Tags

, , ,


scannen0050

Etabliossement De Konijnenberg aan de Herenweg in Heemstede omstreeks 1800 naar een verdwenen schilderij van F.T.Renard

Etablissement De Konijnenberg aan de Herenweg in Heemstede omstreeks 1800 naar een verdwenen schilderij van F.T.Renard

Konijnenberg

De Konijnenberg viert 155 jaar met 17e eeuwse kunst (Heemsteedse Courant, 17 juli 2016)

Bericht van aankoop schilderij 'Herberg de Konijnenberg', dat helaas als gevolg van een inbraak verloren ging (Heemsteedse Courant, 9-11-1972)

Bericht van aankoop schilderij ‘Herberg de Konijnenberg’, dat helaas als gevolg van een inbraak verloren ging (Heemsteedse Courant, 9-11-1972)

Van duinmeiershuis via herberg tot pannenkoekenhuis.

Het café vanouds de Konijnenberg op een foto uit 1952. Links het huis van de familie Roozen en rechts van de uitspanning van de famile de Winter

Het café vanouds de Konijnenberg op een foto uit 1952. Links het huis van de familie Roozen en rechts van de uitspanning de woning van de familie de Winter

expositie

Pentekening van de Konijnenberg door beeldend kunstenaar E.J.A.Wassenaar (geb. 1965)

Wassenaar

Visitekaartje van E.J.A.Wassenaar

De Konijnenberg deel 2

In deel 1 aflevering is de beknopte historie van het duinmeiershuis, sedert 1737 herberg “De Konijnsberg”, beschreven tot het midden van de vorige eeuw toen Frans Goseling herbergier was. Zijn dochter Comelia heeft deze nering in 1859/1860 voortgezet in een perceel aan de westzijde van de Herenweg onder de naam “De Nieuwe Konijneberg”, sedert deze eeuw café “Van ouds de Konijneberg” geheten. De horecafunktie is tot op de dag van vandaag gebleven, immers sinds omstreeks 1970 is “De Konijnenberg” een welbekend pannekoekenhuis.

Reclamekaartje van pannenkoekenhuis 'De Konijnenberg', Herenweg 33, Heemstede

Reclamekaartje van pannenkoekenhuis ‘De Konijnenberg’, Herenweg 33, Heemstede

De Nieuwe Konijnenberg In 1877 schreef de Haarlemse onderwijzer-historicus Allan (1) in zijn beschrijving van Heemstede, aldaar via de Herenweg bij Meer en Berg aangekomen: “Wat hooge duin hier aan den weg ligt”, vraagt ge? Dat is de Konijnenberg. Het herbergje, dat we eenige oogenblikken geleden op onzen weg hebben ontmoet, en ’t welk tot uithangbord de Konijnenberg vertoont, stond vroeger meer in de nabijheid van deze hoogte; maar, wat ik uit uwe vraag naar die hoogte afleid, is de veronderstelling, dat het u zeker niet ontgaan is, dat er, te beginnen bij den huize Berkenrode, hier en daar aan onze linkerhand nog min of meer uitgestrekte en met hoog en laag houtgewas beplante duingronden liggen: nu, dat zijn overblijfselen van de aloude “Wildernis”, die nog een flauwe afschaduwing teruggeven van de woeste, onontgonnen landstreek, zooals deze zich tot in de tweede helft der 15de eeuw vertoonde”. J. Craandijk (2) noemde in zijn gids van Haarlem en omstreken enkel de heuvel, niet de uitspanning: “Opmerkelijk is een met dennen begroeid duintje bij de oprijlaan van Meer en Berg, als de Konijnenberg bekend, mede een overblijfsel van het duin, in 1461 met toestemming van Filips van Bourgondië door gasthuismeesters van het St. Elisabeths gasthuis te Haarlem ontgonnen”. Na het overlijden van haar vader is de oude herberg “De Konijnsberg”, gelegen aan de oostzijde van de Herenweg, voortgezet door dochter Cornelia, die was gehuwd met Johannes van der Zon. 1 November 1857 vaardigde het College van Burgemeester en Wethouders een verordening uit voor alle herbergiers, tappers, kroeghouders en slijters in Heemstede, o.a. inhoudende, dat men van l april tot eind september van ’s avonds 10 uur (op zaterdag 11 uur) tot ’s morgens 4 uur geen drank zou mogen schenken op straffe van een geldboete van 25 gulden per overtreding (3). In deze tijd was het vroegere duinmeiershuis reeds dermate aangetast door de tand des tijds dat naar een andere huisvesting moest worden uitgezien. Besloten is toen tot de bouw van een nieuwe tapnering aan de overkant van de Herenweg. De grond van het nieuwe pand behoorde toe aan ambachtsheer M.A.Beels en is na zijn overlijden in 1859 overgeschreven op diens oudste zoon L.M. Beels, heer van Heemstede, Steenwijk en Steenwijkeroord, wonende op de Prinsengracht in Amsterdam.

