Er is nog veel werk. ’t Kan maar gedaan zijn.

Levensmotto van Hans Rombouts (1931-2013)

 

Silhouet van Hans Rombouts en profil door Pieter Wetselaar (1995)

Silhouet van Hans Rombouts en profil door Pieter Wetselaar (1995)

SCHRIJVER HANS ROMBOUTS EN ZIJN GRAFISCHE VERRASSINGEN VAN DE AUGUSTIJN PERS

Langs de trap naar de eerste verdieping van mijn huis aan de Zandvaart hangt een antieke ingelijste prent: ‘De trap des ouderdoms van den man’. De bekende op- en neergang van de mens van geboorte tot de dood bij 100 jaar weergevend, een leeftijd die in ons land anno 2001 door tussen de 600 en 700 mensen wordt gehaald. Onder ‘70 jaar’ lezen we

“De krachten nemen zichtbaar af; Hij wandelt, leunende op een staf”.

Hans Rombouts is op 20 augustus 1931 geboren, wordt dus dit jaar 70 jaar. Eindredacteur Nop Maas tekent daarbij aan “Je kunt het niet echt aan hem zien, maar tenzij er rare vergissingen zijn gemaakt bij de burgerlijke stand is het echt zo”. Hans Rombouts heb ik in ieder geval nog niet met een wandelstok zien lopen, zodat voor hem eigenlijk eerder het bijschrift bij ‘zestig jaar’ op voornoemde levenstrap van toepassing is:

“Met zestig weet hij mee te spreken, Dat de ouderdom komt met gebreken”.

De afbeelding is afkomstig uit de erfenis van een bemiddelde oudtante uit Boxtel, die veel contacten onderhield met de Witte Paters in die Brabantse gemeente en waar nodig hen financieel ondersteunde. Via haar leerde ik in mijn jeugd verscheidene witte paters kennen. Deze door kardinaal Lavigerie gestichte kloosterorde heeft de eerste helft van de vorige eeuw voornamelijk in Midden-Afrika goed missioneringwerk verricht. Totdat Pronk en andere ontwikkelingswerkers die taak overnamen.

Hans Rombouts heeft tijdens de oorlogsjaren korte tijd het seminarie van de Witte Paters in Sterksel bezocht. Ziedaar een band van ondergetekende met de jubilaris. Er zijn er meer: ook ik heb op een kostschool ofwel internaat in Noord-Brabant gezeten. Eerder hebben we op de lagere school les gehad van nonnen. Bij beiden heeft de rooms-katholieke eredienst enkel nostalgische sporen nagelaten. Nog meer bindt ons met Brabant. Hans Rombouts was enige tijd werkzaam bij dagblad ‘Nieuwsblad van het Zuiden’, ikzelf bij de r.k.openbare bibliotheek van Tilburg, wat heet(te): “De schoonste stad van het land” (gelieve uit te spreken met een Brabants accent).

En dan hebben nog we via onze voorouders historische banden met Noord-Brabant, hoewel men bij Hans Rombouts meerdere generaties terug moet. Een ‘quick-scan’ met behulp van de Heemsteedse bibliotheek, mijn privé-verzamelingen boekgeschiedenis en ‘Brabantica’ alsmede het google-zoeksysteem leidde tot de volgende voorlopige resultaten.

In hoeverre de Vlaams-Haarlemse schildersfamilie gelieerd is staat nog niet helemaal vast. Theodoor Rombouts (1597-1637) schilderde in Antwerpen. Gillis Rombouts is in 1630 in Haarlem geboren en overleed vóór 29 juni 1672. Hij is in een zonderlinge houding geschilderd door Anthonie van Dijck en hiernaar gegraveerd door P.Pontius. In juli 1652 is hij als meester-schilder en burger van Haarlem ingeschreven bij het Sint Lukasgilde. Het Frans Halsmuseum bezit van hem een Weversinterieur uit 1656. Een foto hiervan is afgebeeld in het lokale geschiedenis boek ‘Deugd boven geweld”(1995). Zoals bekend hebben zich na 1580 talrijke linnenwevers uit Menen en vervolgens ook uit Kamerijk in Haarlem gevestigd, waarna de linnennijverheid en de blekerijen in de Haarlemse contreien zich enorm uitbreidde (1). Zoon Salomon Rombouts (circa 1650 – Haarlem – vóór 1702) was een verdienstelijk schilder van landschappen in de stijl van Ruysdael en meer in het bijzonder van Cornelis Decker. Het Frans Halsmuseum heeft een fraai Winterlandschap in depot.

Hans Rombouts is in Haarlem geboren. Blijkens de volkstelling van 31 mei 1947 woonden met 11 telgen bijna de helft van alle ‘Romboutsen’ in Noord-Holland (27 zonder Amsterdam) in de Spaarnestad. De familie van Hans nam daarvan weer bijna de helft in. Ook de broer van zijn vader had hier domicilie gekozen. De ouders van Hans kwamen uit Den Haag. Zijn vader was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, in een tijd dat de werknemers nog trots op hun bedrijf waren. Zijn moeder heeft Zeeuwse wortels. Bij Hans’ grootvader trad een genealogische kink in de kabel op. No problem, zoiets kwam al voor bij de keizers en pausen van Rome alsmede de graven van Holland  en binnen het vorstenhuis van Oranje-Nassau. Het tv-programma ‘Spoorloos’ is al voor jaren volgeboekt met mensen die op zoek zijn. Daarom zijn we via grootmoeder Rombouts verder gaan rechercheren in de literatuur. In het onvolprezen boek van B.P.M.Dongelmans (2) kwamen we onder ’s-Gravenhage in 1821 uitgever en boekverkoper Rombouts tegen. Toen ik onlangs een genealoog in de Antwerpse Stadsbibliotheek consulteerde wist hij mij te vertellen dat de tegenwoordig honderden ‘Romboutsen’’ in Vlaanderen en de diaspora een gemeenschappelijke stamvader hebben in Loenhout. Dat is een plaats niet ver van de Nederlandse grens. 11 generaties  tot 1550 zijn te raadplegen op het internetadres wwwfamrombouts.com.

Vandaar zijn ze dus uitgestreken over Vlaams- en Nederlands Brabant. Onder andere naar Dussen en Son. Het genealogisch archief van de Mormonen vermeldt 12 telgen met deze familienaam uit Dussen, variërend van Adriaantje tot Anneke en van Geertrui tot Wouterke, maar ook 2 met voornaam Johannes (Hans). In de 17e- en 18e eeuw, toen Noord-Brabant nog niet over een eigen universiteit beschikte, zijn diverse jongemannen naar Leuven gegaan, vooral als artesstudent aan de pedagogie-academie Het Varken. Ik noem in dit verband Anthonius uit Luyksgestel, Hubertus van Bergeijk, Joannes uit Dinther, Michaël Henrici uit Gestel, Petrus uit Luijksgestel en Rombout Rombouts van Den Bosch. (3). Tussen haakjes: ook de huidige burgemeester van ’s-Hertogenbosch is een Rombouts (4). Over Rombout Rombouts, stichter van studiebeurzen, is een aardige anekdote overgeleverd. Na in 1600 te Leuven gepromoveerd is hij op 22 juli 1612 in het Italiaanse Padua lid geworden van de ‘Natio Germanica Artistarum’. Dat was niet van harte, want hij beschouwde zich meer een “Galliër” dan een “Germaan”. Voor het behalen van een graad was een lidmaatschap echter verplicht. Rombout Rombouts koos eieren voor zijn geld en promoveerde nog in hetzelfde jaar op kerstavond 24 december.

Voor zover valt na te gaan is omstreeks 1700 vanuit Brabant zekere Pieter Rombouts om redenen van werkgelegenheid naar Den Haag verhuisd, uit welke nazaten Hans Rombouts mede een nakomeling is.

