard, in tegentelling tot het portret van zijn echtgenote, burgemeestersdochter Agatha van Hartighsvelt, met wie hij 26 december 1645 in Rotterdam huwde, welk portret in een museum het Franse Dyon werd ontdekt.

c)Reinier Pauw (1612-1652), Heer van Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk en Vijfhuizen. Met deze ambachtsheerlijkheden is hij echter niet meer officieel door de Staten van Holland beleend geworden, omdat hij 1 jaar voor zijn vader overleed. Was baljuw en dijkgraaf van Amstelland. Gehuwd met Adriana Jonckheyn (1615-1658), uit welke verbintenis 14 kinderen.

reinier1

Reinier Pauw (1612-1656) door Dirk Dirksz. Santvoort (1615-1656) (RKD)

jonckheyn

Adriana Jonckheyn (1615-1658) , echtgenote van Reinier Pauw (RKD)

d)Anna Cornelia Pauw (1613-1678). Huwde tweemaal, in 1636 met Diederik Huyghens, heer van Opvoort en in 1652 met jonkheer Servaas van Panhuys. Zij had 1 zoon en 3 dochters uit haar eerste huwelijk.

e) Gerard Pauw (1615-1676) Overleden te ’s-Gravenhage en begraven in Heemstede. Heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord. Rentmeester van de Espargnes (Domeinen) van Holland en West-Friesland (1640), vanaf 1652 raad en rekenmeester in de Rekerkamer der Grafelijkheidsdomeinen; hoofdingeland van Delfland. In 1645 te Rotterdam getrouwd met Agatha van Hartighsveld (1627-1697), dochter van burgemeester Cornelis van Hartighsveld. Zij is na de dood van haar man in 1676 beleend met Heemstede. Uit het huwelijk vijf kinderen: Anna, Agatha, Agatha (1652 jong overleden), Agatha (1656-1698, gehuwd met Johan Diederik Hoeufft), Anna en 1 zoon: Adriaan Pauw (1672-1745), in 1699 geboren in ’s-Gravenhage en overleden in Amsterdam. Na het overlijden van zijn moeder in 1699 tot 1704 beleend met Heemstede. Hij is driemaal gehuwd geweest met 1) Antoinetta van Divoort, 2) Ignatia Paets, 3) Sara Fries. Van zijn eerste vrouw, voorhuwelijks geboren, 1 zoon Adriaan Pauw (1696-1722). Zijn vader Adriaan Pauw (1672-1745) verkeerde in (Duitse) piëtistische kringen, was bevriend met de mysticus Gerhard Tersteegen (1697-1769) uit Mühlheim en woonde in het achterhuis van Keizersgracht 20 te Amsterdam. In 1745 te ’s-Gravenhage overleden en evenals zijn laatste echtgenote in Heemstede begraven. In 1704 zijn Heemstede en Rietwijk afgestaan aan de oudste zoon van zijn zuster Agatha en zwager Johan Diederik Hoeufft, geheten mr. Gerard Hoeft, in overeenstemming met de testamentaire beschikking van Agatha van Hartighsveld, met als voorwaarde dat die zich voortaan Pauw geboren Hoeufft zou noemen. Bijna 90 jaar bleef Heemstede in het bezit van de familie Pauw, geboren Hoeufft. In 1793 gingen de heerlijkheden Heemstede en Rietwijk over in handen van Johanna Maria Dutry. De volgende ambachtsheer, de Haarlemse magistraat Jacob Scholting, deed op 23 oktober 1809 voor ƒ 27.500,- het slot tijdelijk over aan Jan Dolleman, schout en secretaris van Heemstede, die het intussen sterk verzakte en verwaarloosde kasteel liet slopen.

berckheyde

Van Gerrit (Gerard) Pauw bestaat geen afzonderlijk portret. Mogelijk is hij door G.A.van Berckheyde in 1667 afgebeeld als 1 van de twee heren voor het kasteel van Heemstede, naast een pauw in o.a. de slotgracht 2 zwanen  (de heren van Heemstede hadden het recht van zwanendrift)

gerard1

Van Gerard Pauw is behalve het groepsportret met kasteel in het verschiet  geen afzonderlijk portret overgeleverd. Wèl veel archiefstukken, brieven en de dichter Henricus Bruno wijdde in 1646 zijn ‘Mengel-moes van verscheyde gedichten (1666) een huwelijksvers aan hem enAgatha Hartighsvelt

gerard2

De eerste regels van een 89-neolatijns vers door Hendrik Bruno geschreven ter ere van het huwelijk van Gerard Pauw met Agatha van Hartighsveldt, 26 december 1645

f)Michiel Pauw (1617-1658) Heer van Oosterwijk en Hogersmilde. Page van prins Frederik Hendrik, kapitein bij het Noord-Hollands regiment, later kapitein van een compagnie gardes. Overleden te ’s-Gravenhage. Huwde in 1652 met Anna Maria Fassin, uit welk huwelijk 6 kinderen, onder wie Adriana (1652-1713), vrouwe van Hogersmilde na het overlijden van haar broer Adriaan, gehuwd met edelman Frans van Marselis (1643-1705), heer van Callenberg (Denemarken), beiden in Heemstede begraven.