Portret van Leonard Marinus Beels (1825-1882)

Portret van Leonard Marinus Beels (1825-1882)

De akte van uitgifte en erfpacht is opgesteld ten kantore van notaris Jan Dólleman. De erfpachtcanon bedroeg ƒ 10,- per jaar en de akte die een ander bezegelde is op 17 september 1860 ondertekend door grondeigenaar L.M.Beels van Heemstede, erfpachter Cornelia Goseling (weduwe van J.van der Zon), de notaris, alsmede twee getuige”: kleermaker Hendrik van der eem en tuinman Gerrit Hageman. Aan de gevelvan de herberg met de benaming “De Nieuwe Konijnsberg” ter onderscheiding van de oude taveerne, die vanwege bouwvalligheid met de twee schuren is afgebroken. De kasteleinse is hertrouwd met Arie van Leeuwen en men beschikte over een vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein. De klandizie bestond zowel uit bewoners in de omgeving (De Glip) als reizigers op doorreis van Haarlem naar Leiden v.v. Vergelijkbaar met Marijtje Heemskerk in de vorige eeuw heeft Comelia Goseling in de 19e eeuw méér dan een ander haar stempel gedrukt op de pleisterplaats. De Konijnenberg was vanouds in eerste instantie een volkscafé en bleef dat ook in de nieuwe lokatie. Personen uit de aristocratische kringen lieten zich in hun vigilante rijden naar andere gelegenheden, zoals “Kraantje Lek” in Overveen of “De Geleerde Man” te Bennebroek. Laatstgenoemd landelijk gerenommeerde logement is in trek geweest bij Leidse studenten, geleerden, handelslui en zelfs koninklijke gasten, zoals vorst Willem I die óp goede voet stond met herbergier Jan Duin. Cornelis van Lennep schreef in de gelagkamer op zijn verjaardag 22 februari 1796 een brief van ettelijke kantjes van zijn zoon, genietend van zijn pijp en een glaasje jenever (4). Ook “De Dorstige Kuil” (oorspronkelijk: Keel) aan de Herenweg onder Berkenrode had een goede naam. In 1668 bezocht door de Toscaanse Prins Cosimo de’ Medici (5) op reis door Holland en in het midden van de 18e eeuw een ontmoetingsplaats van tekenaars en schilders uit Amsterdam en de omgeving. Begin 18e eeuw is deze herberg naar een ander pand in de Koediefslaan verhuisd. De Konijnenberg genoot vooral bekendheid als een kroeg voor het gewone volk, waar overigens ook de mannelijke telgen van het edele geslacht Van Lennep van het nabijgelegen “Huis te Manpad” en hun gasten graag vertoefden. Een gezelschap uit Zweden bezocht in 1759 De Konijnenberg na de tuin van Meer en Berg te hebben bewonderd. Men was minder gelukkig met de rekening voor heren + een knecht niet minder dan 15 gulden diende te worden betaald voor slechts “een schotel kleine en een schotel grote baarzen, benevens boter en brood en een fles wijn” (6). Nadat Arie van Leeuwen het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld is door de weduwe bij de herberg een bergplaats gebouwd. Tijdens de bijeenkomst op 10 april 1884 in koffiehuis “De nieuwe Dorstige Kuil” werd ten overstaan van notaris F.H. Dólleman op verzoek van Comelia Goseling – namens wie haar zwager Christiaan van Leeuwen optrad – besloten tot verkoop van “De Nieuwe Konijnsberg”. Blijkens het protocol bestaande uit “een huising + erfpacht benevens het erfpachtrecht ultimo nevens het erfpachtrecht ultimo april 1959“, zowel ten aanzien van herberg, schuur, tuin en erf, gelegen aan de Haagse Straatweg te Heemstede tegenover het inrijhek van Bosbeek en Groenendaal (sectie B nr. 832, groot 2 are en 86 centiare met als toenmalige eigenaar de minderjarige Pieter Teding van Berkhout). Koper was Joseph Uitendaal, wagenmaker te Heemstede, die het café voor drieduizend en drie gulden verwierf. Jaarlijks moest een vergunning voor het schenken van sterke drank door het College van B. en W. verlengd worden.

