Tags

, , , , , , , ,

KONINKLIJKE ROEI- en ZEILVERENIGING HET SPAARNE  Haarlem/Heemstede 1885 – 2021

Vooromslag van de jubileumuitgave

Ter gelegenheid van de 135  + 1 jaar bestaande roei- en zeilvereniging Het Spaarne, opgericht in 1885, verscheen dit jaar een glossy  magazine gedenkuitgave onder de titel: ‘Het Spaarne in ritme met het water leeft’. Geredigeerd door Edward van der Zwaag, Dirk van der Laan en Steven Olthaar. Deze uitgave telt ruim 80 pagina’s, verdeeld over circa 40 hoofdstukken, zoals een voorwoord van de burgemeester van Heemstede, die tevens beschermvrouwe is, een beknopte historie, het clubhuis uit 1927, het clublied, de bootdopen vanaf 1997, Jaap Nienhuis als sportcoach en omgebrachte verzetsheld etcetera. Voor de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief in Haarlem ontving ik een exemplaar en met de al aanwezige documentatie en het in 1985 verschenen gedenkboek K.R. &Z.V.Het Spaarne 1885-1995, wijd ik een blog aan deze watersportvereniging, in 1885 opgericht en gevestigd aan het Noorder Spaarne in Haarlem en met een boten-en clubhuis sinds 1927 gevestigd aan het Marisplein in Heemstede op de grens van Haarlem aan het Zuider Buiten Spaarne. Anno 2021 telt Het Spaarne een mooie vloot en bijna 1.000 leden.

Inhoudsopgave van Het Spaarne leeft 2021
Spaarne-leden van de lustrumcommissie tevens samenstellers van de jubileumuitgave Steven Olthof en Edward van der Zwaag mét 1 exemplaar van Het Spaarne leeft 135+1 jaar (Heemsteedse Courant)
Vooromslag van het in 1985 uitgekomen gedenkboek bij het eeuwfeest: K.R. &Z.V. Het Spaarne 1885-1985

Op 21 juli 1885 berichtte de Opregte Haarlemsche Courant dat op zaterdag een voorlopig bestuur in een van de bovenzalen van Café Brinkman aan de Grote Markt een eerste algemene vergadering heeft gehouden, waarin de Vereeniging werd geconstitueerd en de nog altijd exact dezelfde naam met tegenwoordig het predikaat ’Koninklijk’ aangenomen heeft. Het Spaarne telde toen al 17 werkende leden, 52 kunstlievende leden  alsmede 17 donateurs en aandeelhouders. Daaronder kwamen de namen voor van de Commissaris der Koning in Noord-Holland, benevens de heren F.Lieftinck, Tweede Kamerlid en mr.G.Heshuysen,wethouder in Haarlem en  Th.Figee, industrieel en lid van de gemeenteraad. Het allereerste bestuur  is gevormd uit de personen: C.H.Holst, voorzitter; W.G.H.Jacobs, vice-voorzitter; B.J. Couvée Jr. secretaris en K.J.H.Claasen, penningmeester. Voorts met de heren W.Voorbeytel Cannenburg en Th.Peltenburg als commissarissen voor het materieel.

Al in 1883 beschikten de latere initiatiefnemers, veelal lid van gymnastiekvereniging Sparta over een roeiboot in het Spaarne en lieten zij zich in de toenmalige sportkleding fotograferen: A.L.Couvée, Theo Peltenburg, N.J.Couvée Jr. W.G.H.Jacobs en F.J.L. Peltenburg

In 1887 is de heerJ.D.Onderwater(what’s in name), woonachtig in Heemstede, als eerste buitenlid van Het Spaarne toegetreden. Des te opmerkelijker is het overigens dat jonkheer Jean-Baptiste van Merlen is in 1890 benoemd tot beschermheer van de vereniging. Hij was eigenaar van Bosbeek-Groenendaal in Heemstede en liet de Van Merlenvaart aanleggen, beschikte over een botenhuis en gold in zijn tijd als de rijkste inwoner van de provincie Noord-Holland. In 1902 volgde jhr.mr.J.W.G.Boreel van Hogelanden hem op als beschermheer en sindsdien treffen we als zodanig nog enkel burgemeesters van Haarlem aan, en vanaf 1927 van Heemstede. Sinds 1993 zijn dat beschermvrouwen. De sportieve burgemeester mr A.G.A.ridder van Rappard is in 1960 bovendien benoemd tot ere-voorzitter, welke titel eerder enkel in 1902 aan oud-voorzitter Willem Dyserinck is verleend.