Michiel Pauw (1617-1658) en echtgenote Anna maria Fassin + 2 oudste kinderen: Adriana Pauw (1652-1713) en Johan Pauw (1653-1685) met op de achtergrond het kasteel van Heemstede; door Jan Mijtens

Familieportret door Johannes (Jan) Mijtens uit 1654. met op de achtergrond het Huis te Heemstede. Zoals door Tanny van der Wolf terecht op basis van onderzoek door dr. Rudi Ekkart en Claire van den Donk (Lief en Leed, 2019, pagina 154) vaststelde blijkt het niet te gaan om een jongere broer Michiel Pauw die was gehuwd met Anna Maria Fassin.  Een portret van Pieter Harmenszoon Verelst (1618-1678) in het kunstenmuseum van Dyon komt overeen met bovenstaand groepsportret. De twee dochtertjes zijn Agatha 1 (1652-1656) en Agatha 2 (1656 geboren en in 1659 of 1660 door Jan Mijtens bijgeschilderd. Zie verder onderstaande beschrijving.

Via röntgenologisch onderzoek in het Rijks mueum is gebleken dat de dochter Agatha (2) in 1659 of 1660 door Jan Mijtens is bijgeschilderd (Lief en Leed, pagina 155)

Tanny van der Wolf. 11. Portret van Gerard Pauw en zijn gezin. Jan Mijtens, 1654

Vervolg van Portret van Gerard Pauw en zijn gezin. 1654 – door Tanny van der Wolf (scriptie Open Universiteit)

Portret van ambachtsvrouwe Agatha van Hartighsveldt door Pieter Verelst (Museum Dyon)

=======

Michiel Pauw (1617-1658) door Alexander Cooper

Michielpauw3

miniatuur aquarel van officier Michiel Pauw (1617-1858) , vervaardigd bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1652 met Anna Maria Fassin (1628-1665) door Alexander Cooper (1609-ca.1660) In bezit gekomen van de koninklijke collectie gedurende de regeringsperiode van koningin Victoria. Aanwezig in Royal Collection Trut

Wolleswinkel onderAankoop Goudstikker (1893) Op 20 mei 1893 werd bij J.Goudstikker, kunsthandelaar in de Kalverstraat te Amsterdam, een topstuk van de Pauw-collectie aangekocht. Voor dit “familieportret met kasteel geschilderd door Mijtens” werd 1.100 gulden betaald, zonder dat precies bekend was, wie het ten-voeten-uit geschilderde echtpaar met twee kinderen, “gezeten in het park van kasteel Heemstede, buiten Haarlem” was afgebeeld; achttiende eeuwse gravures die het huis weliswaar van andere zijden laten zien, tonen hetzelfde bouwwerk met de twee torens. Het meest aannemelijk leek, dat hier de heer en vrouwe van Heemstede, Gerard Pauw (1615-1676) en Agatha van Harthighsveld (1627-1697), in 1645 getrouwd met hun kinderen waren geportretteerd. Gerard Pauw werd in 1653 na het overlijden van zijn vader, de raadpensionaris Adriaan Pauw (1585-1653) met de heerlijkheid Heemstede beleend. Het schilderij is een jaar later vervaardigd en linksonder gesigneerd en gedateerd “Jan Mijtens / Ao.165”. In zoverre klopten de gegevens met elkaar. Het “Jaarboek van de Ned. Adel”(1900) geeft echter al aan, dat de gezinssamentelling van het  echtpaar Pauw-Van Hartighsveld in 1654 niet overeenkwam met die op het portret. De in Den Haag werkzame raad en rekenmeester der Domeinen Gerard Pauw had aldaar in de Grote Kerk twee dochters laten dopen: Anna Pauw 6 sept. 1648 en Agatha Pauw 6 nov.1652.  De laatstgenoemde moet voor 2 mei 1656 overleden zijn, aangezien hij op die datum, nu in de Nieuwe Kerk in Den Haag, weer een Agatha Pauw liet dopen. In 1654 hadden zij dus hooguit twee dochtertjes, die dan bovendien nog vier jaar in leeftijd verschilden. Vooral dat laatste was strijdig met de twee kinderen van ongeveer gelijke leeftijd op het schilderij. Deze onbevredigende tenaamtelling is jarenlang blijven bestaan. Nu de gehele collectie opnieuw werd geïnventariseerd, viel het oog op de broer van Gerard. Michiel Pauw (1617-1658), de kapitein in statendienst die weliswaar heer van Hogersmilde was, maar toch betrekkingen met Hemstede had. Zowel hijzelf, zijn weduwe Anna Maria Fassin (1617-1658), als hun twee oudste kinderen zijn te Heemstede begraven. deze kinderen waren: Adriana Pauw, geb. Den Haag 21 nov. 1652, in 1669 getrouwd met François van Marcelis en overleden 27 april 1707; en Johan Pauw, geb. Den haag 19 dc. 1653, advocaat aldaar, kinderloos overleden en begraven te Heemstede 22 sept. 1686. Zij verschilden ongeveer een jaar in leeftijd en waren in 1654 respectievelijk twee en een jaar oud. Ongeveer zo oud als het vrijstaande meisje en het aan moeders rokken gekluisterde jongetje op het schilderij. De kinderen uit het huwelijk van Pauw Fassin, ook de twee nog volgende zoontjes, zijn zoals we hierboven (onder “Schenking Van Hogendorp (1872)” nog zagen later nog eens afzonderlijk door Van der Stock geportretteerd. De doorslag voor deze heridentificatie gaf vervolgens de gelijkenis van het portret van de moeder – hier ten-voeten-uit in lichtblauwe satijnen japon – met haar huwelijksportret als borststuk, eveneens door Jan Mijtens, dat in de collectie Van Hogendorp was gebleven. Het portret van Michiel Pauw zelf, ook ten-voeten-uit, in zwarte kleding, maar meer gezet in vergelijking met zijn officiersportret uit 1651 roept door zijn veranderd postuur niet direct gelijkenis op. In noot 11 wordt evenwel vermeld dat een tweede exemplaar van dit type officiersportret is gemerkt “P.Nason 1647”. Daaruit blijkt dan een tijdsverschil van zeven jaar tussen dit type portret en het familiestuk uit 1654′.    