Na dit biografisch-genealogische uitstapje: wat Hans en mij sinds de oprichting bindt is Genootschap ‘Het Beschreven Blad’ (HBB). Bijna als de dag van gisteren herinner ik mij nog de officiële tevens informele tendoop-houding van de AUGUSTIJN PERS op 8 september 1985. Nu eens niet in crematorium Westerveld, waar ik de laatste tijd gemiddeld 1 keer per kwartaal kom, maar op het literaire adres P.C.Hooftlaan  (waar ik dan altijd langs rijd en me even probeer te verplaatsen in de drukbesognes van de oppasopa  van nummer 40). Eén keer hebben we overigens gezamenlijk van de gebruikelijke koffie met cake genoten. Dat was in de condoleanceruimte ter gelegenheid van het verscheiden van ons gewaardeerd medelid Pieter Wetselaar. Intussen alweer 16 jaar geleden was de aangebouwde serre op het laatste moment met 10 centimeter verlengd in verband met de plaatsing van zetblokken voor zijn drukpers. Zelf heb ik voormelde datum een wens gedrukt, die Hans helemaal heeft waargemaakt. Zie een kopie hiervan met de aankondiging.Van sommige ‘private presses’ hoor je na een paar probeersels niets meer. Niet zo bij Hans Rombouts, door de typograaf van de befaamde Tuinwijk Pers, kort voordat hem met een gericht schot de eeuwige jachtvelden ten deel viel, een grote toekomst voorspeld. Dankzij leermeester Peter Hendriks (*), met incidentele medewerking van boekbinder Erik Schots en de morele ondersteuning van Joke van der Putte is de Augustijn Pers uitgegroeid tot een volwaardige bibliofiele drukpers. De resultaten zijn een gewild verzamelaarobject geworden met als voorlopig hoogtepunt dat boekhandel De Slegte in Amsterdam liefst ƒ 750,- vraagt voor het kostelijke Vlinderboek. De Augustijn dient mijn inziens een plaats te krijgen in het hoofdstuk over ‘Press Books’ van de derde (herziene) druk van het standaardwerk ‘Het verzamelen van boeken’ door professor dr. P.J.Buijnsters.

8 september 1985 In de serre van het atelier annex woonhuis P.C.Hooftlaan 40 te Driehuid zijn leden van Het Beschreven BLad in afwachting van wat de zojuist geopnde Augustijn Pers in de toeKomst gaat baren. V.l.n.r.: Hans Krol, Hans Rombouts en Cees van Steijnen.

Augustijn1

In de serre van de Augustijn Pers, 8-9-1985. Willem Kramer (Mercator Pers) en Hans Krol

Hans Rombouts begon zijn loopbaan als corrector (**).Hij ontwikkelde zich van sportverslaggever – winnaar der Prijs van de Nederlandse Sportjournalistiek in 1962 -, dagbladjournalist, publicist, schrijver van korte dierenverhalen, interviewer, necroloog, dichter, filoloog (verzamelaar van zowel boeken als losse ‘woorden’, o.a. mooipraterij en vloeiend Vlaams), in de voorbij 15 jaar van zijn werkzaam leven tot een gewaardeerd handpersdrukker, zetter, houtsnijder, typograaf en uitgever binnen de groep ‘Drukkers in de marge’. In de aankondiging gaven Peter Hendriks en Hans Rombouts de diverse betekenissen van het begrip Augustijn (waaronder lekkere gebakjes met abrikozenmoes). In dit geval is toch vooral de naam van een lettercorps van 12 punten van toepassing en van een typografische maat van die grootte, ontleend aan een uitgave St.Augustinus: ‘De Civitate Dei’ uit 1467. Vandaar ook wel de benaming St.Augustijn. Boekhistoricus J.W.Enschedé, over wie we recent inDRUKwekkend  zijn geïnformeerd door Ab van der Steur, schreef in ‘Typografische opmerkingen over eenige Nederlandsche incunabelen’: ‘De letter (die van zekere incunabelen) is augustijn corpus, fraai van sneede en gedaante’ (5)

Rombouts

Goede wensen van Joke van der Putte en Hans Rombouts voor 2002

In de Bibliografie van marginale uitgaven, die tot 1994 loopt, is de Augustijn Pers met 8 nummers opgenomen. Een jaar later was Rombouts op een tentoonstelling van marginaal drukwerk in de Koninklijke Bibliotheek met 3 voorbeelden vertegenwoordigd (2 meer dan bijvoorbeeld de Mercator Pers, maar nog met een straatlengte achterstand op de Avalon Pers). Wim van Luyken wijdde een artikel aan hem ‘Hans Rombouts van de Augustijn Pers, de journalist die drukker werd’, in de feestbundel van en voor Bubb Kuyper ‘Waardevol oud papier’(1996). Die bijdrage vangt als volgt aan: “Haarlem heeft geen opmerkelijke traditie met private presses, ondanks het veelgeprezen grafische karakter van de stad”. Dat valt overigens reuze mee. In een boekje ‘Drukkers in de marge’uit 1985 staan 61 privé-persen beschreven. Daaronder 4 uit Haarlem (Priegelpers, D’ Eendracht Pers, Houtpers en Leo Vos) en 4 uit de directe omgeving: ’t Schuurtje (Hoofddorp), Lojen Deur Pers (Heemstede), Mercator Pers (Santpoort) en Plim’s pers (Overveen).

—————-

(*)  Een rustig formulerende gebrilde man, het tegengestelde van de meer artistieke Hans Rombouts, maar ze vormen kennelijk een goed elkaar aanvullend duo. CvS, 25-2-1986.

(**)  Dat dit genetisch is bepaald kan niet worden uitgesloten. Immers, Johannes Rombouts, zoon van medisch dokter Herman Rombouts, was als corrector ofwel proeflezer in dienst van het Huis Plantin te Antwerpen. Van 17 oktober 1598 tot en met 18 oktober 1605. Hij verdiende naast kost en inwoning een jaarsalaris van 40 gulden. Johannes R. beschikte over een behoorlijke kennis van Grieks en Latijn. Na afloop van de leerperiode besloot Johannnes zetter te worden, hetgeen bijna 3 maal zoveel salaris opleverde (6).

Sommige marginale drukkers zijn verhuisd of hebben het loodje gelegd, maar andere zijn sedertdien begonnen. Ik noem de Maretak Pers (Bennebroek), de Kalamos Pers (Overveen) en de Augustijn Pers (Driehuis). Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen, maar een toekomstig geschiedschrijver zal niet om de stimulerende betekenis van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad heen kunnen. Hans Rombouts vervaardigde het eerste omslag van ‘Beschreven Bladen’, jaargang 1, nummer 1, mei 1991.

Voor de afdeling ‘speciale collecties’ van de Heemsteedse bibliotheek heb ik de afgelopen drie decennia een paarhonderd bibliofiele drukwerken uit de 20e eeuw verzameld. Druksels van de volgende drukpersen uit Zuid-Kennemerland: Tuinwijk (Haarlem/Heemstede), Carlina (Haarlem), Lojen Deur (Heemstede), Augustijn (Driehuis), Mercator (Santpoort-Zuid), Priegelboekerij/Priegelpers (Haarlem). Voorts werk van de volgende uitgevers, vormgevers en drukkers uit de regio: Plim’s stoomdrukkerijen, Maretak, Joh.Enschedé en Zonen, Avalon Pers [= verre omgeving, maar de propriétaire is lid van het BB], S.L.Hartz, Willem Snitker (De Bleeker), Pieter Wetselaar, Leo Vos, Jan van Krimpen, S.H.de Roos, Nop Maas/Joep Jaspers. Ten slotte zijn via schenkingen, o.a. van wijlen B.F.Enschedé en S.L.Hartz, ongeveer 100 uitgaven vergaard van o.a. ‘De Zilverdistel’, ‘de Roos’, ‘Palladium’ etcetera.

Hans Rombouts aan het werk tijdens een tentoonstelling in de kloostergangen van het stadhuis Haarlem op 4 december 2006 (foto Trees Sprokel, Haarlemcollege)

Hans Rombouts aan het werk tijdens een tentoonstelling in de kloostergangen van het stadhuis Haarlem op 4 december 2006 (foto Trees Sprokel, Haarlemcollege)

Taalkundig schrijver

Mede naar aanleiding van diens boek ‘Vloeiend Vlaams’ maakte Frank den Hond een internetsite met Nederlandse woorden en equivalenten van onze zuiderburen. Het door Hans Rombouts gedrukte hardkartonnen treinkaartje is op het wereldwijde netwerk opgenomen in het virtuele Leesmuseum en heeft vooral in de Verenigde Staten veel bekijks. Zijn intermenselijke en artistieke relaties met culturele dames en heren van stand en op leeftijd, zoals Bella van Tussenbroek, Charlotte van Pallandt, Netty Andriessen-Koot, Leo Vroman en Kees Verwey zullen naar ik hoop door een ander worden belicht. Ook andere aspecten blijven hier onbelicht: zijn journalistieke deelname aan de dramatische Olympische Spelen van 1972 in München. Verder zijn zwak voor Vlaamse woorden en eufemismen, reizen, tennissen, oppassen (op kleinkinderen en de hond van Ingrid en Eric), buren, koken en meer huis, tuin en keuken bezigheden, die hem afhouden van het grote werk ten dienste van de bibliofiele mensheid in het algemeen en de leden van HBB in het bijzonder. Bij leven en welzijn gaan we daar allemaal op in mocht hij de honderd halen, hetgeen we hem wel kunnen wensen doch niet garanderen. De beste medicijn is wel: gewoon doorwerken, enige stress kan echt geen kwaad. Zei Sint Augustinus niet: rust roest, maar dan in het Latijn. Wist u trouwens dat Hans Rombouts als schrijver van ‘Animalliteiten’ zich in de wereldliteratuur een plaats verworven heeft tussen de grote auteurs van onze aarde zoals Patricia Highsmith, Midas Dekkers en George Orwell?Last but not least: Hans Rombouts is voor zover kon worden nagegaan de enige HBB’r, die ooit is geïnterviewd door Ischa Meijer (voor de radio, in 1989, n.a.v. ‘Mooipraat’)

Hans Rombouts en zijn Augustijn Pers

NOTEN

Augustijn

    Kaart van Augustijn Pers Driehuis met tekening van Janwillem van Vugt, voorjaar 1996

(1) Hans Rombouts voerde niet voor niets de eindredactie van het boek ‘Haarlem ging op wollen zolen; opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne’ (1995).

