Tags

, , , , , , , ,

HISTORIE VAN LOKALE NIEUWSBLADEN IN HEEMSTEDE, Bennebroek en omgeving

Als regionaal blad voor Zuid-Kennemerland, tegenwoordig tevens Hillegom en de Haarlemmermeer omvattende, schreef ik eerder een blog dat is gewijd aan de geschiedenis van Haarlems Dagblad, in 1883 opgericht door Jan Michiel Bomans, grootvader van o.a. Godfried Bomans. Die bijdrage bevat tevens informatie en illustraties omvat betreffende de vroegere Oprechte Haarlemse Courant (neutraal) en de in 1974 opgeheven Nieuwe Haarlemse Courant (rooms-katholiek)

Voorts een librariana blog over het gedenkboek 125 jaar Nieuwe Meerbode, sinds 1888, in 2013 uitgekomen bij het 125 jarig bestaan en samengesteld door Constantijn Hoffscholte. Het verspreidingsgebied van dit weekblad omvatte aanvankelijk Haarlemmermeer, Aalsmeer, Haarlem en omliggende gemeenten, waaronder Heemstede. Daartoe behoorde tussen 1930 en 1940  advertentie- en nieuwsblad de Heemsteder als huis aan huis blad met redactie- en administratieadres Kanaalstraat 7, Aalsmeer, uitgekomen van 1931 tot 1940.

De namen van eigenaren van  zogeheten wekelijkse  huis-aan-huisbladen zijn in de loop van de jaren meermaals  veranderd, evenals de omvang van het verspreidingsgebied e.d.

Onderstaand een beknopt overzicht van de geschiedenis van de plaatselijke pers – later nog uit te breiden met gegevens uit de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief,

Al in 1882 verscheen de Hillegomsche Courant, nieuwsblad voor onder meer tevens Bennebroek en Heemstede en vanaf het begin een neutrale krant.

Kop van de Hillegomsche Courant van zondag 3 maart 1901

In de jaren dertig van de vorige eeuw bestonden in Heemstede drie weekbladen op levensbeschouwelijke  grondslag. Het begin was overigens niet hoopvol. In 1923 is de  (Eerste) Heemsteedsche Courant als advertentie- en nieuwsblad gestart, die werd gedrukt in Haarlem, na 1927 in Apeldoorn, waarop we nader terugkomen.  

Na bijna een eeuw komt op 21 november een einde aan de de Heemsteedse Courant (Haarlems Dagblad, 9 november 2022)

Eerst een opmerkelijk intermezzo , immers in 1921 is ook ene G.F.Martius met een eigen krant met de naam ‘Eerste Heemsteedsche Courant’ begonnen, gedrukt in Amsterdam. Een opmerkelijk man, die vaak verhuisde en meermaals failliet ging. Op 25 augustus 1921 is hij, vermeld als drukker in de Laurierstraat  Amsterdam met woonadres Kostverlorenkade 57  Zandvoort, failliet verklaard. Daarna op 15 september 1921  faillissement met woonadres in Heemstede (!).  In 1923 verhuisde Martius  naar Wagenweg 108a, zich noemende cartonnagefabrikant. Zijn volgende verhuizing was naar de Franklinlaan 69 (tot met 1927 gemeente Heemstede) en begon Martius met een nieuw initiatief, uitgave van de Eerste Heemsteedsche Courant. In die periode  etaleerde hij zich als vertegenwoordiger van dag- en weekbladen in Heemstede. Hij verhuisde naar de Valkenburgerstraat 28 in Heemstede en organiseerde 10 januari 1924 als ‘krantenuitgever’ in de schouwburg aan de Jansweg te Haarlem een cabaret- en kunstavond, maar tot een herhaling in het jaar daarop is het niet  meer  gekomen, immer op 14 juli 1925 is door de Haarlemse rechtbank voor G.Martius als uitgever van de Eerste Heemsteedsche Courant het failllissement uitgesproken (1).