Michiel Pauw (1617-1658) door Pieter Nason, gedateerd 1651 (RKD, in particuliere collectie)

Portret van Michiel Pauw (1617-1658) in de Royal Collection Trust, United Kingdom)

Portret van Michiel Pauw (1617-1658) door Jacob Willemsz. Delft de jongere, tijdgenoot van Johannes Vermeer en leerling van Michiel van Mierevelt. Was in bezit van Fergus Hall dealers en op 25 juni 2020 geveild bij Sotheby’s Londen voor 25.000 Britse pond.

Nog een portret van Michiel Pauw, door Jan van Teylingen, circa 1640-1650. Aanwezig in het stadhuis van Hoorn (RKD)

fassin

Anna Maria Fassin (1628-1665) door J.Mijtens, collectie Van Hogendorp (RKD)

Portret van Adriana Pauw (1652-1713)

Portret van Adriana Pauw (1652-1713) als kind geportretteerd door Johannes van der Stock. Zij was een kleinkind van Adriaan Pauw en Vrouwe van Hogersmilde

Anoniem portret van Adriana Pauw (1652-1713) op latere leeftijd . Zij is in 1669 getrouwd met Francois van Marcelis (RKD)

Adriana Pauw (1652-1713), geportretteerd door iemand uit de omgeving van Pieter Nason. Zij was gehuwd met Francois van Marcelis (RKD)

Frans (Francois) van Marselis, echtgenoot van Adriana Pauw, geschilderd omgeving  P.Nason (RKD iconografisch bureau)

adriaanpauw1658

Adriaan Pauw als kind geschilderd door Johannes van der Stock. Hij is 19 november 1658 in ‘s-Gravenhage geboren als zoon van Michiel Pauw en Anna Maria Fassin. Was Heer van Hoogersmilde na de dood van zijn broer (8 maart 1687), overleden op 10 november 1700.

g) Adriaan Pauw 1622-1697), Heer van Bennebroek en Schakenbos.

pauwhooghe

Adriaen Pauw, heer van Bennebroeck etc. Gravure door Romeyn de Hooghe

Raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, vanaf 1670 president van dit hoogste rechtscollege; hoofdingeland van Delfland. Bewoonde een fraai pand aan de Herengracht in ’s-Gravenhage en kocht in Bennebroek ‘Duinwijck’. Trouwde in 1644 met Cornelia Pauw, dochter van zijn oom Reinier. Hij gold als een beschermer van kunsten en wetenschappen. In de destijds populaire historische roman ‘Elizabeth Musch’ van mr.Jacob van Lennep is de raadsheer ‘Mr Adriaan Pauw, Heer van Bennebroek’, een van de hoofdfiguren. Overleed te ’s-Gravenhage en is begraven in de door hem gestichte en door Pieter Post ontworpen kerk in Bennebroek. Uit zijn huwelijk sproten zes kinderen, namelijk 5 dochters en 1 zoon Dirk, die vóór zijn vader ongetrouwd is overleden.

