Tags

, , , ,

Te sitten met een boeckje in een Aerdenhouts tuynhuys

‘Het is geen kleyn vermaeck te sitten met een boeckje,
Omtrent een groene laen, of in een eensaem hoeckje,
Te lesen eenig werck, dat ons de ziele sticht,
Of Godt een offer doen, met eenig soet gedicht.
Dit zou het leven zijn, dat ick my zou verkiesen,
Ick wou meyn eygen selfs met soo te doen verliesen;
Ja wensch alsoo te zijn, tot aen mijn leste reys,
Om eer de dood genaekct, te scheyden uyt’et vleys,
Het is van oudts gemerckt, dat even dorre luyden,
Noch vinden haer vermaeck omtrent de groene kruyden,
Ontrent een keestig hout, dat in de velden groeyt,
Of in het bly gewas dat in de tuynen bloeyt.
Een acker niet te groot, naer eysch te laten bouwen,
Een Hof tot ons gerief te laten onderhouwen.
Een slingertuyn daer in het moes voor onse keucken wast,
Is ja een soet bedrijf, dat oude lieden past.’
(Naar Jacob Cats; een herinnering aan Bubb’s Aerdenhoutse tijd aan de Slingerweg)

Bubb Kuyper bij de feestelijke presentatie van ‘Waardevol oud papier’ in het Hofje van Staats in 1996

BUBLIOFIEL MAAR GEEN BIBLIOMAAN
‘Met een omschrijving van mijzelf als ‘bibliofiel’ kan ik vrede hebben, maar om mij te benoemen als een ‘bibliomaan’ is onterecht en wijst op weinig kennis.’
(Bubb Kuyper op het Internet)

“Ik wil de beste van ’t land zijn” (Haarlems Dagblad, 19 maart 1987)

BUBB KUYPER (*1946)
ALS PERSOON EN FIRMANAAM IN DE PERS, VAKLITERATUUR EN OP HET INTERNET. TEVENS ALS DRUKKER VAN DE ‘LOJEN DEUR PERS’ IN HEEMSTEDE /AERDENHOUT/HAARLEM

Zijn afscheid begin 2005 en definitief begin 2006 (1) van het door hem opgerichte gelijknamige veilinghuis, en toekenning door Hare Majesteit van een koninklijke onderscheiding vanwege alle verdiensten voor het boekenvak in het algemeen en Haarlem in het bijzonder, zijn voldoende aanleiding een (voorlopige) bibliografische bijdrage aan deze ‘boekenman’ bij uitstek, medeoprichter van het bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ te wijden.
Op 16 november 1996 verscheen eerder een “monumentje” in boekvorm, de feestbundel Waardevol oud papier, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van “Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek”. Eindredacteur Nop Maas schreef in de inleiding een beknopte biografie over de oprichter (en zijn veilinghuis), die zijn werkzaam leven aanving als docent Nederlands (tot 1979), nadien antiquaar werd en vanaf 1986 tot 2006 veilinghouder in boeken en prenten. Om zich daarna met andere familiaire, bibliofiele, grafische en culinaire zaken te gaan bezighouden.
Voornoemd boek, dat ruim 50 bijdragen bevat (onder meer van een elftal (ex-)leden van Genootschap Het Beschreven Blad, te weten: Jeffrey Bosch, Wim Cerutti, Jan Keyser, Hans Krol, Nop Maas, Hans Rombouts, Ewoud Sanders, A.G.van der Steur. Cees van Steijnen, Kees Thomassen en Wim Vogel) eindigt met een vooruitblik van Jaco van Witteloostuyn: “26 februari 2086: Honderd jaar Bubb Kuyper Auctioneers”. Dat voorspellen – zelfs op korte termijn – is een hachelijke zaak. In 2012 verscheen voorts: ‘Bubb Kuyper. Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek; kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem’. Terwijl ik dit schrijf vindt op 29 en 30 november 2018 een ‘Bubb Kuyper’-veiling plaats aan de hand van twee dikke catalogus delen met in totaal liefst 6.479 nummers.
Noot
(1) Jeffrey Bosch en Thijs Blankevoort , respectievelijk sinds 1994 en 2003 mede-vennoten, zijn vanaf 2006 de twee directeuren van Bubb Kuyper Veilingen. [Wikipedia].  Persbericht in: Boekenpost 78, juli-augustus 2005, pagina 34: ‘Per 1 januari van dit jaar heeft Bubb Kuyper het eigendom en de leiding van het veilingbedrijf Bubb Kuyper te Haarlem overgedragen aan de twee mededirecteuren Jeffrey Bosch en Thijs Blankevoort. Dit jaar zal Kuyper nog in beperkte mate vetrokken zijn, namelijk als adviseur en veiling meester tijdens de voor- en najaarsveiling. Eind van d it jaar vindt het officiële afscheid van Bubb Kuyper plaats’. 

Bubb Kuyper als veilingmeester

Een stukje historie
Blijkens de thesaurus op de digitale “Bibliopolis” komen we in de 17e eeuw in Amsterdam ene Frans Kuyper tegen en in dezelfde periode Jan Dirkszoon Kuyper “in boecken” te Enkhuizen.
In de eerste helft van de negentiende eeuw treffen we slechts één Kuyper in het boekenvak aan, te weten A.Kuyper, die als boekhandelaar in Bergen op Zoom was gevestigd [zie: Alfabet van boekverkopers, drukkers en uitgevers. Amsterdam, 1988].
Aan het begin van de vorige eeuw komen we nog 2 personen Kuyper in het boekenvak tegen, o.a. te Haarlem (1912) en Hilversum (1914). Op basis van genetisch onderzoek wordt aangenomen dat ook de grootvader en overgrootvader van Bubb al in het drukkersvak werkzaam waren.

Jeffrey Bosch en Bubb Kuyper in de jaren tachtig van het vorig millennium

Franklin Winston Kuyper, geboren op 22 juli 1946 – in de boekenwereld bekend geworden onder zijn koosnaampje ‘Bubb’ – is de zoon van de in Zandvoort legendarische uitgever, drukker en journalist C.L.Kuyper die als directeur en redacteur jaren achtereen het “Zandvoorts Nieuwsblad” volschreef. Benin januari 1973 schreef hij: ‘“De tijd gaat voorbij”, zeggen we, maar we vergissen ons, want de tijd blijft, en wij zijn het die voorbijgaan’. Diens oeuvre is sinds 2002 via dvd te lezen, en bij gelegenheid van de Millenniumviering Zandvoort 120 jaar Zandvoortse kranten zijn gedigitaliseerd, inclusief het Zandvoorts Nieuwsblad van 1946 tot 2000. Tegenwoordig trouwens ook ‘full tekst’ op het internet te vinden
De naam van C. Kuyper is tevens verbonden aan het verzetsblad ‘De kleine Patriot’. Als toenmalig directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau vervaardigde hij valse ‘Ausweise’ en typte hij berichten. Nadat de schrijfmachine van het arbeidsbureau was herkend, zette een ander het illegale werk voort.
Het organiseren en drukken heeft Bubb aldus van geen vreemde geërfd. In 1984 stichtte hij met drie anderen, te weten J.F.Heybroek, K.C.Innemée en A.G.van der Steur ‘De Boekenwereld’, welk tijdschrift voor boek en prent in 2018 nog altijd floreert. Nu als 34ste jaargang verschijnend in groot formaat als ‘Blad voor Bijzondere Collecties’, dat vier maal per jaar verschijnt met een geheel nieuwe redactie en uitgegeven door Vantilt.
Met Nop Maas redigeerde Bubb Kuyper het boek “Offeren aan Mercurius en Minerva”, verschenen bij gelegenheid van het 50jarig bestaan van de “Nederlandsche Vereniging van Antiquaren”, van welke organisatie hij op dat moment voorzitter was. (Amsterdam, De Buitenkant, 1995). Het is één van de weinige publicaties die ik enige malen herlas. Onder naam F.W.Kuyper bevat het behalve een voorwoord 11 interviews met in hun tijd gerenommeerde antiquaren, van wie Bubb met Nop Maas de volgende personen ondervroeg: Paul Valkema Blouw, Emmy en Bob de Graaf, Max Schumacher, Anton Gerits en Ans van Pagée-Selis. Verder sprak hij alleen met: Bert Hagen en met J.F.Heijbroek Max Israël. Ten slotte nog bijdragen over Simon Emmering door A.G.van der Steur, Nico Israël door J.F.Heijbroek, Edgar Franco door P.J.Buijnsters, terwijl Frits Knuf in ‘Hoe ik antiquaar werd’ zichzelf beschreef. De meeste van de beschreven topantiquaren zijn intussen overleden, zoals Paul Valkema Blouw in 2000, Simon Emmering in 1999 [in memoriam door F.W.Kuyper, in: De Boekenwereld 16 /1999-2000, p.164-165], Max Israël in 2001, Nico Israël in 2002, Bob de Graaf in 2011, Max Schumacher in 2007, Frits Knuf in 1999, Edgar Franco in 1999, Ans van Pageé-Selis in 2007. Boekhistorica professor Lisa Kuitert besteedde een uitvoerige recensie aan ‘Offeren aan Mercurius en Mercator’ onder de titel: ’Van oude boeken die niet voorbijgaan; Nederlandse Vereeniging van Antiquaren zestig jaar’ in: Vrij Nederland van 17 februari 1996, geïllustreerd met portretjes van alle 13 geïnterviewde antiquaren. Afzonderlijk verscheen bovendien in de Boekenpost van juni 1986; J.F.Heijbroek en F.W.Kuyper: ‘In gesprek met A.l.van Gendt’ [op 24 maart 1986 overleden], p. 150-158.

