Tags

, ,

DR. E.A.M.DROOG (1866-1941); arts en bestuurder

Tot de gekwalificeerde bestuurders die Heemstede naar beste gediend hebben in de eerste helft van de vorige eeuw kunnen o.a. de burgemeesters jhr. D.E.van Lennep en jhr. J.P.W.van Doorn gerekend worden, evenals de wethouders jhr. A. van de Poll en dr. E.A.M. Droog. Laatstgenoemde vestigde zich in 1893 als huisarts in Heemstede, werd in 1907 gemeenteraadslid en is van augustus 1920 tot september 1939 wethouder geweest. Aan zijn initiatief, doortastendheid, vooruitstrevendheid zijn talrijke ontwikkelingen op de gebieden van gezondheidszorg, volkshuisvesting en openbare werken te danken geweest.

Portret van dr. E.A.M.Droog
Portret van dr. E.A.M.Droog

Levensloop

Eduardus Alphonsus Maria Droog is op 9 maart 1866 in Schipluiden bij Delft geboren in een katholiek gezin als zoon van geneesheer Willem Droog en Maria Catharina Ham. In 1878 werd de jonge Lodewijk van Deyssel (Alberdingk Thijm) wegens het openlijk urineren in zijn strooien hoed van het jongensinternaat Rolduc in Kerkrade gestuurd (beschreven in diens boek ‘De kleine republiek’), ongeveer tegelijkertijd ving Eduard Droog zijn studie aan op het bekende Limburgse gymnasium. Hij trad in het voetspoor van zijn vader en studeerde medicijnen met specialiteit interne geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na deze opleiding op 25-jarige leeftijd te hebben voltooid keerde Droog terug naar Zuid-Limburg en was één jaar werkzaam als assistent-arts in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. In de 19e eeuw was telde Heemstede als regel twee of drie genees-, heel- en verloskundigen. Naast de medici Th.Beeker en T.W.van Luenen, heeft zich in 1879 vanuit Amsterdam dr. Klaas Prins in Heemstede als huisarts gevestigd, als opvolger van dr. G.Hoffmann. Verschillende eigenaren van buitenplaatsen nam dr. Prins van zijn voorganger over in zijn patiëntenkring, o.a. de familie Van Merlen (en hun personeel) van Bosbeek.

Vestiging als huisarts

De heer E.A.M.Droog in zijn tuin
De heer E.A.M.Droog in zijn tuin

Mede omdat dokter Beeker op leeftijd raakte was er in 1893 plaats voor een jonge geneesheer en in het najaar vestigde de 27-jarige E.Droog zich in ‘Lommerlust’ op de hoek van de Kerklaan (vroeger ook Postlaan geheten) en de Herenweg. De toenmalige pastoor H.P.Zeegers was het een doorn in het oog dat agnost K.Prins – die volgens zoon Apie thuis fulmineerde tegen “die vervloekte papen”– zoveel r.k.patiënten verzorgde. De invloed van mijnheer pastoor reikte zo ver, dat hij tijdens huisbezoeken en naar beweerd ook via de kansel zijn geloofsgenoten wist te bewegen van huisarts te veranderen. Omdat ten gevolge hiervan de positie van dokter Prins onhoudbaar werd is deze in 1897 naar Haarlem verhuisd en is zijn praktijk overgenomen door (protestant) dr. M.C.Colenbrander, die wèl succes had. De artsen Droog, Beeker en Prins stonden in 1896 aan de bron van de afdeling Heemstede der Noord-Hollandse Vereniging ‘Het Witte Kruis’. Eerste voorzitter was burgemeester D.E.van Lennep, de heer Beeker secretaris en de heer Droog magazijnmeester. Eén van de eerste resultaten was het slaan van drie Nortonwelputten na een ernstig geval van tyfus op de Molenwerf. Al in 1897 pleitte Droog voor een openbaar badhuis, toen nog een utopie, maar 28 jaar later, toen hij zelf wethouder was, alsnog gerealiseerd. Zijn verzoek aan de gemeente te verzoeken kosteloos vuilnis op te halen in de achterbuurten ter voorkoming van besmettelijke ziekten vond onvoldoende weerklank. Grote belangstelling had hij voor de volkshuisvesting. Zijn motto was: “Geef de mensen een betere woning en dat zal op alles invloed ten goede hebben.” In 1911 stelde hij een veelomvattend programma vast voor de zuigelingenzorg. In de Gelderlandlaan woonde de heer E.A.van Looy, geboren in 1903 die me omstreeks 1991 het volgende voorval vertelde. Voor geneeskundige hulp wilde dr. Droog niet dat de armlastige moeder Van Looy zou betalen. In plaats daarvan vroeg hij peetoom te mogen worden van het kind dat aanstaande was, wat is gebeurd met de toen 88-jarige van Looy. In 1898 heeft E.A.Droog met succes zijn academisch proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam met zijn leermeester Treub als promotor.

droog
Bewaard gebleven kaaartje van de huisarts dr. E.Droog, gedateerd 5 december 1918, vanwege inenting Adrianus Cornelis van Houten.
titelblad academisch proefschrift E.A.M.Droog. Haarlem, 1898
Droog

academisch proefschrift, dr.E.A.M.Droog, Universiteit van Amsterdam, 1898 (kopie van het boek is aanwezig in Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief)

Zijn proefschrift handelt over baarmoederomstulping en is opgedragen aan de nagedachtenis van zijn ouders. Eén van zijn stellingen luidde: “Elke gezonde min, is bij voldoende zogafscheiding, geschikt als zoogster van elk kind.” Als katholiek keurde hij neo-Malthesiaanse anticonceptiemiddelen af. Later zou hij publicaties wijden aan homeopathie (1907) en in 1922 als internist en rapporteur een uitvoerig prae-advies over het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk uitbrengen aan de Katholieke Wetenschappelijke Vereniging. Dr. Droog schreef diverse artikelen op medisch en hygiënisch terrein, hield voordrachten en werkte mee aan het tijdschrift ‘R.K.Gemeente-Politiek’ evenals aan het ‘R.K.Artsenblad’, waarin bijdragen van zijn hand verschenen over de gemeentelijke schooltandartsenverzorging in Nederland en de krankzinnigenverpleging buiten de gestichten. Ook was hij medewerker van de ‘Katholieke Encyclopedie’ (1933) van de rubriek ‘Algemene hygiëne’. Als voorzitter van de Commissie voor de malariabestrijding in het District Heemstede schreef hij een ruim verspreide brochure over ‘Malaria-verspreiding’, terwijl hij als lid van de commissie ter voorbereiding van behartiging van zenuw- en zielsziekten en het misdeelde kind in Heemstede een zelfstandig onderzoek uitvoerde. Dr. Droog was een pleitbezorger van de homeopathische geneesmiddelenleer. In 1907 verscheen van zijn hand bij de Erven Bohn in Haarlem een boekje: ‘De homeopathie voorheen en thans voor artsen en ontwikkelde leeken toegelicht.’ In 1922 publiceerde hij een ‘Praeadvies over het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk’ ten behoeve van de toenmalige Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschappen onder de Katholieken in Nederland’