Adriaan Pauw (1649-1719) en echtgenote Cornelia Pauw (1626-1692) + 2 kinderen onder wie de 4-jarige Anna Christina Pauw (1649-1719). Schilderij uit 1653 door Johannes Mijtens

Adriaan Pauw (1649-1719) en echtgenote Cornelia Pauw (1626-1692) + 2 kinderen onder wie de 4-jarige Anna Christina Pauw (1649-1719). De 2 engeltjes verbeelden 2 overleden kinderen.  Schilderij uit 1653 door Johannes Mijtens (RKD), Het schilderij, sinds 1972 in bezitvan Hallboroug Gallery wordt door Sotheby’s London op desiteaangeboden voor 250.000 – 300.000 Britse ponden.

ben1

Adriaan Pauw jr.op latere leeftijd, door Johan Thopas (circa 163-1700)

Portret van Cornelia Pauw (1626-1692) in 1644 gehuwd met Adriaan Pauw. Dor Willem van Honthorst, 1641. (in privécollectie)

In herinnering aan bouwheer Adriaan Pauw is op het orgel in de Hervormde Kerk van Bennebroek een pronkende pauw geplaatst.

Op de kerk in Bennebroek geen haan als windvaan, maar een pauw.

De jongste dochter – door tijdgenoten beschreven als beeldschoon -:

Anna Christina Pauw (1649-1719) werd na de dood van haar vader beleend met Bennebroek. Zij was gehuwd met baron Nicolaas Sohier de Vermandois (1645-1690). Uit dat huwelijk twee dochters, van wie Adriana Constantina Sohier de Vermandois haar opvolgde als ambachtsvrouw van Bennebroek, maar in 1719 kinderloos overleed, waarmee de naam Pauw na bijna 115 jaar verdwijnt uit de geschiedenis van Bennebroek.

Anna Christin Pauw

Anna Christina Pauw

Ludolf de Jongh (1616-1679). Portret uit 1660 van een jongedame, vermoedelijk telg uit geslacht Pauw. Nas loop kasteel in bezit gekomen van A.L.Dyserinck die het schilderij schonk aan de stad Haarlem (Frans Hals Museum)

In 1864 geschonken door A.L.Dyserinck (uit catalogus Frans Hals Museum)

Enkele generaties Pauw op een doek geschilderd. V.l.n.r.; Johan Pauw (1645-1708), Adriaan Pauw (1516-1587), Reinier Pauw (1574-1636), Reinier Pauw (1591-1676) en Dirk Pauw (1618-1688). Verblijfplaats van het schilderij is onbekend, mogelijk verloren of in particuliere collectie

Compositieportret familie Pauw door een anonieme kunstenaar, circa 1695. Vermoedelijke opdrachtgever was Joan Pauw (1645-708) Vijf generaties van de Amsterdamse tak Pauw samengebracht. V.l.n.r.; Jo(h)an Pauw (1645-1708), (diens betovergrootvader) Adriaan Pauw (1516-1578), (overgrootvader) Reynier Pauw (1564-1638), (grootvader) Reinier Pauw (1591-1676) en (vader)Dirk (Diederik) Pauw (1618-1688). Dit anonieme schilderij Bevond zich destijds in Huis Te Bennebroek, later in bezit gekomen van de familie Pauw van Wieldrecht. Huidige verblijfplaats onbekend (1) N.B. Rechtsboven de spreuk ‘Vivant ter centrum Pavii'[= leven de driehonderd Pauwen; een toespeling op de omvang van de familie].

(1) E.J.Wolleswinkel bericht in zijn bijdrage: ‘De portrettencollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum (11), in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 48, 1994, pagina 114 het volgende: ‘(…) Met het kinderloos overlijden van hun dochter Adriana Constantia Sohier de Vermandois (1675-1735), viel de heerlijkheid terug aan de familie Pauw, die het huis Bennebroek in 1738 liet veilen en een inventaris van de schilderijen en portretten (met taxatieprijzen) liet opstellen t.b.v. de boedelscheiding. In deze inventaris wordt, naast het bovengenoemde schilderij met de vijf generaties  Pauw, onder nummer 3 nog een tweede schilderij van dezelfde afmetingen genoemd , echter lager getaxeerd (34 gulden), waarop vier leden van de familie Pauw aan tafel zitten. Het betreffen hier Reinier Pauw (1564-1636), zijn zoon de raadpensionaris Adriaan Pauw (1585-1653) en diens twee zonen GERARD Pauw (1615-1676), heer van Heemstede, en ADRIAAN Pauw (1622-1697), heer van Bennebroek. Dit schilderij, dat mogelijk in opdracht van laatstgenoemde werd vervaardigd, is thans niet meer aanwezig’.  