Bubb Kuyper overhandigt de bundel ‘Offeren aan Mercurius en Minerva’ in 1995 aan Ab van der Steur

In deze beknopte bijdrage beperk ik mij tot de volgende vier hoofdstukken:

1. Bubb Kuyper op het internet
2. Bubb Kuyper in de boekenvakliteratuur
3. Bubb Kuyper in de pers
4. “de Lojen Deur Pers” , o.a. in de “Heemstede-collectie” van het Noord-Hollands Archief.

Ad 1. BUBB KUYPER OP HET INTERNET

Wikipedia bericht onder Franklin Winston (Bubb) Kuyper dat sprake is van een voormalig leraar, antiquaar en oprichter van het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper Veilingen. Geboren als zoon van de directeur van het Arbeidsbureau in Zandvoort, de latere directeur-redacteur van het ‘Zandvoorts Nieuwsblad’. Dat hij een gymnasiumopleiding volgde aan het eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem en Nederlands studeerde aan de Universiteit van Amsterdam [het voorvoegsel Vrije ontbreekt] Vanaf 1968, nog niet afgestudeerd zijnde, gaf hij les aan het Triniteitslyceum te Haarlem, vanaf 1969/1970 aan college Hageveld in Heemstede. Kuyper deed zijn doctoraalexamen in 1972 en bleef leraar tot 1979, nadat hij – in 1978 – het antiquariaat overnam van D.G.Verboom in de Kleine Houtstraat te Haarlem en Jeffrey Bosch zijn naaste medewerker werd.

De winkel van Bubb Kuyper, Kleine Houtstraat 60 Haarlem (foto E.Zwartser)

D.G. (Gé) Verboom startte in 1952 met zijn antiquariaat aan de Kleine Houtstraat 50, aanvankelijk Eerste Haarlemse Boekencentrale’ geheten, en stopte in 1978. Hij woonde op het get adres IJssellaan 25 in Heemstede.

Ton Kok vertelt: Haarlem-Verboom (Boekenpost, nummer 159, januari/februari 2019, p.59
vervolg Verboom (Ton Kok in Boekenpost 159)
Foto genomen bij het 25 jarig jubileum van boekhandel Blokker met van links naar rechts: Gé Verboom, Clemens Hoevenaars, Tosca Heijligers en de heer L.J.Serné (die op latere leeftijd Heemstede verruilde voor Rosmalen, auteur van het boek ‘De mannen achter de NZH; Noord-Zuid herinneringen’. Haarlem, de Vrieseborch, 2004
Foto van boekhandel-antiquariaat Hovingh en handbinderij Jutta Swakowski (De Boekenwereld. 1984)
Vooromslag van ‘De mannen achter de NZH door L.J.Serné
(Uit: Ton Kok vertelt (Boekenpost 159)
(Haarlem’s Dagblad, 15 juni 1978)
Verboom was als antiquariaat weinig in de publiciteit. Dat werd onder zijn opvolger wel anders. H. de Waart, een vaste bezoeker van Verboom, zond een ingezonden brief die werd gepubliceerd in het Haarlem’s Dagblad van 3 juni 1978
In het antiquariaat met Bubb Kuyper en zijn opvolger bij het veilinghuis, Jeffrey Bosch toen nog op de achtergrond werkzaam
Interieur antiquariaat Kleine Houtstraat (Noord-Hollands Archief, november 1990)

Vanaf 1980 drukt hij geregeld uitgaafjes op zijn ‘Lojen Deur Pers, in een huis aan de Willem van de Veldekade in Heemstede, vervolgens in Aerdenhout en na een onderbreking voortgezet met een andere pers maar met dezelfde persnaam in Haarlem. De bibliografie op Wikipedia is nog verre van volledig met o.a. ‘Gevoelens van een antiquaar, 1983 [in 14 kaarten], verder; ‘aan de aarde trouw’ [S.I, 1991, ‘Gevoelens van een veilinghouder’, 2006, ‘Moppen van kapper Frans’, 2006, ‘Het zou best weleens mogelijk, 2007, Jazz, 2011. Ten slotte ‘Waardevol oud papier, 1996 en ‘Het hofje van boeken…, 2012.
Wikipedia bevat tevens een afzonderlijke beschrijving van ‘Bubb Kuyper Veilingen’. Daarin worden vanaf 1986, toen de eerste veiling op 26 februari plaatshad, tot 2006 de volgende 12 hoogtepunten opgesomd: 1987: collectie documenten rond de sociëteit Teisterbant; 1987: bibliotheek van Ben Stroman; 1988: La magnifique bibliothèque d’un amateur belge; 1990; collectie manuscripten van Gerrit Achterberg afkomstig van Achterbergs mecenas mr.Joan Stakenburg (1917-1980); 1990: manuscript van de dichtbundel ‘De wandelaar’; van Martinus Nijhoff; 1991: brieven van prinses Juliana der Nederlanden aan haar voormalige garderobière mevrouw W.Hulleman; 1992: bibliotheek van Victor van Vriesland en het Liber Amicorum J.C.Bloem aangeboden bij diens 70e verjaardag; 1993: documenten van en over Godfried Bomans en over Laurens Janszoon Coster;

De Erik schriftjes van Godfried Bomans die naar een Vlaamse houthandelaar gingen

1995: collectie manuscripten en tekeningen van Lucebert; 1996: het manuscript van het boek ‘De avonden’ van Gerard Reve; 1999: collectie manuscripten uit de nalatenschap van Manuel van Loggem; 2004-2005: bibliotheek van Boudewijn Büch.

Presidential meeting van Bubb Kuyper namens de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren januari 1994 in de ‘Heritage Bookshop’ te Los Angeles , met de Japanse president

Het aantal hits “Bubb Kuyper” bedraagt op de zoekmachines Google en Bing enige honderden, met als meest gebruikte thema’s: algemeen, veilingen, catalogus, veilinghuis Haarlem, veiling 2017, veiling 2018, auctioneers of books. Voorts vinden we op F.W.Kuyper ruim 50 treffers en voor de liefhebbers verder nog Bubb Kuiper: 3; Bubb Kuypers 2; Bub Kuyper 6; Bubb Kuijper 6, Bubb Kuijpers 2.
Enkele in 2006 vastgelegde cijfers: MSN-search 761 – Ilse: 127 – Vinden.nl: 509 – Altavista: 899 – Yahoo 892 – Voelspriet 942 – Weblogs: 10 – Plaatjes google: 22 – Nieuwsgroep google: 5.
Anno 2018 treffen we onder het trefwoord Bubb Kuyper bij afbeeldingen google: meer dan 100 pictures aan , google nieuws 32 en google books 2.060 geeft resultaten. F.W. dan wel Bubb Kuyper komt in relatie tot genootschap Het Beschreven Blad 24 keer voor.
Het grootste aantal hits heeft uiteraard betrekking op het naar de oprichter vernoemde Haarlemse veilinghuis of op in Haarlem geveilde werken van o.a. W.F.Hermans, Reve, Bomans, Vestdijk, Annie M.G.Schmidt, Achterberg, “Nijntje” en bovenal de veiling in drie sessies van de boekennalatenschap van Boudewijn Büch.
We treffen een steunbetuiging aan ten gunste van ‘De Zingende Zaag’, lezen over zijn voordracht “Herinneringen van een antiquaar”, omtrent het boek “Waardevol oud papier” en vernemen zijn “lidmaatschap van verdienste” van Kunst Kring Bloemendaal ‘Fiore’. Zijn (voormalig) Aerdenhoutse adres als secretariaat van de Laurens Janszoon Coster Prijs; het jurysecretariaat van de “Menno Hertzberger Prijs”; zijn activiteiten voor de Nederlandse Antiquarenbeurs in Haarlem, als secretaris van de Europese Boekenbeurs, als secretaris van 24 januari 1983 tot 11 juni 1990 van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren, na medio mei 1993 enige tijd het voorzitterschap en ook nog het lidmaatschap van het beurscomité en de congrescommissie (1994), alsook van de Stichting Haarlem Boekenstad. Op 1 december 1990 werd Bubb Kuyper benoemd tot secretaris van de Stichting Europese Antiquaren Beurs. ‘Ach ja, organiseren zit nu eenmaal in mijn bloed’ gaf hij als commentaar in Het Haarlems Dagblad van 4 december 1990.
Van “Mooi Marginaal”, een initiatief van het genootschap “Het Beschreven Blad”, is hij secretaris en in Nieuwsbrief 114 (september 2005) wordt op de site van ‘Drukwerk in de marge’ zijn toetreding tot het bestuur kenbaar gemaakt. Destijds met o.a. Arie Lenoir maakte drs. F.W.Kuyper tevens deel uit van het bestuur van de in 1846 gestichte Bibliotheek van het Boekenvak (KVB).

Silhouet van Bubb Kuyper door Pieter Wetselaar,

Voor een in 1995 uitgegeven Silhouettenalbum tekende Pieter Wetselaar Bubb Kuyper en profil, en maakte zekere Jan Appelboom het volgende bijpassende versje:
“Kijk toch eens
van zelfs z’n silhouet
drupt nog ganzevet”

In de “Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL)” vinden we onder “Bubb Kuyper” een tiental treffers, met name vermelde bibliotheekaanwinsten in de Jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999 etc.

Oude veilingcatalogi (o.a. van de Büch-collecties) komen regelmatig voor op elektronische veilingsites, in november 2018 tref ik er 3 op “Speurders”, 20 op “Marktplaats”, 7 bij eBay.