(2)  B.P.M.Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers, drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850. Amsterdam, 1988.

(3)  B.Bots, I.Matthey en M.Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg, 1979.

(4)  In dit verband dient zeker ook de Tilburgse frater Sigebertus Rombouts (1883-1962) vermeld te worden. Pedagogisch schrijver van 771 opvoed- en onderwijskundige publicaties, allemaal gebaseerd op het ‘granieten fundament’ van rooms-katholieke geloofsstellingen en pauselijke encyclieken. Van 1921 tot zijn overlijden is hij hoofdredacteur geweest van de Opvoedkundige Brochurenreeks. Het Romboutshof in Tilburg is naar deze frater vernoemd.

De in Haarlem geboren kunstschilder Bartholomeus van der Helst uit de Gouden Eeuw schilderde op het schuttersstuk; ‘De Compagnie van kapitein Roelof Bicker…’, o.a. Johannes Rombouts. De schatrijke Anntwerpse koopman Hans Rombouts, overleden te Amsterdam in 1624, bepaalde in zijn testament: Ïtem maecke ick onderhout van ses arme studenten de somme van dertich dusent gulden…”(J.Hessels, 1897).

Als vioolmaker heeft Pieter Rombouts zich onderscheiden, te Amsterdam in 1740 overleden. Jan Rombouts uit Dordrecht (1733-1805) was een erkend kunstverzamelaar, liefhebber-schilder en tekenaar.

Een protestantse tak heeft predikant Rumoldus Rombouts (ov.1692) voortgebracht, die o.a. in Nijmegen en Leiden voorging, en als “niet ongeleerd man” een aantal stichtelijke publicaties heeft nagelaten. Philips Frelix Rombouts (geb.1811) uit Antwerpen publiceerde over de drukker Jan Moretis II. De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam beschikt – tevens in microvorm – over een exemplaar van ‘Het testament van Hans Rombouts of de Romboutsfondsen onder beheer van Jhr.J.Backer Jr (…)’. Amsterdam, 1888.

Romboutstorens zijn opgericht in Mechelen (97 meter en 28 centimeter hoog) en in het Brabantse Andel (circa 30 meter). Romboutsstraten en lanen zijn te vinden in o.a. Bergeyk (in deze straat had nog recent een echtelijke ruzie plaats), Best, Eindhoven, Roermond, Heerlen, Made, Dordrecht, Sint Stevens Woluwe, Zaventem en het land van Valk.

Over het poëziealbum van Aleida Maria Rombouts, die in 1968 op het adres Floraplein 9 in Haarlem overleed, hetzelfde adres waar haar ongetrouwde dochter in 1981 zou overlijden, schreef Ab van der Steur in: ‘Aankopen bij Bubb Kuyper uit de familie Van Eyndhoven’(In; Waardevol oud papier, 1996, pp.244-253).

De Vlaamse statisticus en dichter Tony Jozef Rombouts onderscheidt zich als oprichter en uitgever van de zogeheten bibliofiele poëziereeks.

Dichter bij huis: Fred Rombouts, geboren op 10 april 1925 in Rotterdam, kwam na enige jaren in de journalistiek in 1953 bij Toon Hermans’ gezelschap. Twee jaar later stapte hij over naar de televisie en werkte daar als regisseur van talrijke informatieve en amusementsprogramma’s. Zie (met portretfoto): ‘Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon van P.J.Honing’ (1984).

Hans’ oudere broer, overleden in 1985 , publiceerde een standaardwerk over schelpen. Door malcologen en andere schelpdierenkenners als het ultieme boek over de Pectinidae beschouwd: Guidebook of Pecten Shells: recent Pectinidae and Propaemussiidoe of the world (Oegstfgeest, 1991). Na zijn overlijden heft echtgenote Ans Rombouts de kostbare verzameling schelpen geschonken aan het Zoölogisch Museum van Amsterdam (ZMA). “This colorful collection of fine pecten shells is a valuable addition to the museum. It is stored and handled perfectly and relatives, who inspected it, were impressed and satisfied. It will stay there many years” (bron: Hawaiian Shell News, New SeriesNo.392, August, 1992 –Vol.XL, No.8.).

Ook internationaal onderscheidt zich de familienaam. Een naar Canada geëmigreerde familie presenteert zich op het wereldwijde netwerk. Afkomstig uit Vlaanderen verhuisde Frans Rombouts via Amsterdam naar de Nieuwe Wereld. Aangekomen in Nieuw Amsterdam/New York was het burgemeesterschap na 1679 van dat die negorij, nu een wereldstad, de kroon op zijn werk én van de familienaam Rombouts all over the world.

(5) In: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jaargang 1 (1903), pagina 90.

(6) Bron: dr.C.J.A.van den Oord, Twee eeuwen Bosch’ Boekbedrijf 1450-1650. Tilburg, 1984, p.268.

Alvorens een overzicht te geven van door Hans Rombouts vervaardigd werk, inclusief zijn niet-bibliofiele publicaties geef ik – een beetje in navolging van zijn Verwey-collectie, opgedragen aan Joke,  een elftal:

u i t s p r a k e n    en      c i t a t e n:

1. Een melange:

De drukpers is onberekenbaar als een vrouw

In mijn slaapkamer staat de letter Bembo

Joke was voor een vergadering naar Utrecht, ik kon weer aan de slag met de Bembo

Het klinkt raar, maar ik heb de mazzel dat ik  gescheiden ben en nu een latrelatie heb.

2.

Achteraf begrijp ik niet dat ik zo veel heb kunnen doen. Maar in de begintijd was ik nog niet getrouwd en ik woonde zelfs met een collega op de zolder van het krantengebouw, een herenhuis op de Heuvel [in Tilburg]. Mijn bed stond naast de buizenpost-zetterij. We aten bij de conciërge.

3.

Bij het zetten met lood heb je dat gedonder niet van verdwijnende teksten [op computers] tenzij je het zetsel uit je handen en aldus in de pastei laat vallen.

4.

Neem nooit alles letterlijk.  (*)

5.

Gelukkig zijn er in de stad nog ‘vreemde lieden’, die het oude lood als amateur-drukkers  en -zetters koesteren in garages, schuren, serres of zelfs woonkamers.

6.

Ik liet mijn fel-erotische periode achter me. Ik bouwde aan een rustiger verhouding. Ik zocht naar mijn eigen identiteit als boekenwurm.

7.

Schrijven is leuk, maar nog leuker is het de vorm van een geschrift te bepalen, de letters te kiezen en te spelen met kleuren. Maar het summum van genot is natuurlijk én zelf de tekst te drukken, de lay-out te maken én zelf te drukken

Het leuke van drukken in de marge is met grafisch en niet-grafisch materiaal mooie dingen maken, creatief bezig zijn. Als redacteur bij een krant zat ik met mijn neus op het lood aan het steen. Bij het verdwijnen van het professionele lood ben ik gestart met de Augustijn Pers, op 8 september 1985. Ik druk meestal op een Vandercook-pers (50 x 60 cm), mar ook een Boston-degel en een tafeldegel. In de loop der jaren heb nogal wat types letters bemachtigd (zo’n twintigtal), ook biljetletters, en voorts ornamenten en cliché’s. Naast boekjes ,maak ik ook graag prenten en grafische schilderingen.

8.

Ik ontken niet dat Verwey zijn onaangename kanten heeft, maar hij is toch wel een bizónder onaangenaam mens dan. [voorbeeld van mooipraat. H.K.].

9.

Ik heb het mij weer moeilijk gemaakt.

10

Tussen twee haakjes: ik heb al een rustplaats gevonden voor de verzamelde, gekiste Beschreven Bladen, straks.