Advertentie van een houtverkoping bij enkele buitenplaatsen aan de Herenweg en bij de Konijnsberg, uit: Nieuws van den Dag, 10-12-1883

Advertentie van een houtverkoping bij enkele buitenplaatsen aan de Herenweg in Heemstede-Berkenrode  en bij de Konijnsberg, uit: Nieuws van den Dag, 10-12-1883


Advertentie betreffende verkoop van de Konijnenberg uit Het Nieuws van den Dag, 17 maart 1884

Advertentie betreffende verkoop van de (Nieuwe) Konijnenberg uit Het Nieuws van den Dag, 17 maart 1884. Het oude etablissement heette veelal Konijnsberg en het nieuwe Konijnenberg.

3 November 1884 is Joseph Uitendaal overleden. Hij liet een vrouw de zaak voort en noemde zich van beroep koffiehuishoudster (7). Omtrent dezelfde tijd dreef Hermanus Uitendaal een koffiehuis en tapnering aan de Binnenweg nabij de IJzeren Brug. Het etablissement aan de Herenweg is later tot 1925 in het bezit geweest van zoon Josephus Lambertus Uitendaal. Gemiddeld werd bijna 1.000 liter gedistilleerd per jaar ingeslagen. “Een konijntje vangen” was lange tijd een populaire uitdrukking voor het drinken van een borrel in dit café/koffiehuis. Omstreeks die tijd is een nieuwe naam: “Café van ouds de Konijnenberg” ingevoerd.

Omstreeks 1900 was H.de Vries uitbater van de nieuwe Konijnsberg. Hij handelde blijkens deze advertentie uit het Haarlem's Dagblad van 31-7-1899 ook in bier en ijs.

Omstreeks 1900 was H.de Vries uitbater van de nieuwe Konijnsberg. Hij handelde blijkens deze advertentie uit het Haarlem’s Dagblad van 31-7-1899 ook in bier en ijs.


ed422c15-6e93-814c-c65c-45d2c3bfa149

Advertentie voor en avondconcert in de Konijnenberg. Uit: Haarlem’s Dagblad van 22 juli 1922.

Op 12 mei 1925 is de heer Uitendaal naar Haarlem verhuisd en met A. Ros als eigenaar heeft Ch.D. van Leeuwen kortstondig de zaak gedreven.

Advertentie van de Konijnenberg, uit Haarlem's Dagblad van 2 juni 1922.

Advertentie van de Konijnenberg, uit Haarlem’s Dagblad van 2 juni 1922.


Bericht over een in 1922 te houden concert in de Konijnenberg, H.D., 7-9-1922

Bericht over in september 1922 op zondag  te houden concerten in café de Konijnenberg, H.D., 7-9-1922

Off all names: Knijnenburg in De Konijnenberg

Afbeelding van de voorgevel uit 1918. In het midden: mevrouw C.Knijnenburg-van der Velde.

Café en koffiehuis Van ouds de Konijnenberg, oorspronkelijk op Herenweg 17 is na een hernummering van panden sedert 1961 gewijzigd in nummer 33. In 1916 is het café voortgezet door de toen 29-jarige Theodorus Johannes Knijnenburg, geboren in Wassenaar. Uit zijn huwelijk met Cornelia M.J. van der Velde zijn in Heemstede 10 kinderen geboren, van welke zoon Adrianus Cornelis van 1963 tot 1968 eigenaar is geweest. Een andere zoon Gerardus Augustinus, op 28 augustus 1935 geboren, is per abuis in het bevolkingsregister ingeschreven onder de familienaam “Konijnenberg”, hetgeen werd ontdekt toen hij wilde trouwen. Via de officier van Justitie is op 17 maart 1960 – aldus een kwart eeuw na dato – de naam verbeterd in Knijnenburg (8). Met de toenmaals bekende bierbrouwerij Van Vollenhoven was een contract afgesloten voor levering van bier – in 1950 kreeg Heineken het alleenrecht, terwijl ‘de Sierkan’ uit Haarlem voor ijsproducten zorgde. In de volksmond sprak men vaak over het café “De Knijntjes”. De heer Knijnenburg sr. is als café-exploitant verhuisd naar Voorburg (om later terug te keren naar een woning in de Lombokstraat).