Bericht van eerste faillissement G.F.Martius (Algemeen Handelsblad, 15-9-1921)
(Nieuwe Haarlemsche Courant, 11-1-1924)
Faillissementverklaring G.Martius (Haarlem’s Dagblad, 7-8-1925)

In 1923 verscheen feitelijk de (erkende) Heemsteedsche Courant voor Heemstede, Aerdenhout en Houtparken, nadien ook Bennebroek. Opgericht door de heer Visser te Heemstede en spoedig met voorvoegsel. Het was een neutrale krant;  redactie en administratie waren N.V.Drukkerij v/h de Erven Loosjes, Gedempte Oude Gracht 88 Haarlem. In Heemstede gold als bijkantoor N.V. Heemsteedsche Boek- en Handelsdrukkerij, Raadhuisstraat 87 Heemstede. Vaststaat dat tot 1941 de Eerste Heemsteedsche Courant werd uitgegeven door Drukkerij N.V. voorheen de Erven Loosjes in Haarlem. Na de Bevrijding is de Heemsteedse Courant in 1948 heropgericht. In 1971 ging de Heemsteedse Courant over naar de N.V. Randstad Publicaties in Aalsmeer, later onderdeel van Weekbladen BV, en vanaf 1972 zijn zowel de Heemsteedsche Courant als het Bloemendaalsch Weekblad gedrukt bij Wegener in Apeldoorn Nadien verschenen onder directie van BDUmedia in Barneveld, gespecialiseerd in lokale huis-aan-huisbladen. Blijkens een persbericht verschijnen op 22 november 2022 de laatste edities van zowel de Heemsteedse Courant als van het Weekblad van Haarlem.

Voorbeeld van kop de Eerste Heemsteedsche Courant, 7e jaargang, 29 augustus 1930

In 1931 volgde de Heemsteder (antirevolutionair van de Christelijke Persvereniging  afdeling Heemstede gestart door de landbouwer en politicus Chris van den Heuvel, sinds 1927 directeur en hoofdredacteur van ‘De Nieuwe Meerbode’ in de Haarlemmermeer.  In 1926 vestigde hij zich  – naar men zegt om belasting-politieke redenen –  in Heemstede en was  alhier gemeenteraadslid was van 1931 tot 1935 en van  1922 tot 1956 bovendien  Tweede Kamerlid.  Redactieadres was Bronsteeweg 25 en administratie Jan van Goyenstraat 12. De oplage bedroeg 5.800 exemplaren.

Kop van De Heemsteder, derde jaargang, vrijdag 5 januari 1934

In een tijd van verzuiling en het ‘Rijke Roomsche leven’  konden de katholieken niet achterblijven.  Eind van het jaar 1931  volgde  de Heemsteedsche Klok, weekblad voor de Rooms-Katholieken van Heemstede, van Zuiderhoutpark tot Bennebroek. Redactie Herenweg 88 Heemstede. Nauw verbonden met de parochies Sint Bavo en Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, geredigeerd door een kapelaan van Sint Bavo. De advertenties verliepen via de rooms-katholieke boekhandel Jonckbloedt, Binnenweg 1 Heemstede.

Kop van achtste jaargang Heemsteedsche Klok, 24 juni 1939

In de oorlogsperiode, 1940/1941, moesten de weekbladen hun werkzaamheden staken

Na de Bevrijding zijn wisselend (nieuwe) huis aan huisbladen verschenen. Het Witte Weekblad dat in de Haarlemmermeer uitkwam is een tijdlang ook in Bennebroek verspreid, maar niet in Heemstede.  

In 1948/1949 verscheen onder de naam “Heemsteeds Leven’ een blad, uitgegeven door de Stichting Herstellings- en Verplegingsoord ‘Unicum’.  onder redactie van Jan van Dam (2). Hij stelde Harry Mulisch in de gelegenheid zijn eerste schrijfsels te publiceren. Zo verschenen in 1949 van Mulisch o.a. een feuilleton-bewerking ‘Achter Wallen en poorten’, alsmede enkele verhalen, toneelrecensies en sportverslagen in ‘Heemsteeds Leven’, waarvoor Mulisch volgens Van Dam ‘een knaak voor een stukkie ontving’   

Overlijdensbericht van bakker, krantenbezorger, toneelschrijver en journalist Jan van Dam (Haarlems Dagblad, 1988

Eind april 1948  kwam dankzij drukker/uitgever H.Melisie de Heemsteedse Courant en Bloemendaalse Courant uit, gezien als voortzetting van o.a. de Eerste  Heemsteedsche Courant, Heemsteeds Leven en Kennemer Nieuwsblad.  

Het Kennemer Nieuwsblad – bovenstaand een heruitgave op 17 februari 1989 – was als Weekblad voor Heemstede en Omliggende Gemeente Zoals Bloemendaal en Bennebroek in 1953 geen lang leven beschoren.