De heren H.E.Everard, Gobius en B.de Kanter in 1903 gefotografeerd in het clubgebouw van het toenmalig drijvende schuitenhuis
Een vroege interieurfoto van het degelijk meubilair in het vroegere clubgebouw van Het Spaarne
van 1899 tot en met 1908 had het Spaarne dit drijvend schuitenhuis op Noorder Buiten Spaarne. Overgenomen van de Amsterdamse Studenten Roeivereniging Nereus. Foto genomen tijdens feestelijke fietstocht t.g.v. 25 jaar ANWB.
Vier met stuurman van roeivereniging Het Spaarne omstreeks 1900 met op de achtergrond de spoorbrug en Drost’s drijfriemenfabriek
In 1907 maakte bouwkundig ontwerper A.Baart uit Haarlem het ontwerp voor een schuiten- annex clubhuis van de vereniging Het Spaarne (Zondagsblad Opr. Haarl. Courant en stadseditie O.H.C.
Opening nieuw Clubgebouw Friese Varkensmarkt op Zaterdag 17 april 1909 door beschermheer Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, burgemeester van Haarlem. Het trotse bestuur bestuur: zittend in het midden voorzitter J.de Breuk Lzn., links van hem penningmeester jhr.L.H.van Lennep en rechts secretaris B.W.de Kanter. Staande links ANTHONY FOKKER, daarnaast Ludwig Weglau en T.Cremer.

On 1909 kwam een nieuw (feitelijk al het vierde) schuitenhuis en clubgebouw voor Roei- en Zeilvereeniging Het Spaarne tot stand aan de Friese Varkensmarkt van het Noorder Spaarne niet ver van molen de Adriaan.

Tijdschrift De Prins publiceerde in 1909 bovenstaande foto van het nieuwe clubgebouw der Haarlemsche Roei- en Zeilvereeniging Het Spaarne, dat door de beschermheer burgemeester jhr.mr.J.W.G.Boreel van Hogelanden met een sierlijke en hartelijke rede werd geopend
Verslag van de opening van het nieuwe clubgebouw van Het Spaarne in: De Courant van 5 april 1909
Vervolg bericht opening in De Courant van 5-4-1909
Na de opening poseerden voor de fotograaf van tijdschrift De Prins de commissarissen en het toenmalig bestuur. Van links boven: de heren Focker, Weglau en Cremer (commissarissen) en onder: jonkheer L.H. Van Lennep,penningmeester, J. de Breuk, voorzitter en B.W. de Kanter, secretaris
Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne. Uit: Kees Colenbrander Vergeten beelden uit Haarlemse familiealbums. Schuyt, 1998, pagina 43
G.H.G.von Brucken Fock (1859-1935) Olieverf van botenhuis (Frans Hals Museum)
Verslag van bij het tienjarig bestaan in 1895 gehouden roeiwedstrijden (Algemeen Handelsblad, 25-6-1895)
Vervolg van artikel in het Algemeen Handelsblad van 27 februari 1927
De loods aan het Noorder Spaarne in 1909 gefotografeerd.
Het 25-jarig bestaan van de Roeivereeniging Het Spaarne werd ten aanschouwe van een talrijk publiek op de tribune van gevierd. De verschillende wedstrijden verliepen uitstekend, terwijl de fraaie verlichting van het clubgebouw en terras de feestvreugde bij avond verhoogden (De Prins,1910). [Zeilvereniging werd niet altijd meer expliciet vermeld].
I
Foto gemaakt in 1926 toen met proviand vertrok van de Friesche Varkensmarkt naar het Marisplein in Heemstede om het heien van de eerste paal voor het nieuwe clubgebouw mee te maken. Op de achtergrond nog de oorspronkelijke korenmolen de Adriaan, die 23 april 1932 jammerlijk zou afbranden, maar vooral dankzij Henk Vijn als replica werd herbouwd.