Titelblad praeadvies over het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, door dr.E.A.M.Droog (rapporteur; internist), dr.L.F.Driessen (voorzitter; gynaecoloog), dr.J.H.M.Klessens (neuroloog en psychiater), dr.A.H.M.E.Lommen (specialist Huis- en Geslachtsziekten) Aanwezig in: Heemstedecollectie van het Noord-Hollands Archief 6352M.)
Bericht van aankoop Lommeroord door dr. E.A,.M.Droog (Haarlem’s Dagblad, 4 november 1899)
Lommeroord, op de hoek van de Keklaan en Herenweg was woonhuis en praktijkruimte van dr. Droog voordat hij naar het Raadhuisplein verhuisde
Lommeroord, op de hoek van de Kerklaan en Herenweg was woonhuis en praktijkruimte van dr. Droog voordat hij naar het Raadhuisplein verhuisde

Dokter Droog bleef zijn leven lang trouw aan de fiets. Er waren in het begin van de vorige eeuw notabelen die vonden dat zo’n vervoermiddel een gemeentearts niet paste, want die hoorde in een coupé. Hij kreeg zelfs een waarschuwing dat hij met de fiets nimmer een deftige praktijk zou krijgen, hetgeen nogal meeviel. Iemand verteld me ooit uit zijn herinnering dat wanneer het regende Droog op de fiets ging met de paraplu in de hand. Als de bui over was rolde hij zijn paraplu weer op en trapte rustig verder. Wèl heeft zijn rijwiel verschillende avonturen veroorzaakt. Zo reed hij eens in de Leidsevaart, werd meer dan eens door een loslopende hond in het been gebeten en kreeg zelfs een trap van een paard, maar ondanks die voorvallen bleef hij dit vervoermiddel trouw. Ook de toestand van de wegen in Heemstede, zoals de Kerklaan, Blekersvaartweg en Molenwerfslaan gaf aanleiding tot belevenissen. Omstreeks 1900 1900 wilde hij een keer een huis binnengaan op de Molenwerf, die toen niet of nauwelijks verlicht was. De ingang van de huizen was aan de achterzijde en dokter Droog trapte door het deksel van een beerput met alle gevolgen vandien. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als gemeentearts ontving de heer Droog in 1916 van zijn dankbare patiënten en vrienden een monumentale zitbank voor in de tuin. Dit geschenk verhuisde achtereenvolgens van ‘Lommeroord’ naar ‘Medea’ en vandaar naar het huis ‘Tubantia’, Raadhuisplein 8. Niet achterhaald kon worden of deze bank is verloren dan wel in familiebezit gebleven. In 1920 toen de dorpsdokter wethouder van openbare werken werd, heeft hij zijn drukke praktijk overgedragen aan J.Tombrock, maar sociaal als hij was hield Droog de fondspatiënten aan. In 1933 is zijn veertigjarig artsjubileum als volgt herdacht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: “Heden 21 januari is het veertig jaar geleden, dat Eduard Alphonsus Maria Droog te Amsterdam tot arts bevorderd werd. Geboren te Schipluiden 9 maart 1866, kwam hij in 1885 als student te Amsterdam. Na eenigen tijd assistent in Calvariënberg bij Van Kleef te zijn geweest, vestigde hij zich te Heemstede, waar hij nog de practijk uitoefent. Op 17 mei 1898 promoveerde hij op proefschrift ‘Oorzaken en mechanisme der inversie uteri’. Collega Droog kan op een werkzaam leven terugzien. Sedert 1920 is hij wethouder te Heemstede, van 1923 af lid van de Provinciale Staten, jaren lang ondervoorzitter van de afd. Witte Kruis en Wijkverpleging, voorzitter van de Bad- en Zweminrichting, van het district Heemstede voor Malariabestrijding, van verscheidene Bouwmaatschappijen, dan lid van het bestuur van het Provinciaal Bestuur te Santpoort, voorzitter van de afdeling van de Katholieke Sociale Actie. Wanneer men nog kennis neemt van het vele, dat collega Droog aan het papier heeft toevertrouwd, dan erkent men, dat het een actief, ijverig geneesheer is, die ook de wetenschap trouw blijft bij al de sociale zorgen, welke hij zich op de schouders heeft genomen. In 1894 beschrijft hij een geval van congenitale dexterocardie met hernia pulmonalis, in 1902 het zinklijmverband als rekverband, in 1913 een geval van oogtuberculose. In de ‘Hygiënische Bladen’ beschrijft hij iets over ontijzering van drinkwater, als brochure schrijft hij over de hedendaagsche Homeopathie. In het ‘Katholiek Sociaal Weekblad’ komen herhaaldelijk stukken van hem voor, in het ‘R.K.Artsenblad’ iets over krankzinnigenverpleging, bezuiniging en nazorg. Dan in het ‘Maandblad voor Practische Gemeentepolitiek’ de stand der gemeentelijke schooltandverzorging in ons vaderland, dit was in 1927. Ik heb slechts een greep gedaan uit het vele. Aan belangstelling op dezen dag zal het wel niet ontbreken, hij heeft deze ten volle verdiend! Dat wij onder onze collega’s ook dergelijke figuren hebben, die naast wetenschap, de sociale zaak zoo ruimschoots dienen, verheugt ons zeer en daarom, collega Droog, van harte gelukgewenscht.”