konijnenberg

De heer Hendricus der Kinderen en diens echtgenote Sophia de Winter, eigenaren van het café vanouds de Konijnenberg van 1940 tot 1947, hier gefotografeerd bij het ijs van de Sierkan uit Haarlem.

In 1936 is het café-koffiehuis gepacht door schoonzoon Arie Timmers tot 1939  (later zou hij een café in Bennebroek beginnen) , en Marie der Kinderen. Vervolgens door zoon Wilhelmus der Kinderen, van 1948 tot 1973, een kwarteeuw dus. Hij was getrouwd met Johanna Hendrica Tunker Dit echtpaar kwam met hun twee kinderen in café de Konijnenberg wonen (aldus dochter mw. Schucchard-Derkinderen), In die tijd was geen naambordje met de Konijnenberg aanwezig, dat kwam pas veel later. Zoon W. der Kinderen liet de naam van zijn vader H.der Kinderen boven de ingang staan. In de gelagkamer was aanvankelijk een biljart geplaatst, later een leestafel. Er werd ook snoep, sigaren e.d. verkocht, evenals postzegels voor ansichtkaarten. Gebruikers waren bewoners uit de omgeving, zoals de Rivierenwijk, verder veel passanten van Haarlem naar Leiden v.v., daarbij ook veel vertegenwoordigers. In de zomer dagjesmensen op weg naar de bollenvelden. Men beschikte enkel over verlof A, lichte alcoholische dranken. In de praktijk was dat uitsluitend bier; voor wijn was toen geen of weinig vraag. Gedistilleerde dranken zoals likeur en jenever mochten niet worden geschonken.

De hele familie Knijnenberg van café De Konijnenberg in 1952 bijeen.

Foto uit  1936. Mevrouw S.H.Schucchard-Der Kinderen laat weten: ‘De zwager van mijn vader Arie Timmers woonde daar toen samen met Rie der Kinderen. Op de foto staat de biljartclub uit die tijd, samen met 4 verwanten van de familie der Kinderen.

In 1958 liep na bijna een eeuw de erfpacht af en is deze afgekocht door Knijnenburg sr. De panden 17 (later 33) en 21 (later 35), direkt langs de weg gelegen, zijn in de zestiger jaren enkele malen bij glad weer beschadigd door auto’s die tegen de gevel botsten. Het huis van de tuindersfamilie De Winter op nummer 35 twee maal achtereen, reden om in samenspraak met Rijkswaterstaat tussen plaveisel en huis een vangrail te plaatsen. Over het Cafeetje van Der Kinderen, zoals “De Konijnenberg” toen in de volksmond heette, is minstens twee keer door technisch geweld  getroffen. Onder meer in de Oudejaarsnacht van 1967 toen een Haarlemse timmerman om 3.10 uur in een slip geraakte en op het terras van “De Konijnenberg” terecht kwam. Zowel de gevel als een verkeersbord werd vernield, de chauffeur liep lichte verwondingen op. De bedrijfsschade bedroeg enige duizenden guldens en het café is enkele maanden gesloten geweest. Van 1963 tot 1968 was A.C.Knijnenberg eigenaar.

De heer W.der Kinderen (in 1998 0verleden) achter de tap van de Konijnenberg, met zijn echtgenote Annie der Kinderen-Tumker

De heer W.der Kinderen achter de tap van de Konijnenberg, met zijn echtgenote Annie der Kinderen-Tunker


IJs kwam van de Sierkan in Haarlem. In 1949 werd wat bier betreft uitsluitend Van Vollenhoven geschonken. Op deze foto vader W.der Kinderen en beide kinderen.