De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) bevatte onder “Bubb Kuyper” in totaal 95 nummers.
De catalogi van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel onder Bubb Kuyper ruim 142 titels en bij F.W. zegge en schrijve één.
De Bibliothèque Nationale Mitterand in Parijs catalogiseerde 1 en de British Library: 7 titels + twee uitgaven van de “Lojen Deur Pers”. In diverse in boekvorm verschenen (bijzondere collecties- en/of aanwinsten)catalogi van bibliotheken de naam Bubb Kuyper tegen. Als voorbeeld: in het boekwerk ‘De Stijl 1991; bijzondere aanwinsten tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen’(KB/De Buitenkant, 2008); Boekband van J.A.Loebèr uit 1896, gekocht bij Bubb Kuyper, Haarlem, in 1995.
Worldcat telt onder Bubb Kuyper (firma) 107 titels, Bubb Kuyper (Haarlem) 96 en Bubb Kuyper (algemeen) 46 + 42 items (1) . De site delpher van de Koninklijke Bibliotheek: onder kranten Bubb Kuyper: 183 x, externe kranten 32x en tijdschriften 2x. Verder onder FW.Kuyper respectievelijk 26, 2 en 2. In het Noord-Hollands Archief vermeldt de beeldbank 27 foto’s [Europeana: 13]. Verder bevat de bibliotheek van het NHA 33 titels ( exclusief documentatiemap in collectie Heemstede. Bij de boeken o.a. ‘Het huys daer Daphne uythangt: geschiedenis van Gedempte Oude Gracht 41, door Wim Cerutti. 2010, en: André Olgers: alles is altijd al geweest. 2006. De krantenviewer van Het Noord-Hollands Archief telt 20 resultaten voor Bubb Kuyper naast 6 ten aanzien van F.W.
Noot
(1)Onder Bubb Kuyper, te beginnen met : Het goede leven, opgedragen aan Bubb Kuper als dank voor zijn inspirerend voorzitterschap van de Stichting Drukwerk in de marge 15 november 2014, en bij F.W.Kuyper, met: Liber amicorum A.G.van der Steur, uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigste geboortedag op 3 mei 1988 en verder o.a. Bibliografische notities, Offeren aan Mercurius en Minerva.., een bespreking van voornoemd boek door E.O.G.Haitsma Mulier en brieven aan Leendert Pieter Johan Braat (1908-1982), in leven directeur van een fruitkwekerij, beeldhouwer en correspondentie met auteur Gerrit Kamphuis (1906-1998)

Schetsmatige portrettekening van Bubb door Willem Snitker

=====================================================
Tussendoor 1: Freek van Leeuwen, Bomansiaan van het eerste uur, plaatste de volgende anekdote over “de auto van Bomans”:
‘In 1993, als bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem de grote Bomans-veiling wordt gehouden, waarvan de Bomansiana-collectie van Ted van Turnhout de kern vormt, meldt zich bij Kuyper een man die ‘de auto van Godfried Bomans’ in bezit zegt te hebben. Hij heeft deze al acht jaar eerder gekocht en bewaart het voertuig in een loods. Kuyper diept een interview uit De Spiegel op en laat de man aan de hand van de foto zien dat het kenteken van de Autobianchi in de loods niet hetzelfde is als dat van de auto waar Godfried, genoeglijk sabbelend op zijn pijp, tegenaan leunt. Voor de eigenaar van die bewuste auto was dat een enorme deceptie’.
[De Autobianci Primula van Godfried Bomans was bovendien blauw; die van de man in kwestie groen. Na diens overlijden was de auto van Godfried overgenomen door zijn broer Jan Bomans].

=====================================================

In de diverse lijstjes van recordprijzen (o.a. van Het Parool op het internet) staat het manuscript/typoscript van “De Avonden” van Gerard Kornelis van het Reve, dat in 1996 voor 160.000 gulden bij Bubb Kuyper werd geveild (1)
Het wereldrecord voor een manuscript betreft een aantekenboek van Leonardo da Vinci, in 1994 bij Christie’s in New York geveild en voor 30,8 miljoen dollar aangekocht door Bill Gates.

Noot
(1) Hiervan verscheen een televisiedocumentaire ‘Onder de Hamer’: Portret van het veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem. En een blik achter de schermen rond de veiling van het manuscript van “De Avonden” van Gerard Reve. Uitgezonden op Nederland 2, 8 september 1996, 19.35-20.04 uur.

Tussendoor 2. Het verdriet van de boekensneuper…. (zie op http://boekenblog.blogspot.com)

“Helaas moet ik bij deze de droeve mededeling doen dat ik niet één van mijn drie begeerde kavels bij de jongste veiling van Bubb Kuyper heb binnengehaald. Het ergste van alles is nog wel dat het kavel waarvan ik bij nader inzien vind dat ik er toch op had moeten bieden, voor een beperkte prijs is weggegaan, terwijl de andere twee kavels meer hebben opgebracht dan gedacht.
Kavel 1591 met die prachtige Nescio, Bordewijk, Vestdijk “and 21 others”, door Bubb Kuyper ingeschat op 80 – 100 Euro, ging inderdaad voor het luttele bedrag van 100 euro over naar een nieuwe, ongetwijfeld dolblije, eigenaar. Had ik deze kavel willen binnenhalen, dan had ik natuurlijk meer moeten bieden dan die 100 euro, maar zou het veel dan 120 euro geworden zijn? Ik zal het helaas nooit weten.
De andere kavels zijn ruim boven mijn maximum gegaan.”

=====================================================
Tussendoor 3
Op zijn ‘Weirdomusic Weblog’ heeft een zekere Marco uit Heerlen uitvoerig met foto’s geïllustreerd zijn aanwinst uit een Büch-veiling (nummer 42/2284) beschreven, bestaande uit 13 boeken van Jan Hanlo alsmede de biografie van Hans Renders. De boeken, het postpakket tot en met het brievenhoofd van de factuur, zijn in tien afbeeldingen verwerkt.
‘Maar goed, omdat er bij het bieden al iets was misgegaan en ik na 5 dagen ook nog geen bericht had, hield ik mezelf maar voor, dat het toch niet door zou gaan ook al verzekerde een medewerker me per mail dat ik binnen twee weken een factuur zou ontvangen…
De factuur kwam maar niet, en dus ging ik er steeds meer vanuit dat alles op een misverstand berustte. Tot vandaag, toen er opeens een mooi groot pakket op me lag te wachten: Yes! Ik ben nu eigenaar van een set boeken van Jan Hanlo uit de nalatenschap van Boudewijn Büch himself! Het uitpakken was een feest op zich”.
Opgemerkt wordt dat de boeken zeer goed zijn ingepakt, een compliment voor de veelal academisch gevormde inpakkers!
N.B. Uit de (voormalige) Büch-collectie worden thans regelmatig losse boeken uit geveilde lotjes aangeboden via veilingsites als eBay en Marktplaats.
=====================================================

Tussendoor 4
Dat ook een door de wol geverfde antiquaar/veilinghouder zich deerlijk kan vergissen bij de taxatie blijkt o.a. dankzij de site http://www.comicbase.nl./nieuws (2004)
Nijntjes verkocht voor halve ton
Twee originele Nijntjes-ontwerpen van Dick Bruna hebben woensdagavond bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper veel meer opgebracht dan verwacht.
De tekening van het eerste boekje van het wereldberoemde konijn bracht 29.000 euro op. Het tweede ontwerp van Nijntje in de dierentuin ging onder de hamer voor 21.000 euro.
Een particuliere vrouw deed beide aankopen, aldus een woordvoerder van het veilinghuis. Bubb Kuyper had de ontwerpen getaxeerd op 1.500 à 2.000 euro.
(Bron: Telegraaf.nl)

————————————————————————————————-

OPSPORING VERZOCHT

Vooromslagen van de driedelige catalogus bibliofiele nalatenschap van Boudewijn Büch

Bij de laatste veiling van de Bibliotheca Didina et Pinguina op 29 november 2005 is het Büch Museum op het Internet in het bezit gekomen van kavel 4716. Dit kavel bevat een 70tal objecten van diverse aard uit het bezit van BB.
Verreweg het meest waardevolle item van deze collectie betreft de zilveren servetring “Boudewijn 31-8-49”. Zoals veel Büchkenners wel weten, werd op die datum in 1949 de baby Büch verkozen tot de mooiste baby van Zuid-Holland. Deze servetring is daarvan het tastbare bewijs. Toen de kavel in bezit kwam van het Museum op 14 december ontbrak alleen
deze servetring. Mogelijk is dat deze tijdens de kijkdagen van Bubb Kuyper door iemand meegenomen is. Het kan ook zijn dat de ring verdwenen is tijdens het transport door een koeriersbedrijf van Haarlem naar Utrecht.
Hoe het ook zij: feit is dat dit bijzondere en unieke voorwerp verdwenen is. Uiteraard is zowel met Veilinghuis Bubb Kuyper als met het koeriersbedrijf uitvoerig over deze kwestie gecorrespondeerd en er mogen in de richting van deze partijen dan ook geen verwijten gemaakt worden.

Hierbij wordt de lezers van deze site verzocht om ogen en oren open te houden met betrekking tot deze servetring. Wellicht is of wordt iemand dit voorwerp te koop aangeboden. Misschien duikt het op bij eBay of een andere veiling-site of Marktplaats etcetera.
In dat geval willen we dat graag weten. Van de vermissing van deze ring wordt aangifte gedaan bij de politie. Mocht dit bericht op de een of andere wijze de huidige bezitter van deze servetring bereiken, dan wordt de mogelijkheid geboden het item anoniem op te sturen aan Postbus 19177, 3501 DD in Utrecht. In dat geval zal de aangifte worden ingetrokken.
Alle reacties kunnen naar het genoemde postbus-adres of naar bbmuseum@persis.nl

N.B. Iets vergelijkbaars heb ik ooit zelf meegemaakt. In de 18e en vooral 19e eeuw steeg de “Lourens Janzoon Coster-cultus” in ons land tot grote hoogte. Het standbeeld op de Grote Markt in Haarlem is daarvan het levende bewijs. Bubb verzamelde een fraaie collectie prenten, documenten, kaarten, ephemera e.d. rond de Nederlandse Coster-verering. Deze zijn destijds tentoongesteld geweest in de openbare bibliotheek van Heemstede. In de bieb of tijdens het vervoer van en naar Haarlem is helaas een oud omslagje verloren gegaan. Het bleef gelukkig slechts bij een licht gebrom van de bruikleengever.
(Later is deze persoonlijke Coster-verzameling door Bubb grotendeels van de hand gedaan en is hij met zijn culinaire aanleg o.a. wijnliteratuur gaan verzamelen).