In 1916 zijn de eerste 21 dames als werkend lid bij de vereniging toegelaten. Tot 1931 moesten ze in rok roeien, sindsdien is het hen toegestaan in broeken te sporten.


Tijdens de jubileumwedstrijden in 1925 wonnen B.Bouman, W.Bouman, L.Minningh en C. van Kempe Valk bij de dames vier met stuurvrouw

1927 Bouw en verhuizing naar een nieuw clubgebouw aan het Zuider Spaarne, Marisplein Heemstede

Uit: Heemstede Vooruit! 1890-1940-Van blekerijen en bloembollen naar forensen. HVHB,2017,pagina240
Het ontwerp van een nieuw Verenigingsgebouw voor Het Spaarne door architect Klaas Jonkheit, 1926. De eerste paal is op 22 mei 1926 geslagen. Het geplande overdekt balkon rechts van de toren bouw s overigens niet gerealiseerd.
Diner in 1965 ter gelegenheid vaneen wisseling van de hoofdredactie bij het Haarlems Dagblad. Derde van rechts Jos L.Lodewijks, die Simon Koster opvolgde. Helemaal rechts zien we architect Klaas Jonkheit (1893-1986) die van 1926 tot 1972 commissaris was van de n.v. Lourens Coster, uitgeefster van het Haarlems Dagblad. Als architect ontwierp hij de gebouwen waarin het Haarlems Dagblad voor en na de Tweede Wereldoorlog was gehuisvest. Hij woonde zelf in een in 1923 door hem ontworpen villa Opbouw aan de Heemsteedse Dreef 299.
De vlag in top na gereedkoming van het nieuwe clubgebouw van roei- en zeilvereniging Het Spaarne

Bericht over de opening van het nieuwe clubgebouw voor Het Spaarne in het Algemeen Handelsblad van 27 februari 1927
Na de opening gingen het bestuur, ere-leden en genodigden vóór het nieuwe clubgebouw op de foto
Open Huis met grote drukte tot in de nok van de toren (NHA)
Het Spaarne anno nu. Helaas is de oorspronkelijke houten toren intussen verdwenen.
Bij het gouden jubileum van Het Spaarne werd voor het goede doel door leden van de vereniging een Spaarnerevue opgevoerd (Haarlem’s Dagblad, 28 mei1935)
Affiche van de Sportweek Haarlem 14 t/m 20 juli 1938 waarbij in het Noorder Spaarne roei- en kanowedstrijden zijn gehouden (NHA)

De oorlogsperiode 1940-1945

Na de bezetting is de toren gebruikt om het luchtruim af tespeuren naar vijandelijke vliegtuigen. Bij het Nederlands kampioenschap jeugdroeien in 1941 werd voor de radio verslag gedaan vanaf de toen nog bestaande toren op het clubgebouw

Zowel in het gedenkboek uit 1985 als in de huidige uitgave van 2021 is aandacht besteed aan de moeilijke periode van de Duitse bezetting. Onder de houten vloer van de Loods zijn door het verzet wapens verborgen. Jaap Nienhuis (1906-1945) was behalve een sportheld ook een verzetsheld. Hij was een voortreffelijke roeier en mogelijk nog betere coach en zorgde er met Pim Adrian Jr. voor dat de acht in 1942 en 1943 de Head won in de eerste divisie. Weinigen hebben geweten dat hij zich ook met daadwerkelijk verzetswerk bezighield wat hij met de dood heeft moeten bekopen.