De nieuwe Heemsteedse Courant   bloeide op in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw  onder redactie van Alice Verwey, Het kantoor was gevestigd aan de Binnenweg 210. Het nieuws- en advertentieblad  werd verspreid in Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal, Bentveld en Haarlem West en Zuid (in de delen per medio  mei 1927 bij Haarlem geannexeerd). Eigenaar was de heer Aberson. Na een faillissement  gingen deze bladen over naar Damiate Pers, vervolgens naar Randstad Publicaties onderdeel van de Perscombinatie, daarna naar het Telegraaf concern, Mediahuis, BDU. Dit weekblad is begin jaren tachtig uitgekomen met kopbladen Heemsteedse, Bloemendaalse en Bennebroekse Courant.

In 1982 was de Heemsteedse – Bloemendaalse -Bennebroekse Courant een uitgave van Weekmedia, dochteronderneming van de Perscombinatie. Drs. J.Haag, toenmalig hoofd commerciële zaken meende dat de uitgave niet levensvatbaar was en zocht een andere uitgever anders zou opheffing onvermijdelijk zijn.
De Heemsteedse middenstanders haven Weekmedia schuld van de problemen. ‘Advertentiewerving krant deugt niet‘ kopte het Haarlems Dagblad van 9 december 1982. Drs. Harry Borghout startte december 1982 een actie voor het voortbestaan van de Heemsteedse Courant ‘Functie van blad is zeer bijzonder’. (Haarlems Dagblad, 9-12-1982). In1983 heeft men nog – vergeefs geprobeerd van de Courant een abonnements-weekblad te maken. Damiate Holding nam uiteindelijk de krant over, gevolgd door mr. T.Aberson uit Aerdenhout. Na een faillissement is de Courant gestopt en volgde de zoveelste herstart. Tegenwoordig een uitgave van BDU Media in Barneveld.
Voorbeeld van kop Heemsteedse Courant, 61ste jaargang, vrijdag 2 februari 1990

Al vanaf 1964 bestond afzonderlijk het Haarlems en Heemsteeds  Weekblad bij gekomen, omstreeks 1970 ondergebracht bij de Koerier Combinatie, onder de oude naam van  ‘Heemsteedse Courant’.   

Meer dan drie decennia steeds groeiend tot het grootste huis-aan-huisblad van Zuid-Kennemerland  was de Koerier. Gestart en opgericht in 1966 door de Haarlemmer Th.J.Teeuwen met de naam ‘Bennebroeks Weekblad (2.500 stuks en een omvang van vier pagina’s). In 1967 volgde de Heemsteedse Koerier met een oplage van 12.000 exemplaren, waarna in 1970 uitbreiding volgde met het verschijnen van de Koerier van Bloemendaal en Hillegom . Twee jaar daarna werd ook Schalkwijk erbij betrokken. Een nieuwe mijlpaal werd bereikt toen de Koerier tevens ging verschijnen in geheel Haarlem, inclusief Spaarndam, alsmede in Zandvoort, Overveen, Aerdenhout en Bentveld. IJmuiden, Santpoort en Driehuis volgden, in 1991 nog met Haarlemmermeer en Halfweg, waardoor de oplage op het hoogtepunt rond 1991 steeg tot bijna 160.000 exemplaren. Intussen overgegaan naar de Damiate Pers tot hier in de jaren 90 een einde aan kwam en uiteindelijk de Heemsteedse Courant als zodanig verder ging, tegenwoordig ressorterend onder BDU media, ‘een sinds 1871 in  Barneveld  gevestigde groep van elkaar versterkende ondernemingen die innovatief media creëren, exploiteren en produceren’. Het  kantoor was aanvankelijk gevestigd aan de Bronsteeweg 2 en is later verhuisd naar een pand in de Raadhuisstraat.  

In Heemstede is de Koerier vooral succesvol geweest onder journalist en redacteur Arie Kramer (3), die eerder had gewerkt voor dagblad De Tijd en het r.k. dagblad ‘Nieuwe Haarlemse Courant’ en na opheffing van de Heemsteedse Koerier nog korte tijd heeft gewerkt voor de Heemsteder, aan wie Ton van den Brink een necrologie wijdde (4). Bij de Koerier werkte ook als journaliste mw. M. Boer-Slieker (1923-1981) onder pseudoniem van Mia Robé, o.a. schrijfster voor een societyblad, met de voltooiing van een boek van haar overleden echtgenoot J.F.A.Boer ‘De zaak  van sergeant Meijer’(1970)   en van enkele kinderboeken. De bekende persfotograaf Minne de Jong werkte vanaf  1975 tot zijn overlijden in 1986  foto’s voor de Koerier Kombinatie.