De vijf heren die de eerste woningbouwvereniging Berkenrode oprichtten op het Res Novaplein. Van links naar rechts: A.A.Swolfs (gemeentesecretaris), J.C.van der Eijken (bloembollenkweker), wethouder dr. E.A.M.Droog, Q. van den Berg (bloembollenkeweker en H.J.M.Peeperkorn (directeur van wasserijbedrijf)
De vijf heren die de eerste woningbouwvereniging Berkenrode in 1909 oprichtten op het Res Novaplein. Van links naar rechts: A.A.Swolfs (gemeentesecretaris), J.C.van der Eijken (bloembollenkweker), wethouder dr. E.A.M.Droog, Q. van den Berg (bloembollenkeweker en H.J.M.Peeperkorn (directeur van wasserijbedrijf)

Politicus

Dokter Droog schiep zich een uitgebreid arbeidsveld en is zich in de loop van de jaren steeds meer als (katholiek) bestuurder gaan bewegen. Eén van zijn eerste initiatieven op maatschappelijk terrein was de oprichting van de Katholieke Sociale Actie voor Haarlem en Omstreken. In 1910 was hij met negen andere plaatselijke notabelen betrokken bij de oprichting van een lokale Boerenleenbank. Aanvankelijk fungeerde hij gemeentesecretaris Swolfs – in de avonduren – als kassier en dr. Droog vervulde de functie van President van de Raad van Toezicht. Drie jaar voordien was hij als gemeenteraadslid gekozen voor de Katholieke Staatspartij. Gezegd wordt dat hij al in 1910 als gemeenteraadslid het idee opperde om landgoed Groenendaal, dat toen in de toekomst voor bloembollenteelt bestemd leek, ten behoeve van de gemeente te reserveren. Spraakmakend was de zogeheten ‘bomenkwestie’, waarbij het ging om kappen dan wel behoud van de bomen langs de Kerklaan tussen de IJzeren Brug en de St. Bavokerk. Gemeenteraadslid moest het toen echter afleggen tegen het College van Burgemeester en Wethouders, evenals zijn voorstel tot het opruimen van krotwoningen. Meer succes had hij daarentegen bij de heroprichting van een hertenkamp in het wandelbos Groenendaal.

16 augustus 1916: installatie van burgemeester jonkheer J.P.W.van Doorn in de raadzaal. Van links naar rechts: J.v.d.Plasmr.P.G.van Tienhoven, J.Preijde Gzn., W.C.van Meeuwen, H.J.M.Peeperkorn (wethouder), J.H.M.van Houten (wethouder), burgemeester Van Doorn, A.A.Swolfs (gemeentesecretaris), H.H.Höcker (wethouder), J.Tates, dr.E.A.Droog, , L.de Wilde, C.Tromp. de raadsleden A.Honing en H.A.Waller ontbraken. Links achter staat gemeentebode W.Schotvanger.
16 augustus 1916: installatie van burgemeester jonkheer J.P.W.van Doorn in de Heemsteedse raadzaal. Van links naar rechts: J.v.d.Plas, mr.P.G.van Tienhoven, J.Preijde Gzn., W.C.van Meeuwen, H.J.M.Peeperkorn (wethouder), J.H.M.van Houten (wethouder), burgemeester Van Doorn, A.A.Swolfs (gemeentesecretaris), H.H.Höcker (wethouder), J.Tates, dr.E.A.Droog, L.de Wilde, C.Tromp. de gemeenteraadsleden A.Honig en H.A.Waller ontbraken. Links achter staat gemeentebode W.Schotvanger.
Een foto van de gemeenteraad uit 1918. Namen ontbreken, maar aan de hand van fotovergelijking konden de volgende personen worden geïdentificeerd. V.l.n.r. jhr. A.v.d. Pol (?), J. van der Plas, mr. G.P.van Tienhoven, J.Preijde Gzzn., onbekend, onbekend, H.J.M.Peeperkorn (wethouder). In het midden loco-burgemeester J.H.M.van Hoouten, secretaris A.A.Swolfs, H.H.Höcker, J.Tates, dr. E.A.M.DROOG, L. de Wilde, onbekende. Ook raadslid waren A. Honig, N.G.Kapteijn en H.A.Waller. Op zijn vaste plek links staat gemeentebode-politieman W.Schotvanger.
Een foto van de gemeenteraad uit 1918. Namen ontbreken, maar aan de hand van fotovergelijking konden de volgende personen worden geïdentificeerd. V.l.n.r. jhr. A.v.d. Poll (?), J. van der Plas, mr. G.P.van Tienhoven, J.Preijde Gzn., onbekend, onbekend, H.J.M.Peeperkorn (wethouder). In het midden loco-burgemeester J.H.M.van Houten, secretaris A.A.Swolfs, H.H.Höcker, J.Tates, dr. E.A.M.DROOG, L. de Wilde, onbekend. Ook raadslid waren A. Honig, N.G.Kapteijn en H.A.Waller. Op zijn vaste plek links staat gemeentebode-politieman W.Schotvanger.
Van 1916 tot 1949 was jonkheer J.P.W.van Doorn burgemeester van Heemstede. In 1928 is zijn koperen ambtsjubileum gevierd en is deze 'staatsiefoto' gemaakt. Zijn echtgenote was hierbij afwezig. In 1917 was zij bij het leren van schaatsen aan haar kinderen op het ijs ten val gekomen en liep daarbij ongeneeslijk rugletsel op. Tot aan haar overlijden 20 jaar later was zij aan het ziekbed gekluisterd. Op de eerste rij zijn gezeten v.l.n.r. de heer Van Rees (schoonvader van de burgemeester), burgemeester Van Doorn en zijn broer mr. U.C.van Doorn,
Van 1916 tot 1949 was jonkheer J.P.W.van Doorn burgemeester van Heemstede. In 1928 is zijn koperen ambtsjubileum gevierd en is deze ‘staatsiefoto’ gemaakt. Behalve familieleden m.u.v. zijn ten gevolge van een ongeval gehandicapte vrouw was hierbij het voltallig gemeentebestuur aanwezig. Op de eerste rij staan v.l.n.r.: jonkheer P.Teding van Berkhout, Greetje Vos (dochter van gemeentesecretaris), mevrouw De Wilde, twee onbekenden, jonkheer A.van de Poll, iets achter hem notaris mr.J.de la Hayze en dan dr.E.A.M.Droog.

Ook het pontje van het Haarlemmerhoutpark naar Zuid-Schalkwijk richtte hij met behulp van de boeren uit die omgeving op. Blijvende betekenis heeft de heer Droog zich voor Heemstede verworven als promotor van de volkshuisvesting. In het bijzonder van de woningbouw voor de gewone man. Op zijn initiatief is in 1909 de (eerste) woningbouw ‘Berkenrode’ gesticht, welke de huizen bouwde aan het Res Novaplein, evenals o.a. de zogeheten weduwenhuizen aan de Berkenlaan, met boven de poort, die toegang geeft tot de achtertuinen, het inschrift ‘Nova et Vetera’. (nieuw en Oud). Later is deze vereniging uitgebreid met de stichting van ‘Op Eigen Wieken”, waaraan de huizen op en rond het Wiekenplain zijn te danken. Het Rijk verleende voorschotten voor de bouw van woningen voor de werkkende stand en de Gemeente waargeborgde geldleningen ten behoeve van middenstandswoningen. Tot de laatste categorie rekende men de huizen in de Oude Posthuisstraat, gebouwd op het bollenland van Braam. Dr. Droog legde mede symbolisch de eerste steen op 24 april 1924, welke gevelsteen tijdens een renovatie helaas is verwijderd. Ook was hij nauw betrokken bij de gebouwen van openbare werken aan het Wipperplein, het openbaar Badhuis in de Poststraat en het politiebureau in de Raadhuisstraat. Lange tijd was hij voorzitter van de Stichting tot Exploitatie van de Bad- en Zweminrichtingen te Heemstede. Verkeer en vervoer hadden ook zijn volle aandacht. Zo was hij als wethouder betrokken bij de aanleg van de Heemsteedse Dreef; reeds in 1914 medeoprichter van de autobusdienst Groenendaal-Haarlem, die overigens geen lang leven beschoren was. Verder sinds 1912 bestuurslid van de Tramcommissie en omstreeks 1930 voorzitter van de toenmalige Autobus-commissie.