Portret van Jaap Nienhuis. Hij is in 1906 te Delft geboren, was planter van beroep en verbleef sinds 20 april 1940 met verlof uit Nederlands Oost-Indië in Heemstede, Rembrandtlaan 18. Hij was o.a. lid en succesvol coach van Het Spaarne . Na mei 1940 trad hij toe tot de Orde Dienst (OD) van het verzet. Op 13 januari 1945 is Nienhuis wegens spionage gevangen genomen en op 30 januari als gijzelaar voor het opblazen van een bunker in Utrecht gefusilleerd in de Utrechtse strafgevangenis
Blijvend eerbetoon aan voormalig Spaarnelid en coach Jaap Nienhuis (De Volkskrant, 21 maart 1945)
Bij het 60- jarig jubileum en na de Bevrijding is in 1945 een succesvolle Spaarnerevue opgevoerd
Slotscene Spaarnerevue voor Pauze met zeegod Neptunus en Spaarne- roeiers
Twee vedettes van Het Spaarne in mei midden van de vorige eeuw waren Rob Gitz (links) en Bram Blom, anno nu vrijwel vergeten. In de jaren vijftig werden zij verscheidene malen Nederlands kampioen in de twee-zonder, maar in 1954 werden zij bij het Europees kampioenschap zowaar verslagen door de Russen Buldakov en Iwanow, wat in Rusland tot uitgelaten reacties leidde.
(De Telegraaf van 5juli 1954)
Op 1 oktober 1955 verrichtte mevrouw Van Rappard-Mundt, echtgenote van burgemeester en beschermheer mr.Ridder Van Rappard,de doop van een nieuwe boot voor 8 roeisters. Deze vormden met hun roeispanen een erehaag.
Luchtfoto van de gehele Spaarne-vloot die 1980 te water ging

Herdenking en viering 100 jaar Het Spaarne in 1985. Vanaf nu met predikaat Koninklijke

In het gedenkboek uit 1985 wordt ook ruim besteed aan de jubilea die in de loop van de tijd zijn gevierd, zoals het zilveren jubileum in 1910, het 50-jarig bestaan in 1935, het 60-jarig jubileum in 1945/1946, het 65-jarig jubileum in 1950 ,75-jarig jubileum in 1960.

18 juli 1950 was een heuglijk moment in de geschiedenis van Het Spaarne. De vereniging ontving die dag het predikaat koninklijk. Op bovenstaande foto zien we van links naar rechts burgemeester en beschermheer Van Rappard, voorzitter W. P. van den Berg en D,Geluk, wethouder in Haarlem
In 1972 is voor de eerste maal door leden van Het Spaarne een wereldtitel in het roeien behaald. Dat was in de twee met, door van links naar rechts Loet Post, stuurman Marc Povel, en Hein Schwagerman
Zeilwedstrijden op de Mooie Nel en het Noorder Buiten Spaarne in 1984 (NHA)
Bij her 125 jarig bestaan van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne verscheen bovenstaand artikel van Klaas de Jong in Nieuwsbrief Haerlem, jaargang 19, nummer 2, 1950
Slot artikel 125 jaar RZV Het Spaarne 125 jaar

In 1985 bedroeg het ledental ongeveer 600 en was Het Spaarne daarmee de grootste roeivereniging van ons land. Het honderdjarig bestaan in op grootse wijze gevierde en duurde van medio april tot eind december. In de Loods aan het Marisplein werd een groots feest gegeven in de stijl van 1885 Er werd een publicatie gepresenteerd IJs en weder dienende waarin 15 Spaarne-leden het wel en wee van de roeiwereld uit de doeken hebben gedaan. Er zijn roeiwedstrijden gehouden, naast toertochten vele andere evenementen. In het Frans Halsmuseum is een expositie gehouden naar aanleiding van een prijsvraag voor een nieuw botenhuis die het verenigingsgebouw uit 1926/1927 zou kunnen vervangen. Tot de deelnemers behoorden ook enkele architecten die lid waren van Het Spaarne.

Het winnend ontwerp van een nieuw clubgebouw was van architect Peter Janssen. Hij zei daarover: Ik heb rekening gehouden met de omgeving, waardoor het als niet-dominerende constructie toepasbaar is in het landschap. Gestreefd is naar een rationale planorganisatie en een rationale bouwstructuur. De jus, tweede uitgangspunt zit vervolgens in de ruimtelijkheid van de verbindingen en de variatie in de begrenzingen, dat laatste met name waar binnen en buiten elkaar ontmoeten’. Andere ontwerpen waren afkomstig van A.L.Lourijssen uit Haarlem, ir. J.P.M.Beelen uit Driehuis, W.Vercouteren uit Heemstede, Haarlemmer Gerard Kneppers (met een opvallende piramide boven het water), bureau Simon Kruisman uit Haarlem. Voorts een futuristisch woongebouw van de Heemsteedse architect T.J.Jongh Visscher, terwijl G.J.van Delft uit Haarlem zich rechtstreeks had laten inspireren door de golfslag van het Spaarne. (Frans Keijsper,in het Haarlems Dagblad van 13 juli 1985).
Men is overigens vandaag de dag geenszins ongelukkig met het in 1927 in gebruik genomen botenhuis annexclubgebouw. In 1995/1996 en 2004 hebben renovaties en uitbreidingen plaatsgehad. Voor de laatste maal in 2020 onder architectuur van Peeperkorn BNA uit Santpoort. Het gebouw staat geregistreerd als gemeentelijk monument in Heemstede.
Staatssecretaris en sportvrouw Erica Terpstra opende op 18 mei 1996 het gerenoveerde botenhuis van Het Spaarne