IJs kwam van de Sierkan in Haarlem. In 1949 werd wat bier betreft uitsluitend Van Vollenhoven geschonken. Op deze foto vader W.der Kinderen en beide kinderen, links Wim en rechts Sophia


sophia

Dochter Sophia stapt over de drempel van het café H.der Kinderen waar haar bruidegom wacht.

N.B. In HeerlijkHeden, nummer 165, zomer 2015, publiceerde Marloes van Buuren een artikel: ‘Het cafeetje van Der Kinderen: Van Ouds de Konijnenberg, p. 14-16.

Mevrouw S.H.Schuchhard- der Kinderen uit Heemstede, wiens vader Willem der Kinderen in 1948 begint in café ‘Vanouds de Konijnenberg’  – werkzaam tot 1973 aldus een kwarteeuw – zond in 2016 het volgende overzicht van pachters vanaf 1926:

1926-1958 Th.J.Knijnenburg sr.

1936-1939 Arie Timmers, vervolgens Hendricus der Kinderen

In 1948 – in welk jaar de erfpacht is afgelopen en afgekocht) is laatstgenoemde opgevolgd door Wilhelmus der Kinderen tot en met 1973

1963-1968 A.C.Knijnenburg jr. , eigenaar en verkocht aan J.de Boer, zwager als pachter

1975 Gebroeders Jan en Hein Uitendaal [Hein Uitendaal ging restaurant landgoed Groenendaal ubeheren en Jan Uitendaal de Konijnberg tot zijn plotse overlijden

1978 (zoon) Marco Uitendaal, vervolgens samen met diens echtgenote.

In 1950 is een nieuw contract gesloten voor bier, toen met Heineken.

In 1950 is een nieuw contract gesloten voor bier, toen met Heineken, voorheen Van Vollenhoven.

kaart1

Prentbriefkaart van ‘de Konijnenberg’ Heemstede uit circa 1950

Tijdens de Flora 1953 deed W.Der kinderen goede zaken met de verkoop van het ijs van de Sierkan.

Tijdens de Flora 1953 deed W.Der kinderen goede zaken met de verkoop van het ijs van de Sierkan.


Van 1948 tot 1973 heeft W.der Kinderen het café-koffiehuis beheerd (gepacht) V.l.n.r. de echtgenote, een zwager, een zoon, een dochter en rechts vader W.der Kinderen.

Van 1948 tot 1973 heeft W.der Kinderen het café-koffiehuis beheerd (gepacht) V.l.n.r. de echtgenote, een zwager, een zoon, een dochter en rechts vader Wilhelmus der Kinderen (in 1998 overleden)

In 1963 is het café van zijn vader gekocht door de heer A.C. Knijnenburg die na veel problemen rond de bedrijfsvoering dit pand na enige jaren overdeed aan een zwager (als pachter) J. de Boer uit Bilthoven, welke in “De Konijnenberg een pannenkoekenhuis is begonnen. Zijn zwager A. J. Nederstigt fungeerde korte tijd als pachter. Sinds 1974 is het pand niet meer bewoond, maar enkel in gebruik als horecavoorziening. In 1975 zijn de gebroeders Hein en Jan Uitendaal eigenaar geworden, na een taakverdeling sedert 1985 enkel de heer Jan Uitendaal. Na diens overlijden is zaak voortgezet door zijn vrouw en wordt nu beheerd door zoon Marco Uitendaal en diens echtgenote Mandy Tienstra.

Knijnenburg in Konijnenberg. Uit: de Heemsteedse Couranrt van 16-2-1993

Knijnenburg in Konijnenberg. Uit: de Heemsteedse Courant van 16-2-1993

Pannenkoekenrestaurant

De Konijnenberg aan de Herenweg als pannenkoekenhuis vanuit Groenendaal (foto V.C.Klep).


De Gereformeerde Knapen Vereniging 'Levensvreugd' in Hoofddorop, opgericht in 1959 wandelend op weg naar de Konijnenberg

De Gereformeerde Knapen Vereniging ‘Levensvreugd’ in Hoofddorp, opgericht in 1959 wandelend op weg naar de Konijnenberg

De Konijnenberg ligt op een punt waar in het voorjaar en de zomer veel toeristen langskomen. In het bijzonder gedurende de periode dat de bollenvelden in bloei staan is het extra druk. Al in de oude herberg aan de overzijde van de weg werden pannekoeken geserveerd, sedert bijna een halve eeuw is de caféfunctie gewijzigd in een pannenkoekenrestaurant. Met de komst van Jan Uitendaal en achter de schermen zijn echtgenote, is de Konijnenberg tot nieuwe bloei gekomen. De Uitendaals – van 1890 tot 1925 óók al eigenaar – stammen af van zekere Joost Uitendaal, die in de Gouden Eeuw vanuit Gent in West-Vlaanderen naar Heemstede emigreerde.