Opening van de Heemsteedse Dreef op 3 september 1932. Commissaris mr.dr. A. baron Röell verricht de opening. Naast hem dr. E.Droog en helemaal rechts burgemeester Van Doorn
Opening van de Heemsteedse Dreef op 3 september 1932. Commissaris mr.dr. A. baron Röell verricht de opening. Naast hem dr. E.Droog en helemaal rechts burgemeester Van Doorn
In 1933 was modernisering en uitbreiding van het parochiehuis ofwel Vereenigingsgebouw noodzakelijk. Bij de inwijdingsplechtigheid was heel katholiek Heemstede aanwezig. Uiteraard ook veel Broeders van De la Salle. Vooraan vierde van links pastoor J.M.van der Tuijn en naast hem als vijfde van links wethouder dr. E.A.M.Droog.
In 1907 opgericht was In 1933 was modernisering en uitbreiding noodzakelijk van het Parochiehuis ofwel Vereenigingsgebouw noodzakelijk. Bij de inwijdingsplechtigheid was heel katholiek Heemstede aanwezig. Uiteraard ook veel Broeders van De la Salle. Vooraan vierde van links pastoor J.M.van der Tuijn en naast hem als vijfde van links wethouder dr. E.A.M.Droog.

Gezondheidszorg

Niemand beter dan dr. Droog, die als huisarts veel hoorde en zag, kende en voelde de noden van minder bedeelden. Met name hygiëne en preventieve gezondheidszorg kregen óók als wethouder zijn aandacht. In 1920 wist hij de aanleg van een centrale riolering te realiseren en slaagde hij erin het vraagstuk der verontreiniging en stankverspreiding van de Blekersvaart op te lossen. Naast een schoolartsendienst was Heemstede de eerste plattelandsgemeente in Nederland waar schooltandverzorging werd ingevoerd en een consultatiebureau voor Zuigelingen- en Kleuterzorg werd opgericht. Het drukke bezoek aan deze instelling inspireerde hem tot de stichting van een Gemeentelijk Gezondheidshuis, waarin ook andere medische disciplines als hoogtezon en Diathermie konden worden toegepast. De officiële opening van dit gebouw aan de Lieven de Keylaan – ontworpen door architect A.J.J.Verspoor – op 15 juli 1933 was een hoogtepunt in zijn leven. Zuster T.van Kethel kreeg daar de leiding, nadat de basis voor het kruiswerk was gelegd door Zusters König en Van Heukelom. Bij gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als gemeentebestuurder in 1932 heeft dr. Droog enkele herinneringen aan de gemeenteraadsleden verteld. Hij memoreerde daarbij dat door een zekere heer Wesseling is getracht een Anarchistische Vereniging onder het gemeentebestuur te stichten. Nummer had de heer Droog zo’n fel geschrift als het blaadje van die vereniging onder ogen gekregen, waarin zelfs met bloed aan de paal werd gedreigd. Hij stelde vragen aan de Raad en als reactie is toen door enige leden van het gemeentepersoneel de Vereniging ‘Door Eendracht Sterk’ opgericht. Onderwerpen zoals de kindertoeslag, onderwijskwesties en bepaalde subsidies gaven wel eens aanleiding tot wrijvingen, maar steeds bleef de beschaafde toon overheersen en nimmer is door het College gepoogd onder alle omstandigheden het partijbelang door te drijven, maar een voor iedereen aanvaardbaar compromis te vinden. Het zou te ver voeren alle bestuursfuncties van dr.E.A.M.Droog op te sommen. Van meer dan plaatselijk belang was zijn bestuurslidmaatschap der Commissie voor het Provinciaal Bestuur Ziekenhuis in Santpoort. Verder is hij in 1923 benoemd tot lid der Provinciale Staten van Noord-Holland, herbenoemd in 1927, 1931 en 1935. Tevens fungeerde hij als vice-president van de R.K.Statenfractie.

Dr.E.A.M.Droog keurig in pak met hoed, sigaar en aktetas in Groenendaal
Dr.E.A.M.Droog keurig in pak met hoed, sigaar en aktetas in Groenendaal
Officiële opening van het Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan op 15 juli 1933 net wethouder dr. Droog als belangrijkste initiatiefnemer. Op de eerste rij v.l.n.r.: wijkzuster Dirkse, twee onbekenden, wethouder Droog, burgemeester Van Doorn, dokter M.Colenbrander en helemaal rechts architect A.J.J.Verspoor. Boven de zittende heer met baard derde van links staat zuster König
Officiële opening van het Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan op 15 juli 1933 net wethouder dr. Droog als belangrijkste initiatiefnemer. Op de eerste rij v.l.n.r.: wijkzuster Dirkse, twee onbekenden, wethouder Droog, burgemeester Van Doorn, dokter M.Colenbrander en helemaal rechts architect A.J.J.Verspoor. Boven de zittende heer met baard derde van links staat zuster König. Helemaal links staat aannemer C.A.M.Jonckbloedt en achter burgemeester Van Doorn staat gemeentesecretaris N.Vos.
Bezoek van de hygiënische commissie van de Volkenbond aan Heemstede, raadhuis 20 september 1933. Vooraan tweede van links dr.Droog en rechts van hem burgemeester Van Doorn
Kleuterzorg in het Gezondheidshuis, 1935 (NHA)
Tegelsculptuur van Moeder met baby in Gezondheidshuis Heemstede, vervaardigd door Theo van Reijn (NHA)