Fotoportret van een jong meisje; door Minne de Jong (wordt mei 2022 geveild bij Bubb Kuyper, Haarlem)
Graf van Minne de Jong (1925-1985) en echtgenote Antina de Jong-Brand (1922-2013) op de algemene begraafplaats Heemstede
foto Minne de Jong
Het team van de Koerier in 1991 vereeuwigd voor het raadhuis van Heemstede aan het begin van een 25 jarig jubileum
De fotograaf Pieter Goedhart uit Heemstede, december 2016 overleden in Zandvoort, leverde veel foto’s voor Heemsteedse bladen
In memoriam Pieter Goedhart; door Ton van den Brink, de Heemsteder , 28september 2016
Mede dankzij Pieter en Henny Goedhart, een openbare bibliotheek in Bakau, Gambia (de Heemsteder, 10 oktober 2007)
J.A.Bomans deelt 28 maart 1969 kaasjes uit tijdens de opening van toonzaal De Ploeg textielstoffen in het Oude Slot Heemstede, terwijl journalist A.J.Kramer toekijkt (Beeldarchief Audax textielmuseum Tilburg)

Te beginnen in 1981  gaf de Buijze Pers  als afzonderlijk kopblad ‘Bennebroek Centraal’ uit, als 1 van de 12 edities voor de regio Leiden, alsmede de Kust- en Bollenstreek, in een oplage van 105.000 exemplaren. Daar kwam toen  Heemstede Centraal bij. 

Vooral dankzij Luuc van der Ouw, woonachtig in Heemstede, en algemeen directeur van de Nieuwe Meerbode te Aalsmeer, kwam daar met ingang van 1 mei 1991 als een heroprichting van de gelijknamige krant uit 1931-1940 de Heemsteder bij, thans niet meer protestants zoals voor WOII maar neutraal. Dit huis aan huis blad bevat sinds enkele jaren ook het gemeentelijk nieuws afkomstig van de afdeling communicatie in het raadhuis van Heemstede in 1 of 2 aparte pagina’s In tegenstelling tot andere advertentie-nieuwsbladen kan de Heemsteder bogen op een voortreffelijke dekking wat de verspreiding betreft. De eerste jaren was voormalig schooldirecteur Har Wolthuis mede-eigenaar en eindredacteur. Onder het pseudoniem Prikkebeen schreef hij o.a. artikelen ofwel prikkelende columns waarin allerlei plaatselijke perikelen ter sprake kwamen. Op 4/5 mei 1995 verscheen een speciaal bewaarnummer gewijd aan 50 jaar Bevrijding. De Heemsteder is korte tijd met als ‘kopblad ‘De Bennebroeker’ in Bennebroek verspreid. Een aantal jaren waren redactie en administratie gevestigd in een kantoorpand aan de Camplaan.

Voorzijde eerste nummer van heropgerichte de Heemsteder van vrijdag 10 mei 1991

Van de Eerste Heemsteedse Courant zijn de edities 1928-1940 (jaargangen 5-17, 1939 ontbreekt) bewaard in de Stadsbibliotheek, tegenwoordig in het Noord-Hollands Archief en gedigitaliseerd raadpleegbaar via de krantensite van het NHA, tevens op de krantenbank delpher van de Koninklijke Bibliotheek (KB)  Door de Heemsteedse openbare bibliotheek zijn bovendien exemplaren van de Heemsteedse Courant vanaf de opening van de bieb in 1948 bewaard en in 2003 overgebracht naar de bibliotheek het Noord-Hollands Archief (NHA), locatie Janskerk. Daarbij ook een aantal ingebonden jaargangen van de Heemsteedse Courant destijds ontvangen na opheffing van het kantoor in 1984. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag vermeldt een krantenarchief met praktische maar onvolledige informatie over De Heemsteder, Heemsteedse Courant. e.d. Helaas is het tot op heden (nog) niet gelukt via archieven of bibliotheken een exemplaar van de alternatieve Eerste Heemsteedsche Courant uit 1924 van G.F.Martius te achterhalen.

Een deel van de krantenfoto’s afkomstig  van A.J.Kramer en Minne de Jong is terecht gekomen in de archiefcollectie van  de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek. Documentatie over de lokale bladen bevindt zich in archiefdoos 226 van de Heemstedecollectie in het NHA, locatie Kleine Houtweg.