Samengesteld naar gegevens uit o.a. de genealogische publicatie van mr.H.J.Koenen, Het geslacht Pauw, 1900, gepubliceerd in Adelsboek, jaarboek van den Nederlandschen adel onder redactie van D.G.van Epen, anno 1900. Voorts wordt gewezen op de 2 bijdragen van E.J.Wolleswinkel over ‘De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum (1), Jaarboek CBG, 1993, p. 147-174 en deel II in Jaarboek CBG, 1994, p.147-174 alsmede op de verzamelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Iconografisch Bureau) in het gebouwencomplex van  de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Reynier Pauw (1591-1676), Heer van ter Horst, Rijnenburg, Teylingerbosch en Canisse, broer van Adriaan Pauw. Hij was lid en president van de Hoge Raad. En zijn eerste vrouw Clara Alewijn (1600-1630), geschilderd door Thomas de Keyser. Hij bewoonde een groot en kostbaar pand in Den Haag aan de Korte Vijverberg, waar tegenwoordig het Kabinet van de Koning is gehuisvest

Fragmentgenealogie Reynier Pauw

Groepsportret van 5 generaties Pauw. Van links naar rechts: Johan Pauw (1645-1708), Zoon van Diederik (Dirk) Pauw), Adriaen Pauw (1516-1578), dan de zoon van voorgaande burgemeester Reiner Puw (1586-1636), , vervolgens Reier Pauw Reinierazoon (1591-1676) een zoon van voorgaande Reinier Pauw., ten slotte geheel rechts Diederik pauw (1618-1688), zoon van voorgaande en vader van Johan Pauw. (bezit van familie Puw van Wieldrecht, ikn bruikleen van het Kabinet van de Koning , Den Haag) [boek: Lief en Leed, 2018, pagina’96-97)

Uitsnede compositieportret: Johan Pauw (1645-1689), heer van Rijnenburg en ter Horst. Was eigenaar van buiten Patijnenburg onder Naaldwijk en was o.a. ritmeester bij een regiment guardes van de prins van Oranje (1680) en meesterknaap van de wildernissen van Holland en West-Friesland (1682). Hij heeft vrij zeker opdracht gegeven voor het groepsportret met ‘Pauwen-telgen ‘ uit 5 generaties. 

jhr.Reinier Pauw (1642–1676, zoon van Diederik Pauw (1618-1688) en Aleyda van Vaerlaer. Hij was o.a. president van de Hoge Raad en is kinderloos  overleden.

In de jaarboeken deel 47 (1993) en deel 48 (1994) publiceerde mr.E.J.Wolleswinkel, destijds adjunct-directeur van het Iconografisch Bureau, twee bijdragen over de portretcollectie Pauw van Wieldrecht te Leersum (1).

maartenimanpauw

Mr.Maarten Iman Pauw(1774-1846), schepen van Den haag in 1801 getrouwd met Adriana Johanna Beelaerts van Blokland. Ovaal door Charles Howard Hodges (1764-1837)

broekhuizen

Broekhuizen in Leersum vóór de brand van 1906, waarbij een deel van de collectie verloren ging. (foto RKD)

RKD = Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/iconografisch bureau, gevestigd in get gebouwencomplex van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

(1) In deel 47 (1993), p.147-174, zijn kleine portretfoto’s opgenomen van de volgende personen; Hendrik Pauw (ov.1500), Reinier Pauw (ov.1541), Adriaan Pauw (1516-1578), Anna van Persijn van Beverwaarde (1520-1586), Jacob Pauw (1558-1620), Mechteld van Heemskerk (1558-1606), Willem van Heemskerk (1526-1592), Margaretha Proost (1534-1590), Pieter Pauw (ov.1611), Michiel Pauw (1590-1640), Pieter Pauw (1584-1647), Adriaan Pauw (1581-1684), Engelbert Pauw (1585-1648), Maria van Hoogenbrouck (1589-1649), Maarten van Hoogenbrouck (ov.1613), Catharina van der Dussen (0v.1617), Elisabeth van der Meer (1626-1708), Maarten Pauw (1616-1680), Frank van der Meer (1587-1663), Maria Graswinckel (1600-1665), Pieter van der Meer , Maria van der Burg(h), Jacob Graswinckel (ov.1620), Maria van Berckel (ov.1630), Engelbert Pauw (1656-1687), Josina van der Goes (1656-1715), Maarten Pauw (1678-1721), Anna Teding van Berkhout (1677-1710), Maarten pauw (1678-1721 door J.Verkolje, 1691, Anna Constantia Schaap (1671-1727), door Const. Netscher, Maarten Pauw (1616-1680) door N.Maes, 1675?, Elisabeth van der Meer (1626-1708) door N.Maes, 1675?, Elisabeth van der Meer (1626-1708), Maarten Pauw (1616-1680), Maria Pauw (1653-1733), Engelbert Pauw (16556-1687), Volkera Pauw (1658-1674), Franco Pauw (1661-1724), Jacob Pauw (1663-1684), Isabella Cornelia Pauw (1668-1697), Franco Pauw (1661-1724), Anna Constantia Schaap (1671-1727), Franco Pauw (1714-1776), Antoinetta Coenradina van Heemskerck (1725-1775), Iman Pauw (1715-1779) door M.Verheyden 1651, Maria Johanna Catharina van Boeschot (1718-1754) door M.Verheyden 1751, Maarten Philibert Pauw (1747-1795) door N.Rode 1777, Maria Susanna Buys (1750-1789) door N.Rode 1777; mr.Matthieu Christiaan Hendrik ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895), Paulus Buys (1625-1717) door Const.Netscher 1693, Anna de Neve (1623-1707) door Const.Netscher 1693, Willem Buys (1661-1679), Elisabeth Lestevenon (1671-1747), Mattheus Lestevenon (1633-1691), Elisabeth Backer (1644-1718), Bregitta Lestevenon (1668-1747), Willem Reiniersz. Buys (1587-1649) door J.Verspronck 1644, onbekende vrouw, onbekende vrouw door P.van Dijk 1730, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door monogrammist Á.R.’1778, Maria Susanna Buys door monogrammist ‘A.R.’1778, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door Ch.H.Hodges, Maarten Iman Pauw (1774-1846) door Ch.H.Hodges, Maarten Iman Pauw (1774-1846) door J.W.Pieneman 1812, Adriana Joh.Beelaerts (1779-1827) door J.W.Pieneman 1812,Pieter Beelaerts (1669-1691) door P.van der Werff 1706, Christina Pompe (1647-1722) door P.van der Werff 1706, Gerard Beelaerts (1673-1718) door P.van der Werff, Adriana Mesdach (?) (1677-1711) door P. van der Werff, Francois Pauw (?) (1757-1818), Adriaan Pauw (1585-1653) door G. Ter Borch, Anna van Ruytenburch (1589-1648) door G. Ter Borch. Reinier Pauw (1591-1676) door P.Moreelse 1625 [N.B. Het portret van Chara Alewijn (1600-1630) is bij de brand van 1906 verloren gegaan], Onbekende man (aet.41) door H.v.d.Mast 1594, onbekend meisje door M.van Mierevelt 1619, onbekende man (aet.30) door M.van Mierevelt 1624, onbekende vrouw (aet. 1629) door M.van Mierevelt 1618, onbekende vrouw (aet.20) door M.van Mierevelt 1626, Jannetje Berkel(s) (1592-1615) door M.van Mierevelt 1614