M.van Lunenberg. Collage, uit: Waarvol oud papier, pagina 325 met in het midden het door Pieter Wetselaar ontwopen logo BK.

Tussendoor 5: Een persoonlijke positieve herinnering
In 1988 is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede een reeks van activiteiten georganiseerd. Eén van de meest geslaagde was een taxatiebijeenkomst door Bubb Kuyper van oude boeken en prenten op een zondagmiddag. Al voor de opening om 13.00 uur stond een lange rij mensen met tassen en dozen voor de ingang te wachten. Het bleek zo druk dat Bubb ondanks zijn legendarische tempo het “aanbod” niet aankon. Gelukkig bleek zijn steun en toeverlaat gedurende een reeks van jaren Jeffrey Bosch thuis in Heemstede en na een telefoontje bleek hij bereid te komen assisteren. De sessie duurde officieel tot 16.00 uur maar pas om kwart over vijf verlieten de laatste mensen het bibliotheekpand. Vervolgens kwam nog een oudere mevrouw uit Noordwijkerhout buiten adem aanzetten met een 50tal antieke Franse en Italiaanse opticaprenten. Ze zat daarmee erg in de maag – als alleenstaande zouden deze na haar dood vermoedelijk toch maar bij het afval terechtkomen – en daarom verzocht ze mij hoopvol of zij mij met deze prenten een plezier kon doen. Uit compassie en generositeit heb ik deze schenking vervolgens dankbaar aanvaard en nog in mijn bezit. H.K.

————————————————————————————————-

Bubb Kuyper overhandigt als voorzitter van de NVvA de tiende Menno Hertzbergerprijs aan antiquaar en uitgever Bob De Graaf (De Boekenwereld, jaargang 13 1996-1997 Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

INNOVATIE: WEBSITE
‘Van de vijf Nederlandse boekenveilingen heeft veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem als eerste zijn catalogus op het net gezet. Op de komende veiling (van 23 tot 25 mei) gaan ruim 4300 kavels onder de hamer. Die zijn eenvoudig via een zoekregel te doorzoeken, op titel en (deels) op trefwoord. De vele afkortingen worden uitgelegd (w.a.f. = with all faults) en via een formulier kan een bod worden uitgebracht (www.bubbkuyper.com)’
(NRC webpagina’s 17 mei 2000)

Ad 2. Bubb Kuyper in de boekenvakliteratuur

In de publicatie ‘Onder de hamer; gids voor veilingbezoekers’ van Hans Rombouts (Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1988) is één hoofdstuk, op blz. 64-73 gewijd aan boekenveilingen en komen naast toenmalig “patriarch” H.L.Gumbert van J.L.Beijers te Utrecht tevens medewerkers bij Van Stockum (Den Haag), Burgersdijk en Niermans (Leiden), Van Gendt (Amsterdam) en Bubb Kuyper (Haarlem) aan de orde. In 2018 bestaan daarvan nog onder eigen naam: Burgersdijk en Niermans én Bubb Kuyper. Gesteld wordt dat boekenaucties zowel in ons land als bijvoorbeeld Engeland de oudste vorm van veilingen zijn. Al in de 17e eeuw vonden in Haarlem boekenveilingen plaats op het Prinsenhof en in herbergen in de Haarlemmerhout. Op pagina 66 is een foto geplaatst met bijschrift “Spanning op de gezichten bij een boekenveiling van Bubb Kuyper in het Hofje van Staats in Haarlem. Links Bubb Kuyper achter de lessenaar” Links van hem – op de foto rechts – zien we zijn jeugdige steun en toeverlaat – tegenwoordig directeur met Thijs Blankevoort – Jeffrey Bosch zitten. In voornoemd boek wordt met Bubb Kuyper gesproken over diefstallen, vervalsingen bij prenten, en trends in vraag en aanbod. Kuyper meldde verder een verschuiving aan koperszijde van handelaar naar particulier. Speciaal aandacht is gegeven aan een veiling van erotica zoals The Library of dr.W.Brown in 1987 bij Kuyper, waarbij de veilingkoorts in erotische zin de liefhebbers tot “baltsgedrag” in de veilingzaal leidde en de prijzen soms wel twee keer zo hoog waren als bij een handelaar.

Tussendoor 6
Een herinnering aan Reve :‘Samen met Jeffrey Bosch reisde ik op gegeven moment naar Machelen Zulte in België, de woonplaats van Reve en Schafthuizen, om de veiling van het Avonden-manuscript te bespreken. Wij zitten in de keuken aan de lunch en zonder enige aanleiding of verband met het lopende gesprek vuurt Reve op mij af: “U leest zeker niet veel?” Ik stamel iets van “Ik doe mijn best”. (Bubb Kuyper, in: ‘Het Hofje van Boeken…’, pagina 101)

In boekentijdschriften als “Boekenpost” en “de Boekenwereld” is met enige regelmaat aandacht besteed aan het veilinghuis van Bubb Kuyper, o.a. in januari 1985: ‘De Boekenjacht in het Haarlemse’ door C.van Steijnen, eerste jaargang nummer 2, p.20-26.

Toen in 1985 van dr. P.J. Buijnsters de publicatie “Het verzamelen van boeken; een handleiding” verscheen, kwam daar de naam F.W. (‘Bubb’) Kuyper nog niet in voor. In tegenstelling tot de tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave welke in 1992 uitkwam.
Daarin vinden we zes referenties naar Kuyper. In het voorwoord op pagina 8 wordt Bubb bedankt, evenals twee andere leden van “Het Beschreven Blad”: A.G. van der Steur en ondergetekende.
Bladzijde 95 over “Rederijkers” bericht dat het boek “Konstighe Refereynen” van Anna Bijns (Antwerpen, 1646) in 1981 bij J.L.Beijers voor 3.400 gulden gretig aftrek vond.
‘In mei 1991 kwam ditzelfde exemplaar bij Bubb Kuyper te Haarlem andermaal onder de hamer, maar vond toen wegens de pittige drempelprijs van 8.000 à 10.000 gulden geen bieder.’
Pagina 246: ‘De handschriftelijke overlevering van teksten hield niet onmiddellijk op, zodra de boekdrukkunst ingang gevonden had. Zelfs halverwege de 19de eeuw hebben Brugse miniaturisten als Ferdinand en François de Pape voor E.Deman de Lennick op het château de Bierbais nog een overrijk geïllumineerd getijdenboek gemaakt (veiling Bubb Kuyper, Haarlem, 23 november 1988, nr. 1; toegeslagen aan de Duitse antiquaar Heribert Tenschert voor ƒ 180.000).’
Pagina 252: ‘En zelfs prinses Juliana deed ongewild, Oranje-harten sneller kloppen met een partijtje jeugdbrieven (Bubb Kuyper, Haarlem, 21 november 1991).’
Pagina 253: ‘Is het nodig te zeggen dat dit plotselinge overaanbod van schrijvershandschriften tot prijsinflatie heeft geleid, met uitzondering van absolute toppers als Achterberg (Bubb Kuyper, Haarlem, 8 mei 1990)?’
Pagina 261: ‘Ook de eerder genoemde David Simaleavich schroomde niet om zijn complete archief met press books op de markt te gooien (Bubb Kuyper, Haarlem, catalogus 20 november 1991).’

.

Vooromslag van ‘Waardevol oud papier; feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper veilingen boeken en grafiek’. Haarlem, 1996
Over feestbundel ; Waardevol oud papier’, in: Boekenpost, 5e jaargang, januari/februari 1997, pagina 17.
Vervolg ‘Waardevol oud papier’ , nummer 7, 1997, pagina 17
Bubb Kuyper overhandigt aan Ab van der Steur het eerste exemplaar van het boek ‘Offeren aan Mercurius en Minerva’, 16 december 1995
Vooromslag van ‘Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandsche Vereeeniging van Antiquaren 1915-1995. Redactie  Nop Maas en F.W.Kuyper. Amsterdam, Uitgeverij De Buitenkant, 1995. Met illustraties.
Offeren aan Mercurius en Minerva. Uit: Boekenpost, 4e jaargang, maart/april 1996, pagina 21

In het boek ‘Op dubbelspoor en Pilatusbaan; boeken als middel van bestaan'(Zutphen, Walburg Pers. 2000) schrijft antiquaar Anton Gerits: ‘Onder het kundig voorzitterschap van drs. F.W.Kuyper, beter bekend als Bubb Kuyper, kwam het boek tot stand waarin een aardig beeld wordt gegeven van de verschillende karakters die in de nog jonge geschiedenis van de NVvA een rol hebben gespeeld. Het verscheen onder de titel “Offeren aan Mercurius en Minerva”. Ik geloof dat niet één van de andere eenentwintig nationale verenigingen op zo’n openhartige wijze buitenstaanders een ijkje in hun keuken heeft gegund. Ook daaruit spreekt het naar buiten gerichte op openheid georiënteerde karakter van de Nederlandse handelsgeest’. 