Vooromslag van SPAARME, muziektheater uitgevoerd in de stadsschouwburg ter gelegenheid van het eeuwfeest van KR & ZV Het Spaarne,1985
Spaarne speelt revue Spaarne (Haarlems Dagblad, 9 september 1985)
Bij de aankomst van prinses Margriet op 14september 1986 die per boot aankwam was het nog droog, direct gevolgd door een stortbui. (NHA fotobureau De Boer)
De Heemsteedse Courant van 20 september 1985 wijdde een uitvoerig hoofdartikel aan Prinses Margriet te gast bij feestvierend Spaarne. Op bovenstaande foto met voorzitter Richard Louwaard
Prinses Margriet biedt 14 september 1985 de heer R.Kroes van de Stichting Roei-revalidatie een cheque aan. Links nog met paraplu zien we burgemeester tevens beschermeer jhr. mr.O.R.van den Bosch. (De Boer fotografie)
De vloot van het Spaarne is zeer gebreid en telt ongeveer 120 boten, inclusief 10 zeilboten. Naamboten zijn onder meer vernoemd naar Adriaan Pauw, Maarten Vrij, Elmer van Orden, Frans le Cock d Armandville en Jaap Nienhuis. Bovenstaand de doop van Koningspage. O.a vliegtuigontwerper Anthony Fokker en ruimtevaarder Wubbo Okkels zijn lid geweest van de KR &ZV Het Spaarne. Gerritjan Eggenkamp (*1975) begon zijn loopbaan als roeier bij de KR & ZV Het Spaarne. Roeide later bij Proteus-Eretes in Delft. In 2002 studeerde hij aan de Universiteit van Oxford. Eggenkamp werd geselecteerd voor de Blue Boat en is hij de enige Nederlander die deze befaamde bootrace ooit heeft gewonnen, de acht vertegenwoordigd, waarbij Oxford Cambridge versloeg. Hij was ook deelnemer bij de Olympische Spelen van 2000 en 2004. In Athene won Eggenkamp als lid van de Holland Acht een zilveren medaille.
Wubbo Okkels (1946-2014) tijdens de Ringvaartregatta in 1994
Gerritjan Eggenkamp, derde van links, roeiend met de acht in 2002 op de Theems tijdens de 148e Boatrace als vertegenwoordiger van de universiteit Oxford op weg naar een overwinning op de roeiploeg van de Universiteit Cambridge.
Luchtfoto van de tweede (zeil-) locatie van Het Spaarne aan de Mooie Nel in Haarlem-Noord

Feestweekend Het Spaarne 135 + 1 jaar op 3,4 en 5 september 2021

Voorzitter én co-samensteller Dick van der Laan van Het Spaarne presenteert aan burgemeester tevens beschermvrouw van KR&ZV Het Spaarne, mevrouw Astrid Nienhuis het eerste exemplaar van de jubileumuitgave (Heemsteder)
Achteromslag van ‘Het Spaarne Leeft 1885-2021 al 135 + 1 jaar
Roeiers van Het Spaarne op de rivier
Vlootschouw 4 september 2021 van de Spaarneroeiers op de Molenplas bij gelegenheid van het uitgesteld jubileumjaar 2020 in 2021. Op de achtergrond o.a. de watertoren van Heemstede (Merijn Soeters)
Nog een foto van de vlootschouw van de Kon. roei-en zeilvereniging Het Spaarne, gefotografeerd door Merijn Soeters
Doop van 3 nieuwe zeilboten en een roeiboot die op 23 oktober 2021 staat gepland.