Persoonlijk leven en waardering

Eduard Droog is in 1894 gehuwd met Adriana M.A.van Rooyen, afkomstig uit Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. Zijn eerste vrouw kwam in 1915 op 45-jarige leeftijd te overlijden. Hij vertrouwde op 25 juli 1917 te Bloemendaal met Isabella H.M.Deckers. Zij vestigden zich in Heemstede bij haar echtgenoot en is na het overlijden van dr.Droog in 1941 van het adres Raadhuisplein 8 verhuisd naar Lentelaan 8, waar mevrouw Droog-Deckers tot haar dood op 23 oktober 1969 heeft gewoond. Zij was o.a. presidente van de St. Martha-Vereeniging. Bij zijn zilveren jubileum in 1918 als gemeente-arts is dr. Droog door zijn patiënten een stenen bank voor in de tuin aangeboden. Verder is hij bij zijn zilveren ambtsjubileum als gemeentebestuurder in de Raad van 30 juni met lovende woorden toegesproken door burgemeester jonkheer Van Doorn. Deze benadrukte de daadkracht en plichtsbetrachting van “de Docter”.  Die toen gedurende kwarteeuw van de 270 raadsvergaderingen er slechts 12 had gemist omdat “zijn medische plichten hem elders riepen.” Als wethouder ontbrak hij slechts in drie vergaderingen!  “Dit feit mag toch onweerspreekbaar pleiten voor een buitengewone belangstelling en ijver voor zijn werk.” Later is dr. Droog in verscheidene tijdschriften en kranten in 1936 gehuldigd bij zijn zeventigste verjaardag. ‘De Heemsteedsche Klok’ noteerde in haar editie van 15 februari: Wij schrijven thans 1936 en nog steeds kunnen de Heemstedenaren hun vroegeren docter en vertegenwoordigen wethouder, op wiens bewonderenswaardige activiteit en vitaliteit de jaren geen invloed schijnen uit te oefenen, overal zien behalve op zijn fraaie tuinbank. Weinig sprekend maar veel doend, gaat deze bescheiden man, die een levend stuk van Heemstede genoemd mag worden, met vluggen veerkrachtigen tred zijn weg.” Het Algemeen Handelsblad publiceerde onder de kop ‘Een welbesteed leven van noesten arbeid’ onder meer het volgende in de editie van Haarlem e.o.: “Ook als wethouder toonde hij den rechten man op de rechte plaats te zijn. Vol ijver behartigde hij steeds de belangen van de gemeente, die mede door de krachtige maatregelen waartoe hij de stoot gaf, is gegroeid van een landelijk dorpje tot een der meest bekende forensengemeenten. Hij is steeds geweest – en is het nog! – een man van de daad.”

19 juni 1939 opende dr. Droog een tentoonstelling in het Frans Halsmuseum, gewijd aan beeldhouwer H.A.van den Eijnde, die lange tijd in Heemstede had gewoond. September 1939 nam hij afscheid van het gemeentebestuur na een raadslidmaatschap van 32 jaar waarvan 19 jaar onafgebroken wethouderschap, tevens optredend als locoburgemeester.

Voorzijde menukaart bij diner aangeboden aan dr. E.A.M. Droog in het Ververschingshuis Groenendaal 26 augustus 1939 met tekening van het Gezondheidshuis

Op 1 september 1939 is de heer Droog uitgezwaaid als gemeentebestuurder en is hij toegesproken door o.a. burgemeester Van Doorn als voorzitter van de gemeenteraad en sprak hij een dankwoord, als volgt opgenomen in de raadsnotulen: “De heer Dr. Droog, Wethouder, is zoo overstelpt met hulde en waardeering, dat het hem moeilijk is, daarop allen afzonderlijk te antwoorden. Hij dankt alle Raadsleden en de leden van het College van Burgemeester en Wethouders voor de prettige wijze waarop zij hem altijd tegemoet zijn getreden. Echter gelooft spreker den toegezwaaiden lof met een korreltje zout te moeten nemen. Spreker vertelt, dat hij vroeger een leeraar in het Grieksch had, waarvan hem de volgende aardige uitdrukkingen zijn bijgebleven, n.l. ‘De kunst is lang, ’t leven is kort’, alsmede ‘Wat nooit gezegd is, is meestal waar en wat gezegd wordt is meestal niet waar’.  Nu wil spreker het laatste gezegde zeer zeker niet op ’t gesprokene toepassen, overtuigd als hij is van de grote mate van hartelijkheid die daarin lag opgesloten. Naar aanleiding van de opsomming wat spreker zooal tot stand heeft gebracht, merkt hij op, dat, indien men in een 32-jarig raadslidmaatschap, waarvan 19 jaar wethouder wethouder, niets tot stand brengt, men een prul kan genoemd worden. Spreker zegt, begiftigd te zijn met een gezond gestel, waarom hij zich nooit moe gevoelt en daarom wel wat tot stand heeft kunnen brengen. Daar is echter ook wel geluk bijgekomen, omdat Heemstede een welgestelde gemeente was en daarom veel gedaan kon worden. Dit succes heeft spreker ook te danken aan de medewerking der verschillende commissies. In de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, aldus spreker, waren wij het niet altijd eens, maar onder de voorzichtige leiding van den Voorzitter, eindigden de vergaderingen altijd in harmonie en konden wij bij den Raad bijna altijd  eensgezinde voorstellen worden ingediend. Ook de commissie-vergaderingen waren altijd van aangenamen aard. De Raad zal wel niet kwaad zijn, dat hij wel eens heeft moeten vechten, maar spreker is zelf ook strijdlustig, waardoor het hem mogelijk was wel wat te bereiken. Spreker is dan ook dankbaar voor de wijze waarop de Raad met hem heefft meegewerkt. Spreker ging altijd van het standpunt uit, dat hij geen afgevaardigde van de R.K.Staatspartij was, maar van de geheele gemeente, al had hij als R.K.afgevaardigde wel eens een anderen kijk op de zaken der afgevaardigden van andere partijen. Spreker hoopt, dat de nieuwe Raad dit standpunt indachtig zal zijn. Spreker wil ook van deze plaats nog gaarne zijn dank uitspreken voor de prettige wijze waarop hij heeft samengewerkt met het Ambtenarencorps, dat hij in hooge mate heeft leeren waardeeren en dankt den Secretaris voor diens altijd goeden raad. Tenslotte betuigt spreker het College van Burgemeester en Wethouders en de raadsleden zijn hartelijken dank voor de geschonken plaquette en het mooie cadeau, dat bij bijzonder op prijs stelt.”  