gen1

Genealogisch overzicht familie Pauw 1, uit: De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op ‘Broekhuizen’ te Leersum (1) door E.J.Wolleswinkel, pagina 156.

gen2

Vervolg genealogie Pauw van bovenstaande bladzijde I

pauw1

Genealogisch overzicht familie Pauw II Amsterdamse tak.  deel 48, pagina 112

pauw2

Vervolg genealogisch overzicht familie Pauw II Amsterdamse tak, deel 48, pagina 113

Bijlage 1: gravure Maarten Pauw (Delftse tak)

Allegorische gravure MAARTEN PAUW (1616-1680), was o.a. burgemeester van Delft en bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vervaardigd door Romeyn de Hooghe (NHA)

bijlage 2: Professor PIETER PAUW (PETRUS PAVIUS), anatoom in Leiden, was een neef van Adriaan Pauw, heer Van Heemstede

pieter1

Fragmentgenealogie van Petrus Pauw (1564-1617).  Mr.H.J.Koenen Junior stelde overigens vast dat professor Pieter Pauw (Petrus Pavius) in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht geen directe verwantschap heeft met het bekende regentengeslacht.

pieterpauw

Een gerenommeerd geleerde in zijn tijd was Pieter Pauw (1564-1617), botanicus en anatoom, als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Leiden. Bovenstaand anoniem portret is in het bezit van het (Historisch) Museum Amsterdam

pieter

Naar een schilderij gegraveerd portret door Pieter van der Aa van Pieter Pauw, achterneef van Adriaan Pauw

Pauw5

gravure van het Theatrum Anatomicum van Pieter Pauw in Leiden

Pauw6autopsie

Afbeelding van een te verrichten autopsie door Pieter Pauw

pieter

Het Theatrum Anatomicum van de Leidse universiteit met professor Pieter Pauw aan het ontleden van een lijk. In: De humani corporis ossibus. Leiden, 1615. Gravure door Andries Stock naar een tekening van J.de Gheyn.

pieter3

Pieter Pauw, bouwer van Theatrum Anatomicum Leiden; door Willem Hogendoorn (in: Thema; tijdschrift voor thematische filatelie, april 2014, pagina 30

Filosofen in de grot van Plato. Prent van Jan Saenredam naar Cornelis Corneliszoon van Haarlem. Opgedragen aan Pieter Pauw

Pauw6

Vervolg artikel van Willem Hogendoorn: Pieter Pauw, bouwer van Theatrum Anatonicum Leiden