 P.S. Die Rombouts toch: die is belangrijk want die heeft veel boeken in zijn kast. Allemachtig nogantoe zeg. Hoeveel meter wel niet?

11.

Hoe gaat het met joú?  (**)

(*)    Waar Hans Rombouts in het Bibliotheeknummer van HBB (1994)  schrijft over vlinderteller norbertijn Frans Melkert wordt bedoeld de gelijknamige benedictijner-monnik.

(**)   Is het u ook opgevallen? Wanneer je H.R. vraagt hoe het met hem gaat is de kans levensgroot dat hij de bal direct terugkopt met deze wedervraag. (Taal als camouflagemiddel? H.K.).

Diner in de Brinkman brasserie van Lourens Janzoon Coster Genootschp. Links aan het eind van de rafel zit Hans Rombouts (11 maart 1983, NHA, Cees de Boer)

Diner in de Brinkman brasserie van Lourens Janzoon Coster Genootschp. Links aan het eind van de rafel zit Hans Rombouts (11 maart 1983, NHA, Cees de Boer)

In 1995 zijn voor het HBB-silhouettenalbum: ‘Het Beschreven Blad en profil’ bij de kop van Hans Rombouts 10 tekstbijdragen geschreven door – onder schuilnaam – Joris Driepunter, foucault, Herre van Haarlem, André Hazes, Hotline, A.Huberts, Loutje, Nicolaas van Myra, Stan en A. Stroop.

Hans Romboutsalsspreker bij de opening van een tentoonstelling gewijd aan de Augustijn Pers in stadhuis Haarlem (2006)

Hans Rombouts als spreker bij de opening van een tentoonstelling gewijd aan de Augustijn Pers in stadhuis Haarlem. Rechts van hem Staat Pauline van Wensveen en helemaal rechts zijn partner Joke van der Putte (2006), daarnaast links Jan Keijzer (Avalon pers) en Kees Thomassen (de Uitvreter pers).

___________________________________________________________________________

Een drukwerk van de Augustijn Pers

Een drukwerk van de Augustijn Pers

Hans Rombouts gefotografeerd door Alexandra Verburg. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Samenstelling Ronald Rijkse. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 1995.

Hans Rombouts gefotografeerd door Alexandra Verburg. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Samenstelling Ronald Rijkse. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 1995.

Tekst uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. 1995

Tekst uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. 1995

CATALOGUS VAN BIBLIOFIELE UITGAVEN VAN HANS ROMBOUTS EN DE AUGUSTIJN PERS (inclusief co-producties)

De Bibliotheek-Heemstede, na 2002 Archiefdienst voor Kennemerland Haarlem/ Noord-Hollands Archief beschikt niet over de Opera Omnia van de Augustijn Pers. In het overzicht van Wim van Luyken (Waardevol oud papier, pp.206-208) worden van 1986 tot 1996 (eigen en coproducties, maar geen efemera) 27 uitgaven beschreven. Hiervan bevinden zich er 20 in onze collectie. Voor (nog) ontbrekende ‘press books’ wordt tevens verwezen naar de geautomatiseerde bibliothekencatalogus PiCarta.

Afkortingen:  AP = Augustijn Pers

                       BMU = Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1996

HBB = genootschap Het Beschreven Blad

WvL = Wim van Luyken [overzicht van eigen en co-producties, in: ‘Waardevol oud papier, pagina’s 206-208.

                       BB = Beschreven Bladen

1985

Hans Rombouts, Uit het lood. Uitgave ter gelegenheid van de ingebruikname van de Augustijn Pers op 8 september 1985 te Driehuis.

Nummer 22 van 100 exemplaren. Gesigneerd door P.Hendriks en H.Rombouts.

1986

Ed Hoornik, Op school stonden ze… [gedicht].

Map met twee gemanipuleerde kranten uit 1886 en 1986  in het kader van actie tegen sloop van villa’s aan de Paviljoenslaan te Haarlem. Uitgave bestemd voor de leden van Het Beschreven Blad.

 1987

Vijf teksten in kaart gebracht. Jan G.Elburg, Dick Roggen, Hans Rombouts, Nico Scheepmaker en Kees Stip. Uitgave van Literaire Instuif Haarlem. Ontwerp Hans Rombouts. Druk AP.

Mari Andriessen, Als twee grijsaards. [= Mari Andriessen en J.Bronner]. Toespraak t.g.v. ere-tentoonstelling van Andriessens’ leermeester in de Vleeshal. Met illustraties. AP door Hans Rombouts en Peter Hendriks. Nummer 62 van 75 stuks.

1988

Hans Rombouts, ‘Letters worden zinnen’ (drukexperiment). AP. In kistje HBB 1988.

Arostichon Lourens Janszoon Koster AP, gedrukt tijdens expositie in Teylers Museum Haarlem mei/juli 1988.

Ode aan Lourens Janszoon Coster, 1856, herdrukt op de Augustijn Pers in 1988

Ode aan Lourens Janszoon Coster, 1856, herdrukt op de Augustijn Pers in 1988

[Gheraert Leeu, Gouda ca.1450 – 1493 Antwerpen. Door Peter Hendriks uit Goua, gedrukt op de Augustijn Pers, november 1988].

‘Gheraret Leeu’ door Peter Hendriks.

Vervolg ‘Ghearaert Leeu’ door Peter Hendriks. gedrukt op de Augustijn Pers. Peter Hendriks, jarenlang gewaardeerd lid van HBB drukte zelf op zijn Condor Pers in Gouda. Hij is 10 juni 2015 overleden.

Frans Melkert, De dans van de vlinder. Verhaal over de acht meest voorkomende vlinders in Nederland, geschreven door broeder Frans Melkert, benedictijn , met illustraties van Pieter Wetselaar. Oplage 150 genummerde exemplaren.

AP (Hans Rombouts en Peter Hendriks). Illustraties van Pieter Wetselaar. Litho’s gedrukt door Luuk Divendal. Boekband: binderij Phoenix [David Simaleavich]. Nummer 18 van 150 genummerde exemplaren. BMU 3651

Hans Rombouts, Tussen de regels. AP. Koppermaandaguitgave 1988 van de Stichting Drukwerk in de Marge. Oplage 550 exemplaren. BMU 4502

1989

De perfecte navolging van Henk Drost: de laatste lettersnijder. AP. Oplage 75 exx., waarvan 32 voor de leden van HBB. Silhouet en tekening van Pieter Wetselaar. Foto van Paul Huf. Nummer 48. Met vouwblad. BMU 4501

Mieke Tillema, D-e  s-n-o-e-r-e-n   a-p-e-n-o-o-t-j-e-s. Uitgegeven door de Houtpers. Illustratie door Patsy Backx. Druk AP.

1990

Hans Rombouts, De dag dat de koning geen koning was. AP. Nummer 14 van 100 exemplaren.

Harry Prenen, Op heterdaad… AP (door Hans Rombouts, Peter Hendriks en Jan Snoep). Tekeningen door Pieter Wetselaar. Jaaruitgave HBB. BMU 4322.

Kees Fens, Jaloezie. Heemstede, Blokker’s Boekhandel, t.g.v. 35-jarig bestaan. Geïllustreerd door Hans Rombouts. AP. Nummer 73 van 125 genummerde exemplaren. BMU 1768.

Harry G.M.Prick, Dido en de tafelronde. Co-produktie van Peter Hendriks (Condor Pers), Hans Rombouts (AP), Jan Snoep (Maretak Pers) en Erik Schots (boekbinder).

Ter dankbare herinnering aan Nettie Andriessen-Koot. Teksten van toespraken tijdens de afscheidsbijeenkomst  in Bloemendaal op 2 juni 1990.  WvL

1991

Eten volgens de School van Salerno. Augustijn Pers, voor jaaruitgave van Het Beschreven Blad, 1991.

Harry Prenen, Het laatste landschap van Wu Tao-Tsu. [gedicht]. AP. Nummer 54 van 75 exemplaren.

(Kees Verwey), Uitspraken van en over Kees Verwey. Samengesteld door Hans Rombouts. AP. Bindwerk Erik Schots. Nummer 8 van 135 exemplaren. Met los: bladwijzer ‘Unieke bibliofiele uitgave’, en Zelfportret Kees Verwey. BMU 5392.

Uitspraken van en over Kees Verwey, samengesteld en uitgegewven door Hans Rombouts. December 1991 verschenen als boekuitgave, gebonden door Erik Schots, in 135 exemplaren.

Uitspraken van en over Kees Verwey, samengesteld en uitgegeven door Hans Rombouts. December 1991 verschenen als boekuitgave, gebonden door Erik Schots, in 135 exemplaren.