Bubb Kuyper, Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. (Rijk geïllustreerde) Kroniek van 56 veilingen met vermelding van hoogtepunten, tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem. 2012
Epiloog in: Bubb Kuyper, het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek
Jeffrey Bosch en Bubb Kuyper als organisatoren van de Nederlandse Antiquarenbeurs  van 17 – 19 november 1995 in de Beijneshal Haarlem (Haarlems Dagblad , 16 november 1995) 

Bubb Kuyper als veilingmeester

Het Hofje van Staats
De veiling in full swing
Jeffrey Bosch en Bubb Kuyper met een open boek in het Hofje van Staats op 15 november 1995 gefotografeerd (Noord-Hollands Archief)
Het vroegere Protestants Christelijk Militair Tehuis, tot 2005 in gebruik als veilinghuis Bubb Kuyper
Veiling in Hofje van Staats op 2 december 1997 toen de briefwisseling tussen Godfried Bomans en Emmy van Lokhorst werd geveild. Rechtsachter veilingmeester Bubb Kuyper, vooraan links dr. Nop Maas. (NHA)
Bubb Kuyper als veilingmeester aan het werk met rechts achter de tafel Jeffrey Bosch (uit boek P.J.Buijnsters. Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat, 2007)
November 1996 receptie bij 10 jarig bestaan van Bubb Kuyper veilingen. Links boekhistoricus, bibliograaf, verzamelaar en publicist John Landwehr (12 mei 2005 overleden) en rechts Bas Hesselink van antiquariaat Forum in ’t Goy-Houten, provincie Utrecht (uit P.J.Buijnsters. Geschiedenis van het Nederlands antiquariaat, 2007 ).
Vooraanzicht van het huidige veilinghuis Bubb Kuyper (sinds 2006), Kenaupark 30 Haarlem

In het boekenblad ‘Puntkomma’ van 5 maart 2003 is een gesprek van de redacteuren/antiquaren Geert Postma en Martijn Steenbergen gepubliceerd onder de titel ‘Er heerst hier een sfeer van werken’ op de pagina’s 4 tot en met 10. Daarin komt o.a. de verhouding tussen antiquaar en veilinghouder ter sprake. In tegenstelling tot sommige anderen ziet hij geen tegenstelling, wijst er op prominenten in het vak zoals Frederik Muller en Menno Hertzberger beide functies vervulden en dat de oprichting van de NVvA door drie veilinghouders tot stand kwam. ‘In vind het wel een interessant onderwerp om over te praten. Ik vind de argumenten tegen veilinghouders vaak onterecht, maar ik begrijp ze. Ik begrijp zelfs het probleem dat er antiquaren zijn die het liefst alle veilinghouders in een klap uit de vereniging willen smijten. Die vinden dat een veilinghouder en een antiquaar tegengestelde belangen hebben. Ik vind het complementerende belangen, zij niet (…)’

In 2007 verscheen het standaardwerk van dr. Piet J.Buijnsters. Geschiedenis van het Nederlands antiquariaat.(Nijmegen, uitgeverij Vantilt, 2007. F.W. (Bubb) Kuyper komt in deze publicatie in talrijke referenties voor, uitvoerig op p.333-337: ‘Bubb Kuyper: de nieuwkomer uit Haarlem en in het notenapparaat p. 435-437.

In de prachtige jubileumuitgave van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998: ‘Verzamelaars en Verzamelingen’ (Zwolle, Waanders, 1998) lezen we op pagina 144 in een hoofdstuk over de componist Willem Pijper (1894-1947): ‘Voorlopig sluitstuk in de voortdurende pogingen om de Pijperverzameling te completeren vormde aankoop in november 1996 bij Bubb Kuyper te Haarlem van de uitgebreide verzameling documenten van Pijpers tweede echtgenote Emmy van Lokhorst.’

Uit: STIJL verwerving 1991-1998; bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen, pagina 49.

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verzorgt de “Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries”.
Veilinghuis Bubb Kuyper komt daarin veelvuldig voor:
Volume 27, 1999, o.a. blz. 181.
Volume 28, 2000, blz. 6, 72, 108, 145, 150, 202, 226, 317, 324, 469, 517, 523.
Volume 29, 2002, o.a. blz. 147, 212
Volume 30, 2004, o.a. blz. 307 enz.

In enkele “vriendenboeken” vinden we redactionele ofwel inhoudelijke bijdragen van Bubb o.a. voor collega-antiquaren Bob de Graaf en Ab van der Steur. Met B.C.Sliggers voerde hij de redactie van het Liber Amicorum A.G.van der Steur, uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 3 mei 1988.
Voorts in verscheidene boeken die handelen over boeken, als voorbeeld: Jurjen Vis: De Poort; de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002, blz. 206. (Amsterdam, Boom, 2002).

In het Jaarboek Haerlem komen we Bubb/F.W. Kuyper onder meer tegen in de uitgaven 1986, 1988, 1990, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in “HeerlijkHeden”, verenigingsblad van Oud Heemstede-Bennebroek, in de jaargangen 1996, 1997 en 1998.

Bubb en zijn Lojen Deur Pers (Drukkers in de Marge, 1985)

Voor informatie over de “Lojen Deur Pers”, zie o.a.: Drukkers in de Marge. Den Haag, 1985, blz. 96-97 met foto van Bubb Kuyper in zijn zondagse pak bij een letterbak in de drukkerij. De ‘Lojen Deur Pers’ komt in de ‘Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994’ (KB-Den Haag) voor met de nummers 855 (Til Brugman), 1446 (Theo van Doesburg), 2185 (B.Hakvoord), 2825 (Pierre Kemp), 3150 (Reinold Kuipers), 3673 (Saul van Messel), 4488 (Hans Roest) en 5094 (A.van Teylingen).
In het boek ‘De bibliotheek van Boudewijn Büch’ van Frans Mouws (uitgeverij Aspekt, 2008) komt Bubb Kuyper voor op de bladzijden 51, 59, 64, 72, 74, 96, 104, 120, verder Jeffrey Bosch op p. 13, 14, 64 en 103.

Het bekroonde boek ‘Nieuwe gedichten’ door G.A.Bredero (Mooi Marginaal 2004-2005, p.30-31)

Een schat aan informatie over de veilingen van Bubb Kuyper is vanzelfsprekend te vinden in het reeds genoemde boekwerk “Waardevol oud papier” (Haarlem, 1996).

Tussendoor 7 ‘Wie schiep Bram Vingerling?

Leonard Roggeveen. De avonturen van Bram Vingerling (het favoriete jeugdboek van Harry Mulisch)

“De ongelooflijke avonturen van Bram Vingerling” is het debuut en tevens bekendste kinderboek van Leonard Roggeveen (1898-1959). Het is een spannend jongensboek uit 1929 over een Haagse jongen die zich onzichtbaar kan maken met een elixer, waarvan hij het recept vond in een boekje dat hij kocht op de rommelmarkt.
Inspirator
Het boekje dat Bram Vingerling op de markt kocht, droeg de intrigerende titel “Ars magica, De geheyme ofte swarte conste”. Voor veertig cent verschafte hij zich allerlei formules voor onder meer het maken van goud en vooral het onzichtbaar maken van zaken en personen. Bram Vingerling is voor velen een grote inspiratiebron geweest, bijvoorbeeld voor Harry Mulisch. Gerard Cox scoorde in 1988 zelfs een top veertig hit met zijn liedje Bram Vingerling. Leonard Roggeveen schiep nog diverse andere bekende kinderboekenhelden, zoals Okkie Pepernoot en Daantje. Meer informatie: F.W.Kuyper, Bram Vingerling op boekenjacht. Klein antiquarisch leed en nog veel meer in een spannend jongensboek, in: “De Boekenwereld”, jaargang 19, nummer 1 (2002)’.


Bubb in Bibliothekennummer van Het Beschreven Blad (foto Jan Dekker)

Ad 3. Bubb Kuyper in de pers

In de virtuele krantenbank zijn sinds 1991 in principe alle artikelen opgenomen uit de volgende kranten: Algemeen Dagblad, Trouw en het Parool. Twee tot drie jaar later volgden NRC Handelsblad en de Volkskrant. Veelal integraal, doch in enkele gevallen enkel de kop en datum, omdat sommige freelancers geen toestemming gaf voor opname op het internet. De elektronische krantenbank voor recente jaren is via de (openbare) bibliotheek te raadplegen. Delpher is openbaar en telt voor de periode 1980-1989: 46 en van 1990-1997 in totaal 137 vermeldingen.
Een beknopt en onvolledig overzicht:
1991: 2 x (Leo Vroman; brieven van prinses Juliana die 18.000 gulden opbrachten)
1992: 4 x (o.a. J.C.Bloem en fietsdocumentatie)
1993: 18 x (o.a. Achterberg; manuscript “Erik” van Godfried Bomans geveild voor 26 mille ; brieven van prins Hendrik voor 3 mille
1994: 3 x (o.a. “De Boekenwereld” en 15e Int. Antiquarenbeurs in de Amsterdamse RAI)
1995: 7 x (o.a. Lucebert voor 42 mille naar enige bieder, het Letterkundig Museum. + aankoop van collectie sportboeken van Dolf de Vries door NOC*NSF ten behoeve van Nationale Sportbibliotheek voor 1 ton
1996: 40 x (o.a. uit nalatenschap Wim Kan; brieven Willem Pijper aangekocht door KB; Couperus; Slauerhoff; Antiquarenbeurs Amsterdam; manuscript “De Avonden” van Reve voor 160.000 gulden naar enige bieder: het L.M.)
1997: 37 x (o.a. brieven aan Hendrik Freyer; Vestdijk; Bomans; Reve) + 1 x onder Bubb Kuijper als veilinghouder op het Boekenbal.
1998: 16x (o.a. A.M.G.Schmidt; W.F.Hermans; brieven prinses Juliana) Voorts 2 x onder Bubb Kuijper omtrent kwestie-Vestdijk
1999: 20x (o.a. Vestdijk, het “Veilingtijdschrift”; Reve; Multatuli; Slauerhoff; Nescio; Emants; W.F. Hermans; nalatenschap Van Loggem)
2000: 4x (o.a. Reve en Emants)
2001: 4 x (o.a. Sebastian Brants; Reviana).
2002: —-
2003: 7 x (o.a. Boudewijn Büch)
2004: 35 x (voornamelijk B.Büch; verder “Nijntje” en verzet Bruna; W.F.Hermans)
2005: 7 x (o.a. A.M.G.Schmidt, met name handschriften/typoscripten van bibliothecaresse Annie Moerkercken van der Meulen; voorts: Boudewijn Büch: aanwinst boeken over bibliotheken door Openbare Bibliotheek Amsterdam).