19 mei 1922: eerste steenlegging van seminarie Hageveld. Pastoor IJzermans staat hier vijfde van links en zijn latere opvolger Van der Tuyn vierde van links.
19 mei 1922: eerste steenlegging van seminarie Hageveld door bisschop mgr. Callier (in het midden). Rechts van hem iets naar achteren gemeentesecretaris Swolfs, dan burgemeester Van Doorn, vervolgens wethouder A.van de Poll en wethouder dr.E.A.M.Droog. Derde van rechts raadslid Tromp en vijfde van rechts pastoor IJzermans. Links van de bisschop (met baardje) wethouder in Haarlem mr.Heerkens Thijssen.
Op 9 februari 1925 is het bureau openbare werken van de gemeente Heemstede aan het Wipperplein officieel geopend. Enige tientallen heren, voornamelijk bestuurders en bemabten waren uitgenodigd èn 1 vrouw, gemeenteraadslid (van 1923-1931) mevrouw R.C.A.de Voogd-Vogel. Op deze foto staan de volgende personen van links naar rechts: Kramer, Walet, Hunting, onbekende, onbekende, N.Vos, Th.Duindam, C.Breed, W.Klaver, W.de Boer, mw. De Voogd-Vogel, onbekende, G.Arnold, wethouder dr.E.A.M.Droog, Hendrikse, burgemeester Van Doorn, J.Neeskens, onbekende, wethouder A.van de Poll, E.Oudejans, politiechef Ch. Kemper, L.de Wilde, directeur ir. A.Duynstee, J.Moolenaar, J.Oom, P.Elffers, Jac. Roest sr., N.Vooges em J.va den Putten.
Op 9 februari 1925 is het bureau openbare werken van de gemeente Heemstede aan het Wipperplein officieel geopend. Enige tientallen heren, voornamelijk bestuurders en beambten waren uitgenodigd èn 1 vrouw, gemeenteraadslid (van 1923-1931) mevrouw R.C.A.de Voogd-Vogel. Op deze foto staan de volgende personen van links naar rechts: Kramer, Walet, Hunting, onbekende, onbekende,
N.Vos, Th.Duindam, C.Breed, W.Klaver, W.de Boer, mw. De Voogd-Vogel, onbekende, G.Arnold, wethouder dr.E.A.M.DROOG, Hendrikse, burgemeester Van Doorn, J.Neeskens, onbekende, wethouder A.van de Poll, E.Oudejans, politiechef Ch. Kemper, L.de Wilde, directeur ir. A.Duynstee, J.Moolenaar, J.Oom, P.Elffers, Jac. Roest sr., N.Vooges em J.va den Putten.
Harmonie Sint Michaël is in 1909 opgericht, door o.a. Theo Tellings, een postbode afkomstig uit het Limburgse Thorn en drie telgen uit het muzikale geslacht Gozeling. De eerste repetities ijn gehouden in de smederij Van den Asdonk en klompenmakerij van de firma Spijker. Jarenlag was het Verenigingshuis aan de heren 'thuishave', waar deze foto in 1929 is genomen toen H.W.Hofmeester dirigent was.
Harmonie Sint Michaël is in 1909 opgericht, door o.a. Theo Tellings, een postbode afkomstig uit het Limburgse Thorn en drie telgen uit het muzikale geslacht Gozeling. De eerste repetities ijn gehouden in de smederij Van den Asdonk en klompenmakerij van de firma Spijker. Jarenlag was het Verenigingshuis aan de heren ‘thuishave’, waar deze foto in 1929 is genomen toen H.W.Hofmeester dirigent was. Op deze foto zien we beschermheer dr.E.A.Droog op de tweede rij vierde van links.
Bij het afscheid in 1939 van dr.E.A.Droog als wethouder van de gemeente, bijeen in het Gezondheidshuis
Bij het afscheid in 1939 van dr.E.A.Droog als wethouder van de gemeente, bijeen in het Gezondheidshuis. Zittend v.l.n.r. A.P.Audretsch, jhr. A.van de Poll (wethouder), jhr. J.P.W.van Doorn (burgemeester), dr. E.A.M.Droog, N.Vos (gemeentesecretaris) en H.J.Voors. Staand: S.Rijkes, E.J.van Lent, W.A.de Tello, C.A.M.Jonckbloedt, J.W. van de Erf, P.Kromhout, N.J.van der Linden, mr. C.von Meijenfeldt, H.M.van Unen en en H.A.Meeuwenoord.

Bij die gelegenheid is hem een plaquette met zijn beeltenis door de gemeente aangeboden, welke te zijner herinnering een plaats kreeg in het door hem gestichte Gezondheidshuis. Namens de leden van de Raad werd hem een in groen marmer uitgevoerde presse-papier met zilveren plaat gegeven. Op 18 februari 1941 is dr. Droog begraven in het familiegraf van het H.Bavo-kerkhof te Heemstede. Per 9 december 1941 is in het centrum van Heemstede in de bomenwijk, van de Kastanjelaan in noordoostelijke richting doodlopend, het Dr. Droogplein naar de arts-bestuurder vernoemd.

Plaquette dr. E.A.M.Droog in het door hem gestichte Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan in Heemstede (foto Vic Klep)
Plaquette dr. E.A.M.Droog in het door hem gestichte Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan in Heemstede (foto Vic Klep)
Overlijdensbericht van dr.E.A.M.Droog
Overlijdensbericht van dr.E.A.M.Droog
Bidprentje E.A.M.Droog
Bidprentje E.A.M.Droog
Overlijden dr. E.A.M.Droog (Opr. Haarlemsche Courant, 14 februari 1941)
Bericht over herdenking dr.E.A,M.Droog uit de Oprechte Haarlemsche Courant van 14 maart 1941
Bericht over herdenking dr.E.A,M.Droog uit de Oprechte Haarlemsche Courant van 14 maart 1941
In Jaarboek1941 van internaat Rolduc bij Kerkrade  werd bovenstaand portret geplaatst op pagina 35 met de volgende test: ‘P.de Louw, Dr. Droog en Chr. Hermans, die kort na elkaar gestorven zijn, vormen een drietal, waarop Rolduc trots kan zijn. Hoe verschillend hun maatschappelijke loopbaan ook was, in twee punten kwamen deze mannen overeen: zij waren innig-gelovige strijdbare katholieken en zij hadden een diepe blijvende genegenheid voor Rolduc’.

Publicaties van E.A.M.Droog:

– Oorzaken en mechanisme der inversio uteri.  1896.

– Brief van E.A.M.Droog aan De Erven F.Bohn Haarlem BOH C 166.  1906.Manuscript (worldcat).

– Brieven van E.A.M.Droog aan De Erven F.Bohn BOH C. 1907. Manuscript (worldcat).

– De homeopathie voorheen en thans: voor artsen en ontwikkelde leeken toegelicht. Haarlem, De Erven F.Bohn, 1907.

– Brief van E.A.M.Droog aan De Erven F. Bohn Haarlen, BOH C 195. 1912. Manuscript (worldcat)

– Paeadvies over het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. 1922.