Bronnen en literatuur: Delpher (Koninklijke Bibliotheek); het Roeimuseum.nl.; Heemstede collectie Noord-Hollands Archief, documentatiemap 144; gedenkuitgave K.R. & Z.V. Het Spaarne 1885-1985; Programmaboekje Spaarme. Haarlem, 1985; Jubileumnummer De Loods, orgaan van de Kon. Roei- en Zeilver.”Het Spaarne”, 15de jrg., nummer 7, 23 juli 1960. Uitg. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 1885 – 18 juli 1960; Spaarne-blad; eerste nummer, uitgegeven ter opluistering van de feestviering bij het 10-jarigbestuurslidmatschap van onzen voorzitter…J.de Breuk Lzn, 21 juni 1913; Hans Krol. Heemsteedse en Bennebroekse Olympiërs(1908-1996),in: Oud Heemstede-Bennebroek, nummer 91, januari 1997, p. 15-26; Jubileumuitgave Het Spaarne in ritme met het water leeft 2021;facebook van de vereniging Het Spaarne; huis-aan-huisbladen Heemsteder en Heemsteedse Courant 2021; Wikipedia.

In HeerlijkHeden, kwartaalblad van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), nummer 147, januari 2021, publiceerde actief roeister Marian Prins een artikel 125 jaar roeien op het Spaarne op de pagina’s 20-27

=====

In vroeger eeuwen werden roeiboten en zeilboten meest aangewend voor vervoer, maar ook om te spelevaren. Bovenstaand een tekening met pen en penseel door F.A.Milatz uit 1805 van het Spaarne bij de Gouden Bocht met o.a. de buitenplaatsen Sparenhout, Lustenburg en Rustenburg
Schrift met notulen van de vergadering gehouden tot het doel: oprichting eener Roeiclub [Het Spaarne in Haarlem, op18juli 1885] (Roeimuseum.nl.Het Spaarne)
Het officieel Spaarne embleem (wapenschild) in rood, goud en zilver. Met een anker, daarachter twee gekruiste riemen, en daar doorheen een grote S. Met sinds 1950 een kroon in goud.
Uit verzameling: suikerzakje van Het Spaarne
Idem van een medaille
Als initiatief bijhet130 jarig bestaan van Het Spaarne is op3 oktober 2015 een eregalerij onthuld door roeier Bram Schwarz, die tweemaanden daarvoor wereldkampioen bij de junioren was geworden. Op de schildjes zijn de kampioenen en hun prestaties vermeld Te beginnen met in 1927: Theo Tromp, Europeees kampioen Como Heren1x brons. Recent uit de21ste eeuw zijn vermeld: 2008 Olympische Spelen Peking, Kirsten van der Kolk, lichte Dames 2x Goud; 2015 Wereldkampioenschappen U23 Plovdiv (Bulgarije) Rona de Jong Dames 3x Brons; 2015 WK Junioren Rio de Janeiro Bram Schwarz Jongens 3x Goud.
Spaarne-roeiers jagen los van elkaar op succes (Haarlems Dagblad, 3 augustus 20210). Op de afbeelding Wietse Morreau, Guus Mollee en Joost Schwarz
Vers uit 1998 in De kat uit de boom van de in Haarlem geboren letterkundige Frédéric Bastet Hij was lid van de Koninklijke Roei-en Zeilvereniging Het Spaarne (Het Spaarne stroomt. Haarlem, 2004, p.213. Over zijn oudere broer die als verzetsman in 1944 schreef hij onder meer: (…) In de warme augustusdagen van 1944 kon hij het op een zaterdagmiddag niet langer uithouden. Verwoed zeiler als hij was – hij had al een paar bekers gewonnen – waagde hij zich naar de Roei- en Zeil Vereniging aan het Zuider Buiten Spaarne. Op het water vinden ze mij toch niet, dacht hij. Een misrekening. Juist die middag hielden de Duitsers daar een razzia. Toen hij voet aan wal zette kon hij meteen geboeid en wel in de overvalwagen stappen. In eerste instantie werd hij overgebracht naar het politiebureau van Heemstede. Daar is men de bezetter zeer behulpzaam geweest. ’s Avonds heeft de ondergrondse geprobeerd hem te bevrijden. Het mislukte. Hij werd toen in Haarlem ingesloten in de Smedestraat. Daar heb ik hem nog eenmaal gesproken. Kort daarna hebben ze hem op transport gesteld nar het kamp Amersfoort. Tot de dag na Dolle Dinsdag is hij daar gebleven. Toen is hij weggevoerd naar Duitsland. We wisten niet waarheen. Ik doe het verhaal te beknopt. Maar nog altijd is het moeilijk om erover te schrijven’. (F. Bastet, in: Het water stroomt. Haarlem, 2014, pagina 212. Emile Henry Bastet is 16 oktober 1922 geboren in Haarlem. Hij bezocht het gymnasium en is op 22 juli 1944 door opperwachtmeester Kramer een razzia bij de Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne aan het Marisplein met vier andere jongemannen gearresteerd. Bastet is op 27juni 1945 in het Duitse concentratiekamp Neuengamme omgekomen.