Tussendoor 8: OP HET NACHTKASTJE
‘Iedere week geeft een bekende Nederlander antwoord op de vraag: wat leest u op dit moment?
Dinsdag 25 november ging het manuscript van Gerard Reves ‘De Avonden’ onder de hamer en kwam voor 160.000 gulden in het Letterkundig Museum (en zijn vrienden). Wij vroegen boeken- en manuscriptenveiler Bubb Kuyper uit Haarlem naar het boek op zijn nachtkastje.
Daar ligt ‘Tafelen bij Magny’ van Robert Baldick. Het boek bevat gereconstrueerde dinergesprekken die gevoerd werden door de negentiende-eeuwse intellectuele elite in het restaurant Magny te Parijs. Tot deze elite behoorden bijvoorbeeld Flaubert, de gebroeders De Goncourt, Toergenjev, die toen (vrijwillig) in ballingschap verbleef in Parijs, en verscheidene medici en journalisten. De gesprekken, die door Kuyper stevige kost genoemd worden, zijn gefingeerd, maar berusten wel op de werkelijkheid. Kuyper las het boek al drie keer en pakte het terug omdat hij hoopte een aanknopingspunt voor een toespraak te vinden. Dit is niet gelukt, maar aangezien hij het een vreselijk goed boek vindt, leest hij het nu toch weer door. Het is heel puntig geschreven en naar zijn mening erg onderschat.. Het heeft zelfs in de ramsj gelegen.’ [Schrijvernet.nl/nachtkastje/kuyper.htm].

Enige tientallen knipsels, veelal uit het Haarlems Dagblad (H.D.), zijn bewaard in het personenarchief “Heemstedenaren” van het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Na eerst van 1978 tot 1986 een tweedehands boekhandel in het voormalige antiquariaat van Gé Verboom (Kleine Houtstraat 60) te hebben gerund, startte Bubb Kuyper in 1986 – toen als vijfde in het land; later kwam daar Postma in Groningen bij – met een eigen veilinghuis voor oude boeken, handschriften, tekeningen en prenten. In het statige Hofje van Staats aan de Jansweg, in een historische omgeving en geografisch gunstig gelegen nabij het NS-station, door een wethouder van Deventer op zijn website als “befaamd pand” aangeduid.
De eerste twee veilingen van 26 februari en 3/4 juni 1986 zijn beschreven in “De Boekenwereld” van september/oktober 1986, blz. 27-28.
Later hadden de veilingen plaats in het “Tehuis voor Militairen”, aan de overzijde op het adres Jansweg 34 totdat na verhuizing sinds 2012 de veilingen worden gehouden in het pand Kenaupark 30
Van de reportages/artikelen van minstens een halve pagina uit het H.D. vermeld ik in chronologische volgorde:
– 5 november 1982: Bubb Kuyper over Haarlems initiatief van een Antiquarenbeurs.
– 30 november 1985: Bubb Kuyper brengt volgend jaar boeken en prenten onder de hamer in Hofje van Staats. “In Kennemerland is plaats voor een veilinghuis”.
– 19 maart 1987. Veiling Bubb Kuyper in Hofje van Staats floreert na 1 jaar. “Ik wil de beste van ’t land zijn”.
– 9 mei 1989. Veiling handschriften: thriller van hoog literair gehalte. Snelle ontknoping van de Achterberg-affaire.
– 5 februari 1990: Verkoop werk van Gerrit Achterberg ramp genoemd. (Haarlems Dagblad).
– 9 februari 1990: Niets staat veiling ‘kladjes’ Gerrit Achterberg nog in de weg; collectie brengt volgens Bubb Kuyper rond de ton op (Haarlems Dagblad).
-27 april 1990: Bubb Kuyper veilt handschriften Achterberg (Haarlems Dagblad) .
-9 mei 1990: Snelle ontknoping van Achterberg-affaire (Haarlems Dagblad).
– 2 augustus 1990: Handel in oude boeken steeds lucratiever.
– 20-11-1991: Jeugdbrieven Juliana fors in waarde gestegen. (Haarlem Dagblad)
– 26-11-1991 Kuyper veilt bibliotheek Victor van Vriesland (Haarlems Dagblad)
– 24-11-2005: Manuscripten Annie M.G.Schmidt bij Bubb Kuyper (Haarlems Dagblad).
– 2006: ‘Het hameren was altijd heerlijk’; Bubb Kuyper neemt na twintig jaar afscheid van zijn veilinghuis.

Vermeldenswaard is verder het bericht: “Internationale veiling Haarlem boekt record” in het Haarlems Dagblad van 24 november 1988. De vijftien belangrijkste stukken gingen voor een onverwacht hoog bedrag van 530.000 gulden van de hand. Een Belgisch getijdenboek van de gebroeders De Pape uit 1845 bracht zelfs 180.000 gulden op, bijna 3 x zoveel als verwacht. De Duitse antiquaar Heribert Tenschert (tegenwoordig gevestigd in Ramsen, Zwitserland: Antiquariat Bibermühle) sprak nochtans van “een koopje”. Eerder zei hij dat ook al toen de handelaar in middeleeuwse handschriften voor bijna 2 miljoen dollar het manuscript van “Der Pozess” van Franz Kafka aankocht.
Ook in de buitenlandse pers is meermaals aandacht besteed aan Bubb Kuyper. Verscheidene malen in de Vlaamse kranten, zoals “De Standaard” (10x) en “Gazet van Antwerpen” (6 x) en minstens eenmaal in de New York Times over de ruzie betreffende de afhandeling van de erfenis Boudewijn Büch (ANP-bericht 06/06/2003).
Deze “Strijd om de nalatenschap van Boudewijn Büch” komt in de week van zijn 60ste verjaardag uitvoerig ter sprake in het VARA-Magazine van 8 tot 14 juli 2006 in een bijdrage van Gert Hage. Daarin ditmaal veel aandacht voor broer Patrick Büch, met commentaar van Erica Reijmerink, terwijl Frits Barend en Roger Van Boxtel resoluut weigerden om te reageren. Afgezien van de slepende kwestie van de auteursrechten leverde de materiële nalatenschap uiteindelijk ongeveer 2,5 miljoen euro op.
Eén citaat: ‘Na een rechterlijke interventie werd eind 2003 Theo Bremer benoemd als de nieuwe vereffenaar. Er kwam enig schot in de zaak. Het huis werd verkocht voor ongeveer 1,2 miljoen euro. Het Teylers Museum mocht een keuze maken uit de boeken en de kunstwerken, en de literaire nalatenschap van Boudewijn, zestien strekkende meter papier, is geschonken aan het Letterkundig Museum. De resterende boeken werden door veilinghuis Bubb Kuyper in drie rondes geveild. Opbrengst: ruwweg 1 miljoen euro. De overige spullen uit de boedel gingen bij Sotheby’s onder de hamer en brachten om en nabij de drieënhalve ton op.’

Tussendoor 9. BOEKENGELUK VAN DE BOEKENSNEUPER:

(…) Uiteindelijk haalde ik 8 van de 11 lots binnen van de veiling bij Bubb Kuyper. Gelukkig was het ook de maand dat het vakantiegeld binnenkwam, want het totaalbedrag was veel meer dan ik ooit bij een aankoop van boeken had besteed. Het ophalen bij Bubb Kuyper een week later was echter een feest: ruim 70 boeken over boeken gingen door mijn handen. Een medewerker van Bubb Kuyper complimenteerde mij met mijn aankopen: veel fraaie boeken voor een lage prijs. En zo voelde ik dat ook. Een van de mooiste ervaringen is natuurlijk ook te ontdekken welke boeken er in de lots zitten behalve degene die beschreven staan in de catalogus. Ik heb geen tijd om naar kijkdagen te gaan, dus voor mij is het altijd een verrrassing. En er waren verrassingen genoeg. Zo bleek in één van de lots het boek van Henry H.Harper “Booklovers, Bibliomanics en Book Clubs” uit 1904 te zitten. Niet apart vermeld, ondanks dat dit boek in een beperkte oplage, gesigneerd en in een dubbele foedraal uitgegeven is. En hij stond wel op mijn wishlist, daarmee was het boek extra welkom. Heb ik nu alles wat ik wil hebben? Nee, nog niet de hele snoepwinkel is in mijn bezit. Ik moet helaas nog ergens ‘Infinite riches” van Magee kopen. “Memoirs of a book snake” van David Meyer. “The amenities of book-collecting and kindred affections”. En zo nog een rijtje. Natuurlijk allemaal in eerste druk. Er zal een dag komen – of beter gezegd: er zal een veiling komen – dat ook deze boeken worden aangeboden. En dan zal ik toeslaan, net zoals ik dat deed op die prachtige dinsdagmiddag toen ik aan de vergadertafel zat.’ (6/14/2015).

Nieuwjaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Antiquaren NVvA) in Krasnapolsky op 16 januari 2011. Bubb staande vierde van links

Ad 4. Bubb Kuyper als uitgever/privédrukker van de Lojen Deur Pers [Heemstede/Aerdenhout] in het Noord-Hollands Archief

Bubb Kuyper was, is, en blijft bij leven en welzijn een rasechte Kennemer, woonachtig/werkzaam in Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Aerdenhout (gemeente Bloemendaal). Bij gebrek aan een eigen universiteit in Zuid-Kennemerland studeerde hij aan de VU in Amsterdam.
Achteraf spijt het hem wèl dat hij in zijn studententijd niet tijdelijk naar het buitenland is gegaan.
De “Lojen Deur Pers” startte in 1978. De naamgeving was een plotse ingeving. Jaren later zinde hij nog op een andere naam.
In de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief (AvK, Jansstraat 40, Haarlem) zijn o.a. de volgende proeven van laatbloeier-meesterdrukker Bubb Kuyper, veelal vervaardigd op zijn toenmalig huisadres Van de Veldekade nummer 7 in Heemstede, aanwezig:
– Achterberg, Gerrit. Dwingelo. Heemstede, 1979. 8 blz. Nummer 97 van 120 genummerde exemplaren.
– Berg, Arie van den. De Beo. [gedicht] Heemstede, september 1984.
– Brugman, Til. 5 klankgedichten. Heemstede, 1981. Bevat toelichting van W.de Graaf.

Vooromslag van Til Brugman.  Bezorgd door W.de Graaf. Heemstede, De Lojen Deur Pers

– Deyssel, Lodewijk van (ps.) Kamers. Inleiding door Harry G.M.Prick. Heemstede, 1980. 10 blz. Nummer 28 van 125 exemplaren.
– Doesburg, Theo van. De zwarte vlek; simultaneistische schets. [Met een houtsnede van Abe Kuipers]. Heemstede, 1984.
– Eerste lustrum het Beschreven Blad. In kistje HBB, 1988.
– Gevoelens van een antiquaar. Uitgave van antiquariaat Bubb Kuyper te Haarlem. 13 genummerde kaarten en een zakje met centen. [1983-1984].
– Kemp, Pierre. Ik ruik het heden. Heemstede, 1981. Nummer 60 van 175 exemplaren.
– Kok, Antony. Ik ben maar zelden goed bij stem; gekozen door Bubb Kuyper en W.de Graaf; van een toelichtende aant. voorz. door W.de Graaf. Heemstede, 1981. Ongepag. Ex. Nr. 9 van 175 stuks.
– Kuipers, Reinold. De zetter. Koppermaandag 1980. Heemstede, 1980. 4 blz. Ex. Nr 5 van 15 exemplaren.
– De Lojen Deur Pers. Los druksel iii [ondertekend door de drukker].
– Messel, Saul van (ps. van J.Meijer). Balans 5739. Drie kwatrijnen. Heemstede. Ex.nr. 27 van 125 exemplaren.
– Roest, Hans. De schaatsenrijder; terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, 1982. Nummer 79.
– Van een kind dat geen kaes en at. Heemstede, 1984. Nummer 113 van 160 genummerde exemplaren. Bevat van A.van Teylingen: Het Paradijs van Wellusticheyt. Antwerpen, 1651, blz. 443.

Kopie van opgenomen tekst in: ‘Eerste Beschreven Lustrum Blad’, 1988
Bubb Kuyper bij hem thuis met schrijver Arnon Grunberg en tekenaar Paul van der Steen, augustus 2014

BIJLAGE: VERVOLG BIBLIOGRAFIE LOJEN DEUR PERS 2003-2018

-Spoedbehandeling. Lojen Deur Pers, 2003 [voor Erik Schots nummer van Beschreven Bladen’.
-(Bubb Kuyper). Au Gastronome. Aerdenhout, 2003 (4) p, circa 35 exemplaren. Sonnet t.g.v. de heroprichting van de Lojen Deur Pers.
-N.Beets, Tongschrapen, Haarlem, 2003 (8)p., 40 exemplaren ,met de hand ingekleurde initialen.
-D.Tart, De schelp was verkalkt van ouderdom. Aerdenhout, 2003, (4)p., 150 exemplaren. Uitgave t.g.v. Bakenesser Avond 25.
-T.A.V. Het Veilinghuis. Aerdenhout, 2004, (8)p., 100 exemplaren
-J.Irving, Je zag destijds alleen maar mannen. Aerdenhout, 2005, (8)p. 260 exemplaren. Uitgave t.g.v. Bakenesser Avond.
-G.A.Bredero, Nieuwe Gedichten, Aerdenhout, 2005, (16)p. 90 exemplaren.
-Gevoelens van een veilinghouder Aerdenhout], 2006.
-Moppen van kapper Frans [Aerdenhout,], 2006.

-Ithaka van K.P.Kavalis (1863-1933), geschreven in 1911 en vertaald door G.H. Blanken. Oplage 55 exemplaren in 2006, waarvan 30 voor de jaaruitgave ‘Reizen’ van het genootschap Het Beschreven Blad.
-P.F.Thomése, Toespraak voor L.H.Wiener. Aerdenhout, 2006, (12)p., 190 exemplaren. Uitgave t.g.v. Bakenesser Avond.

Er was een grote norse  neger door Lucebert (als bijdrage in bibliofiele doos voor Hans Rombouts, 2006.

Vooromslag van de uitgave

-Het zou best wel eens mogelijk zijn [Aerdenhout], 2007.
-Hommage aan Bram de Does. Ed. Bubb Kuyper. Haarlem, 2007. Met bijdragen van 22 Margedrukkers in doos, 175 exemplaren. Uitgave t.g.v. de uitreiking van de L.J.Coster Prijs.
-T.Wieringa, De Boom, Aerdenhout, 2008, (8)p., 130 exemplaren. Uitgave t.g.v. Bakenesser Avond.

Colofon WOORD EN BEELD, jubileumuitgave 25 jarig bestaan van genootschap Het Beschreven Blad, 2008.
Vervolg colofon Woord en Beeld 2008

-Nieuw Vriendenlust. Een literair huldeblijk. Haarlem, 2009, 99 exemplaren. Uitgave t.g.v. Nop Maas 60 exemplaren. Ed. J.Blansjaar, B.Kuyper, W.Vogel.
-K.P.Kafavis, Ithaka. Haarlem, 2010, (12)p., 90 exemplaren.
-Jazz. Haarlem, 2011.

In 2011 ontvingen de leden van genootschap Het Beschreven Blad ten huize van Corrie en Harrie Swaak in Bloemendaal een geschreven, voorgedragen en op de Lojen Deur Pers gedrukte uitgave door Bubb Kuyper

-B.Kuyper en W.Vogel, Het vanouds vermaarde Oud-Hollandsch Beschreven Blad ABCDarium. Haarlem, 2012, (8)p., 40 exemplaren met de hand ingekleurde initialen.


-F.Thomése, Beste Jan. Bij de viering van de zeventigste verjaardag van Jan Siebelink. Haarlem. 2012, (12)p., 85 exemplaren.
A.Grunberg, De beloofde stad. Haarlem, 2014. Illustraties Paul van der Steen, 80 exemplaren, (16)p.
-Smaken verschillen, Zes gastronomische posters. Haarlem, 2014, 6 teksten van Fetze Pijlman, Jan Siebelink (foto’s Michèle Baudet), A.L.Snijders, Frans Thomése, Marjoleine de Vos, Lodewijk Wiener, illustratie Paul van der Steen, 50 exemplaren.
-P.F.Thomése, Begrafenismuziek. Haarlem, 2016, (8)p., illustraties Paul van der Steen, 120 exemplaren.
-A.Reeuwijk, Met de billen bloot. Haarlem, 2018, (12)p., illustraties Paul van der Steen, 125 exemplaren.

Pagina uit ABCDARIUM, Lojen Deurs Pers, 2012.
Alexander Reeuwijk. Met de…/bloot. Haarlem, Lojen Deur Pers, 2018
Op verzoek van Elly van Nus en Bubb Kuyper schreef Lodewijk Wiener een tekst met als titel: ‘La vie devant soi’, eind 2018/begin 2019 als nieuwjaarsuitgave gedrukt op de Lojen Deur Pers.

Verder heeft de Lojen Deur Pers veel gelegenheidsdrukwerk gefabriceerd. Heel veel druksels voor Het Beschreven Blad, onder andere 8 omslagen voor de Beschreven Bladen, menukaarten voor het Jaardiner etc. Bij elkaar circa 70 produkties voor genootschap Het Beschreven Blad. Verder elk jaar dat de pers werkzaam was een Nieuwjaarswens en ten slotte veel deelnames aan gemeenschappelijke projecten van de Stichting Drukwerk in de Marge.