Literatuur

–  Map dr. E.A.M.Droog in alfabetisch register Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg

–  Diverse gemeenteraadsverslagen Heemstede.

– A.J.Kramer. Kent u ze nog….de Heemstedenaren. Zaltbommel, Europese Bibliotheek.  2e druk, 1981.

– Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 21 januari 1933: ‘Veertigjarig artsjubileum van dr.E.A.M.Droog’.

Hans Krol

Het bestuur van de autobusvereniging Groenendaal-Haarlem in 1914. Zittend van links naar rechts: wetjouder J.H.M.van Houten, burgeeester jhr.mr.D.E.van Lennep, president-commissaris dr.E.A.M.Droog, wethouder H.J.M.Peeperkorn. Staand v.l.n.r.: directeur H.Kimman en de commissarissen W.C.van Meeuwen, mr.J.Lohman, A.A.Swolfs (gemeentesecretaris) en jhr.P.N.Quarles van ufford.
Het bestuur van de autobusvereniging Groenendaal-Haarlem in 1914 met het college van Burgemeester en Wethouders van Heemstede bijeen in Groenendaal. Zittend van links naar rechts: wethouder J.H.M.van Houten, burgemeester jhr.mr.D.E.van Lennep, president-commissaris dr.E.A.M.Droog, wethouder H.J.M.Peeperkorn. Staand v.l.n.r.: directeur H.Kimman en de commissarissen W.C.van Meeuwen, mr.J.Lohman, A.A.Swolfs (tevens gemeentesecretaris) en jhr.P.N.Quarles van Ufford.
De officiële opening van de Bosch en Hovenchool op 1 september 1924. Op de voorste rij zittemd van links naar rechts de heren Van Duin, Schipper, H.B.de Haan, wethouder Van de Poll, burgemeester Van Doorn, dominee F.KORFF, wethouder E.Droog, broeder A.Hoekendijk van Meer en Bosch, jonkheer P.Teding van Berkhout, A.Honing en N.Wildschut.
De officiële opening van de Bosch en Hovenchool op 1 september 1924. Op de voorste rij zittemd van links naar rechts de heren Van Duin, Schipper, H.B.de Haan, wethouder Van de Poll, burgemeester Van Doorn, dominee F.Korff, wethouder E.A.M. DROOG, broeder A.Hoekendijk van Meer en Bosch, jonkheer P.Teding van Berkhout, A.Honing en N.Wildschut.
De opening van het gebouw van openbare werken aan het Wipperplein, Heemstede op 9 februari 1925. In het midden vooraan met wandelstok burgemeester Van Doorn. Links van hem dr. E.Droog en rechts wethouder A.van de Poll.
De opening van het gebouw van openbare werken aan het Wipperplein, Heemstede op 9 februari 1925. In het midden vooraan met wandelstok burgemeester Van Doorn. Links van hem dr. E.Droog en rechts wethouder A.van de Poll.
Een eerbetoon aan burgeeester jhr. J.P.W.van Doorn (in het midden vooraan) bij zijn koperen ambtsjubileim in 1928. Zijn ehtgenote met na een val op het ijs in 1917 en als gevolg darvan blijvend rugletsel kon niet aanwezig zijn. Links achter Van Doorn staat oud-burgemeester jhr. D.E.van Lennep en even verder links dr. E.Droog.
Een eerbetoon aan burgemeester jhr. J.P.W.van Doorn (in het midden vooraan) bij zijn koperen ambtsjubileum in 1928. Zijn echtgenote met na een val op het ijs in 1917 en als gevolg darvan blijvend rugletsel kon niet aanwezig zijn. Links achter Van Doorn staat oud-burgemeester jhr. D.E.van Lennep en even verder links dr. E.Droog.
Jonkheer J.P.W.van Doorn (1884-1953). Van 1916 tot 1940 burgemeester met een onderbreking tijdens de bezettingsperiode. Op 30 juni 1949 is hem bij gelegenheid van zijn afscheid een portret aangeboden, vervaardigd door de Haarlemse kunstschilder Otto B. de Kat. Bevindt zich in het trappenhuis van raadhuis Heemstede
Jonkheer J.P.W.van Doorn (1884-1953). Van 1916 tot 1940 burgemeester met een onderbreking tijdens de bezettingsperiode. Op 30 juni 1949 is hem bij gelegenheid van zijn afscheid een portret aangeboden, vervaardigd door de Haarlemse kunstschilder Otto B. de Kat. Bevindt zich in het trappenhuis van raadhuis Heemstede
Het eerste wijklokaal was gevestigd bij de Voorwegschool. Hier een foto uit 1902 met zuster König.
Het eerste wijklokaal was gevestigd bij de Voorwegschool. Hier een foto uit 1902 met zuster König.
Het eerste wijklokaal in Heemstede was aan de Voorweg gevestigd. Het tweede werd november 1903 aan het Raadhuisplein betrokken. Links staat zuster Heukelon, in de deuropening zuster König. Rechts staat opoe Heemskerk. De 4 konderen waren favuspatiëntjes
Het eerste wijklokaal in Heemstede was aan de Voorweg gevestigd. Het tweede werd november 1903 aan het Raadhuisplein betrokken. Links staat zuster Heukelom en in de deuropening zuster König. Rechts staat opoe Heemskerk. De 4 kinderen waren favuspatiëntjes
Vooromslag van een uniek gedenkboek aangeboden aan wijkzuster König bij haar afscheid (HVHB)
calligrafie  König-uitgave door G.L.Luitingh uit Haarlem (HVHB)
Namen van deelnemers van  het huldeblijk aan zuster König HVHB)
L.Beels van Heemstede, mw. Prins van Westdorpe=Labouchère, H.J.A.Bron, mw.van Wickevoort Crommelin-van Lennep, de heer en mw. Boerlage- de Hoop Scheffer, mej. M.van Hasselt, de heer en mw. Barfer-Hoedemaker, mw.Teding van Berkhout-van Marken, R.de Favauge, jhr.mr.R.O.van Holthe tot Echten, C.Baron d’Aulnis de Bourouill, A.Sally Berg  (HVHB)
Zuster Jans König met de fiets op huisbezoek in Heemstede (Historische Vereniging Heemstede Bennebroek) 
Op 7 april 1891 was zuster Johanna van Heukelom benoemd als directrice voor de verpleging van het St.Elizabeth's Gasthuis in Haarlem. Zonder salaris meer slechts met kost, inwoning en bewassing. Zij bracht de verpleging op een hoger peil. Omdat de gemeente een door haar noodzakelijk geachte verbouwing steeds uitstelde nam zij in 1901 ontslag en werd weer wijkzuster in Heemstede (foto NHA)
Op 7 april 1891 was zuster Johanna van Heukelom benoemd als directrice voor de verpleging van het St.Elizabeth’s Gasthuis in Haarlem. Zonder salaris meer slechts met kost, inwoning en bewassing. Zij bracht de verpleging op een hoger peil. Omdat de gemeente een door haar noodzakelijk geachte verbouwing steeds uitstelde nam zij in 1901 ontslag en werd weer wijkzuster in Heemstede (foto NHA)
Heukelon.jpg
Portret van zuster Johanna van Heukelom, directrice van het St.Elizabeth’s Gasthuis Haarlem
heukelom3