Konijnenberg

In Memoriam Han Uitendaal (de Heemsteder, 30 december 1997)

In 1986 is het interieur vernieuwd en vond met de ingebruikneming van de nieuwe vleugel (serre) een grote uitbreiding plaats en is het aantal plaatsen opgevoerd van 70 naar 120. Ook de menukaarten zijn herzien, met keuze van liefst 45 verschillende specialiteiten pannenkoek. In 1991 schreef A.M. Hulkenberg (9): “De broer van Baas Hein (van restaurant landgoed Groenendaal) heeft het pannekoekenhuis “De Konijnenberg” tegenover de ingang van Groenendaal aan de Herenweg overgenomen. De pannekoeken die men hier krijgt voorgezet zijn met die van de “Erve Kots” te Lichtenvoorde zonder enige twijfel de beste in den Lande, overheerlijk!”.

De Konijnenberg vanuit de Sparrenlaan in Groenendaal (foto V.C.Klep, 1993)

De Konijnenberg vanuit de Sparrenlaan in Groenendaal (foto V.C.Klep, 1993)

Als place-mat wordt een afbeelding van een pentekening van het huidige pand gebruikt, vroeger ook van het verdwenen schilderij van F.T.Renard dat de oude herberg weergeeft. In reklameadvertenties e.d. is een berg met spelende konijntjes afgebeeld onder verwijzing naar het gelijknamige duin en het verleden toen zoals Jacob van Lennep heeft opgemerkt “de konijnen u voor de voeten liepen”. In oktober 1992 publiceerde het ANWB-tijdschrift “De Kampioen” in een aparte gids de uitslag van een publieksenquête betreffende 150 pannekoekenrestaurants in Nederland. In Noord-Holland 18 gelegenheden, inclusief “De Konijnenberg” met als korte typering: “tegenover mooi park, maar aan drukke weg“. De 14 inzenders waardeerden “De Konijnenberg” gemiddeld met een 7 (met een zeer hoge (10) maar ook zeer lage waardering (2)). Positief zijn de aanwezigheid van een strooppot op tafel en kindervoorzieningen. 16 Februari 1993 stond in de krant “Knijnenburg in Konijnenberg”. De heer A.C. Knijnenburg, evenals zijn broers en zusters in Heemstede geboren en zelf in deze  gemeente nog woonachtig, vierde in het pannenkoekenhuis zijn 65ste verjaardag, een emotioneel weerzien, bij welke gelegenheid strooppannenkoeken op tafel stonden en vele herinneringen over de tafel gingen.  Hoeveel liter drank in de oude taveerne is geschonken en hoeveel pannenkoeken in het huidige restaurant zijn gegegeten is zelfs bij benadering moeilijk in te schatten. H.H.B. Binnewiertz in zijn boek  “Heemstede” vermeldde in 1854  slechts “de drie welgelegene en met uitgaansgelegenheid in Heemstede, Het Wapen van Heemstede, het Heeren-Logement en het Wapen van Amsterdam”, terwijl ook de auteur van ‘Heemstede in de historie”(1972) met een beschrijving dan wel vermelding van in totaal 10 Heemsteedse herbergen “De Konijnenberg’ onvermeld liet.  Sedert Hendrik Lint in 1737 was  de heer J.Uitendaal voorzover uit de schaarse archieven kon worden gereconstrueerd naar alle waarschijnlijkheid de 25ste restaurateur van het door Jacob van Lennep geprezen etablissement. Goede tijden zijn afgewisseld met donkeke periodes waarbij meer dan eens de exploitatie in gevaar was. Sedert 1859 in hetzelfde pand een horecafunctie én met de oude Konijnenberg zelfs onafgebroken ruim meer dan 2,5 eeuw existentie, betekent dat in ouderdom na het sluiten van ‘Het Wapen van Heemstede’ de oudste is in deze gemeente.