Uit: ‘Hof van Jan, collectief van vier Haarlemse margedrukkers’ door Janneke van der veer. Van links naar rechts: Nop Maas, Thomas van Grafhorst, Bubb Kuyper en Jaap Blansjaar (Boekenpost, nummer 135, januari/februari 2015, p.32-33)

Tussendoor 10

Voorafgaande aan de veiling van de boekerij van Rob Nieuwenhuys trof het veilinghuis Bubb Kuyper in een boek 6 briefjes van duizend gulden aan. Deze zijn aan de inzender teruggegeven. Uit dankbaarheid is een ontvangen bedrag van 500 gulden voor de fooienpot gegeven.
=====================================================
Nota Bene Op het internet troffen we bij zoekmachine google op “Lojen Deur Pers” onder de gesponsorde koppelingen aan: “Totaalkozijn Nederland BV”, “Wat kost een nieuwe deur?” en “Living Doors” aan….. …

=====================================================

Annex: Bubb Kuyper als oprichter in 1983 van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad

Bubb Kuyper en leden van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad bijeen in Hartenlust Bloemendaal. Vooraan v.l.n.r.Wim Cerutti, Wim Vogel, Bubb Kuyper en Jan Keijser. Daarachter zittend Marianne Andriessen-Canoy, Flip Mayer, Cees van Steijnen en Pauline van Wensveen. Staande: Nop Maas, Willem Kramer, Erik Schots, Jan Dekker, Hans Krol, Sak van den Boom, Jeffrey Bosch, Bert Sliggers, Dick Jalink, Joke Linders, Hans Rombouts en Jan Schnerr
Uit: Kroniek van het Beschreven Blad 1983-1993 door Cees van Steijnen
Een ledenbijeenkomst van genootschap Het Beschreven Blad (foto Jan Dekker)
vervolg uit Kroniek van Het Beschreven Blad, 1984

Illustraties en knipsels

Handschrift Bubb Kuyper, 15-3-1992
Enkele voorbeelden van ontvangen vondsten in boeken
In de Boekenpost, jaargang 19 nr,3, 2013, p.78-81, publiceerde Bubb Kuyper een ‘In memoriam Ab van der Steur (1938-2012). Bovenstaande foto werd in 2000 gemaakt in het toenmalig antiquariaat aan de Kruisstraat in Haarlem
Afbeelding uit; Er heerst hier een sfeer van werken (PuntKomma, nummer 3, 2003)
Uit: Geert Postma en Martijn Steenbergen in gesprek met veilingmeester Franklin Winston (‘Bubb’) Kuyper (*1946)
Bubb Kuyper dankt als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) op 30 juni 2007 scheidend voorzitter August den Hollander, rechts op de foto.
Kostbare biljetletters, stempels en fileten op veiling ingebracht (Sjaalman, De Volkskrant, 15 april 1989)
(Haarlems Dagblad, 14 november 1988)
Kuyper als bemiddelaar. 3000 bibliofiele uitgaven uit de collectie van David Simaleavich gingen voor twee ton naar De Slegte (NRC Handelsblad, 14-11-1989)
Bubb Kuyper en Jeffrey Bosch bij de veiling van de Gastronomische bibliotheek van Landwehr op de veiling (Boekenpost. 5e jaargang, jul/augustus 2997, pagina 30
Bubb tijdens een Haarlems tuinfeest in 2006
Bubb Kuyper, Joke Linders en Joost Swarte (2006)
Kunst voor een prikje.. Uit: Boekenpost, 6e jaargang maart/april 1998, pagina 25.
Vervolg. Boekenpost, maart/april 1998. pagina 25.
Jeugdbrieven Juliana fors in waarde gestegen (Haarlems Dagblad, 20-11-1991)
(Haarlems Dagblad, 20-11-1991) De opbrengst bedroeg 18.000 gulden
(Trouw, 7 maart 1991)
Kuyper veilt bibliotheek Victor van Vriesland (Haarlems Dagblad, 16-11-1991)
Belgische houthandelaar koopt manuscript Bomans (Nieuwsblad van het Noorden, 10-6-1993)
Manuscripten Lucebert naar Letterkundig Museum (Trouw, 2 juni 1995)
Catalogus manuscript van de Avonden van Gerard Reve (1947), op 26 november 1996 geveild en voor 160.000 gulden aangekocht door het Letterkundig Museum in Den Haag
Flyer veiling Bibliotheca Didina et Pinguina 2004-2005
Manuscripten Annie M.G. bij Bubb Kuyper (Haarlems Dagblad, 24-11-2005)
Kaart: Moppen van kapper Frans
Uit: moppen kapper Frans
Voorbeeld van: Gevoelens van een antiquaar (11)
Bekroonde pulicatie Lojen Deurs Pers 2003 (Mooi Marginaal 2002-2003, pagina 48)
Colofon van bibliofiele uitgave: Nicolaas Beets, Tongschrapen (interviewing), een vers in 4 strofen. Verschenen 12 mei 2003 toen Marita Mathijsen Nicolaas Beets ‘interviewde’ over de negentiende eeuw. Nummer XIV ontvangen als lid van het bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’.
Vooromslag van: gevoelens van een veilinghouder, 2006
Bubb Kuyper als veilingmeester voor het Boekenbal van 1997. Links een levensgrote afbeelding van Gerrit Komrij. Op de foto zien we verder o.a. Henk Kraima, Klaas Koppe en Bart Bakker (Amsterdam, Stichting CPNB. De foto’s van het Boekenbal – Alle Jaren Feest).

BUBB  KUYPER ZESTIG JAAR  – 2006

Vooromslag Bubb de veelzijdige 60 – Augustijn Pers. Bevat illustraties van de antiquaar – de leraar – de drukker – de gastheer – de veilingmeester – de grootvader.
Bubb Kuyper: de antiquaar
Colofon Bubb 60 jaar. Augustijn Pers
Een felicitatie van de leden van het genootschap HET BESCHREVEN BLAD
Fotocollage door Jan Dekker

=======

Vooromslag van ‘Mooi Marginaal 2012 2017′. Uitgave van de Stichting Laurens Janszoon Coster, 2018.Vormgeving en fotografie zijn van Sander Pinkse Boekproducties Amsterdam (1). De uitgave bevat een voorwoord van Adriaan van der Weel, bijzonder hoogleraar in de moderne gechiedenis van het boek en margedrukker, De jury bestond ditmaal uitL Han de Hong,Karen Polder, Jan van der Linden, Esther van ’t Klooster en Wytze Fopma. Bejroond zijn d volgende drukpersen dan wel personen: Mood indigo, AFdH Uitgevers, Avalon Pers, De Baaierd, deBoekbinder,be (Herentals), Boktor, (2x), Bonnefant Press & Enkidupers (laatstgenoemde 2x), Paola de Bruijn en Sigrid Spier, Sonja van den BurgArt, Collart, De Drukpers, Factotum Pers, (2x), Het Gonst (Antwerpen), Hinderickx & Winderickx (2x), Houtpers, Huis Clos, Ikarosprint, Jap Sam Books, Joos Mooi Drukwerk, Kalamos Pers, Jeanette Kingma, Korenmaat, LetterpressAmsterdam, Linje pers, Angeline Lips, Lojen Deur Pers, Pieter C.Lont, Ton Martens, Mikado Pers, Alice Mulder, Pastei, Presse d’Escargot, Quid Novum Pers, Katarina Rudebeck, Statenhofpers, (2x), Sub Signo Leonis, (2x), Tegenwind, Triona Pers, Typografentafel en Grafisch Centrum Groningen, Uitgeverij Ekstreem, Uitgeverij Lastage, Uitgeverij Remmers vof, Uitgeverij Snood, Lies Verdenius, de vergulde maatlat / Treemapers, Titi Zaadnoordijk, Zwaluwpers.

(1) Sander Pinkse is ook de ontwerper van omslag en verzorger van de nieuwe bestseller van Joke Linders: ‘Geversstraat 25. opgroeien in Oegstgeest’ (Bloemendaal, uitgeverij Schaep14, 2018).

4 april 2008 publiceerde Arnon Grunberg in de Volkskrant een ode aan zijn woonstad New York onder de titel ‘De beloofde stad’. Deze tekst is dankzij de Lojen Deur Pers als afzonderlijke uitgave verschenen. Pul van der Steen maakte een pagina-groot frontispice. De oplage bedraagt slechts 80 exemplaar en is uitsluitend te bestellen via de Hof van Jan in Haarlem
A.L.Snijders. Thêta. Haarlem, Lojen Deur Pers Mooi Marginaal, 2002 (in 00 exemplaren) 201
Titelblad A.L.Snijders. Thêta. Lojen Deur Pers
Colofon. A.L.Snijders. Thêta. Lojen Deur Pers, 2012
Smaken verschillen. Zes gastronomische posters, Lojen Deur Pers, 2014 (Zwiggelaar)
Beste Jan [Siebelink] tekst  P.F.Thomése. Lojen Deur Pers, 2014 (Zwiggelaar)
Titelblad van ‘Het goede leven’, opgedragen aan Bubb Kuyper als dank voor zijn inspirerend voorzitterschap van de Stichting Drukwerk in de Marge, 15 november 2014
Nop Maas en Bubb Kuyper na ontvangst  van de bibliofiele doos ‘Het goede leven…’ op de Boek Kunst Beurs Leiden, 15-11-2014
Wim Cerutti. ‘Het huys daer Daphne uythangt’; Geschiedenis van Gedempte Oude Gracht 41, Haarlem, 1600-2010′.

Annex 1: Veilinghuis Bubb Kuyper. Uit: boekenpost. 1e jaargang, nummer 3, januarifebruari 1992, p.20-22.

Veilinghuis Bubb Kuyper (1)
Vervolg Veilinghuis Bubb Kuyper (2)
Vervolg Veilinghuis Bubb Kuyper (3)
Slot Veilinghuis Bubb Kuyper
Bij een jaardiner 2011 van genootschapleden Het Beschreven Blad. Helemaal links staand: Hans Krol, helemaal rechts zittend: Bubb Kuyper. (foto Jan Dekker)
Uit: Gastronomie-editie HBB 1991
Bubb Kuyper, in: Hageveld 175 jaar. Heemstede, College Hageveld, 1993, pagina 103
Vervolg Bubb Kuyper, in: Hageveld 175 jaar, pagina 104.
Uit: Hof van Jan; collectief van Haarlemse margedrukkers. V.l.n.r.: Nop Maas, Thomas van Grafhorst, Bubb Kuyper en Jaap Blansjaar (Boekenpost, nummer 135, 2015)