Johanna Catharina van Heukelom (1853-908) op tentoonstelling ALLEMAAL HAARLEMMERS in Museum Haarlem

Heukelom2.jpg
Toelichting portret zuster Johanna van Heukelon bij tentoonstelling 500 jaar ziekenzorg in Haarlem en Zuid-Kennemerland, in Museum Haarlem 2017
Een enorme verbetering was het in 1933 geopende Gezondheidshuis in de Lieven de Keylaan 9-11.
Een enorme verbetering was het in 1933 geopende Gezondheidshuis in de Lieven de Keylaan 9-11.
De opening van het Gezondheidshuis op 15 juli 1933. O de eerste rij: zustyer Dirkse, twee onbekenden, wethouder dr. Droog, burgemeester Van Doorn, dokter M.C.Colenbrander, een onbekend en helemaal links architect A.J.J.Verspoor.
De opening van het Gezondheidshuis op 15 juli 1933. Op de eerste rij v.l.n.r.: zuster Dirkse, twee onbekenden, wethouder dr. Droog, burgemeester Van Doorn, dokter M.C.Colenbrander, een onbekende en helemaal rechts architect A.J.J.Verspoor. Helemaal links: wethouder/aannemer C.A.M.Jonckbloedt. Meer naar achteren staan de dokters H.Roozen en G.H.Onstein. Verder zien we J.Waldkötter (secretaris van Witte Kruis en wijkverpleging). Zuster König schter de man met witte baard. De man met grote gestalte achter burgemeester Van Doorn is gemeentesecretaris N.Vos.
Na opheffing van het fanfarekorps 'Eensgezindheid-Excelsior' blijft harmonie 'St. Michaël' over in Heemstede. Opgericht in 1909 en in verleden vaak succesvol deelnemer aan tal van concoursen. Deze foto werd in 1929 genomen toen het muziekgezelschap het 20 jarig jubileum vierde in het r.k. Vereenigingsgebouw aan de Herenweg
R.K. harmonie ‘St. Michaël’ is opgericht in 1909 en bestaat meer dan een eeuw later nog altijd. Deze foto werd in 1929 genomen toen het muziekgezelschap het 20 jarig jubileum vierde in het r.k. Vereenigingsgebouw aan de Herenweg. Op de tweede rij zien we vierde van links beschermheer dr. E.A.M.Droog.
Dr. Droog als propagandist van homeopathie. Advertentie uit Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1901.
Dr. Droog als propagandist van homeopathische geneeskunde. Advertentie uit Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1907.

ANNEX 1: GEMEENTERAAD HEEMSTEDE 1931-1935. UIT: De Heemsteder, 18 juni 1931

Gemeentebestuur Heemstede 1931-1935
Gemeentebestuur Heemstede 1931-1935 (1): jhr.J.P.W.van Doorn (burgemeester), dr.E.A.M.Droog (R.K.Staatspartij), J.W.v.d.Erf (R.K.Staatspartij), W.M.de Boer (R.K.Staatspartij), N.J.v.d.Linden (R.K.Staatspartij, C.A.M.Jonckbloedt (R.K.Staatspartij), H.A.Meeuwenoord (R.K.Staatspartij), H.M.van Unen (Vrijheidsbond)
Vervolg gemeentebestuur Heemstede 1931-1935
Vervolg gemeentebestuur Heemstede 1931-1935: S.Rijkes (Vrijheidsbond), mw. A.Venhuizen-Kesseler (Vrijheidsbond), J.Vring (Vrijzinnige Kiezers), Chris van den Heuvel (Anti-Revolutionaire partij), jonkheer A.van de Poll (Christelijk Historische Unie), A.Moen (Christelijk Historische Unie), J.Grimm (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij) en H.J.W.B.Disselkoen (Sociaal Democratische Arbeiders Partij).

Annex 2 Uit: Jaarboek Rolduc 1941

Foto bij beknopte necrologie in Jaarboek Rolduc 1941
Foto bij beknopte necrologie in Jaarboek Rolduc 1941

’13 februari 1941. Een zeer verdienstelijk oud Rolducien ging van ons henen. Dr. Eduard Droog, arts te Heemstede. Naast zijn drukke practijk als gemeente-geneesheer  vond de overledene nog de tijd om zich ook in het openbare leven te bewegen. Als wethouder van Heemstede zal zijn naam onafscheidelijk met die gemeente verbonden blijven: hij was ’t die het moderne Heemstede heeft zien opbloeien. Tevens was hij ongeveer 16 jaren lid van Provinciale Staten van N.Holland. Ook in de katholieke Sociale Actie voor Haarlem stond hij in de eerste gelederen. Grote bekendheid verwierf hij zich door zijn ijveren voor de verbetering der woningtoestanden van de arbeidende stand, met welk doel hij door het hele land lezingen hield. Op medisch gebied verschenen van zijn hand verschillende publicaties. Dr. Droog behoorde tot de eerste Rolducse studenten, die het eindexamen gymnasium – ’t moest toen nog als extraneus aan ’t openbaar gymnasium te Maastricht afgelegd worden – aflegden.’

Annex 3 Dr. Droog stond naast vooral burgemeester jonkheer mr. D.E.van Lennep mede aan de basis van de aankoop van landgoed Bosbeek-Groenendaal van de erven Van Merlen in 1913. In de Maasbode van 21 maart 1913 publiceerde hij het volgende ingezonden stuk na een rondgang door het nieuw verworven “Heemstede’s oerwoud”.

Bosbeek en Groenendaal, door dr.E.A.M.Droog (de Maasbode, 21-3-1913)
vervolg ingezonden brief van dr.E.A.M.Droog
vervolg ingezonden bericht dr.E.A.M.Droog
slot van ingezonden bericht dr.E.A.M. Droog, in: de Maasbode van 21 maart 1913
Uit: Heemstede Vooruit! 1890-1940. Uitgave HVHB, 2018, dat een hoofdstuk bevat over dr.E.A.M.Droog, p.43–49.