De huidige uitbaters van pannenkoekenhuis De Konijnenberg in Heemstede: Marco Uitendaal en Mandy Tienstra

De huidige uitbaters van pannenkoekenhuis De Konijnenberg in Heemstede: Marco Uitendaal en Mandy Tienstra


Enkele voorbeelden van in de loop van de tijd verschenen suikerzakjes van café/ pannekoekenhuis 'de Konijnenberg'

Enkele voorbeelden van in de loop van de tijd verschenen suikerzakjes van café/ pannenkoekenhuis ‘de Konijnenberg’

Noten (1) F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, deel II, 1877, blz. 187 (2) J. Craandijk, Gids voor Haarlem en omstreken. Haarlem, 1890, blz. 29-30. (3) zie: H.H.B. Binnewiertz, Heemstede. 1854, blz. 78-80. (4} J. van Lennep, Het leven van mr. Comelis van Lennep en mr. David Jacob van Lennep. Amsterdam, 1862. Derde deel, blz. 112-116. (5) De twee reizen van Cosimo de’ Medici, prins van Toscane door de Nederlanden (1667-1669). Amsterdam, 1919, blz. 139. (6) Bengt Fermer. Deel van zijn vertaalde dagboek is gepubliceerd in: “Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, deel XXXI, blz. 314-509. (7) Brief met verzoek omverlening van drankvergunning door de weduwe J. Uitendaal de dato 15 april 1891 in gemeentearchief Heemstede. (8) Vriendelijke mededeling D. Böing, afdeling Burgerzaken raadhuis Heemstede, die tevens gegevens uit het Bevolkingsregister opspoorde. (9) A.M. Hulkenberg, Gezichten in Zuid-Kennemerland. Alphen aan den Rijn, 1991, blz. 48. (10) Gebruikte bronnen: documentatiemap “De Konijnenberg”, alsmede hypotheekactes e.d. Rijksarchief Noord-Holland en gemeentearchief Heemstede in kopievorm ontvangen onder dankzegging aan de heer A.H. Suerink. Tenslotte: op de valreep werd ontdekt dat zekere Petrus Barent in 1897 huurder is geweest van het etablissement. Hans Krol

De Konijnenberg op een foto uit 1929 (NHA)

De Konijnenberg op een foto uit 1929 (NHA)


De Konijnenberg, Herenweg, Heemstede 1980 (NHA)

De Konijnenberg, Herenweg 33 – vroeger nummer 15 – Heemstede + woning  (was H.17),  1980 (NHA)


De Konijnenberg in Heemstede nu

De Konijnenberg in Heemstede nu


Probus Kennemerland aan de pannenkoek in de Konijnenberg. Driekoningen 2015 (De Telegraaf)

Probusclub Kennemerland aan de pannenkoek in de Konijnenberg. Driekoningen 2015 (De Telegraaf). Staande Harald Copier, zittend voor hem Hans Labout en links daarvan Hans Krol, voorzitter Probus Kennemerland 1.


Konijnenberg

Nota van pannenkoekenhuis ‘de Konijnenberg’


konijnenberg

Reclamekaart van pannenkoekenhuis de Konijnenberg in Heemstede


Advertentie de Konijnenberg (2010)


De Konijnenberg, 2010

ZIE OOK: https://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/23/de-konijnenberg-deel-1/

Lekker naar de vernieuwde en vertrouwde Konijnenberg (de Heemsteder, 24-4-2019)


(de Heemsteder, 24-4-2019)

‘Pendelen tussen twee zaken breken je op’. Echtpaar verkoopt Nurks en houdt de Konijnenberg (Haarlems Dagblad, 2 juli 29019)

Echtpaar Uitendaal-Tienstra verkoopt Nurks en houdt De Konijnenberg. Uit Haarlems Dagblad, 2 juli 2019


Vervolg artikel over Nurks en De Konijnenberg (H.D., 2 juli 2019)

De Konijnenberg blijft geschiedenis schrijven. Uit: HIK Heemstede In kaart, 20 juni 2020.
Het Jaarlijkse bloemencorso passeert 22 april 2023 etablissenent de Konijnenberg aan de Herenweg in Heemstede (foto Harry Opheikens)