Johannes de Mediolano, Eten volgens de School van Salerno. Knuppelversjes. AP. 100 exemplaren, waarvan 36 speciaal voor leden HBB. Hiervan nummer 10 + Nummer XVI (met omslag) in kistje HBB 1991. BMU 2715.

De Polyglotte melkboer. Gedicht van Piet Paaltjes gedrukt in negentig talen en dialecten. Bijdrage in het Swahili door de Augustijn Pers. Oplage 200 genummerde exemplaren.

1992

H.Prenen 24-4-1915  20-10-1992. Gedicht van de overledene en beknopte levensbeschrijving van Gisela Prenen-Bierhuis. Met fotoportret en tekening van Harry Prenen. AP.

Simon Vestdijk, Op een gekleurden stuiter. Gedicht. [Bevat een stuiter, gevat in een blokje beschilderd hout]. AP. [Uit verzamelde gedichten, 1. Lyrische poëzie, Simon Vestdijk, annotatie Martin Hartkamp. Voor leden van Het Beschreven Blad. Gezet uit de Romancé en gedrukt op de Augustijn Pers in een oplage van 45 exemplaren. Nummer…BMU 5410.

Verwachting. Bundel van achttien niet eerder gepubliceerde gedichten van Erwin Werk – pater Raynaldas, trappist van de Achelse Kluis. Met portret getekend door Pieter Wetselaar. Oplage 80 exemplaren WvL.

– Dido en de tafelronde. Brief van Harry G.M.Prick uit 1990 uitgegeven bij gelegenheid van zijn bezoek aan het Beschreven Blad in 1992. Co-productie van Peter Hendriks (Condor Pers), Hans Rombouts (Augustijn Pers) en Jan Snoep (Maretak Pers). Oplage 40 genummerde exemplaren.

1993

Rom1

                             Vooromslag van jubileumuitgave ‘Tien jaar Het Beschreven Blad

Tien jaar Het Beschreven Blad. Jubileumuitgave. Met medewerking van o.a. Hans Rombouts (Augustijn Pers) en vele anderen. Nummer 61 van 90 exemplaren. In een foedraal. Bijlagen van Hans Rombouts

Rom3

Augustijn Pers; bijlage 1  (Hong Kong)

Rom9

Ommezijde van bijlage 1 Augustijn Pers

Rom2

Bijlage 2 Augustijn Pers (Japan)

Rom4

Bijlage 3 Augustijn Pers  (Bhutan)

Rom6

Bijlage 4 Augustijn Pers (Marokko)

ommezijde

       ommezijde bijlage 4 Augustijn Pers

Rom5

                      Bijlage 5 Augustijn Pers (Spanje)

Rom8

ommezijde bijlage 5 Augustijn Pers

Rom7

Bijlage 6 Augustijn Pers (Israël)

Rom10.jpg

ommezijde bijlage 6 Augustijn Pers

bijlage10

            Bijlage 7 Augustijn Pers

bijlage11

ommezijde bijlage 7 Augustijn Pers [Adriaan Loosjes Pz. namens  genootschap DEMOCRIET]

Charlotte van Pallandt, beeldhouwster. Album t.g.v.haar 95ste levensjaar. Met enkele werktekeningen en een portret in houtgravure door Hans Rombouts (1992). AP. Nummer 9 van 12 genummerde en gesigneerde exemplaren.

1994

Cecco Angiolieri, Was ik het vuur. Bevat Italiaanse versie en 2 vertalingen van Harry Prenen en Willem van Elden. AP.

De Verheven Dharani genaamd Het Armsieraad van de Hoogste Overwinningsbanier. Tekstboekje met verklarende tekst van Hans Rombouts en verkorte vertaling behorend bij een afdruk van een oud, traditioneel Tibetaans houtblok, aangekocht op de boekenveiling van Bubb Kuyper. Oplage 30 genummerde exemplaren. WvL

De zoen tussen flotsam en jetsam. eerste druk van gedicht van Judith Herzberg. Oplage 105 genummerde exemplaren, waarvan 5 in luxe uitvoering.  AP nummer 73.

1995

Wegwijsaffiche expositie 750 jaar Haarlem: De trots van Haarlem; door Augustijn Pers (als bijlage toegevoerd bij Beschreven Bladen, jaargang 5, nummer 5, juni 1995)

Facsimile omslag + 1 lied van Haerlem’s Oudt Liedt-Boeck door de Augstijn Pers voor de leden van Het Beschreven Blad.

lied

Hugo Claus,  Ach, Clemens [=Clemens Hoevenaars] Heemstede, 3 juni 1994 uitgegeven t.g.v. 40 jaar Boekhandel Blokker. AP. Nummer 21 van 250 exemplaren.

Augustijn2

Vooromslag bibliofiele uitgave vers ‘Ach Clemens’  door Hugo ClausAugustijn3                                  Eerste regels van vers ‘Ach Clemens’ door Hugo Claus, 1995

Augustijn4

Vervolg vers ‘Ach Clemens’ door Hugo Claus, 1995. Door de Vlaamse schrijver speciaal vervaardigd t.g.v. het veertigjarig bestaan van boekhandel Blokker in Heemstede. Het werd door Hans Rombouts gezet uit de Baskerville en gedrukt op de Augustijn Pers in Driehuis in een oplage van 250 exemplaren, waarvan een aantal gesigneerd door de schrijver. De binding werd verzorgd door Erik Schots. Heemstede, 3 juni 1995.

Leo Vroman, Zin en laatste woord. [gedicht]. Oplage 50 exemplaren.

Silhouet en profil van Pieter Wetselaar, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar.

Silhouet en profil van Pieter Wetselaar, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar.

Het beschreven Blad en profil. Silhouettenalbum met silhouetten van leden van Het Beschreven Blad getekend door Pieter Wetselaar. Uitgave bestemd voor de leden van dit genootschap. De tekst is gezet en gedrukt door Peter Hendriks (Condor Pers), Jan Keyser (Avalon Pers), Hans Rombouts (Augustijn Pers) en Jan Snoep (Maretak Pers). Bindwerk Erik Schots. Oplage 40 genummerde exemplaren.

Silhouet en profil van Hans Krol, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Silhouet en profil van Hans Krol, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Herderlijk Onderrigt over het drukken van slechte boeken. Excerpt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Zeeuwse Bibliotheek [in Middelburg] en het twintigjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge. Oplage 60 genummerde exemplaren. WvL.

Leo Vroman, Zin en laatste woord. Augustijn Pers. bijlage Beschreven Bladen, jaargang, nummer 7, oktober 1995.

1996

Voorjaarskaart Austijn Pers met tekening van Janwillem van Vugt (afb. zie boven)

Leo Vroman en Georgine Sanders, Texas in de herfst. AP. Nummer 12 van 85 exemplaren.

XXIX & LV. Gedichtenbundel als jaaruitgave HBB 1996. De gedichten zijn gekozen door de 29 leden. Plus een vers van Leo Vroman. Gezet en gedrukt door o.a. Hans Rombouts (AP) en anderen. Nummer XXIII van 50 genummerde exemplaren.

XXIX & LV. Het Beschreven Blad. Gedichtenbundel samengesteld door Hans Rombouts. Haarlem,14 december 1996.

Frans Kusters, Weer terug. AP. In opdracht van Joep Jaspers en Nop Maas.

Indecisio. Gedicht uit de niet gepubliceerde gedichtenbundel ‘Echo’s uit het bergland’ van Hendrik de Vries. Oplage 120 exemplaren, waarvan 100 voor het project ‘De droomwereld in te dringen’ ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van deze dichter. Illustratie van Hendrik de Vries.

Kaart met waarschuwing aan dieven

Augustijn2

                      Eerste deel van de kaart

Augustijn3

                           Vervolg van kaart 1996

wens1

Wensen voor 1997 met een vers van Adriaan Morriën

 

1997

Bert Sliggers, Ode aan Nop [=Nop Maas]. AP en Kalamos Pers (Overveen). BMU 4502. Uitgegeven bij het afscheid van Nop Maas als secretaris van Het Beschreven Blad. De Augustijn Pers en de Kalamos Pers [in Overveen] ontfermden zich over het etten (Baskerville) en drukken. Haarlem, februari 1997.

Charlotte van Pallandt in memoriam 24-9-1898  tot 30-7-1997. [Colofon; De tekst van dit album In Memoriam Charlotte van Pallandt ‘De dierbare beeltenis van een grande dame’ is gezet uit de Bembo en gedrukt bij de Augustijn Pers in Druiehuis op Van Gelders Holland. Het portret van Van Pallandt, getekend en gesneden door Hans Rombouts, is van het houtblok gedrukt. In het kader van de serie inDRUKWEKKEND (dit is nr.1) zijn 31 romeins genummerde albums bestemd voor de leden van Het Beschreven Blad te Haarlem.  De drukker beschikt over 15 arabisch genummerde exemplaren. Driehuis, 3 november 1997. Nummer XX1 – uitgegeven in zeer groot formaat.