Deel 48 Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, deel 48, 1994: – Maarten Pauw 91747-1795) door A.Carré, 1756; Engelbert Pauw (1752-1803 door A.Carré, 1756; Franco Pauw (1714-1776), door M.Verheyden, 1743; Antoinetta Coenradina van Heemskerck (1725-1775) door M.Verheyden, 1743; Vivit Tercentoum Pavii: vijf generaties van de Amsterdamse tak van het geslacht Pauw, voorstellenden v.l.n.r. Johan Pauw (1645-1708), Adriaan Pauw (1516-1578), Reinier Pauw (1591-1676) en Diederik Pauw (1618-1688) (anoniem doek); voor-en achterzijde van (het linkerzijluik van) een memorietafel, waarop zijn afgebeeld: Hendrik Pauw (ov.1500) met zijn vier zonen Reinier (ov.1541), Dirk (ov.1530), Gerard (ov.15670 en Frans Pauw. Anoniem paneel; Anna Christna Pauw (1649-1719) toegeschreven aan J.v.d.Stock; Michel Pauw (1617-1658) door P.Nason, 1611; Anna Maria Fasson (1628-1665) door J.Mijtens, coll. van Hogendorp; Adriana Pauw (1652-1713) door J.van der Stock; Johan Pauw (1653-1686) door J.van der Stock; Michiel pauw (1655-1673) door J.van der Stock; Adriaan Pauw (1658-1700 door J.van der Stock; Adriaan Pauw (1585-1653) door G.Honthorst, 1651; Reinier Pauw (1564-1636 door J.van Ravesteyn 1631; Dirck de Graeff (2601-1637); Eva Bicker (1609-1665); Dirck de Graeff (1601-1637 coll. De Graeff; Michael Pauw (1617-1658) [of Michiel Pauw   (1590-1649) door Jan van Teylingen/  H.K.] zijn vrouw Anna Maria Fassin (1628-1665) en hun twee oudste kinderen Adriana (1652-1713) en Johan  Pauw(1653-1686) voor kasteel Heemstede, J.Mijtens; Arend van der Graeff (1557-1642) door M.van Mierevelt 1630; Machteld pauw (1613-1673) door J.Delff 1644; Nicolaas Pauw (1607-1640) door J.van Ravesteyn 1634; Anna van Lockhorst (geb.1614, coll. Louvre door J.van Ravesteyn 1636; mw. M.Pauw van Wieldrecht-Repelaer (1863-1939 foto; Aletta C.A.Voomberch (1828-1913) door J.G.Schwartze 1868; Matthieu C.H.Ridder Pauw van Wieldrecht (1816-1895) door J.G.Schwartze 1868; Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht (1860-1913) door P.Josselin de Jong 1889; Jonkvrouw Maria Repelaer (1863-1939) door A.Pirsch 1912; onbekende man (aet.51?) door W.v.d.Vliet; onbekende vrouw door A.v.d.Tempel 1671; Pieter Pauw (ov.1611); Margaretha Pauw (1590-1661) door J.Delff 1649.

Mr.E.Wolleswinkel bericht dat de portretcollectie Pauw van Wieldrecht naast historisch familiebezit als volgt is verworven: Aankoop Veiling Pauw 1864 op ‘Klein Langenhorst’ te Voorschoten; schenking Van Hogendorp (1872); aankoop Van Pabst van Bingerden (1884); aankoop veiling Alewijn (1884); aankoop Van Vredenburch (1886); aankoop Goudstikker (1893); aankoop veiling Amsterdam (1900); aanwinsten uit 1886, 1892, 1905-1909 en onbekend; de laatste generaties; aanwinsten uit 1919, 1937 en 1935-1941

paneel

Paneel Hendrik Pauw (ov.1500) met zijn vier zonen Reinier, Dirk. Gerard en Frans Pauw

pauw10

Pagina 53 uit: jaarverslag Iconografisch Bureau 1993

Zie ook: https://ilibrariana.wordpress.com/2017/02/06/adriaan-pauw-en-zijn-bibliotheca-heemstediana/

bijlage 2: ambachtsheren van Heemstede na Adriaan Pauw

-Gerard Pauw van 1653-1676

-weduwe Agatha Pauw-van Hartighsvelt  van 1676-1697

Portret van Agatha van Harthigsvelt, echtgenote van Gerard Pauw en na diens dood van 1676 tot 1697 ambachtsvrouwe van Heemstede. Zij is op 19 oktober 1697 overlede, Het poeret van Pieter Hermansz. Verelst is, verworden uit de nalatenschap van Trimolet, eigendom van het Musée des Beaux Arts in Dyon, Frankrijk

–Adriaen Pauw van 1698-1704.

-Gerard Pauw geboren Hoeft 1704-1729 (Hij was een zoon van Agatha Pauw en Johan Diderik Hoeufft, door afstand van zijn oom Adriaen Pauw)

-Geertruid Dutry, weduwe van Gerard Pauw geboren Hoeufft van 1729-1734

-Jan Diderik Pauw geboren Hoeufft van 1734-1737

Hoeufft1

Geschilderd portret van Jan Diderik Hoeufft 1730-1792), door Matthias Verheyden, bevindt zich in particulier bezit.