Bijlage: Spaarne Olympiërs: Han Cox, Lynda Cornet en Harriët van Ettekoven, gebroeders Sven en Ralph Schwarz, Kirsten van der Kolk

In het gedenkboek 1885-1985 is op de pagina’s 124-128 een zogenaamde ‘Blikkenlijst’ gepubliceerd, met vermelding van jaar, boottype, naam lid KR&ZV HetSpaarne en kampioenschap Nederlands, Europees, Wereld. Een vermelding van deelnemers aan Olympische Spelen ontbreekt echter.

Henri (Han) Cox, geboren 21-5-1899 in Arnhem en overleden 18-3-1979 te Bathmen (Deventer). Hij was deelnemers bij O.S. in Amsterdam1928 bij de dubbeltwee en behaalde in de kwart finale een vijfde plaats. Huwde in 1929 te Haarlem met Petronella Cornelia Vos. Cox vestigde zich als tandarts in Heemstede en woonde daar tot april 1970 op het adres Heemsteedse Dreef 156.

Han Cox, op de foto geassisteerd door bootsman Verlaan. Cox won in 1930 met Pieterse bij de dubbel twee zowel de nationale titel als brons op het Europese kampioenschap. in Luik.

Theo Tromp, links, wordt in 1927 bij een overwinning in de skiff het voor Het Spaarne de eerste nationale titel door Westerman gefeliciteerd. Han Cox rechts komt met schoenen aanlopen. Korte tijd later won Tromp brons op de Europese kampioenschappen in het Italiaanse Como.

Lynda Cornet en Harriët van Ettekoven Lynda Cornet is 26 januari 1962 in Leiden geboren als dochter van Wiep Cornet en Gien Schouten (1). In 1984 maakte zij haar Olympisch debuut in Los Angeles op de onderdelen twee-zonder-stuurvrouw en acht met stuurvrouw. Bij de dubbel-twee behaalde ze met haar partner Harriët van Ettekoven een vierde plaats en bij de 8 een bronzen medaille. Zij was aangesloten bij Nereus in Amsterdam. Harriët van Ettekoven is op 6 januari 1961 in Zandvoort geboren. In haar actieve tijd was ze aangesloten bij de Heemsteedse roei- en zeilvereniging Het Spaarne, vervolgens ook bij Nereus in Amsterdam. Zij trouwde met de succesvolle roeier Nico Rienks. Van Ettekoven nam driemaal deel aan de Olympische Spelen. In 1984 in Los Angeles en werd zij vierde bij de twee zonder stuurvrouw met Lynda Cornet, maar bij de acht met stuurvrouw won ze een bronzen medaille. In 1988 nam Van Ettekoven deel aan de O.S. in Seoul op de skiff en werd toen vierde. Ten slotte nam zij deel op de dubbel vier in 1992 te Barcelona en werd daar vierde.