Wenskaart van de Augustijn Pers voor 1998.

 

Augustijn5.jpg

                                                   Er was eens een wens. Augustijn Pers, zonder jaar

Vooromslag van vignetten en drukkersmerken door Pieter Wetselaar, gedrukt op de Augustijn Pers, september 1998

Drukkersmerk van de Augustijn Pers; door Pieter Wetselaar

Drukkersmerk van de Augustijn Pers; door Pieter Wetselaar

Pieter Wetselaar & Het Beschreven Blad. Deze uitgave in 100 exemplaren verscheen bij de expositie t.g.v. de vijfenzeventigste verjaardag van Pieter Wetselaar in Teylers Museum te Haarlem werd gezet door Jan Keyser en gedrukt op de Augustijn Pers. Ab van der Steur schreef een inleiding gewijd aan Pieter Wetselaar. Opgenomen zijn 9 vignetten en drukkersmerken: 1) vignet van het Bibliofiel- en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad, 2) drukkersmerk van de Augustijn Pers, 3) drukkersmerk van de Kalamos Pers, 4) drukkersmerk van de Lojen Deur Pers, 5) drukkersmerk van de Maretak Pers, 6) vignet van Antiquariaat en Veilinghuis Bubb Kuyper; 7) ex libris van Niek Smaal, 8) vignet van het Historisch Antiquariaat A.G.van der Steur, 9) vignet van Pieter Wetselaar.

Vignet van het Bibliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad; door Pieter Wetselaar

Vignet van het Bibliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad; door Pieter Wetselaar

wens2

Wensen voor 1998

In 1996 vervaardigde oud-redacteur van het Haarlems Dagblad als drukker een facsimile-uitgave van Haarlem’s Dagblad van maandag 29 november 1886 (4e jaargang) voor de leden van bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ in Haarlem

1999

Henk Fonville, Dagboek uit de hongerwinter. Schilderlessen bij Kees Verwey. AP. Bindwerk Erik Schots. Nummer 61 van 75 genummerde exemplaren. [De tekst en koppen zijn gezet door Jan Keijser en Hans Rombouts. Het boek is gedrukt bij de Augustijn Pers te Driehuis, waar ook het ontwerp werd gemaakt.

Frans Kusters, Driewerf! In: Eindenhout: hommage aan de heren Joep Jaspers & Nop Maas. AP in co-produktie met de Kalamos Pers. Verschenen t.g.v. 50ste verjaardag van Joep Jaspers en Nop Maas in oplage van 150 exemplaren.

2000

Bijeenkomst op 25 november 2000 van genootschap Het Beschreven Blad in Groot Hartenlust Bloemendaal. Vooraan v.l.n.r. Wim Vogel, Jeffrey Bosch, Hans Rombouts en Bert Sliggers

Bella wat mooi! Door Hans Rombouts voor jaaruitgave van grafisch en bibliofiel genootschap Het Beschreven Blad (met foto)

Leo Vroman. Verzamelingen. Fort Worth, 16-2-2000; Haarlem, 6-5-2000.

Colofon van 'Verzamelingen' door Leo Vroman. Op 4 juni 2003 ontvangen van Hans Rombouts bij mijn afscheid als bibliothecaris in Heemstede.

Colofon van ‘Verzamelingen’ door Leo Vroman. Op 4 juni 2003 ontvangen van Hans Rombouts bij mijn afscheid als bibliothecaris in Heemstede.

cal

              Vooromslag Calendarium 2000 voor Het Beschreven Blad door Augustijn Pers

2001

Leo Vroman. Zin en laatste woord.  Augustijn Pers. Zie bijgaand colofon.

Colofon van 'Zin en laatste woord' door Leo Vroman.

Colofon van ‘Zin en laatste woord’ door Leo Vroman.

Toon Tellegen Gedicht ‘IK WOU’ Driehuis, 20 augustus 2001.

Nicolaas Beets, De Damiaatjes. [gedicht]. Met toelichting door Marita Mathijsen AP. Gedrukt t.g.v. de elfde Litteraire Salon van het Kennemer Gasthuis op 15 juni 2001. Nummer 33 van 115 genummerde exemplaren.

Tijdens een bijeenkomst van genootschap van 'Het Beschreven Blad' Rechts gezeten Hans Rombouts

Tijdens een bijeenkomst van bibliofiel en grafisch genootschap van ‘Het Beschreven Blad’ in Haarlem. Rechts gezeten Hans Rombouts (foto Jan Dekker)

2002

Gerrit Achterberg. De dichter is een koe. Augustijn Pers, gezet uit de Erasmus, 2002.

omslag van ‘De zingende keukenmeid’ door Nop Maas.2002

2003

Ergens vannacht; vers van Leo Vroman, Fort Worth,, 14 april 2003 en waarom schrijven? vers van Georgine Sanders, Fort Worth, 21 pril 2003.Haarlem,[ Augustijn Pers] september 2003. Uitgegeven als geschenk voor de bezoekers van de tentoontelling over het bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad in de Hoofdwacht te Haarlem.

Jaardiner 2003 van Het Beschreven Blad. Wim Vogel draagt voor. Van links naar rechts: Hans Krol, Hans Rombouts, Riet Hendriks en Wim Cerutti

Hans Rombouts bij het afscheid van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in 2003

Colofon van ontvangen colofon

Nog een foto van Hans Rombouts na overhandiging van een bibliofiel drukwerk aan Hans Krol. Links gemeenteraadslid Martin van der Hulst.

2004

Guus Grus [= een kraanvogel  H.K.] & het ritme van de trekkersschoenen

vooromslag van ‘Grus Grus…’Augustijn Pers.

Een zalig en vet goed jaar. Oud en nieuw.  verzen.

Remco Campert. Geluiden. [Vers; een uitgave van Haarlem Boekenstad in het kader van de Bakenesser Avonden].

Velser Affaire. Fragment uit ‘Het Schandaal’, auteur Conny Braam. Uitgeverij Augustus, Druk Vette Venus Pers in samenwerking met de Augustijn Pers. [Een uitgave van Haarlem Boekenstad in het kader van de Bakenesser vonden.]

Omslag van ‘Verser Affaire’

2005

Letterlijk door Daan Zonderland. Jaarwens 2005.

P.C.Hooft. De stralen mijns gesicht. Sonnet van P.C.Hooft. 8 oktober 2005 uitgegeven ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Marianne Andriessen-Canoy, gedrukt door gelegenheidscollectie (Augustijn Pers, Kalamos Pers en vette Venus Pers).

Vooromslag Marianne 85 jaar ‘De stralen mijns gesicht ‘ P.C.Hooft

2006

Bubb de veelzijdige, gewijd aan 60ste verjaardag van Bubb Kuyper met in illustraties verwerkt: 1) de antiquaar, 2) de leraar, 3) de drukker, 4) de gastheer, 5) de veilingmeester, 6) de grootvader, 7) de hovenier in de Tuin der lusten, 8) de pianist.

Vooromslag Bubb de veelzijdige 60 – Augustijn Pers

Bubb Kuyper: de antiquaar

Colofon Bubb 60 jaar. Augustijn Pers

George Moormann: Papieren Geritsel (vers)

‘Papieren geritsel’ door George Moormann.

Moormann2

tekst

Tekst van margedrukker C.van Dijk (oud-directeur van de Stadsbibliotheek Haarlem), gezet en gedrukt door Augustijn Pers, in het Haarlemse stadhuis, 17 november 2006.

 

Collage Hans Rombouts; door Jan Dekker, 2006

Hans

                                          Inhoud bibliofiele drukken voor Hans Rombouts

Augustijn4

Uitnodiging overzichtstentoonstelling van de Augustijn Pers in Kloostergangen, stadhuis Haarlem, 17 november t/m 7 december 2006

EFEMERA VAN DE AUGUSTIJN PERS

Jaarwensen Hans Rombouts en Joke van der Putte: 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005 [met een gedicht van Judith Herzberg, Eind van de winter en juist ook het praten van mensen], 1996, 1999 [met anoniem vers], 2001 [met een gedicht van Joachim Ringelnatz].

Voorlaatste wens 2012

inhoud voorlaatste wens 2012

laatste wens van Augustijn Pers 2013

laatste wens 2013

Menukaarten jaardiner bibliofiel en grafisch genootschap HBB

27-11-1993 [ in de Componist te Haarlem]

10-12-1994 [in de Componist, m.m.v. Kalamos Pers]

29-11-1997 [in Archeologisch Museum, Haarlem]

27-11-1999 [in Peter Cuyper Taveerne, Haarlem].