Haarlems Weekblad – Heemsteedse Courant tijdelijk met als uitgeverij Van Groenigen, met Pascale van der Vorst als redacteur

Van de uit het (recente) verleden bekende journalisten/medewerkers van plaatselijke advertentie-/nieuwsbladen noem ik nog behalve de reeds genoemde personen: Frans Bos (Heemsteeds Weekblad), Pascale van der Vorst, Willem van den Haak (Buijze Pers) , Vic Klep (ov.),Wim Bak (ov.), Carel le Brun, Ellen Toledo, J.G.Brouwer (ov.), Hetty Höcker, Piet Ouwerkerk (ov.), Jos de Jong, Marilou den Outer, Marieke van der Leij, Mirjam Goossen, Fred Belt (ov.).

Overlijdensbericht Fred Belt die in de jaren 90 van de 20ste eeuw voor verscheidene huis-aan-hui bladen in Heemstede werkzaam was (Haarlems Dagblad, 9 pril 2022). Zie op het internet: Heemsteeds Oud Nieuws en korte verhalen (1991-1994) door Fred Belt
Portret van Fred Belt (1937-2022)

 

De Journaliste Alice Verwey-Schuitemaker – de beste journaliste die ik in mijn Heemsteedse tijd heb meegemaakt -in het raadhuis Heemstede in gesprek met van links naar rechts wethouder S.Baar, locosecretaris A.Buiter en gemeentesecretaris W.H. van den Hoek
Bericht van overlijden van gewaardeerd journaliste Betty Schreuders-Jochenus (Heemsteedse Courant, 19-1-2011)

Anno 2021 verschijnen in Heemstede de volgende drie huis aan huisbladen, alle drie intussen in tabloid formaat:

1) de Heemsteder, het lokale nieuwsblad voor Heemstede e.o. Bevat tevens informatie van de gemeente Heemstede. Kantooradres Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Uitgave: De Heemsteder Uitgevers B.V., onderdeel  van de Regio Media Groep B.V. Oplage: 14.300 exemplaren Heemstede en Haarlem-Zuid)). De krant verschijnt tevens integraal op het internet en de site geeft actueel nieuws en beschikt over een zoekfunctie. Het blad bevat kleine advertenties, zogeheten ‘kabaaltjes’, met oproepen en aanbiedingen door lezers van niet commerciële aard die gratis worden geplaatst. Heemsteder [tegenwoordig zonder voorvoegsel ‘de’] bevat de meeste ingezonden brieven. Eindredacteur is Bart Jonker. Eric van Westerloo redigeert o.a. gemeentelijk nieuws en Joke van der Zee fungeert als  bladmanager.

2) Heemsteedse Courant, postbus 7, 2130 AA Hoofddorp. Uitgave van BDUmedia, Barneveld.  Ook digitaal raadpleegbaar, geeft actueel nieuws en met zoekfunctie. Nieuw is een proef met de introductie van PREMIUM waarbij de lezer voor een bepaald bedrag per maand of per jaar via het internet verdiepende artikelen kan lezen.

3) Heemsteeds Nieuwsblad / Bloemendaals Nieuwsblad [voorheen Heemstede Centraal en Het Weekblad van Heemstede], uitgave van Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, 2201BT Noordwijk. Aanvankelijk onder de titel ‘Heemstede Centraal;’ met ook diepgaander artikelen. Vanwege gebrek aan bezorgers is de verspreiding gering, als voorbeeld sinds 2001 niet meer bezorgd in de  Componistenwijk. De uitgave bevat vrijwel geen advertenties van plaatselijke firma’s en winkels en verschijnt tijdelijk niet wekelijks maar tweewekelijks.

In 1995 gaf uitgever van Lokaal Boeken en schrijver Herman van Amsterdam eenmalig een jaaruitgave uit: Heemstede Jaarboek 1994. Gebaseerd op berichten en artikelen in 1994 gepubliceerd in Weekblad van Heemstede (Buijze Pers) en foto’s van grotendeels de fotopersdienst Henk van den Ende in Lisse.

Opmerkelijk is dat Het Weekblad van Heemstede éénmaal op 9 oktober 1997 niet in druk maar in kleine oplage gekopieerd is verschenen. Aanleiding hiervoor was een bedrijfsongeval. [Aanwezig in Heemstede collectie van Het Noord-Hollands Archief, archiefdoos 226].