Het succesvolle duo Lynda Cornet en Harriët van Ettekoven nam in 1984 deel aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Bij de 8 wonnen zij een bronzen medaille.
Het plichtsbesef van Van Ettekoven (NRC Handelsblad, 5 september 1989)

(1) Wiep Cornet is 22 juni 1935 te Dordrecht geboren. Na zijn studie medicijnen werd hij huisarts in Alphen aan de Rijn met 7.000 patiënten en veel verloskunde aan huis. In Leiden specialiseerde hij zich al anesthesioloog en vanaf 1976 tot zijn pensionering op 63-jarige leeftijd was Wiep Cornet vervolgens in die specialistische functie werkzaam in de nieuw gebouwde Mariastichting – later Spaarne ziekenhuis te Haarlem. Uit zijn huwelijk met Gien Schoten in 1961 zijn vier kinderen geboren: de oudste dochter behaalde met het roeien bij de Olympische Spelen een medaille en de jongste dochter werd Nederlands kampioen judo. Zijn hobby’s waren watersport, o.a. zeilen, en verder muziek. Actief als pianist verzorgde hij de muziek bij Probus-jaardiners.. Wiep Cornet is op 3 oktober 2021 in Bentveld overleden.

De broers Ralph en Sven Schwarz Ralph Schwarz [wisselend als Schwarz en Schartz) gespeld is op 28 maart 1967 in Nieuwkoop geboren. Hij was evenals zijn broer lid van Het Spaarne, evenals ook van de fitnessclub Minerva aan de Binnenweg te Heemstede en nam in 1988 in Seoul, Korea, deel bij de vier-zonder-stuurman, waar zij negende werden. Ralph Schwarz is op 17 september 1992 als gevolg van een noodlottig ongeval omgekomen in Chicago, Verenigde Staten.

Vooraan gehurkt roeier Ralph Schwarz en burgemeester jhr.mr. O.R. van den Bosch. Staande van links naar rechts: mw. J.de Kort, gemeentesecretaris drs. W.H. van den Hoek, de wethouders mw. S.van der Pas en mw.drs. J.H.Beets-Hehewirth en loco-secretaris mr. A.Buiter. (Oud Heemstede-Bennebroek, nummer 91, januari 1997)

Overlijdensbericht Ralph Schwarz (Haarlems Dagblad, 21 september1992)
Portret van Ralph Schwarz (1967-1992)

Sven Schwarz is op 3 december 1964 te Haarlem geboren. Woonde in de Geleerdenwijk Heemstede, Behalve in Seoul heeft hij ook deelgenomen in 1992 bij de Olympische Spelen te Barcelona bij de vier-zonder-stuurman en behaalde daar een vijfde plaats.

Gebroeders Schwarz namen Heemsteedse klinkers mee naar Seoul (Haarlems Dagblad, 23-8-1988)

Kirsten van der Kolk, geboren op 18 december 1975 in Haarlem. Lid van Het Spaarne, gespecialiseerd in de dubbeltwee lichtgewicht. Ze vertegenwoordigde Nederland met Marit van Eupen driemaal op de Olympische Spelen (2000 Sydney, zesde; 2004 Athene bronzen medaille; in 2008 Beijing (Peking) . Aldaar won zij goud door o.a. Duitsland en Finland te verslaan. Tussen 1997 en 2008 behaalde zij bovendien talrijke wereldtitels. Van der Kolk, getrouwd met oud-roeier Pepijn Aardewijn, is verreweg succesrijkste roeier van de KR & ZV. Het Spaarne aller tijden. Zij werd docent geografie op Sancta Maria in Haarlem.

Kirsten van der Kolk won een gouden plak in Beijing (2008)

========================

Haarlem kent nog een roeivereniging TopRow Haarlem
flyer van TopRow Haarlem

Vooromslag van “Vaert saemen dan vaert ghe wel; 75 jaar Haarlemse Zeilvereniging 1922-1997. 80 pagina’s.
Koninklijke erepenning voor honderdjarige Haarlemse Zeilvereniging (HZV) (Haarlems Dagblad, 24 mei 2021)
Een achtttal roeiers onderweg over het Spaarne vanaf de Schouwbroekerbrug gefotografeerd (Haarlems Dagblad, 23 mei 2022. Aan de Lenterace 2022 namen 268 personen deel, van wie 31 afkomstig van de KR &ZV Het Spaarne.

In het Haarlems Dagblad van 26 oktober 2022 staat een artikel over het vertrek van bootsman Elmer van Orden bij roei- en zeilvereniging het Spaarne