Omslagen voor Beschreven Bladen:

Jaargang 2, nummer 6, mei 1992. Hans Rombouts en Jan Snoep

Jaargang 3, nummer 2, februari 1993. Hans Rombouts

Jaargang 4, nummer 4, mei 1994. Hans Rombouts

Jaargang 4, nummer 8, november 1994. Dick Jalink en Hans Rombouts

Jaargang 4, nummer 9, december 1994 [Bibliotheeknummer].

Jaargang 5, nummer 6, september 1995. Hans Rombouts

Jaargang 6, nummer 1, januari 1996. Dick Jalink en Hans Rombouts

Jaargang 6, nummer 5, juni 1996. Hans Rombouts

Jaargang 7, nummer 2, februari 1997. Hans Rombouts

Jaargang 8, nummer 1, januari 1998. Hans Rombouts.

Blad met de hand gezet met de oudste afbeelding van een drukker aan de handpers (Parijs, 1507). AP. Opgenomen in: Waardevol oud papier (1996), pagina 206.

Adres in de vorm van een bladwijzer. Z.j.

Carte-de-visite. Z.j.

Kaart: Voorjaar 1996. AP. Tekening Janwillem van Vugt. Bijlage BB, jaargang 6, nummer 3, april 1996.

Haerlems Liedt-boeck. AP. Geoffreerd aan leden HBB. Bijlage BB, jaargang 5, nummer 5, juni 1995.

Titelblad van Calendarium 1999. HBB. AP is samenwerking met Kalamos Pers. [Een samenwerkingsproject van de volgende zeven ‘private presses’: Augustijn, Kalamos, Condor, Avalon, Maretak, Mercator, Houtpers].

De verdronkene. 1 februari 1953. Uitgave ter gelegenheid van de Bakenesser Avond op 30 mei 2005. Fragment uit ‘De Verdronkene’ van Margriet de Moor. Boekdruk Augustijn Pers.

Hans Rombouts als spreker tijdens jaardiner van Het Beschreven Blad, februari 2002.

Hans Rombouts als spreker tijdens jaardiner van Het Beschreven Blad, februari 2002.

2007

De wind juischt mee: Hoezee! Voor onze Heeren Enschede. [voor leden van Het Beschreven Blad, Augustijn Pers, Driehuis, 2007)

 

voor.jpg1

Vooromslag van ‘HOEZEE! Voor onze Heeren Enschede. Augustijn Pers 007

 

Alles uit de kast voor Hans. Augustijn Pers voor leden HBB, bevattend diverse illustraties en het vers ‘Cruijff 5’ van Jan Kal

2008

Woord en Beeld. In september 2008 uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad. Bevat druksels van Hans Rombouts, Augustijn Pers, p. 41-48 en 65-72.

 

OVERIGE AANWEZIGE PUBLICATIES VAN HANS ROMBOUTS (alfabetisch op titel)

–  Achter de voorhang in Woubrugge. In: BB, jaargang 7, nummer 1, januari 1997, pp.17-20.

– Animalliteiten; verhalen van dieren over mensen. Met tekeningen van Janwillem van Vugt. Haarlem, Rostrum, 1981.

Vooromslag van Hans Rombouts' boek

Vooromslag van Hans Rombouts’ boek”: Animalliteiten

–  Dagboek. In: BB, jaargang 7, nummer 8, november 1997, pp.494-505.

– Gutenberg in aardappelzak; het mooist gedrukte boek kost ruim vijf miljoen. In; Waardevol oud papier. Haarlem, 1996, pp.233-234.

– Haarlem als drukkersstad. In: Noord-Holland, nummer 4, mei/juni 1988. Tevens onder titel: Haarlem, een stad van drukkers. In: Haarlems Dagblad, 25 september 1985.  Alsmede in: 100 jaar Haarlems Dagblad; onder redactie van Jan de Roos. Haarlem, Damiate Holding, 1987.

– Haarlem ging op wollen zolen; opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne. Schoorl, Pirola, 1995. Eindredacteur en inleiding Hans Rombouts.

–  Het gedonder met vette lappen en zure spullen. N: BB, jaargang 2, nummer 3, april 1992, pp.133-136.

– Ik heb al een rustplaats voor de gekiste beschreven bladen. In: Beschreven Bladen, jaargang 4, nummer 9, december 1994. [ Bibliotheeknummer].

– ‘Ik kan niet zonder boeken’; directeur Van Dijk van Stadsbibliotheek neemt afscheid. In: Haarlems Dagblad, 26 oktober 1985.

– Jan Piet Strijbos (14 maart 1891 – 10 mei 1983). Necrologie in: Haerlem jaarboek 1983, pp.191-192. 1984.

– Kees Verwey (20 april 1900 – 23 juli 1995). Necrologie in: Haerlem jaarboek 1995; pp.245-251. 1996

–  Mijn eerste schreden op het journalistieke pad. N: BB, jaargang 4, nummer 5, juni 1999, pp.335-336.

– Monsterachtige grill. In: Het dier van de dag. Den Haag, Omniboek, 1983. [uit: Animalliteiten].

– Mooipraat; taal als camouflagemiddel. Bloemendaal, Aramith uitgevers, 1989.

Mooipraat; taal als camouflagemiddel

Mooipraat; taal als camouflagemiddel

– Netty Andriessen-Koot (15 november 1897 – 30 mei 1990). Necrologie in: Haerlem jaarboek 1990, pp.218-219. 1991.

– Onder de hamer; gids voor veilingbezoekers. Van Holkema en Warendorf (Unieboek), 1988.

Vooromslag van 'Onder de hamer' door Hans Rombout (1988)

Vooromslag van ‘Onder de hamer’ door Hans Rombout (1988)

Achterzijde van 'Onder de hamer' door Hans Rombouts (1988)

Achterzijde van ‘Onder de hamer’ door Hans Rombouts (1988)

foto uit ‘Onder de hamer’ van Hans Rombouts: boekenveiling van Bubb Kuyper in het Hofje van Staats. Links achter de lessenaar de veilinghouder, rechts van hem Jeffrey Bosch (hoofdstuk: Boekenveilingen zijn er niet voor koopjes’, p. 64-73 Uitgave Unieboek, 1988

Acrostichon Lourens Janszoon Koster. 1856. Gedrukt op expositie L.J.Coster in Teylers Museum mei/juli 1988 op de Augustijn Pers

– Sem Hartz: een leven met typografie. In: Haarlems Dagblad, 21 november 1987.

– Slauerhoff bij de Andriessens in Haarlem. In: Haarlems Dagblad, 13 maart 1986.

– Vloeiend Vlaams; Zuidnederlands voor beginners en gevorderden. Bloemendaal, Aramith, cop.1990.

Hans Rombouts: Vloeiend Vlaams.

Hans Rombouts: Vloeiend Vlaams.

SECUNDAIRE LITERATUUR HANS ROMBOUTS, ZIJN LITERAIR WERK  EN DE AUGUSTIJN PERS (een selectie)

– Animalliteiten: originele verhalenbundel. Recensie in het Nieuwsblad van het Noorden, 10-04-1981.

– Augustijn Pers. In: Pastei & Hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Samengesteld oor Ronald Mijkse. Middelburg. Zeeuwse Bibliotheek, 1995. PP.20-21. Met foto.

– Battus (ps.van Hugo Brandt Corstius). Een man een heer, een woord een eufemisme. [over Mooipraat]. In: De Volkskrant, 27 oktober 1989.

-Zaterdag 14 oktober 2006 verscheen bij zijn 75ste verjaardag een speciale krant in een oplage van 500 exemplaren; ‘Het Hansblad’ waarin opgenomen Het Nieuwsblad van het Zuiden en Haarlems Dagblad, onder directeur-hoofdredacteur Peter Heerkens en als redactiemedewerkers Renee de Borst, Ko van Leeuwen en Willem Wijnands.

– Cees van Steijnen. In gesprek met Hans Rombouts. In: Beschreven Bladen, 2e jaargang, nummer 6, augustus 1992, pp.267-279. Geïll.

– Gerlof Leistra, De muze van Haarlem. Bella van Tussenbroek-Naeff. 1898-2001. In: Elsevier, 7 april 2001.

–  P.B. Taal als camouflagemiddel; ‘Mooipraat’ van Hans Rombouts. In; Haarlems Weekblad, 15 november 1989.

Illustratie uit artikel van  Wim van Luyken:

Scan1564

– Wim van Luyken. Hans Rombouts van de Augustijn Pers, de journalist die drukker werd. In; Waardevol oud papier. Haarlem, 1996, pp. 203-208.