Uitleg door eindredacteur Willem van den Haak van de Buijze Pers

NOTEN

(1) Gerardus Filippus Martius is op 20 september 1892 in Amsterdam geboren. In 1920 trouwde hij in Haarlemmerliede met Frederika Johanna Mos van wie hij in 1937 is gescheiden. Als typograaf, vertegenwoordiger en cartonnagefabrikant was zijn bedrijfje gevestigd in de Laurierstraat 64-66 Amsterdam. Na zijn mislukte avontuur met de Eerste Heemsteedsche  Courant is hij in 1927  wederom verhuisd, nu  naar de Tetterodestraat 44 in Haarlem en vervolgens naar Zeist. Daar is G.F.Martius  op 20 maart 1935 nogmaals gefailleerd. In 1937 keerde hij terug naar Amsterdam met de mededeling ‘uitgewerkt’,  Kerkstraat 380 . Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Martius vanaf 1942 actief binnen de NSB-organisatie ‘Rechtsfront’ en was hij verantwoordelijk voor de advertenties in het gelijknamig blad. In 1943 verscheen een brochure onder zijn naam over de slechte behandeling van NSB’rs. Nadien komen we deze persoon  in 1945 nog tegen  in de Amsterdamse politieregisters én in het archief van het Nederlands Beheers Instituut. Op 10 april 1962 is Martius op 69-jarige leeftijd overleden.  

  (2) Jan van Dam is o.a. bakker, krantenbezorger, journalist en toneelschrijver geweest. In 1967 ontving hij een vaste aanstelling als verslaggever-redacteur van de IJmuider Courant. Jan van Dam is in 1988 overleden

(3) Over de journalist Arie Kramer publiceerde ik een librariana-blog: Cees Sprangers (1919-1998) en Arie Kramer (1917-1998).

A.J. (Arie) Kramer in gesprek met Martha Pels-Kerkvliet in de Heemsteedse bibliotheek

Zie ook  Cees Peper. Nieuwsbladen van Heemstede, in het tijdschrift van de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek, nummer 74, november 1972, p.120-123. Hij schreef destijds: ‘In iedere krant komt de lezer vrijwel hetzelfde nieuws tegen, het enige verschil is de toonetting. Men kan zich afvragen of de versnippering van energie, menskracht en kosten niet beter samengevoegd kan worden tot één respectabele Heemsteedse krant.

(4) Zelf is Ton van den Brink na bijna 30 jaar in 2020 bij de Heemsteder afgezwaaid.

Selectie van illustraties

Kop van Het Bloemendaalsch Weekblad; Nieuwsblad voor Aerdenhout – Bloemendaal – Overveen – Vogelenzang – en omliggende gemeenten van zaterdag 31 augustus 1907
Kop van het Bloemendaalsch Weekblad, 4 september 1936. De abonnementsprijs bedroef 3,50 gulden per jaar en 1 los nummer kostte 10 cent.
EHC (Weekblad van de Bloembollencultuur, 4-6-1926)
Illustratie van Jan Wiegman in de Eerste Heemsteedsche Courant van 29 november 1928 met de komst van Sint Nicolaas met advertenties KOOPT IN HEEMSTEDE van een aantal Heemsteedse winkels en firma’s, zoals o.a. J.Ebbers, Raadhuisstraat 92, kruidenier: ‘Het oudste adres’, W.J.Vogel opticiën, Th.A.Termeer speelgoedmagazijn, C.v.dSchoot, J.C.Kok banketletters, Henri J.Beck artistieke geschenken, J.H.J.Penders kleding, Hoppezak herenmodes, fa. F.Oosterhoorn, J.W.Daudeij boeken, Germans fotograaf, gebr. Kompier delicatessen, Jac Roest & Zn., Van Empelen’s Bloemenmagazijn, autogarage Van Lent, Maison Tummers banketbakkerij, N.Wildschut haarden etc. Van alle vermelde winkels bestaat anno 2021 enkel nog patissier Tummers op de Binnenweg 133 Heemstede.

Firma J.Ebbers – Heemstede Kruidenierswaren etc. Heemsteedse Courant, 1928
Nieuwjaarswens van de uitgever der Eerste Heemsteedsche Courant 1928 door n.v.drukkerij voorheen de erven Loosjes
Kop van De Eerste Heemsteedsche Courant van 8 augustus 1940, 17e jaargang. In 1941 is de krant niet meer verschenen.
Voor een lokaal nieuwsblad, is somstijds ook sprake geweest van advertentieblad, zoals bovenstaand in een column van Nico Scheepmaker van 4-12-1978

G.Martius, kortstondig uitgever van een alternatieve Eerste Heemsteedse Courant:

(Nieuwe Haarlemsche Courant, 11-1-1924)
Waarschuwing voor G.Martius (Nieuwe Haarlemsche Courant, 1924)
De drukkerij/cartonnagefabriek van Martius in de Laurierstraat 66-68 Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam)
Door G.Martius eenmalig georganiseerde kunst- en cabaretavond met Jac. Kolderie als conferencier voor de lezers van ‘zijn ‘Eerste Heemsteedsche Courant’ (Nieuwe Haarlemsche Courant van 11-1924)
De laatste publicatie van G.F.Martius; Rechtspraak over Gebroodroofde Nat. Socialisten die lid van de N.S.B. zijn‘, 1943
============================================

Over retraites en de Heemsteedse Klok, in: Oorlog en Vrede, 20-1-1934
Het r.k.weekblad ‘Heemsteedsche Klok’ – in de E.H.C. wat denigrerend parochieblad genoemd – werd geredigeerd door een priester, o.a. door kapelaan A.J.van Schaik die in 1936 tot pastoor is benoemd (Eerste Heemsteedsche Courant, 22 mei 1936
Bericht uit de Eerste Heemsteedsche Courant, 1930
Artikel in de Eerste Heemsteedsche Courant van 13-11-1931 naar aanleiding van de verschijning van het r.k. blad Heemsteedsche Klok
Vervolg van artikel in de E.H.C. van 13 november 1931
Oproep uit 1931 om in de Eerste Heemsteedsche Courant te adverteren . In 1933 is de oplage vergroot tot 5.000 exemplaren
‘De Eerste, grootste en eenigste algemeene plaatselijke nieuws- en advertentieblad van Heemstede, 29 mei 1939.
Randstad koopt Heemsteedse Crt (Het Parool 17-11-1971)
Faillissement van de Heemsteedse Courant, 2 -2-1990
(Haarlems Dagblad, 8 juni 1984)
Overlijdensadvertentie mr.T.J.H.Aberson (Haarlems Dagblad, 156-1989)

De correspondenten en opvolger Bjorn Warmerdam nemen de Heemsteedse Courant over van Marieke van der Leij, sinds 2019 zelfstandig werkend als journalist. (Heemsteedse Courant, 4 oktober 2017)
Een veelgelezen rubriek waarin allerlei politieke ontwikkelingen aan de orde kwamen was ‘Heemstede van binnenuit’ door Uw Toeschouwer. Verschenen in de Heemsteedse Courant van 9 februari 1990 tot 20 december 1991.
De laatste column van Uw Toeschouwer is 20 december 1991 gepubliceerd. Achteraf bleek dat Maarten Divendal de schrijver is geweest. Voormalig gemeenteraadslid in Heemstede van 1986 tot 1994 en sinds eind 2011 burgemeester van De Ronde Venen (Alle columns zijn aanwezig in doos 226 van de Heemstede collectie in het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg.
Oprichting van de Nieuwe Meerbode (De Standaard, 14 september 1888)
Chr. van den Heuvel (1887-1959) illuster landbouwer, politicus én courantier als directeur van de Nieuwe Meerbode en oprichter van de Heemsteder
(Het Volk 4-12-1916 naar aanleiding van een bericht uit de Nieuwe Meerbode waarin mr.J.N.Bomans wordt betiteld als ‘de Roomsche Pieter Jelles Troelstra)