-Benjamin Pauw geboren Hoeufft van 1737-1747

-Jan Diderik pauw geboren Hoeufft van 1747-1792  (Agneta Sylvius, weduwe van Benjamin Pauw die in 1747 trouwde met A.M. baron van Aerssen Beijeren   genoot het vruchtgebruik der heerlijkheid Heemstede tot haar dood 1 juni 760.

-Leonardus Pauw geboren Hoeufft van 1792-1793  [Hierna kwam een einde aan het geslacht Pauw geboren Hoeufft als ambachtsheren van Heemstede. In 1793 is de heerlijkheid verkocht aan Johanna Maria Dytry, gescheiden vriuw van Jan Frederik Hendrik de Drevon (tot 1809), waarna Jacob Scholting volgde van 1809 tot 1816. In de Franse Tijd zijn formeel de oude heerlijkheidsrechten komen te vervallen.

catalogus

titelblad van catalogus van veiling  der boek-verzameling van o.a. jonkheer mr.L.Pauw geboren Hoeufft (1757-1824),  in leven lid der Algemeene Rekenkamer. ‘s-Gravenhage, W.K.Mandemaker, 1826.

Lakstempel van jhr. mr.Leonard Pauw geboren Hoeufft (1758-1829)

============================

Willem Pauw ‘Man of the Year 1676’ – niet gerelateerd aan Adriaan Pauw

‘Willem Pauw man of the year 1676 uitgekozen n.a.v. Portretgalerij van de Gouden Eeuw in museum de Hermitage Amsterdam. Hij was baljuw van Wijngaarden en Ruigbroek (1651), rentenier op de Herengracht (1678). . Verder vlnr. Anthoni Gommaerts (1608-1683), Iaac Jan de Nijs (1625-1690), Jeremias van der Meer (?- 1729), tweede van rechts: Helena Wijbrants (1628-1721) en daarnaast rechts gezeten Alida Reael (?-1678)

Schilderij door Adriaan Backer uit 1676 met de regenten van het Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis Amsterdam. Met o.a. links Willem Pauw, overleden in 1680). Amsterdam Museum

(Een Willem Pauw komt in 1678 voor als medisch dokter in Amsterdam, woonachtig op de Fluwelenburgwal, op 28 mei van dat jaar was hij 40 jaar en trouwde met Petronella van de Putt, 26 jaar, uit Amsterdam) 

SELECTIE VAN ANDERE PAUW-SCHILDEIJEN (PORTRETTEN)

Groepsportret door Adriaen Backer uit 1676 voorstellen de regenten van het Oude Mannen- en Vrouwen Huis in Amsterdam (RKD). Van links naar rechts WILLEM PAUW (?-18-0-1680), Anthonie Gommaerts, Isaac Jan Nys, Jeremias van der Meer (sr.), Helena Wybrants, Alida Reael,

luitenant Pauw (?)

Groepsportret van Cornelis Ketel, 1588, van de schutters der Voetboogdoelen te Amsterdam. Midden links met sjerp en vaandeldrager is kapitein Dirck Jacobsz. Rosecrans, en vierde van rechts met de hand in de zij en zich omwendend naar de toeschouwer luitenant REYNIER PAUW, dec latere burgemeester van Amsterdam (RKD) (Rijksmuseum)

Jacob Pauw (1558-1620), zoon van Adriaan en Anna Jacobsdochter, gez. van Persijn  uit 1613 (anoniem). Stamvader van de Delftse Linie Pauw.

Portret van Pieter Jacobszoon Pauw (1584-1647), in 1640 door Willem van der Vliet. Hij was o.a. burgemeester van Alkmaar en behoort tot de Delftse linie Pauw met Jacob Adriaanszoon Pauw (1558-1620) als stamvader van de Delftse tak (schilderij aanwezig in Stedelijk Museum Alkmaar)

Portret van Jacob Pauw (1605-1645) door Michiel van Mierevelt

Engelbert Pauw (1585-1648), 1647

Michiel Pauw (1655-1673) door Johannes van der Stock

Jacob Pauw (1663-1684) door Samuel van Hoogstraten

Portret van Maarten Pauw (1616-1680) uit 1671 door Samuel van Hoogstraten

Portretgravure van Martinus Pauw uit 1682 (Hollstein Dutch 386)

Isabella Cornelia Pauw (1668-1697) door Samuel van Hoogstraten

Engelbert Pauw (1656-1687) door Jan Verkolje, 1686

Franco Pauw (1661-1724) door Jan van Haersbergen. 1690

Penning met afb.van Cornelis van Aersen, heer van Hogerheide en zijn echtgenote Maria Pauw, geslagen bij hun gouden huwelijksjubileum in 1728

Gravure van predikant Hermannus Pauw (1770-1856) was in Renkum, Heelsum, Krommenie, Breda en Den Briel

Geschilderd portret van Francona Antoinette Coenradina Koenen-Pauw, echtgenote van Hendrik Jacob Koenen (1864-1907) (Réveil-Archief Bijzondere collecties UB Amsterdam)