Scan1563

Hans Rombouts maalt een afdruk van een door hem vervaardigde houtsnede van Charlotte van Pallandt. Kees Verwey, links op de foto, kijkt toe. (foto Wim van Luyken)

2006 DE DOOS VOOR HANS ROMBOUTS

Scan1561

Bijdragen zijn opgenomen van: Marianne Ariessen, Alex Barbei (Pastei), Peter Bekker (Koekanger Handpers), Jaap Binsbergen (Tussen Haakjes), Frans den Breejen (Mikado Pers), Hanneke de Briëjen (Horny Girl Production), Jan Dekker, Gerrit van Dijk, Leo Divendal, Bram de Does (Spectatorpers), Jacques van Gent (Kopwit), Martijn van de Griendt (het Y), Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen), Peter Hendriks (Condorpers), Piet Jacobs (Priegeldrukkerij), Dick Jalink (Kalamos Pers), Frans de Jong, Jan Keijser (Avalon Pers), Ger Kleis (Sub Signo Libelli), Roni Klinkhamer, Willem Kramer (Mercator Pers), Bubb Kuyper (Lojen Deur Pers), Joke Linders, Nop Maas, George Moormann (De Zingende Zaag), Erik Schots, Karin Ottenhoff, Rob over de Linden (Ovira Linda), Ser Prop, Dick Ronner (Triona Pers), Debbie Saul, Jaap Schipper (Statenhofpers), Marja Scholtens (De Klaproos), Cees van Steijnen, Kees Thomassen (De Uitvreter), Joop Vermeij, Wim Vogel, Doortje de Vries (Eikeldoorbos), Pauline van Wensveen (Vette Venus Pers), vervaardigde de doos en Jutta Swakowski het drukwerk. 
Scan1562

Foto van Hans Jacobs door Piet Jacobs, Priegelpers Haarlem

Uit de krantenbank (PICA):

– Hans Hoekstra, Poepen in folianten. Buitenissige boeken. Het Parool, 15 maart 2001.

– Rob Rombouts (*), Een duivel in zijn soort. [over Kees Verwey]. In: Het Parool, 4 februari 1993.

– Truus Ruiter, Vrolijk zetten, verluchten, drukken, binden en soms ’roven’. In: De Volkskrant, 22 augustus 1995.

———–

(*)  Jongste zoon van. In de elektronische krantenbank van Pica geeft Hans Rombouts 0 en de Augustijn Pers 3 treffers. Zijn zoon Rob Rombouts 768 treffers, maar die is dan ook journalist bij het Parool.

Echter, in de Pica catalogus van publicaties de vader 21, en Augustijn Pers 38, tegenover de (nog) slechts 4 vermeldingen van de zoon.

Heemstede, 5 augustus 2001,  Hans Krol

=====================================================================================

Een favoriet gedicht van Hans Rombouts was: 'Berceuse nr. 2' door Paul van Ostaijen

Een favoriet gedicht van Hans Rombouts was: ‘Berceuse nr. 2’ door Paul van Ostaijen

Uit: de bibliofiele uitgave: XXIX & LV. samengesteld door Hans ERombourts voor bibliofiel en grafisch genootschap 'Het Beschreven Blad', 1996.

Uit: de uitgave: XXIX & LV. samengesteld door Hans Rombouts voor bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’, 1996.

In 2006 verscheen als bibliofiele uitgave ‘de doos voor Hans’ ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. 37 vriendinnen en vrienden van margedrukker Hans Rombouts van de Augustijn Pers leverden een bijdrage leidende tot een doos met drukwerk in allerlei varianten. Te weten: 1. Een verhaal van Konstantin Paustovsly (Frans de Jong); 2. De kostbare vaas door Simon Carmiggelt (Jan Keijser, Avalon Pers); 3. Willem Wilmink (Jaap Schipper, Statenhofpers); 4. Er is een grote forse neger door Lucebert (Bubb Kuyper, Lojen Deur Pers); 5. Dagboekblad van C.O.Jellema (Frans den Breejen, Mikado Pers); 6. Beeckestijn (ets) Joop Vermeij; 7. In of uit de Vleeshal – Kees Stip (Peter Hendriks, Condorpers); 8. Perzikken – Lodewijk van Deyssel (Peter Bekker, Koekanger Handpers); 9. ’t Takske zal eens boom bedijgen – Guido Gezelle (Marja Scholtens, De Klaproos);

Voorzijde bibliofiele jubileumdoos Hans Rombouts

Voorzijde bibliofiele jubileumdoos Hans Rombouts

10. Papieren Paradijzen (miniatuurboekje) – George Moormann (Erik Schots); 11. Een -8 meter 25- Lange felicitatie (guirlande) (Debbie Saul); 12. Zondagskind – Erica Wesseling (Dick Ronner, Triona Pers); 13 Gedeelte uit het manifest van Adolf Loos (Bram de Does, Spectatorpers); 14. Hans Anders Rombouts! (Alex Barbaix, Pastei); 15. Felicitatiekaart (Rob Over de Linden, Ovira Linda); 16. Tijd – Herman Verbeek (Elze ter Harkel, De Vier Seizoenen); 17. De roomse jeugd van een bescheiden maar beminde Haarlemmer – reportage van Joke Linders (Pauline van Wensveen, Vette Venus Pers); 18. o.e.s.a. (Wim Vogel); 19. Reünie (Willem Kramer, Mercator Pers); 20. Simpelman schrijft een boek (Mop Maas); 21. Foto + persoonlijke bijdrage (Piet Jacobs, priegel Pers); 22. Verras me (Roni Klinkhamer); 23. Paper Girls on page 3 (Hanneke Briër, Honny Girl Production); 24. pers. bijdrage op A4 (Marianne Andriessen-Canoy); 25. Persoonlijke bijdrage op A4 (Marijke en Cees van Steijnen); 26. De jongen vliegt – J.B.Charles (Doortje de Vries, Eikeldoorpers); 27. Elise van Mansfeld (Kees Thomassen, De Uitvreter); 28. Tjies – Vincent Mahieu – Tjali Robinson (Karin Ottenhoff); 29. tekst van Joris v.d.Berg (Jaap Binsbergen, Tussen Haakjes); 30. Geachte Heer Hartz – A.F.A.van Royen  Saltet (Ser J.L.Prop); 31. Rombouts Facetten (Jan Dekker); 32, San Sebastian (Leo Divendal); 33. felicitatiekaart (Kalamos Pers); 34. De Doelen (Martijn v.d.Griendt, het Y); 35. Dierenleven in de Jardin des Plantes – Adriaan van der Willigen (Jacques van Gendt, kopwit); 36. Copie (Gerrit van Dijk); 37. zonder titel (Joke Linders).

Rombouts Facetten (Jan Dekker, 2006)

Rombouts Facetten (Jan Dekker, 2006)

Rombouts

Vooromslag vervaardigd door Erik Schots voor speciaal nummer van HBB gewijd aan Hans Rombouts, jaargang XI, nummer VI, augustus 2001

IN MEMORIAM HANS ROMBOUTS (1931-2013)

IN MEMORIAM HANS ROMBOUTS (1931-2013)

I.M. HANS ROMBOUTS

I.M. HANS ROMBOUTS

Artikel door Janneke van der Veer gewijd aan de Augustijn Pers, uit: Boekenpost 76, maart/april 2005.

Artikel door Janneke van der Veer gewijd aan de Augustijn Pers, uit: Boekenpost 76, maart/april 2005.

Vervolg van artikel over de Augustijn Pers van Hans Rombouts. Boekenpost 76, maart/april 2005

Vervolg van artikel over de Augustijn Pers van Hans Rombouts. Boekenpost 76, maart/april 2005

Artikel uit de Heemsteder van 25 april 2012:

Rombouts1

Hans Rombouts (midden) in gesprek met Hans Krol (links) en Cees van Steijnen (rechts)

overzichtstentoonstelling margedrukker Hans Rombouts (Haarlems Dagblad, 16-11-2008)

Bestuursleden Hans Rombouts en Hans Vermeulen overhandigen namens de Vrienden van Teylers Museum een cheque van 200.000 gulden voor de nieuwbouw aan directeur Eric Ebbibnge (uit: ‘Van kastelein tot directeu’zes opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Eric Ebbinge als directeur van Teylers Museum (1983-2001). , pagina 27).

ZIE OOK: AUGUSTIJN PERS; MARGEDRUKKERIJ VAN BIBLIOFIELE POEZIE-UITGAVEN; door Janneke van der Veer. In: Boekenpost, nummer 76, maart/april 2005, p. 20-21.