Portret van Th.J.Teeuwen, oprichter van de (Heemsteedse) Koerier Kombinatie

Huwelijksbericht van Jan Boer en Mia Slieker in het Parool van 16 november 1950. Zij vestigden zich eerst Landzichtlaan 64 en vervolgens op het ades de Chopinlaan 27 Heemstede. J.F.A.Boer was journalist bij het Parool. Postuum verscheen in 1970 zijn boek ‘De zaak van sergeant Meijer’, de soldaat die in mei 1940 deserteerde en daarvoor de doodstraf kreeg. Mia Slieker was journaliste bij o.a. de Koeier en tijdschrift Story en publiceerde enige kinderboeken onder pseudoniem Mia Robé. Zij is in 1981 overleden
Mevrouw M.Boer-Slieker, schrijvend onder pseudoniem Mia Robé voor de Heemsteedse Koerier, biedt augustus 1974 een prent aan bij het afscheid van wethouder mr.O.H.van Wijk
Onder de naam ‘Mia’s Postbus‘ verzorgde Mia Robé (mw. M.Boer-Slieker) jarenlang deze rubriek in het tijdschtift Story.
Uit de Koerier Kombinatie (Het Parool, 26-11-1997)
Redacteur Har Wolthuis (ov.2018) ‘razende reporter’ van de Heemsteder (links) en schrijver van talrijke ingezonden stukken Jan Arnold Bomans (1915-2000)
Godfried Bomans-bewonderaar Luuc van der Ouw fotografeerde Jan Bomans gespiegeld in huize Berkenrode. In het huidige kantoor is in Bomansjaar 2021 een spreekkamer omgedoopt tot Bomanskamer.
Kop van speciale uitgave van de Heemsteder bij gelegenheid van 50 jaar Bevrijding 5 mei 1995
Overdracht van Heemsteedse Kerkbladen 1928-1935, door de directeur van de Nieuwe Meerbode Luuc van der Ouw aan Hans Krol voor de bewaarcollectie Heemstede van de bibliotheek, ainds 2003 aanwezig in de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief (de Heemsteder, 6 april 1995)
Foto bij een artikel van Prikkebeen ‘Je zult met maar beleven!” over een nachtelijk bad in de fontein op het Valkenburgerplein, welke afbeelding tot de nodige plaatselijke beroering leidde (de Heemsteder, 3 juli 1992)
Bij een presentatie in de bibliotheek in 1993. Links Ton van den Brink van ‘de Heemsteder’, daarnaast Jacob Glas (Heemsteedse Kunstkring), vervolgens (wijlen) journalist Piet Ouwerkerk, mw. Glas en helemaal rechts Harm Hamming (Historische Vereniging)
Overlijdensbericht Ton van den Brink (Haarlems Dagblad, 21 juli 2021)
Geschiedenis van de Heemsteder op Plein 1 (de Heemsteder, 23 oktober 2019)
Joke van der Zee neemt afscheid maar gaat niet helemaal weg bij de Heemsteder (Heemsteder, 26 mei 2021)
Het nieuwe verkoopteam van de Heemsteder stelt zich voor! (Heemsteder, 26 mei 2021)
Bijdragen de Heemsteder zijn meermaals in boeken e.d. overgenomen, zoals bovenstaand in een mei 2021 verschenen publicatie over de bij de slag aan het Manpad 9/10 juli 1573 bij het beleg van Haarlem omgekomen Zuidnederlandse ritmeester Gaspard van der Noot.
Vooromslag van boek: Gaspard van der Noot, heer van Carloo, ritmeester van het geuzenleger; door Emile Michel Braekman, 2021. Een uitgave van W.L.Plink, Luitenant-kolonel der cavalerie titulair.

Nota Bene

Recent toegevoegd op blog ‘Herinneringen  van en aan (oud-)Heemstedenaren, nummer 33: Circus Gleich en andere circussen in Heemstede; nummer 36 Spraakmakende talkshow ‘De Spiegel’, nummer 38 H.R.van Heekeren (1902-1974), eminent archeoloog (prehistoricus), die zonder academische opleiding drie eredoctoraten ontving in Leiden, Kopenhagen en Djakarta; nummer 39: het r.k. (Agnes)kinderkoor anno 1931 en de christelijke zangvereniging ‘Ex Animo’.

Voorts op blog: Fragmenten uit oorlogsdagboeken, nummer 35 Personen woonachtig of geboren in Heemstede die tijdens WOII geïnterneerd zijn geweest in kamp Amersfoort; nummer 36 Nel en Ria Kikkert, dochter van schoolhoofd Dirk in Heemstede en het verblijf van eerstgenoemde in de maanden voor de Bevrijding op Texel

Komende bijdrage: jubilerende en nieuwe openbare bibliotheken (Schiedam, Kampen, Zutphen, Groningen, Utrecht)

Bijlage: journalist Loet Hansen publiceerde in Het Nieuwsblad Algemeen Orgaan voor Heemstede en Omgeving; voortzetting van De Eerste Heemsteedse en Aerdenhoutse Courant en Heemsteeds Leven een interview met Godfried Bomans in Bloemendaal, 22 september 1950, nummer 37

Kop van het Nieuwsblad
Waar zit Godfried Bomans? door Loet Hansen 22-9-1950
Vervolg van Waar zit Godfried Bomans? 1950

===

Journalist Wim Swart overleden

Wim Swart 1928-1999 door Maurits Schmidt (Het Parool, 22 mei 1999) Wim Swart, in Heemstede overleden, werkte ook voor de Typhoon in de Zaanstrreek
HetParool, 28 april 1990